တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၉)


၁သင္၏ဘုရာသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ေနေသာ လူမ်ဳးိတုိ႔ကို သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားပယ္ျဖတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္သူတုိ႔အရာ၌ ဝင္စား၍၊ သူတုိ႔ၿမိဳ႔၊ သူတုိ႔အိမ္၌ ေနေသာအခါ၊ ၂သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားသည္ အပိုင္ေပးေတာ္မူေသာ ထုိျပည္အတြင္း၌ ၿမိဳ႔သုံးၿမိဳ႔တုိ႔ကို ခြဲထားရမည္။ ၃လူ႔အသက္ကို သတ္မိေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔သိုု႔ေျပးႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ သင့္အေမြခံစရာဘို႔သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားေပးေတာ္မူေသာျပည္ကို သံုးပိုင္းပိုင္း၍လမ္းခရီးလည္းျပင္ဆင္ရမည္။ ၄-၅လူ႔အသက္ကိုသတ္မိ၍၊ ကိုယ္အသက္ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ ထိုၿမိဳ႔သို႔ေျပးရေသာ သူ၏အမႈဟူကား၊ လူသည္ ထင္းခုတ္ျခင္းငွါ အေဘာ္ႏွင့္ ေတာသို႔သြား၍ သစ္ပင္ကို ခုတ္လွဲစဥ္ အခါ၊ ပုဆိန္သည္အရိုးကြၽတ္္၍ အေဘာ္ကို ထိေသာေၾကာင့္္္၊ မိမိအေဘာ္ ေသေအာင္ ျပဳမိေသာ သူႏွင့္ တူ၍၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္းမရွိဘဲ မိမိအေဘာ္ကို အမွတ္္တမဲ့သတ္မိေသာသူသည္၊ ထုိၿမိဳ႔တစုံတၿမိဳ႔သို႔ေျပး၍ အသက္ခ်မ္း သာရလိမ့္မည္။ ၆သို႔မဟုတ္ ေသစားေသေစေသာ  သူသည္ စိတ္မာန္ထစဥ္အခါ၊ လူသတ္ကိုလိုက္လ်က္ ခရီးေဝး ေသာေၾကာင့္ မီွ၍ သတ္လိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔မသတ္သင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူသည္ မိမိအေဘာ္ကို ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုမခံထုိက္။ ၇ထုိေၾကာင့္ ၿမိဳ႔သုံးၿမိဳ႔ကို ခြဲထားရမည္ဟု ငါမွာထား၏။ ၈-၁ဝယေန႔ ငါမွာထားသမွ်ေသာ ဤပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို က်င့္ေစာင့္၍၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ အစဥ္အၿမဲ လမ္းေတာ္သို႔လိုက္လွ်င္၄င္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္၏ ဘိုးေဘးတို႔အားေပးျခင္း ငွါ ဂတိထားေသာျပည္ရွိသမွ်ကို သင့္အားေပးေတာ္မူ၍၊ သင္၏ ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိသည္အတုိင္း၊ သင့္ေနရာျပည္ကို က်ယ္ဝန္းေစေတာ္မူလ်င္၄င္း၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အေမြခံစရာဘုိ႔ ေပးေတာ္ မူေသာျပည္၌ အေသမခံထိုက္ေသာသူသည္ အေသခံ၍လူ႔အသက္ကိုသတ္ေသာ အျပစ္သည္ သင့္အေပၚ မွာမေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ယခုဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ၿမိဳ႔သံုးၿမိဳ႔မွတပါး၊ အျခားေသာ ၿမိဳ႔သံုးၿမိဳ႔တို႔ကိုထပ္၍ ခြဲထားရမည္။

၁၁တနည္းကား၊ မိမိအေဘာ္ကို ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔သျဖင့္ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ ေသေအာင္တိုက္ ေသာသူသည္ ထိုၿမိဳ႔တစံုတၿမိဳ႔သို႔ေျပး၍ ေရာက္ေသာ္လည္း၊ ၁၂သူ႔ေနရာၿမိဳ႔၌အသက္ႀကီးသူတို႔သည္ လူကိုေစလႊတ္၍ ထိုသူကိုေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ ေသေစျခင္းငွါ ေသစားေသေစေသာသူ၏ လက္၌အပ္လိုက္ရၾကမည္။ ၁၃သင္၏ မ်က္စိ သည္ သူ႔ကိုမသနားရ။ သင္သည္ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ လူအသက္သတ္ျခင္းအျပစ္ကိုဣသေရလအမ်ိဳးမွပယ္ ရွင္္းရမည္။

၁၄သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အားအပိုင္ေပးေတာ္မူေသာျပည္မွာ အေမြခံရာေျမ၌ ေရွးလူေဟာင္းတုိ႔သည္ စိုက္ထားႏွင့္ေသာအိမ္နီးခ်င္း၏ေျမမွတ္တိုင္ကိုမေရႊ႕ရ။ ၁၅လူသည္ျပဳမိေသာဒုစရိုက္၊ ျပစ္ မွားမိေသာအျပစ္ကိုစစ္ေၾကာေသာအခါ၊ သက္ေသခံတဦးတည္း ရွိလွ်င္ သူ၏စကားမတည္ရ။ သက္ေသခံႏွစ္ဦး၊ သံုးဦးအားျဖင့္စကား ရွိသမွ်တို႔သည္ တည္ရ လိမ့္မည္။ ၁၆မမွန္ေသာ သက္ေသခံတေယာက္သည္၊ သူတပါးတဘက္ ၌မမွန္ေသာ သက္ေသကိုခံလွ်င္၊ ၁၇တရားေတြ႔ေသာသူႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္သို႔၄င္း၊ ထိုကာ လ၌ရွိေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ တရားသူႀကီး ေရွ႕သုိ႔၄င္း လာသျဖင့္၊ ၁၈တရားသူႀကီး တို႔သည္ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာ၍ ထုိသက္ေသခံေသာသူသည္ မိမိအေဘာ္တဘက္၌ မမွန္ေသာသက္ေသကိုခံၿပီးလွ်င္၊ ၁၉မိမိအေဘာ္၌ျပဳမည္ဟုအႀကံ ရွိသည္အတိုင္းသူ၌ျပဳရမည္။ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို သင္တို႔အထဲကထိုသို႔ ပယ္ရွား ရမည္။ ၂ဝၾကြင္းေသာသူတို႔သည္လည္း ထိုသိတင္းကို ၾကား၍ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တဖန္ ထိုသို႔ေသာဒုစရိုက္ကုိမျပဳဘဲေနၾကလိမ့္မည္။ ၂၁သင္ ၏မ်က္စိသည္ မသနားရ။ အသက္အတြက္အသက္ကို၄င္း၊ မ်က္စိအတြက္မ်က္စိကို၄င္း၊ သြားအတြက္ သြားကို၄င္း၊ လက္အတြက္လက္ကို၄င္း၊ ေျခအတြက္ေျခကို၄င္း ဒဏ္ေပး ရမည္။