တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၁)


၁သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အပိုင္ေပးေတာ္မူေသာ ျပည္တြင္၊ လြတ္လပ္ေသာ အရပ္၌ လူအေသေကာင္ ရွိသည္ကိုေတြ႔၍၊ အဘယ္သူသတ္သည္ကိုမသိလွ်င္၊ ၂သင္၌အသက္ႀကီးသူ၊ တရားသူႀကီး တုိ႔သည္ထြက္၍၊ ပတ္ဝန္္းက်င္ၿမိဳ႔ရြာမ်ားတိုင္ေအာင္ တိုင္္းထြာရၾကမည္။ ၃အေသေကာင္ႏွင့္ အနီးဆံုးေသာၿမိဳ႔၌ အသက္ႀကီးသူတို႔သည္ ထမ္းဘိုးတင္ျခင္္း၊ ေစခိုင္္းျခင္္းကို မျပဳဘူးေသးေသာ ႏြားသငယ္္ကိုယူ၍။ ၄လယ္မလုပ္ မ်ိဳးေစ့ အႀကဲႏိုင္ေအာင္္ ေရမျပတ္ေသာ ေခ်ာင္းသို႔ေဆာင္သြား၍၊ ထိုေခ်ာင္း၌ ႏြားလည္ပင္းကိုျဖတ္ၿပီးမွ၊ ၅သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ေကာင္းႀကီး ေပးေစျခင္းငွါ၄င္း ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ ေလဝိသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ခ်ဥ္း၍ တရားေတြ႔ျခင္းအမႈ၊ ရိုက္ပုတ္ျခင္း အမႈရွိသမွ်တို႔ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရၾက မည္။ ၆အေသေကာင္ႏွင့္အနီးဆံုးေသာ ၿမိဳ႔သားအသက္ႀကီးသူ အေပါင္းတို႔သည္၊ ထိုေခ်ာင္း၌ လည္ပင္းျဖတ္ၿပီးေသာ ႏြားမအေပၚမွာ မိမိတို႔လက္ကိုေဆးလ်က္၊  ၇ငါတို႔လက္သည္ဤအေသြးကိုမသြန္း၊ ငါတုိ႔မ်က္စိသည္မျမင္။ ၈အိုထာဝရဘုရား၊ ေရြးေတာ္မူေသာကိုယ္ေတာ္၏ လူ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုသနားေတာ္မူပါ၊ မေသထိုက္ေသာ သူကိုသတ္ေသာ အျပစ္သည္ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလ အမ်ိဳးအေပၚသို႔ေရာက္ေစေတာ္မမူပါႏွင့္ ဟုျမြက္ဆိုရၾကမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ အသက္ကိုသတ္ေသာ အျပစ္လြတ္လိမ့္မည္။ ၉ထိုသို႔သင္သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳေသာအခါ၊ မေသထိုက္ေသာသူ၏ အေသြးကိုပယ္ရွင္းရလိမ့္မည္။

၁ဝသင္သည္ရန္သူတုိ႔ကိုစစ္တိုက္သြား၍ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကို သင့္လက္၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ ဘမ္းယူေသာအခါ၊ ၁၁ဘမ္းယူူေသာသူတို႔တြင္အဆင္းလွေသာ မိန္းမကိုျမင္၍ စံုဘက္ျခင္းငွါအလိုရွိလွ်င္။ ၁၂သင့္အိမ္သို႔သူ႔ကိုေခၚသြား၍၊ သူသည္ ဦးဆံရိတ္ျခင္း၊ လက္သည္းလွီးျဖတ္ျခင္း တို႔ကိုျပဳလ်က္၊ ၁၃ဘမ္းယူရာအဝတ္ကိုခြၽတ္ပယ္၍ တလပတ္လံုးမိဘတို႔ကိုျမည္ တမ္းလ်က္ သင့္အိမ္၌ ေနၿပီးေသာေနာက္၊ သင္သည္သူႏွင့္စံုဘက္၍ သူသည္ သင္၏မယားျဖစ္မည္။ ၁၄ေနာက္တဖန္ သူ႔ကိုမခ်စ္လွ်င္၊ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ သြားေသာအခြင့္ကိုေပးရမည္။ သူ႔ကိုရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ေငြႏွင့္မေရာင္းရ၊ ကြၽန္အရာ၌ မထားရ။

၁၅လင္ခ်စ္ေသာမယား၊ မုန္းေသာမယား ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္သားကိုဘြား၍၊ အဦးဘြားေသာ သားသည္ မုန္းေသာမယား၏ သားျဖစ္လွ်င္။ ၁၆ထိုသူသည္ မိမိအေမြဥစၥာကို ေဝေသာအခါ၊ မုန္းေသာမယား၏ သားဦးကိုႏိွမ့္ခ်၍ ခ်စ္ေသာမယား၏ သားကုိ သားဦးအရာ၌ မေျမွာက္ရ။ ၁၇မုန္းေသာမယား၏သားသည္ သားဦးျဖစ္သည္ဟုဝန္ခံ၍၊ ႏွစ္ဆေသာ အေမြဥစၥာကို သူ႔အားေပးရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသားသည္ အဘ၏ခြန္အားအစအဦးျဖစ္၏။ သားဦးအရိပ္အရာႏွင့္ဆိုင္ေပ၏။

၁၈အဘ၌ဆုိးေသာသား၊ ခက္ထန္ေသာသေဘာရွိ၍ မိဘစကားကို နားမေထာင္ေသာသား၊ မိဘတို႔ ဆံုးမေသာ္လည္းဆံုးမျခင္းကို မခံေသာသားရွိလွ်င္။ ၁၉မိဘတို႔သည္ ထိုသားကို ဆြဲကိုင္၍၊ ၿမိဳ႔၌အသက္ႀကီး သူတို႔ရွိရာ ၿမိဳ႔တံခါးဝသို႔ေဆာင္ခဲဲ့ၿပီးလွ်င္။ ၂ဝအကြၽႏု္ပ္တို႔သားသည္ဆိုးေသာသူ၊ ခက္ထန္ေသာ သေဘာရွိ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ စကားကို နားမေထာင္ေသာသူျဖစ္ပါ၏။ စားၾကဴးေသာသူ၊ ေသာက္ၾကဴးေသာသူ ျဖစ္ပါ၏ဟု ၿမိဳ႔၌ အသက္ႀကီးသူတို႔အား ေလွ်ာက္ဆိုရမည္။ ၂၁ၿမိဳ႔သား ေယာက်္ားအေပါင္း တို႔သည္ ထိုသားကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္၍ အေသသတ္ရၾကမည္။ ထိုသို႔သင္တို႔တြင္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ပယ္ရွားသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္း တို႔သည္ထိုသိတင္းကိုၾကား၍ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္္းရွိၾကလိမ့္မည္။

၂၂ေသထိုက္ေသာအျပစ္ရွိေသာသူကို သစ္တိုင္၌ ဆြဲ၍သတ္လွ်င္။ ၂၃အေသေကာင္ကို သစ္တုိင္၌ တညဥ့္လံုးမထားရ။ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ေျမ၌ဆက္ဆက္ ျမႇပ္ရမည္။ သစ္တိုင္၌ ဆြဲထားျခင္္းကိုခံရေသာ သူသည္ က်ိန္ျခင္္းကုိခံရေသာသူျဖစ္၏။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အေမြခံစရာဘို႔ေပးေတာ္္မူေသာ ျပည္သည္ မညစ္ညဴးေစမည့္အေၾကာင္း ထိုသို႔ျပဳရမည္။