တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၀)


၁သင္သည္ ရန္သူတို႔ကိုစစ္တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ီသြားေသာအခါ၊ ကိုယ္ထက္သာ၍မ်ားေသာ ျမင္း၊ ရထား၊ လူတို႔ကိုျမင္ ေသာ္လည္းမေၾကာက္ႏွင့္။ သင့္ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွႏႈတ္ေဆာင္ေသာသင္္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား သည္ သင့္ဘက္ ၌ ရွိေတာ္မူ၏။ ၂စစ္တိုက္ခ်ိန္နီးေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ခ်ဥ္း၍၊ ၃အိုဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၊ ယေန႔ သင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္္းငွါ ရန္သူတို႔ကိုခ်ဥ္းၿပီ။ သူတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ရန္သူတို႔ကို စစ္တုိက္၍ သင္တုိ႔ကို ကယ္တင္ျခင္း အလိုငွါ၊ သင္တို႔ႏွင့္အတူၾကြေတာ္မူသည္ဟု လူတို႔အား ေျပာဆုိရ ၾကမည္။ ၅ဗိုလ္တို႔ကလည္း၊ အိမ္သစ္ကိုေဆာက္၍ ဘုရားသခင္၌မအပ္ရေသးေသာ သူရွိလွ်င္၊ မိမိအိမ္သို႔ျပန္၍အပ္ ပါေလေစ။ သို႔မဟုတ္စစ္တိုက္ရာတြင္ ေသ၍အျခားေသာသူသည္ ထိုအိမ္ကိုအပ္လိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ၆စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုစိုက္၍စပ်စ္သီးကိုမစားရေသးေသာသူ ရွိလွ်င္ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္သြားပါေလေစ။ သို႔မဟုတ္ စစ္တိုက္ ရာတြင္ေသ၍ အျခားေသာသူသည္ ထိုစပ်စ္သီးကို စားလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ၇မိန္းမႏွင့္လက္ထပ္၍ မသိမ္းရ ေသးေသာသူရွိလွ်င္၊ မိမိအိမ္သို႔ျပန္သြားပါေလေစ။ သို႔မဟုတ္ စစ္တိုက္ရာတြင္ေသ၍ အျခားေသာသူသည္ ထိုမိန္းမကိုသိမ္းလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိသည္ဟု လူမ်ားတို႔အားေျပာရ ၾကမည္။ ၈တဖန္လည္း၊ ဗိုလ္တုိ႔က ေၾကာက္တတ္ေသာသေဘာရွိ၍ စိတ္ပ်က္ေသာ သူရွိလွ်င္၊ မိမိအိမ္သို႔ျပန္သြား ပါေလေစ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ထိုသူစိတ္ပ်က္သကဲ့သို႔သူ၏ အေဘာ္တို႔သည္ စိတ္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိသည္ ဟုလူအမ်ားတို႔အား ေျပာရၾကမည္။ ၉ဗိုလ္တို႔သည္လူမ်ားတို႔အား ထိုသို႔ေျပာၿပီးမွ တပ္မွဴးတို႔သည္လူမ်ားကိုစစ္ခ်ီေစရမည္။

၁ဝသင္သည္ၿမိဳ႔တစံုတၿမိဳ႔ကိုတိုက္ျခင္္းငွါခ်ဥ္းေသာအခါ၊ စစ္ၿငိမ္းမည္ အေၾကာင္းကို ဟစ္ေၾကာ္ရမည္။ ၁၁ထို ၿမိဳ႔သည္စစ္ၿငိမ္းရာ စကားေျပကို ျပန္ေျပာ၍ ၿမိဳ႔တံခါးကိုဖြင့္ထားလွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔၌ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သင့္အား အခြန္ေပး၍ သင့္အမႈကိုထမ္းရၾကမည္။ ၁၂သို႔မဟုတ္စကားေျပမေျပာဘဲ သင့္ကိုစစ္တိုက္လွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔ကိုဝိုင္္းထား၍၊ ၁၃သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္လက္၌ အပ္္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ေယာက်္ား ရွိသမွ် တို႔ကို ထားႏွင့္ လုပ္ႀကံရမည္။ ၁၄မိန္းမ၊ သူငယ္၊ တိရစာၦန္အစရွိေသာၿမိဳ႔၌ေတြ႔ေသာ ဥစၥာရွိသမွ်ကို ကိုယ္ဘို႔သိမ္း၍၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ သင္၏ရန္သူလက္မွရေသာ ဥစၥာကိုစားရ မည္္။ ၁၅ဤလူမ်ိဳးေနေသာ ၿမိဳ႔မွတပါး သင္ႏွင့္ေဝးေသာ ၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔အား ထိုသို႔ျပဳရမည္။ ၁၆သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္ သင့္အေမြခံစရာဘို႔၊ ဤလူမ်ိဳးေနရာ ၿမိဳ႔တုိ႔၌ အသက္ရွဴေသာ လူသတၱဝါ တစံုတေယာက္ကိုမွ်အသက္မရွင္ေစရ။ ၁၇၊၁၈ဟတၱိလူ၊  အာေမာရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘုရားမ်ား၌ျပဳေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ အမႈတို႔ကိုသင့္အားသြန္သင္၍၊ သင္သည္သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုမျပစ္မွား မည္အေၾကာင္း သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ထိုလူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို ရွင္းရွင္း ဖ်က္ဆီးရမည္။ ၁၉သင္သည္ ၿမိဳ႔တစံု တၿမိဳ႔ကို တိုက္ယူျခင္းငွါ ၾကာျမင့္စြာ ဝိုင္းထားလွ်င္၊ သစ္ပင္မ်ားကိုမခုတ္မျဖတ္ရ။ ေျမ၌ေပါက္ေသာ အပင္တုိ႔သည္ လူအသက္ေမြးဘို႔ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသီးကုိသာ စားရမည္။ ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားရာ အမႈကိုေဆာင္၍ အပင္ ကိုမလွဲရ။ ၂ဝသို႔ရာတြင္ မစားရေသာ သစ္ပင္တို႔ကို ခုတ္လွဲ၍၊ သင္ႏွင့္စစ္တိုက္ေသာ ၿမိဳ႔ကိုမေအာင္မွီတိုင္ေအာင္၊ စစ္တိုက္စရာ တန္ဆာတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။