တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁)


၁ေတာႀကီးလြင္ျပင္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ သုဖၿမိဳ႔ တဘက္၊ ပါရန္ၿမိဳ႔၊ ေတာေဖလၿမိဳ႔၊ လာဗန္ၿမိဳ႔၊ ဟာဇရုတ္ၿမိဳ႔၊ ဒိဇဟတ္ၿမိဳ႔တို႔အလယ္၌ ေမာေရွသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ေဟာေျပာေသာ စကားမ်ားကို ျပန္ရေလ သည္မွာ၊

၂ကာေဒရွဗာနာ အရပ္သည္၊ စိရေတာင္လမ္းျဖင့္ ေဟာရပ္အရပ္ႏွင့္ ဆယ္တရက္ခရီးကြာသတည္း၊

၃-၅ေမာရွသည္ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္ကို၄င္း၊ ဧၿဒိျပည္၊ အာရွတရုတ္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာ ဗာရွန္ဘုရင္ ၾသဃကို၄င္း လုပ္ႀကံၿပီးမွ၊ သကၠရာဇ္ ေလးဆယ္ျပည့္၊ ဧကာဒသမလ၊ ပ႒မေန႔ရက္၌ ေမာဘျပည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွာ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူႏွင့္သမွ်အတုိင္း၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔အား ဆင့္ဆုိ၍ ေဟာေျပာ ေသာတရားစကားဟူမူကား၊

၆ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊  ေဟာရပ္အရပ္၌ ငါတုိ႔အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ကာလ အခ်ိန္ေစ့ေအာင္ ဤေတာင္၌ေနၾကၿပီ၊  ၇လွည့္လည္၍ ခရီးသြားၾကေလာ့၊ အာေမာရိေတာင္သို႔၄င္း၊ ထုိေတာင္ႏွင့္ နီးေသာ အရပ္၊ လြင္ျပင္၊ ေတာင္ရိုး၊ ခ်ဳိင့္၊ ေတာင္မ်က္ႏွာ၊ ပင္လယ္နားသို႔၄င္း၊ ခါနာန္ျပည္၊ ေလဗႏုန္ေတာင္၊ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီး တုိင္ေအာင္၄င္းသြားၾကေလာ့၊ ၈ထုိျပည္ကိုသင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ငါထားၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အဘ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္မွစ၍၊ သူတုိ႔အမ်ဳိးအႏႊယ္အားေပးမည္ဟု ကိ်န္ဆုိေတာ္မူေသာ ျပည္ကို ဝင္၍သိမ္းယူၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ထုိအခါ သင္တုိ႔အားငါေျပာသည္ကား၊ သင္တုိ႔အမႈကို ငါတစ္ေယာက္တည္းမထမ္းႏုိင္၊ ၁ဝသင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကိုမ်ားျပားေစေတာ္မူ၍၊ သင္တုိ႔သည္အေရအတြက္အားျဖင့္ ေကာင္းကင္ၾကယ္ကဲ့သို႔ ယေန႔ျဖစ္ၾက၏။ ၁၁သင္တုိ႔အဘမ်ား၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကို အဆ အေထာင္အားျဖင့္ မ်ားျပားေစေတာ္မူပါေစေသာ၊ ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ။ ၁၂သင္တုိ႔ပင္ပန္းျခင္း၊ အမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္းဝန္ကို ငါတစ္ေယာက္တည္းအဘယ္သို႔ထမ္းႏိုင္မည္နည္း၊  ၁၃ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံ၌ အသေရရိွေသာသူတို႔ကို သင္တို႔အမ်ိဳးမ်ားထဲကေရြးေပးၾကေလာ့။ သူတို႔ကို မင္းအရာ၌ ငါခန္႔ထား မည္ဟုေျပာဆုိလွ်င္၊ ၁၄သင္တို႔က ကိုယ္ေတာ္ေျပာသည္အတိုင္း ျပဳေကာင္းပါသည္ဟုျပန္ဆိုၾက၏၊ ၁၅ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔အမ်ိဳးမ်ား၌ အသေရရိွေသာ လူႀကီး၊ ပညာရိွတို႔ငါေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္၊ သင္တုိ႔တြင္ မင္းလုပ္ရေသာသူ တည္းဟူေသာ လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္၊ ငါးဆယ္အုပ္၊ တဆယ္အုတ္၊ အၾကပ္အေဆာ္ အရာ၌ ခန္႔ထား၏။ ၁၆ တရားသူႀကီး တုိ႔အားလည္း၊ သင္တုိ႔ညီအစ္ကို၏ အမႈတုိ႔ကိုနားေထာင္၍ အမ်ဳိးသားခ်င္းတရားေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ၊ တပါးအမ်ဳိးသား ႏွင့္ေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားသေဘာျဖင့္ စီရင္ၾကေလာ့။ ၁၇ တရားအမႈကို စီရင္ေသာအခါ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကို မေထာက္ရ။ လူငယ္စကားကို လူႀကီးစကားကဲ့သို႔ မွတ္ရမည္။ အဘယ္လူကိုမွ် မေၾကာက္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ တရားအမႈကို ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္တည္း။ ကိုယ္တုိင္မစီရင္တတ္ေသာအမႈကို ငါ့ထံမွာအယူခံရမည္။ ငါလည္း နားေထာင္မည္ဟု မွာခဲ့၏။ ၁၈ သင္တုိ႔ျပဳရသမွ်ေသာအမႈတုိ႔ ကိုလည္း ထုိအခါ ငါမွာထားခဲ့၏။

၁၉ ငါတုိ႔သည္ ေဟာရပ္ အရပ္မွ ထြက္ေသာေနာက္၊ အာေမာရိေတာင္သို႔သြားေသာလမ္းနားမွာ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္၍ သင္တုိ႔ေတြ႔ျမင္ေသာ ေတာႀကီးအလယ္၌၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း ေရွာက္သြား၍ ကာေဒရွဗာနာအရပ္သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၂ဝ ထုိအခါ ငါကလည္း၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မႈေသာ အာေမာရိေတာင္သို႔ သင္တုိ႔သည္ေရာက္ၾကၿပီ။ ၂၁သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ျပည္ေတာ္ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ထားေတာ္မူၿပီ။ သင္တုိ႔ အဘမ်ား၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မႈသည္အတုိင္း၊ တက္သြား၍သိမ္းယူၾကေလာ့။ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ စိတ္လည္းမပ်က္ ၾကႏွင့္ဟုေျပာဆုိ၏။ ၂၂ထုိအခါသင္တုိ႔ရွိသမွ်သည္ ငါ့ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေရွ႔၌ လူတုိ႔ကို ေစလႊတ္ပါမည္။ သူတုိ႔သည္ ထုိျပည္ကို စူးစမ္းၿပီးမွ၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဘယ္လမ္းသို႔သြားလွ်င္ အဘယ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရမည္ကို ၾကားေျပာၾကပါလိမ့္မည္ဟု၊  ၂၃ ေလွ်ာက္ဆုိေသာစကားကို ငါႏွစ္သက္၍၊ သင္တုိ႔တြင္တမ်ဳိး တစ္ေယာက္စီ၊ လူေပါင္းတက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တုိ႔ကို ေရြးထား၏။ ၂၄ ထုိသူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚသို႔ လွည့္သြား၍၊ ဧရွေကာလခ်ဳိင့္သို႔ ေရာက္သျဖင့္ စူးစမ္းၾက၏။ ၂၅ ထုိျပည္၌ ရေသာ သစ္သီးကိုထမ္း၍ ေဆာင္ခဲ့လ်က္၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မႈေသာျပည္သည္ ေကာင္းေသာျပည္ျဖစ္၏ဟု ၾကားေျပာၾကေသာ္လည္း၊ ၂၆သင္တုိ႔ သည္မသြားဘဲ၊ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆန္လ်က္၊ ၂၇ထာဝရဘုရားသည္ငါတုိ႔ကို မုန္း၍ ဖ်က္ဆီးခ်င္ေသာေၾကာင့္၊ အာေမာရိလူတုိ႔ လက္၌အပ္လို ေသာငွာ၊ အဲဂုတဳၱျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူသည္တကား။ ၂၈ငါတုိ႔သည္ အဘယ္သို႔သြားရမည္နည္း။ ညီအစ္ကိုတုိ႔က၊ ထုိျပည္သားတုိ႔သည္ ငါတုိ႔ထက္သာ ၍ႀကီး၏။ အရပ္လည္းသာ၍ ျမင့္၏။ ၿမိဳ႔လည္း မိုးဃ္ေကာင္းကင္သို႔ထိေသာ ၿမိဳ႔ရုိးလည္းရွိ၏။ ထုိျပည္၌လည္း၊ အာနကအမ်ဳိးသားတုိ႔ကိုျမင္ရ၏ဟု ငါတုိ႔ စိတ္ကိုဖ်က္ၾကၿပီဟု သင္တုိ႔သည္ တဲမ်ား၌ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳၾက၏။ ၂၉ ထုိအခါ ငါက၊ မထိတ္လန္႔ၾကႏွင့္၊ သူတုိ႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ၃ဝသင္တုိ႔ေရွ႔မွာၾကြေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ မ်က္ေမွာက္၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌၄င္း၊  ၃၁သင္တုိ႔လုိက္လာေသာ လမ္းတ ေရွာက္လုံး၊ ဤအရပ္တုိင္ေအာင္ အဘသည္ သားကိုခ်ီပုိက္သကဲ့သို႔၊ သင္တုိ႔၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကိုခ်ီပိုက္ေတာ္မႈေသာေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရာ ေတာ၌၄င္း၊ သင္တုိ႔အဘုိ႔ ျပဳေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ သင္တုိ႔ဘက္၌ စက္ကူေတာ္မူမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း၊ ၃၂-၃၃ သင္တို႔ တဲစားခန္းခ်ရာ အရပ္ကိုရွာ၍ သင္တုိ႔သြားလတ့ံေသာ လမ္းကို ျပျခင္းငွာ၊ ညဥ့္အခါ မီး၌၄င္း ေန႔အခါ မိုးဃ္တိမ္၌၄င္း၊ သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ၾကြေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ထုိအမႈ၌ သင္တုိ႔မယုံၾကပါတကား။ ၃၄သင္တုိ႔စကားသံကို ထာဝရဘုရားၾကား၍ အမ်က္ေတာ္ထြက္လွ်င္ ၃၅သူတုိ႔ ဘုိးေဘးတုိ႔အား ငါေပးမည္ဟု ငါက်ိန္ဆုိေသာ ျပည္ေကာင္းကို၊ ေယဖုႏၷာ၏ သားကာလက္မွတပါး၊ ဤဆုိးေသာလူမ်ဳိးတစုံတစ္ေယာက္မွ် ဆက္ဆက္ မျမင္ရ။ ၃၆ထုိသူသည္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လုံးလုံးလုိက္ေသာေၾကာင့္ျမင္ရ၏။ သူနင္းေသာျပည္ကို သူမွစ၍ သူ၏သားေျမးတုိ႔အား ငါေပးမည္ဟု က်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏။ ၃၇ သင္တုိ႔အတြက္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုလည္း အမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊ သင္သည္ထုိျပည္သို႔ မဝင္စားရ။ ၃၈သင့္လက္ေထာက္ႏုန္၏ သားေယာရႈသည္ ဝင္စားရမည္။ သူသည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား အေမြခံေစမည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုအားေပးေလာ့။ ၃၉ရန္သူလုယူရာျဖစ္မည္ဟု သင္တုိ႔ဆုိေသာ သူငယ္မ်ား၊ ထုိအခါ ေကာင္းမေကာင္း ကိုပိုင္းျခား မသိႏုိင္ေသးေသာ သားသမီးမ်ားတုိ႔သည္ ထုိျပည္ကိုဝင္စား၍၊ ငါေပးသည္အတုိင္း သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္။ ၄ဝသင္တုိ႔မူကား၊ လွည့္၍ ဧဒုံပင္လယ္လမ္းျဖင့္ ေတာသို႔ခရီး သြားၾကဦး ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၁သင္တုိ႔ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကိုျပစ္မွားမိပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရား မွာထားေတာ္မူသမွ်အတုိင္း၊ ယခုသြား၍ စစ္တုိက္ပါမည္ဟု ငါ့အား ေလွ်ာက္ဆုိလ်က္၊ လူအေပါင္း တုိ႔သည္ လက္နက္စြဲကိုင္ လ်က္၊ ေတာင္ေပၚသို႔တက္ျခင္းငွာ အသင့္ေနၾက၏။ ၄၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ တက္၍မတိုက္ၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔ဘက္၌ ငါမရွိ။ တုိက္လွ်င္ရန္သူေရွ႔မွာ ရႈံးရၾကလိမ့္မည္ဟု သင္တုိ႔အား ဆင့္ဆုိရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၄၃ငါဆင့္ဆုိေသာ္လည္း သင္တုိ႔သည္နားမေထာင္၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ျငင္းဆန္ ၍ ခုိင္ခံ့ေသာစိတ္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚသို႔တက္ၾက၏။ ၄၄ထုိအခါ ေတာင္ေပၚမွာ ရွိႏွင့္ေသာ အာေမာရိအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ သင္တုိ႔တဘက္၌ ထြက္လာလ်က္၊ ပ်ားမ်ားအုံ၍ လုိက္သကဲ့သို႔ သင္တုိ႔ကိုလုိက္၍၊ စိရအရပ္၊ ေဟာမာၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၄၅သင္တို႔သည္လည္း ျပန္လာ၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ငိုေၾကြးၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တုိ႔စကားကို ထာဝရဘုရား နားေထာင္ နားယူေတာ္မမႈ။ ၄၆ထုိေၾကာင့္ ကာေဒရွအရပ္၌ အရင္ေနသကဲ့သို႔ ၾကာျမင့္စြာ ေနျပန္ရၾက၏။