တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၅)


၁လူခ်င္းအမႈရွိ၍ မင္းထံ၌အစီရင္ခံလ်က္၊ မင္းေရွ႕မွာတရားေတြ႔ၾကေသာအခါ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို အျပစ္လြတ္ ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဆိုးေသာသူကိုအရံႈးခံေစျခင္းငွါ၄င္း စီရင္ရမည္။ ၂ဆိုးေသာသူသည္ အရိုက္ခံထိုက္လွ်င္၊ တရားသူႀကီီးသည္ကိုယ္မ်က္ေမွာက္၌ သူ႔ကိုခ်၍၊ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ မည္မွ်ေသာဒဏ္ခ်က္ျဖင့္ ရိုက္ေစရမည္။ ၃သို႔ေသာ္လည္း ဒဏ္ခ်က္ေလးဆယ္ထက္မလြန္ေစရ။ လြန္၍မ်ားစြာေသာ ဒဏ္ခ်က္ျဖင့္္ရိုက္လွ်င္၊ သင္၏ အမ်ိဳးသား ခ်င္းသည္ ယုတ္ညံ့ေသာသူျဖစ္ဟန္ရွိမည္ဟု စိုးရိမ္စရာရိွ၏။ ၄စပါးနင္းနယ္ေသာ ႏြား၏ႏႈတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းရ။ ၅အတူေနေသာ ညီအစ္ကိုတို႔တြင္္၊ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္သားမရွိဘဲေသလွ်င္၊ ေသေသာသူ ၏မယားသည္ အျခားတပါးေသာလူစိမ္းႏွင့္ စံုဘက္ျခင္းကိုမျပဳရ။ သူ၏လင္ညီသည္ သူ႔ကိုသိမ္းယူဆက္ဆံ၍ မရီး၌ ျပဳအပ္ေသာ ဝတ္ကိုျပဳရမည္။ ၆ဣသေရလအမ်ိဳး၌ အစ္ကိုအမည္ကို မေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ အဦးဘြားေသာသားသည္ ေသေသာ ဘႀကီး၏အရိပ္အရာကိုခံရမည္။ ၇ညီသည္ အစ္ကိုမယားကိုမယူလိုလွ်င္၊ မိန္းမသည္ အသက္ႀကီးသူတို႔ ရွိရာၿမိဳ႔တံခါးဝသို႔သြား၍၊ ကြၽန္မ၏လင္ညီသည္ အစ္ကိုအမည္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မတည္ေစလိုပါ၊ သူျပဳအပ္ေသာ ဝတ္ကိုမျပဳလုိပါဟုေလွ်ာက္လွ်င္။ ၈ၿမိဳ႔၌အသက္ႀကီးသူတို႔ သည္ထိုသူကို ေခၚ၍ေမးျမန္းရၾကမည္။ သူကလည္း၊ ထိုမိန္းမကို အကြၽုႏု္ပ္မယူလိုပါဟုဆို၍ ခိုင္္မာစြာေနလွ်င္။ ၉သူ၏မရီးသည္ အသက္ႀကီးသူတုိ႔ေရွ႕မွာသူ႔အပါးသို႔ခ်ဥ္း၍ သူ၏ေျခနင္းကိုခြၽတ္လ်က္၊ သူ၏မ်က္ႏွာ၌ တံေတြးေထြးလ်က္၊ မိမိအစ္ကိုအိမ္ကို မေဆာက္လိုေသာသူ၌ ဤသို႔ျပဳသင့္သည္ဟု သူ႔အားျပန္ေျပာရမည္။ ၁ဝေနာက္မွ၊ ထိုသူကိုေျခ နင္းခြၽတ္ရေသာ အမ်ိဳးဟူ၍ ဣသေရလ အမ်ိဳး၌ ေခၚေဝၚသမုတ္ရမည္။

၁၁လူခ်င္းခုိက္ရန္ျပဳၾကစဥ္တြင္၊ တေယာက္ေသာသူ၏မယားသည္ အပါးသို႔ခ်ဥ္း၍ မိမိလင္ကိုကူညီ လိုေသာငွါ ခိုက္ရန္ျပဳေသာသူ၏ ေယာက်္ားတန္ဆာကိုကိုင္ ဆြဲမိလွ်င္။ ၁၂ထိုမိန္းမလက္ကိုျဖတ္ရမည္။ သင္္၏ မ်က္စိသည္ သူ႔ကို မသနားရ။ ၁၃သင့္အိတ္္၌ ႀကီးေသာအေလး၊ ငယ္ေသာ အေလးတည္းဟူေသာ ျခားနားေသာ အေလးကိုမရွိေစရ။ ၁၄သင့္အိမ္၌ျခားနားေသာျခင္စရာ တန္ဆာအႀကီးအငယ္ကို မရွိေစရ။ ၁၅သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာျပည္၌သင္၏ အသက္တာရွည္မည္အေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေသာအေလး၊ မွန္ကန္္ေသာျခင္စရာ တန္ဆာမ်ားကိုသာသံုးရမည္။ ၁၆အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာအမႈကို ျပဳေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ျပဳေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားစက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေတာ္မူ၏။ ၁၇သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္၍ ခရီးသြားေသာအခါ။ ၁၈သင္သည္ အားကုန္၍ ေမာလ်က္ေန စဥ္တြင္၊ သင့္ေနာက္၌ လိုက္ေသာသူ၊ အားနည္းေသာ သူတို႔ကို အာမလက္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ လမ္း၌ဆီးႀကိဳ၍ လုပ္ႀကံေၾကာင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကို မေၾကာက္ရြံ႕ ေၾကာင္းကို၄င္း၊ ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ၁၉သို႔ျဖစ္၍သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အေမြခံစရာတို႔ အပိုင္ေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ သင့္ပတ္လည္၌ ေနေသာရန္သူအေပါင္း တို႔၏လက္မွ ကယ္လႊတ္၍ ခ်မ္းသာေပးေတာ္ မူေသာအခါ၊ အာမလက္ အမ်ိဳးကိုေအာက္ေမ့စရာမရွိေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္ေအာက္၌ သုတ္သင္ပယ္ရွင္္းရမည္။ ထိုအမႈကို မေမ့မေလ်ာ့ရ။