တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၃)


၁ေယာက္်ား၏ အဂၤါလကၡဏာမစုံလင္၊ ခ်ဳိ႔တဲ့ေသာေယာက္်ားသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ အပါအဝင္မျဖစ္ရ။ ၂ေမ်ာက္မထား၍ရေသာသားသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ အပါအဝင္မျဖစ္ရ။ ဆယ္ဆက္ေျမာက္ေအာင္မဝင္ရ။ ၃အမၼဳန္အမ်ဳိးသား၊ ေမာဘအမ်ဳိးသားသည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္ ၌ အပါအဝင္မျဖစ္ရ၊ ကာလအစဥ္မကုန္၊ ဆယ္ဆက္ေျမာက္ေအာင္မဝင္ရ။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္ မွထြက္လာေသာအခါ၊ သူတုိ႔သည္ မုန္႔ႏွင့္ေရကိုေဆာင္၍ ခရီးဦးႀကိဳ မလာၾက၊ သင့္ကိုက်ိန္ဆဲေစျခင္းငွာ၊ ေမေသာေပါ တာမိျပည္၊ ေပေသာ္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာ ေဗာရသား ဗာလမ္ကိုငွားၾက၏။ ၅သို႔ရာတြင္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား သည္ ဗာလမ္စကားကိုနားမေထာင္။ သင့္ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို သင္၌ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ၆သင္သည္ သူတုိ႔ခ်မ္းသာ။ သူတုိ႔စည္းစိမ္ကို တသက္လုံး အစဥ္မျပဳစုရ။ ၇ဧဒုံအမ်ဳိးသားကိုမူကား၊ မမုန္းရ။ သူသည္သင္၏ ညီအစ္ကိုျဖစ္၏။ အဲဂုတၱဳ အမ်ဳိးသားကိုလည္း မမုန္းရ။ သူ၏ျပည္၌ သင္သည္ ကြၽန္ခံ ခဲ့ဘူူးၿပီ။ ၈သူတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ သုံးဆယ္ေျမာက္မွ ာထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ အပါအဝင္ ျဖစ္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။

၉ရန္သူတုိ႔ကိုစစ္တုိက္သြားေသာအခါ၊ မတရားေသာအမႈရွိသမွ်ကို ေရွာင္ေလာ့။ ၁ဝညဥ့္အခ်ိန္၌ ေရာက္တတ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မစင္ၾကယ္ေသာသူသည္ သင္တုိ႔တြင္ရွိလွ်င္ သူသည္ တပ္ျပင္သို႔ထြက္ရမည္၊ တပ္ထဲသို႔မဝင္ရ။ ၁၁မိုဃ္းခ်ဳပ္ေသာအခါ ေရခ်ဳိး၍၊ ေနဝင္ၿပီးမွတပ္ထဲသို႔ဝင္ရမည္။ ၁၂သင္ က်င္ႀကီးစြန္႔စရာအရပ္သည္ တပ္ျပင္၌ရွိရမည္။ ၁၃တပ္ျပင္သို႔ထြက္၍ စြန္႔ေသာအခါ၊ ကိုယ္၌ပါေသာ သစ္သား တူးရြင္းႏွင့္ေျမ၌တူးရမည္။ ေနာက္တဖန္လွည့္၍ မစင္ကို ဖုံးအုပ္ရမည္။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုကယ္တင္၍ ရန္သူတုိ႔ကို သင့္လက္၌အပ္ျခင္းငွာ၊ သင္၏တပ္ထဲမွာ သြားလာ ေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ သင့္အထဲ၌ မစင္ၾကယ္ေသာအရာ တစုံတခုကိုျမင္၍ သင္မွေရွာင္သြားေတာ္မမႈမည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏တပ္သည္ သန္႔ရွင္းရမည္။

၁၅မိမိသခင္ထံကေျပး၍ သင့္ထံသို႔ေရာက္ေသာကြၽန္ကိုသခင္၌မအပ္ရ။  ၁၆ထုိကြၽန္သည္ အလုိအေလ်ာက္ ေနခ်င္ေသာအရပ္၊ သင့္ေနရာၿမိဳ႔တစုံတၿမိဳ႔၌ သင့္ထံမွာေနရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ သူ႔ကိုမညႇဥ္းဆဲရ။ ၁၇ဣသေရလ အမ်ိဳး သမီးတို႔တြင္ျပည္တန္ဆာမရွိရ။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ေယာက်္ားအလိုသိို႔ လုိက္တတ္ေသာ မိန္းမလွ်ာ မရွိ ရ။ ၁၈ျပည္တန္ဆာလုပ္၍ရေသာေငြ၊ ေခြးကိုေရာင္း၍ရေသာေငြကို သစၥာဂတိေျပေစျခင္းငွါ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝ ရ ဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သို႔မသြင္းရ။ ထိုသို႔ေသာေငြကိုစက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေတာ္မူ၏။

၁၉သင္၏အမ်ိဳးသားခ်င္း၌အတိုးယူ၍ ေငြ၊ စားစရာ၊ အသံုးအေဆာင္ကို မေခ်းမငွါးရ။ ၂ဝတပါးအမ်ိဳးသား၌ အတိုးယူ၍ေခ်းငွါးရ၏။ သင္သြား၍ဝင္စားေသာ ျပည္တြင္ သင္ျပဳေလရာရာ၌သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား သည္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ အမ်ိဳး သားခ်င္း၌ အတိုးယူ၍ေခ်းငွါးျခင္္းကိုေရွာင္ရမည္။ ၂၁သင္၏ဘုရားသခင္္ ထာဝရဘုရားအား သစၥာဂတိထားလွ်င္၊ ထားသည္အတိုင္္း မျပဳဘဲမေနရ။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္္ ဧကန္အမွန္ေတာင္းေတာ္မူမည္။ သင္သည္ မျပဳဘဲေနလွ်င္ အျပစ္ေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၂သစၥာဂတိ မထားဘဲေနလွ်င္ အျပစ္မေရာက္။ ၂၃သင္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ သစၥာဂတိထား၍၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွင့္ျမြက္ဆိုေသာစကားကိုတည္ေစ၍၊  ဂတိရွိသည္အတိုင္းျပဳရမည္။ ၂၄သင္သည္ အိမ္နီးခ်င္း၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ၊ အလိုအေလ်ာက္ စပ်စ္သီးကို ဝစြာစားရေသာ္လည္း မသိမ္းမယူရ။ ၂၅အိမ္နီးခ်င္း၏ စပါးလယ္ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ၊ စပါးႏွံကိုလက္ႏွင့္ဆြတ္ရေသာ္ လည္းတံစဥ္ႏွင့္မရိတ္ရ။