တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၂)


၁သင့္ညီအစ္ကို၏ သုိးႏြားသည္ လမ္းလြဲသည္ကိုၾကည့္၍ မေနရ။ ညီအစ္ကိုထံသို႔ ဆက္ဆက္ျပန္ပို႔ရမည္။ ၂ညီအစ္ကို ေဝးေသာ္၄င္း၊ သူ႔ကိုမသိေသာ္၄င္း၊ ထုိသိုးႏြားကို ကိုယ္အိမ္သို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ညီအစ္ကိုသည္မရွာ၊ သူ၌မအပ္မွီတုိင္ေအာင္ ကိုယ္အိမ္၌ ထားရမည္။ ၃ျမည္းျဖစ္ေစ၊ အဝတ္ျဖစ္ေစ၊ ညီအစ္ကို၏ ဥစၥာတစုံတစ္ခုေပ်ာက္၍္ သင္ေတြ႔မိလွ်င္၊ ၾကည့္၍မေနဘဲ ထုိအတူျပဳရမည္။ ၄ညီအစ္ကို၏ ျမည္းႏြားသည္ လမ္း၌လဲလ်က္ရွိသည္ကို ၾကည့္၍ မေနရ။ ညီအစ္ကုိႏွင့္ဝုိင္း၍ ဆက္ဆက္မစရမည္။

၅မိန္းမသည္ ေယာက်္ားအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ ေယာက္်ားသည္လည္း မိန္းမအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ ထုိသို႔ ဝတ္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔ကို သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာေတာ္မူ၏။ ၆သစ္ပင္ေပၚ ေျမေပၚမွာ ငွက္သုိက္၌ ငွက္မသည္ အဥမ်ား၊ သားငယ္မ်ားကို ဝပ္လ်က္ ေနသည္ကိုေတြ႔လွ်င္၊ သားငယ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အမိကို မယူရ။ ၇သင္သည္ေကာင္းစား၍ အသက္တာရွည္မည္အေၾကာင္း၊ သားငယ္တုိ႔ကို သိမ္းယူလွ်င္လည္း အမိကိုလႊတ္ ရမည္။ ၈လူသည္အိမ္မုိးေပၚကက်၍ လူအသက္ကိုသတ္ေသာ အျပစ္မေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ အိမ္အသစ္ကို ေဆာက္ေသာအခါ၊ အမိုးနား ပတ္လည္၌ အဆီးအတားကိုလုပ္ရမည္။ ၉စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၌ ျခားနားေသာ မ်ဳိးေစ့တုိ႔ကို ေရာေႏွာ၍မႀကဲရ။ ထုိသုိ႔ႀကဲလွ်င္၊ မ်ဳိးေစ့အသီး၊ စပ်စ္ပင္အသီးႏွစ္ပါးစလုံး ပ်က္လိမ့္မည္။ ၁ဝႏြားႏွင့္ျမည္းကိုဘက္၍ လယ္မထြန္ရ။ ၁၁ဝါႏွင့္သုိးေမြးကိုေရာေႏွာ၍ ရက္ေသာအဝတ္ကို မဝတ္ရ။ ၁၂သင္ၿခဳံေသာအဝတ္စြန္ေလးဘက္၌ ပန္းပြားတုိ႔ကို ဆြဲရမည္။

၁၃လူသည္ မယားႏွင့္ထိမ္းျမားဆက္ဆံၿပီးမွ၊ တဖန္ထုိမိန္းမကို မုန္း၍၊  ၁၄ငါသည္ ဤမိန္းမႏွင့္ထိမ္းျမား ဆက္ဆံေသာအခါ၊ ကညာမစစ္ေၾကာင္းကို သိရၿပီဟု ထုိမိန္းမ၌ ကဲ့ရဲ႔စရာအေၾကာင္းကိုျပဳ၍ သူ႔အေသေရကို ဖ်က္လွ်င္၊ ၁၅ထုိမိန္းမ၏ မိဘတုိ႔သည္ ကညာ၏လကၡဏာသက္ေသကိုေဆာင္လ်က္၊ ၿမိဳ႔၌အသက္ႀကီးသူတုိ႔ရွိရာ ၿမိဳ႔တံခါးဝ သို႔သြား၍၊ ၁၆ထုိမိန္းမ၏အဘက၊ အကြၽႏု္ပ္သမီးကို ဤလူ၌ အကြၽႏု္ပ္ေပးစားပါၿပီ။ သူသည္အကြၽႏ္ုပ္ သမီးကိုမုုန္း၍၊ ၁၇သင္၏သမီးသည္ ကညာမစစ္ေၾကာင္းကို ငါေတြ႔ၿပီဟုဆုိလ်က္ ကဲ့ရဲ႔စရာအေၾကာင္းကိုျပဳပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ဤသည္ကား၊ အကြၽႏု္ပ္သမီး၏ ကညာလကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ပါ၏ဟု အသက္ႀကီးသူတုိ႔အား ေလ်ာက္ဆုိလ်က္ ထုိအဝတ္ကို သူတုိ႔ေရွ႔မွာလွန္၍ ျပရမည္။ ၁၈ထုိအခါၿမိဳ႔၌ အသက္ႀကီးသူတုိ႔သည္ ထုိလူကိုယူ ၍ရုိက္ၿပီးမွ၊ ၁၉ေငြတပိႆာကို ေလ်ာ္ေစ၍၊ မိန္းမ၏ အဘအား ေပးရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ကညာ၏အသေရကိုထုိသူဖ်က္ေလၿပီ။ ထုိမိန္းမသည္ သူ၏မယားျဖစ္ရမည္။ တသက္လုံးထုိမိန္းမႏွင့္မကြာရ။ ၂ဝသုိ႔မဟုတ္ လင္စကားမွန္၍၊ ထုိမိန္းမ၌ ကညာလကၡဏာသက္ေသ မရွိလွ်င္၊ ၂၁ၿမိဳ႔သားေယာက်္ားတုိ႔သည္ ထုိမိန္းမကို အဘအိမ္တံခါးသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္၍ အေသသတ္ရၾကမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ အဘအိမ္၌ မတရားေသာ ေမထုန္သို႔လုိက္၍ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ မိုက္မဲေသာ အမႈကိုျပဳေလၿပီ။ ထိုသို႔ သင္တုိ႔တြင္ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို ပယ္ရွားရၾကမည္။

၂၂လင္ရွိေသာ မိန္းမႏွင့္ အျခားေသာ ေယာက္်ားသင့္ေနသည္ကို ေတြ႔မိလွ်င္၊ ထုိေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ အေသသက္ျခင္းကိုခံရမည္။ ထုိသုိ႔ဒုစရုိက္အျပစ္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးမွ ပယ္ရွားရမည္။ ၂၃အပ်ဳိကညာကို ေယာက်္ားႏွင့္ထိမ္းျမားေဆာင္နွင္းၿပီးမွ၊ အျခားေသာေယာက္်ားသည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာေတြ႔၍ သင့္ေနလွ်င္၊ ၂၄ထုိသူႏွစ္ေယာက္တုိ႔ကို ၿမိဳ႔တံခါးဝသို႔ ထုတ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍ အေသသတ္ရၾကမည္။ မိန္းမသည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ ရွိလ်က္ပင္ မေအာ္မဟစ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ေယာက်္ားလည္း သူ႔မယားကို ရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္။ ထိုသို႔သင္တုိ႔တြင္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ပယ္ရွားရၾကမည္။ ၂၅အပ်ဳိကိုေယာက္်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္းၿပီးမွ အျခားေသာေယာက္်ား သည္ ေတာ၌ေတြ႔၍   အႏုိင္အထက္ျပဳလွ်င္၊ ထုိေယာက္်ား တေယာက္တည္းကိိုသာ အေသသတ္ရမည္။ ၂၆ေသထုိက္ေသာအျပစ္ မရွိေသာ ထုိမိန္းမကို သင္သည္အဘယ္သို႔မွ်မျပဳရ။ ၂၇အေၾကာင္းမူကား၊ ေယာက်္ား သည္ ထုိမိန္းမကို ေတာ၌ေတြ႔၍ မိန္းမေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္း ကူညီေသာသူမရွိေသာေၾကာင့္၊ ထုိအမႈသည္ လူခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ ရန္ျပဳ၍ သတ္ေသာအမႈႏွင့္တူ၏။ ၂၈ေယာက္်ားႏွင့္မထိမ္းျမားမေဆာင္ ႏွင္းေသးေသာ အပ်ဳိ ကညာကို အျခားေသာ ေယာက္်ားသည္ ေတြ႔၍ကိုင္ဆြဲသင့္ေနသည္ကို ေတြ႔မိလွ်င္၊ ၂၉ထုိေယာက်္ားသည္ မိန္းမ၏အဘအား ေငြငါးဆယ္ကိုေလ်ာ္ရမည္။ ထုိမိန္းမသည္လည္း သူ၏မယားျဖစ္ရမည္။  သူ႔ကိုရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ တသက္လုံး မကြာရ။ ၃ဝလူသည္ မိမိအဘႏွင့္သာဆိုင္ေသာ အဘ၏မယားကိုမသိမ္းရ။