တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၇)


၁တဖန္ေမာေရွသည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ အသက္ႀကီးသူတုိ႔ႏွင့္တကြ လူမ်ားတို႔ကို မွာထားသည္ကား၊ ယေန႔ငါထားသမွ်ေသာ ပညတ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ၂သင္သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူူး၍၊ သင္၏ဘုရား သခင္ ထာဝ၇ဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ႀကီးေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကိုထူေထာင္၍ အဂၤတႏွင့္မြမ္းမံ ရမည္။ ၃ဘိုးေဘးတုိ႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း သင့္အားေပးေတာ္ မူေသာျပည္၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္သို႔ ဝင္စားအံ့ေသာငွာ ကူးသြားၿပီးမွ၊ ဤတရား စကားေတာ္အလုံးစုံတုိ႔ကို ထုိေက်ာက္ေပၚမွာ ေရးထားရမည္။ ၄ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူးၿပီးမွ၊ ယေန႔ငါမွာထားေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကို ဧဗလေတာင္ ေပၚမွာထူေထာင္၍ အဂၤေတႏွင့္မြမ္းမံရမည္။ ၅ထုိအရပ္၌လည္း သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအဘို႔၊ ၆ယဇ္ပလႅင္ ကိုေက်ာက္ႏွင့္ တည္ရမည္။ သံတန္ဆာကို မသုံးေဆာင္ဘဲ၊ မကြဲမျပတ္ေသာ ေက်ာက္တုိ႔ႏွင့္ တည္ရမည္။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ထုိပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္ရမည္။ ၇မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ကိုလည္း ပူေဇာ္၍၊ ထုိအရပ္တြင္ စားေသာက္လ်က္ ေရွ႔ေတာ္၌ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ျပဳရမည္။ ၈ထုိေက်ာက္ေပၚမွာ ဤတရားစကား ေတာ္ အလုံးစုံတုိ႔ကို ေသခ်ာစြာေရးထားရမည္ဟု ေျပာဆုိၾက၏။ ၉တဖန္ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ ေလဝိသားမ်ားတုိ႔က၊ အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ သတိႏွင့္ နားေထာင္ေလာ့။ ယေန႔သင္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ လူမ်ဳိးျဖစ္ေလၿပီ။ ၁ဝသုိ႔ျဖစ္၍၊ သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ရမည္။ ယေန႔ငါတုိ႔ဆင့္ဆုိေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကို က်င့္ရမည္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔အား ေျပာဆုိ ၾက၏။

၁၁တဖန္ ေမာေရွသည္ ထုိေန႔၌ လူမ်ားတုိ႔ကို မွာထားသည္မွာ၊ ၁၂သင္တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူးေသာ ေနာက္၊ လူမ်ားတုိ႔အား ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းအလိုငွာ ေဂရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွာ ရပ္ရေသာ သူဟူမူကား၊ ရွိေမာင္၊ ေလဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ေယာသပ္၊ ဗယၤာမိန္တည္း။ ၁၃က်ိန္ျခင္းအလုိငွာ၊ ဧဗလေတာင္ေပၚမွာ ရပ္ရေသာ သူဟူမူကား၊ ရုဗင္၊ ဂဒ္၊ အာရွာ၊ ဇာဗုလုန္၊ ဒန္၊ နႆလိတည္း။ ၁၄ထုိအခါ ေလဝိသားတုိ႔သည္ ႀကီးေသာအသံနွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိး သားအေပါင္းတုိ႔အား ဟစ္ေၾကာ္ရေသာ စကားဟူမူကား၊ ၁၅ထာဝရဘုရားစက္ဆုပ္ရြံရွာေသာ အရာ၊ လက္သမား လက္ႏွင့္ထုလုပ္ေသာရုပ္တု၊ သြန္းေသာဆင္းတုကိုလုပ္၍ မထင္ရွားေသာ အရပ္၌ ထားေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ ေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၁၆မိဘကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၁၇အိိမ္နီးခ်င္း၏ ေျမမွတ္တုိင္ကို ေရႊ႔ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၁၈မ်က္စိမျမင္ ေသာသူကို လမ္းလြဲေစေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၁၉တရားေတြ႔ျခင္းအမႈမွာတပါး အမ်ဳးိသား၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆုိးမကို မတရားသျဖင့္ အရႈံးေပး ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၂ဝအဘႏွင့္သာ ဆုိင္ေသာအဘ၏ မယားႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၂၁တိရစာၦန္တစုံတမ်ဳိးႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္း ဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္း တုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၂၂အဘ၏သမီး၊ အမိ၏သမီး တည္းဟူေသာ မိမိအစ္မ နွမႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၂၃မယား၏အမိႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု ကိ်န္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၂၄အိမ္နီးခ်င္းကို မထင္မရွား ရုိက္ေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ၂၅အျပစ္မရွိေသာသူ၏ အသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ အခကို ယူေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္း ဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။ ဤပညတ္တရားစကားတုိ႔ကို အၿမဲမက်င့္ေသာ သူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟု က်ိန္လွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က အာမင္ဟု ဝန္ခံရၾကမည္။