တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၄)


၁တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ မယားႏွင့္ထိမ္းျမား၍ ဆက္ဆံၿပီးမွ တဖန္ အျပစ္တင္စရာ အေၾကာင္း ရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္မေတြ႔လွ်င္၊ ျဖတ္စာကိုေရး၍ သူ၌အပ္ေပးသျဖင့္လႊတ္လိုက္ရမည္။ ၂ထိုမိန္းမသည္ လင္အိမ္မွထြက္သြားေသာ ေနာက္၊ အျခားေသာ သူ၏မယားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ ၃ေနာက္ေနေသာ လင္သည္ လည္း သူ႔ကိုမုန္းလွ်င္၊ ျဖတ္စာကိုေရး၍ သူ၌အပ္သျဖင့္ လႊတ္လိုက္သည့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုလင္ေသသည္ ျဖစ္ေစ၊ ၄အရင္လႊတ္လိုက္ေသာလင္ေဟာင္းသည္ ညစ္ညဴးျခင္းရွိေသာထိုမိန္းမကုိ ေနာက္တဖန္မသိမ္းရ။ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာအမႈျဖစ္၏။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အေမြခံစရာ ဘို႔ေပးေတာ္မူ ေသာျပည္၌အျပစ္မေရာက္ေစရ။

၅အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳစရွိေသာသူသည္ စစ္တိုက္မသြားရ။ မင္းအမႈကို မေဆာင္ရ။ တႏွစ္ပတ္လံုး ကိုယ့္အိမ္၌ အလြတ္ေန၍ မယားကိုေကြၽးေမြးျပဳစုရမည္။

၆ႀကိတ္ဆံုအေပၚ ေက်ာက္ျပားကိုျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ေက်ာက္ျပားကိုျဖစ္ေစ၊ အဘယ္သူမွ် အေပါင္မယူရ။ ထိုသို႔ယူလွ်င္၊ သူအသက္ကို အေပါင္ယူသည္ႏွင့္တူ၏။ ၇လူသည္ မိမိအမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳးသား ကိုခိုး၍ ကြၽန္အရာ၌ ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူခိုးကိုေတြ႔မိလွ်င္အေသသတ္ရမည္။ သင္တို႔တြင္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ထိုသို႔ပယ္ရွားရၾကမည္။

၈ႏူနာေဘးေရာက္ေသာအခါ၊ ေလဝိသားယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ သြန္သင္သမွ်အတိုင္း သတိျပဳ၍ ေစ့ေစ့ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ သူတုိ႔ကိုငါမွာထားသည့္အတိုင္း က်င့္ေစာင့္ၾကေလာ့။ ၉သင္တို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္၍ခရီးသြားၾကစဥ္တြင္၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ မိရိအံ၌ျပဳေတာ္ မူေသာအမႈကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။

၁ဝသင္သည္ အမ်ိဳးသားခ်င္း၌ တစံုတခုကိုေခ်းငွါးလွ်င္၊ အေပါင္ထားေသာဥစၥာကိုယူျခင္းငွါ သူ႔အိမ္ထဲသို႔မဝင္ရ။ ၁၁သင္သည္ အိမ္ျပင္မွာရပ္ေန၍၊ ထိုသူသည္အေပါင္ထားေသာ ဥစၥာကို သင့္ရွိရာအိမ္ျပင္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၁၂ထိုသူသည္ဆင္းရဲလွ်င္၊ ေပါင္၍ထားေသာ ဥစၥာကို ျပန္မအပ္ဘဲညဥ့္ကိုမလြန္ေစရ။ ၁၃သူသည္ မိမိအဝတ္ကိုဝတ္ၿခံဳလ်က္္ အိပ္ေပ်ာ္၍ သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးမည္အေၾကာင္း၊ သူေပါင္၍ထားေသာဥစၥာကို ေနဝင္လွ်င္ ဆက္ဆက္ျပန္အပ္ရမည္။ ထုိသို႔ျပဳေသာအမႈသည္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ေျဖာင့္ မတ္ေသာအမႈ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၄အမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေစ၊ သင့္ေနရာၿမိဳ႔ရြာတို႔၌တည္းခုိေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲ ငတ္မြတ္ေသာသူငွါးကိုမညွင္းဆဲရ။ ၁၅ေန႔စဥ္မျပတ္သူ႔အခကိုေပးမည္။ မေပးဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ သူသည္ ဆင္းရဲ ေသာေၾကာင့္ရထိုက္ေသာ အခကိုလည္း စိတ္စြဲလမ္းလ်က္ရွိလိမ့္မည္။ မေပးဘဲေနလွ်င္ သူသည္သင့္ကို အျပစ္ တင္၍ ထာဝရဘုရားကိုေအာ္ဟစ္သျဖင့္သင္၌အျပစ္ေရာက္မည္ဟုစိုးရိမ္စရာရွိ၏။

၁၆အဘသည္သား၏ အျပစ္ေၾကာင့္၄င္း၊ သားသည္အဘ၏ အျပစ္ေၾကာင့္၄င္း၊ အေသမခံရ။ လူတိုင္း မိမိအျပစ္ေၾကာင့္သာ အေသခံရမည္။ ၁၇တရားရွာေတြ႔ျခင္းအမႈမွာ တပါးအမ်ိဳးသားႏွင့္ မိဘမရွိေသာသူကို အရံႈး မေပးရ။ မုတ္ဆုိးမအဝတ္ကို အေပါင္မယူရ။ ၁၈သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ကြၽန္ခံခဲ့ ဘူးေၾကာင္းကို၄င္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ထိုျပည္မွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း ေအာက္ေမ့ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤပညတ္ကို ငါထား၏။

၁၉သင္သည္ ကိုယ္လယ္၌ အသီးအႏွံကို ရိတ္ေသာအခါ၊ ေမ့ေလ်ာ့ေသာေကာက္လိႈင္းကုိ ျပန္၍မယူရ။ သင္ျပဳေလရာရာ၌ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ထိုေကာက္လိႈင္းကို တပါးမ်ိဳးသား၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆိုးမအဘို႔ထားရမည္။ ၂ဝသင္၏သံလြင္္သီးကို ရိတ္ေခြၽ ေသာအခါ၊ က်န္ၾကြင္းေသာအသီးကိုျပန္၍ မရိုတ္မေခြၽရ။ တပါးအမ်ိဴးသား၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆိုးမအဘို႔ ထားရမည္။ ၂၁သင္၏စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၌ စပ်စ္သီးကိုဆြတ္ယူေသာအခါ ျပန္၍ေကာက္သိမ္းျခင္္းကို မျပဳရ။ က်န္ၾကြင္္းေသာ အသီးသည္ တပါးအမ်ိဳးသား၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆိုးမအဘို႔ ျဖစ္ရမည္။ ၂၂သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ကြၽန္ခံ ခဲ့ဘူးေၾကာင္းကို ေအာက္ေမ့ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ ဤပညတ္ကိုငါထား၏။