တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၆)


၁သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင့္အေမြခံစရာဘို႔ေပးေတာ္မူေသာျပည္သို႔သင္သည္ဝင္စား၍ ေနေသာအခါ။ ၂သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ ျပည္၌ အဦးသီးေသာအသီးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုယူ၍ ျခင္ေတာင္း၌ထည့္ၿပီးမွ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္တည္စရာတို႔ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္ သို႔သြား၍။ ၃ထိုကာလ၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္ေသာ သူထံသို႔ခ်ဥ္းလ်က္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားေပးျခင္းငွါ၊ ဘိုးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာျပည္သို႔ အကြၽႏု္ပ္ ေရာက္ပါၿပီဟုကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ယေန႔အကြၽႏု္ပ္ဝန္ခံပါသည္ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္အားေျပာဆိုရမည္။ ၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္လည္းျခင္ေတာင္းကို သင့္လက္မွယူ၍ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ ေရွ႕မွာ ခ်ထားရမည္။ ၅သင္ကလည္း၊ အရပ္ရပ္္သို႔ လွည့္လည္ေသာ ရႈရိအမ်ိဳးသားသည္ အကြၽႏု္ပ္အဘျဖစ္ပါ၏။ သူသည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြား၍ လူအနည္းငယ္ႏွင့္တ ကြ တည္းခိုစဥ္တြင္ ႀကီးမား မ်ားျပားေသာ လူမ်ိုဳးျဖစ္ပါ၏။ ၆အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ညွဥ္းဆဲႏွိပ္္စက္၍ က်ပ္တည္းစြာကြၽန္ခံေစၾက၏။ ၇ဘိုးေဘးတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေအာ္ဟစ္၍ ေလွ်ာက္ၾက ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္နားေထာင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ခံရေသာ ညွဥ္းဆဲႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ ကိုၾကည့္ေတာ္ရႈေတာ္မူ၏။ ၈ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည္ တန္ခုိးႀကီးမားေသာ လက္ရံုးေတာ္ကိုဆန္႔၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ျဖင့္ အကြၽႏု္္ပ္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွႏႈတ္ၿပီးလွ်င္၊ ၉ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ ဤျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၁ဝယခုမွာအိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ေပးသနားေတာ္မူေသာျပည္၌ အဦးသီးေသာ အသီးကို အကြၽႏ္ုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါၿပီဟု သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆုိလ်က္၊ ထုိအသီး ကိုသင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ထားရမည္။ ေရွ႔ေတာ္၌လည္း ကိုးကြယ္ျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၁၁သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္ႏွင့္သင္၏အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔အား ျပဳေတာ္မူသမွ်ေသာ ေက်းဇူး၌၊ သင္သည္ သင္ႏွင့္ အတူတည္းခုိေသာ ေလဝိသားမွစ၍ တပါးအမ်ဳိးသား တုိ႔ႏွင့္တကြေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကိုျပဳရမည္။

၁၂သုံးႏွစ္တြင္ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ေပးရေသာ တတိယႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ အစီးအပြားရွိသမွ်တုိ႔ကို ဆယ္ဘုိ႔ တဘုိ႔ေကာက္ယူ၍၊ ေလဝိသား၊ တပါးအမ်ဳိးသား၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆုိးမတုိ႔ကို သင့္ေနရာၿမိဳ႔မ်ား၌ ဝစြာေကြၽးေမြး ၿပီးမွ၊ ၁၃သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မွာထားေတာ္မူသမွ် အတုိင္း၊ သန္႔ရွင္း ေသာဥစၥာတုိ႔ကို အိမ္မွထုတ္၍ ေလဝိသား၊ တပါးအမ်ဳိးသား၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆုိးမတုိ႔အားေပးပါၿပီ။ ပညတ္ေတာ္ တုိ႔ကို မလြန္က်ဴး၊ မေမ့ေလ်ာ့ပါ။ ၁၄မသာအမႈကိုေဆာင္စဥ္အခါ ထုိဥစၥာကို အကြၽႏု္ပ္မစားပါ။ မစင္ၾကယ္ေသာ အသုံးအေဆာင္ဘုိ႔အနည္းငယ္ကိုမွ် မယူပါ။ ေသေသာသူတုိ႔အဘို႔ အနည္းငယ္ကိုမွ် မေပးပါ။ အကြၽႏု္ပ္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္မွာထား ေတာ္မူသမွ်အတုိင္းျပဳပါၿပီ။ ၁၅ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေနရာေကာင္းကင္ဘုံမွ ငုံ႔ၾကည့္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူဣသေရလအမ်ဳိးကို၄င္း၊ ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိ ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အားေပး ေတာ္မူေသာျပည္၊ ႏုိ္႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာ ျပည္ကို၄င္းေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ဆုိရမည္။

၁၆ယခုစီရင္ထုံးဖြဲ႔သမွ်အတုိင္း က်င့္ရမည္ဟု သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမွာ ထားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ က်င့္ေစာင့္ရမည္။ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ဟူ၍၄င္း၊ လမ္းေတာ္သို႔လုိက္ပါမည္၊ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္၊ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ ယေန႔သင္သည္ဝန္ခံၿပီ။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္လည္း ဂတိထားေတာ္မူသမွ်အတုိင္း၊ သင္သည္ ပညတ္ေတာ္အလုံးစုံတုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွာ၊ အထူးသျဖင့္ကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၉ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးတကာတုိ႔ထက္ သင္၏ဂုဏ္အသေရေက်ာ္ေစာ ကိတၱိကို လြန္ကဲေစေတာ္မူမည္ဟူ၍ ၄င္းဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား အဘို႔သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းငွာ၄င္း ယေန႔ ဝန္ခံေတာ္မူၿပီဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔အား ေဟာေျပာေလ၏။