တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၈)


၁ယေန႔ငါဆင့္ဆုိသမွ်ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို သင္သည္ က်င့္ေစာင့္ျခင္းငွာ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ေစ့ေစ့နားေထာင္လွ်င္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ လူမ်ဳိးတကာတုိ႔ထက္ သင့္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူမည္။ ၂သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္လွ်က္၊ သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္လတ့ံေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားဟူမူကား။ ၃သင္သည္ၿမိဳ႔၌ မဂၤလာရွွိလိမ့္မည္၊ ေတာ၌မဂၤလာ ရွိလိမ့္မည္။ ၄သားသမီး အားျဖင့္၄င္း၊ ေျမအသီးအနွံအားျဖင့္၄င္း၊ တိရစာၦန္ဘြားေသာ သားငယ္အားျဖင့္၄င္း၊ သိုးႏြား အစီးအပြားအားျဖင့္၄င္း မဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ၅ျခင္ေတာင္း၌၄င္း၊ မုန္႔နယ္ေသာ ခြက္၌၄င္းမဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ၆မိမိအိမ္ ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ မဂၤလာရွိလိမ့္မည္၊ ျပင္သို႔ထြက္ေသာအခါ မဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ၇သင့္တဘက္၌ ထေသာရန္သူ တုိ႔ကို သင့္မ်က္ေမွာက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ခံေစေတာ္မူမည္။ သူတုိ႔သည္ တလမ္းတည္းျဖင့္ သင္ရွိရာသုိ႔ လာေသာ္လည္း၊ လမ္းခုႏွစ္သြယ္ျဖင့္ သင့္ေရွ႔မွ ေျပးၾကလိမ့္မည္။ ၈သင္၏ ဘ႑ာတုိက္၌၄င္း၊ သင္ျပဳေလရာရာ၌၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အေပၚမွာ မဂၤလာေရာက္ေစျခင္းငွာ မိန္႔ေတာ္မူမည္။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ သင့္ကို ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေပးေတာ္မူမည္။ ၉သင္သည္ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ၏ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကိုေစာင့္၍ လမ္းေတာ္သုိ႔ လုိက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရား က်ိန္ဆုိသည္အတုိင္း၊ သင့္ကို ကုိယ္ေတာ္ အဘို႔သန္႔ရွင္းေသာ အမ်ဳိးအစဥ္အၿမဲ ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္။ ၁ဝသင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ျဖင့္ ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကို ခံရသည္ဟု လူမ်ဳိးခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ သိျမင္၍ သင့္ကိုေၾကာက္ရြ႔ံၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အား ေပးျခင္းငွာ ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ ျပည္၌ ဥစၥာပစၥည္း၊ သားသမီး၊ တိရစာၦန္ အတုိးအပြား၊ ေျမအသီးအႏွံမ်ားကို ၾကြယ္ဝေစေတာ္မူမည္။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ အခ်ိန္တန္မွ သင္၏ျပည္၌ မိုဃ္းရြာေစျခင္းငွာ၄င္း၊ သင္ျပဳေလရာရာ၌ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းငွာ၄င္း၊ ဘ႑ာေတာ္တုိက္ တည္းဟူေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖြင့္ေတာ္မူ မည္။ သင္သည္ လူမ်ဳိးမ်ားတုိ႔ အားေခ်းငွားရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ သင့္အားေခ်းငွားရေသာအခြင့္ မရွိရ။ ၁၃ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုအၿမီးမျဖစ္ေစဘဲ ေခါင္းျဖစ္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ေအာက္၌ မေနရဘဲ အေပၚ၌သာေနရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ ယေန႔ငါဆင့္ဆုိေသာ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ တုိ႔ကို က်င့္ေစာင့္ျခင္းငွာ နားေထာင္လွ်င္၄င္း၊ ၁၄ယေန႔ငါဆင့္ဆုိေသာ စကားေတာ္လမ္းမွထြက္၍ လက္်ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သို႔မလႊဲ၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔လုိက္၍ ဝတ္မျပဳဘဲေနလွ်င္၄င္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုခံရလိ္မ့္မည္။

၁၅ယေန႔ငါဆင့္ဆုိေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္ အလုံးစုံတုိ႔ကို က်င့္ေစာင့္ ျခင္းငွာ၊ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္လွ်င္၊ သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္လတ့ံေသာ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာမ်ားဟူမူကား၊ ၁၆သင္သည္ၿမိဳ႔၌ အမဂၤလာရွိလိမ့္မည္၊ ေတာ၌ အမဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ၁၇ျခင္ေတာင္း၌၄င္း၊ မုန္႔နယ္ေသာ ခြက္၌၄င္း အမဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ၁၈သားသမီးအားျဖင့္၄င္း၊ ေျမအသီးအႏွံအားျဖင့္၄င္း၊ သိုးႏြားအစီးအပြားအားျဖင့္၄င္း အမဂၤ လာရွိလိမ့္မည္။ ၁၉မိမိအိမ္ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ အမဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ျပင္သို႔ထြက္ေသာအခါ အမဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ၂ဝထာဝရဘုရားကုိစြန္႔၍ ျပဳမိိေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္ေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္းသုိ႔ မေရာက္မွီတုိင္ေအာင္၊ ျပဳေလရာရာ၌ က်ိန္ဆဲျခင္း၊ ေႏွာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းတုိ႔ကို သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ ၂၁သင္သြား၍ ဝင္စားလတံ့ေသာျပည္မွ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မမူမွီတုိင္ေအာင္၊ ကာလနာကို သင္၌စြဲေစ ေတာ္မူမည္။ ၂၂ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုတူလာ၊ ဖ်ားနာ၊ ဒလခက္နာ၊ ခရခရနာျဖင့္၄င္း၊ ထားေဘး၊ ေလထိ၍ အပင္ေသေဘး၊ အရည္ယို၍ အပင္ေသေဘးျဖင့္၄င္း ဒဏခတ္ေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ မပ်က္စီးမွီတုိင္ေအာင္ ထုိေဘးတုိ႔ သည္လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၃သင့္ေခါင္းေပၚမွာ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ေၾကးဝါကဲ့သို႔၄င္း၊ သင့္ေအာက္၌ ေျမသည္ သံကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၄ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ေနရာျပည္၌ ရြာေသာမိုဃ္းေရကို ေျမမႈန္႔၊ ဖုံျဖစ္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ မပ်က္စီးမွီတုိင္ေအာင္ သင့္အေပၚမွာ က်ရလိမ့္မည္။ ၂၅သင္၏ရန္သူေရွ႔မွာ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္။ သင္သည္တလမ္းတည္းျဖင့္ သူတုိ႔ရွိရာသုိ႔သြားေသာ္လည္း၊ လမ္းခုႏွစ္သြယ္ျဖင့္ သူတုိ႔ေရွ႔မွ ေျပး၍ ေျမေပၚမွာရွိေသာအတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္သုိ႔ ေျပာင္းသြားရလိမ့္မည္။ ၂၆သင္၏အေသေကာင္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္၊ ေတာသားရဲစားစရာဘုိ႔ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ထုိတိရစာၦန္တုိ႔ကိုအဘယ္သူမွ်မေမာင္းရ။ ၂၇ထာဝ၇ဘုရားသည္ သင့္ကိုအဲဂုတၱဳအနာစိမ္း၊ ျမင္းသရုိက္နာ၊ ဝဲနာ၊ မေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ ယားနာျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ မည္။ ၂၈ရူးေသာအနာ၊ မ်က္စိကန္းေသာအနာ၊ မိန္းေမာေတြေဝေသာအနာျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၍၊ ၂၉မ်က္စိကန္း ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌စမ္းသပ္ရသကဲ့သို႔၊ သင္သည္ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ပင္စမ္းသပ္ရလိမ့္မည္။ သင္ျပဳေသာအမႈ၌ မေအာင္ဘဲညွဥ္းဆဲျခင္း၊ လုယူျခင္းကိုသာ ခံရလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် မကယ္တင္ရ။ ၃ဝမိန္းမႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီးေသာ လည္း အျခားေသာသူသည္ ေပါင္းေဘာ္ရလိမ့္မည္။ အိမ္ကို ေဆာက္ေသာ္လည္း ကို္ယ္တုိင္မေနရ။ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို စုိက္ေသာ္လည္း စပ်စ္သီးကို မဆြတ္မယူရ။ ၃၁သင့္ႏြားကို သင့္မ်က္ေမွာက္၌ သတ္၍ေသေသာ္လည္း သင့္ကိုယ္တုိင္ မစားရ။ သင့္ျမည္းကို သင့္ေရွ႔ေမွာက္၌ အႏုိင္အထက္ယူသြားၿပီးမွ၊ ေနာက္တဖန္ျပန္၍ မေပးရ။ သင့္သိုးတုိ႔ကို သင့္ရန္သူ၌အပ္ေသာ အခါကယ္ႏႈတ္ေသာ သူမေပၚမရွိရ။ ၃၂သင့္သားသမီး တုိ႔သည္ သူတပါးလက္သို႔ေရာက္၍၊ သင့္မ်က္စိသည္ တေန႔လုံးေျမာ္ၾကည့္လ်က္ အားကုန္လိမ့္မည္။ သင္လက္သည္လည္း ခြန္အားမရွိရ။ ၃၃သင္မသိ မကြၽမ္းေသာ လူမ်ဳိးသည္ သင့္ေနရာျပည္၏ အသီးအႏွံကို၄င္း၊ သင္လုပ္ေဆာင္၍ရေသာ ဥစၥာကို၄င္း၊ စားလိမ့္မည္။ သင္သည္ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္းကိုသာ အစဥ္မျပတ္ ခံရလိမ့္မည္။ ၃၄ထုိသုိ႔ကိုယ္တုိင္ေတြ႔ျမင္ေသာ အမႈေၾကာင့္သင္သည္ အရူးျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၃၅ထာဝရ ဘုရားသည္ သင့္ဒူးႏွင့္ေျခေထာက္မက၊ ေျခတဝါးမွစ၍ ဦးေခါင္းထိပ္တုိင္ေအာင္ မေပ်ာက္နိုင္ေသာ အနာစိမ္းျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္။

၃၆ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ရွင္ဘုရင္ကို သင္ႏွင့္သင့္ဘိုးေဘးတုိ႔ မသိမကြၽမ္းဘူးေသာ လူမ်ဳိးရွိရာသို႔ ေဆာင္သြားေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ အျခားတပါးေသာ ဘုရား၊ သစ္သားဘုရား၊ ေက်ာက္ဘုရား တုိ႔ကို ဝတ္ျပဳရလိမ့္မည္။ ၃၇ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ေဆာင္သြားေတာ္မူေသာ အျပည္ျပည္တုိ႔၌ သင္သည္အံ့ၾသရာ၊ ပုံခုိင္းရာ၊ ကဲ့ရဲ႔ရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃၈သင္သည္မ်ားစြာေသာ မ်ဳိးေစ့ကို လယ္သို႔ယူသြား၍ က်ုိဳင္းေကာင္တုိ႔သည္ ကိုက္စားေသာေၾကာင့္၊ နည္းေသာစပါးကိုသိမ္းရလိမ့္မည္။ ၃၉စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တုိ႔ကို စုိက္၍ျပဳစုေသာ္လည္း၊ပိုးမ်ားကိုက္စားေသာေၾကာင့္ ကို္ယ္တုိင္ စပ်စ္သီးကို မဆြတ္ရ၊ စပ်စ္ရည္ကိုလည္း မေသာက္ရ။ ၄ဝသင့္ေနရာအရပ္ရပ္၌ သံလြင္ပင္ရွိ ေသာ္လည္း၊ အသီးမမွည့္မီွ ေၾကြေသာေၾကာင့္ သင္သည္ သံလြင္ဆီႏွင့္ ကိုယ္ကိုမလိမ္းရ။ ၄၁သားသမီးကို ဘြားျမင္ ေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔ႏွင့္မေပ်ာ္ေမြ႔ရ။ ရန္သူတုိ႔သည္ သိမ္းသြားၾကလိမ့္မည္။ ၄၂သင့္ေနရာျပည္၌ သစ္ပင္ရွိသမွ်၊ ေျမအသီးအႏွံရွိသမွ်ကို က်ဳိင္းေကာင္တုိ႔သည္ ကိုက္စားၾကလိမ့္မည္။ ၄၃သင္ႏွင့္အတူေနေသာ တပါးအမ်ဳိးသားသည္ ျမင့္လ်က္၊ သင့္အေပၚသို့တက္လိမ့္မည္။ သင္မူကား၊ ေအာက္သို႔ဆင္း၍ ေနရလိမ့္မည္။ ၄၄သူသည္ သင့္အားေခ်းငွား ေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ သင္မူကား၊ သူ႔အားေခ်းငွားေသာ အခြင့္မရွိရ။ သူသည္ ေခါင္းျဖစ္၍၊ သင္သည္ အၿမီးျဖစ္ လိမ့္မည္။ ၄၅သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထားေတာ္မူေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တရားကိုေစာင့္ေရွာက္္ျခင္းငွာ၊ သင္သည္ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ ေသာေၾကာင့္၊ မပ်က္စီးမီွ တိုင္ေအာင္ ဤက်ိန္ျခင္းအမဂၤလာရွိသမွ်တို႔သည္ သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္လ်က္၊ သင့္ကိိုလိုက္၍မွီီလ်က္္ ရွိၾကလိမ့္မည္္္။ ၄၆သင့္္ေပၚ၌၄င္း၊ သင့္အမ်ိိဳးအႏြယ္ အေပၚ၌‚င္္း၊ အစဥ္္မျပတ္ နိိမိတ္လကၡဏာ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈျဖစ္္ၾကလိမ့္မည္။ ၄၇သင္သည္္ဥစၥာၾကြယ္ဝေသာအခါ၊ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းေသာစိိတ္ႏွင့္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏အမႈေတာ္ကိို မေဆာင္မရြက္ ေသာေၾကာင့္္၊ ၄၈ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ရန္သူ၏အမႈကို သင္သည္မြတ္သိပ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္း စည္းရွိျခင္း ႏွင့္တကြ၊ အရာရာ၌ဆင္းရဲစြာ ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ သင္သည္ မပ်က္စီးမွီတိုင္ေအာင္ သင့္လည္ပင္း၌ သံထမ္းဘိုးကို တင္ထားေတာ္မူမည္။

၄၉-၅ဝေရႊလင္းတပ်ံတက္သကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္ေသာ လူမ်ိဳး၊ ၾကမ္းတမ္းေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္၊ အသက္ၾကီးသူ ကို မရိုေသ၊ အသက္ငယ္သူကို မသနားတတ္ေသာ လူမ်ိဳးကို၊ ေဝးေသာအရပ္၊ ေျမႀကီးစြန္းမွ ထာဝရဘုရားသည္ေခၚ၍ သင့္ကိုတိုက္ေစေတာ္မူမည္။ ၅၁သင္သည္ မပ်က္စီးမီွတိုင္ေအာင္၊ ထုိရန္သူသည္သင္၏ သိုးသငယ္၊ ႏြားသငယ္၊ ေျမအသီးအႏွံကို စားရလိမ့္မည္။ သင့္ကိုမဖ်က္စီးမွီတိုင္ေအာင္၊ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ သိုးႏြားအစီးအပြါးကိုသင့္အဘို႔ မခ်န္မထားရ။  ၅၂သင့္ေနရာျပည္အရပ္ရပ္တို႔၌ သင္ကိုးစားေသာၿမိဳ႔ရိုး၊ ျမင့္၍ ခိုင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔ရိုးတို႔သည္ မၿပိဳမက်မွီတိုင္ေအာင္၊ သင့္ေနရာၿမိဳ႔ရွိသမွ်တုိ႔ကို ဝုိင္းထားလိမ့္မည္။ သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာျပည္အရပ္ရပ္တုိ႔၌၊ ၿမိဳ႔ရွိသမွ်တုိ႔ကိုလည္း ဝုိင္းထားလိမ့္မည္။ ၅၃ထုိသုိ႔ ဝုိင္းထား၍ ရန္သူသည္ က်ဥ္းက်ပ္ေစေသာအခါ၊ ကို္ယ္ရင္ေသြး တည္းဟူေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ သားသမီးတုိ႔၏ အသားကို သင္စားရလိမ့္မည္။ ၅၄သင့္ေနရာၿမိဳ႔တုိ႔ကို ရန္သူဝိုင္းထား၍ က်ဥ္းက်ပ္ေစေသာအခါ၊ ၅၅အလြန္ႏူးည့့ံေသာ သိမ္ေမြ႔ေသာ ေယာက္်ားသည္ စားစရာ အလ်င္းမက်န္ၾကြင္း ေသာေၾကာင့္၊ မိမိသားသမီး၏ အသားကို စားရေသာ္ လည္း၊ မိမိညီအစ္ကို၊ မိမိရင္ခြင္၌ ရွိေသာမယား က်န္ၾကြင္းေသးေသာသားသမီးတို႔ကို မနာလိုေသာစိတ္ရွိ၍၊ ထုိအသားကို သူတုိ႔အား မေဝမေပးဘဲ စားလိမ့္မည္။ ၅၆၊၅၇သင့္ေနရာၿမိဳ႔တုိ႔ကို ရန္သူဝိုင္းထား၍ က်ဥ္းက်ပ္ေစေသာ အခါ၊ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သျဖင့္ ေျမကို မနင္းဝံ့ေသာ မိန္းမသည္လည္း၊ စားစရာအလွ်င္းမရွိေသာေၾကာင့္၊ မိမိရင္ခြင္၌ ရွိေသာ လင္၊ မိမိသားသမီး၊ မိမိဝမ္းထဲက ထြက္ေသာအခ်င္း၊ မိမိဘြားျမင္ေသာ သူငယ္တို႔ကို မနာလုိေသာစိတ္ရွိ၍၊ မိမိသူငယ္ကို တိတ္ဆိတ္စြာ စားရလိမ့္မည္။ ၅၈သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းႀကီး၌ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ နာမေတာ္ကို ေၾကာက္ေစျခင္းငွာ၊ ဤက်မ္းစာ၌ ေရးထားေသာ ဤတရားေတာ္စကားအလုံးစုံတုိ႔ကို သင္သည္ မက်င့္မေစာင့္ဘဲ ေနလွ်င္၊ ၅၉ထာဝရ ဘုရားသည္ သင္ခံရေသာေဘး၊ သင့္အမ်ဳိးအႏြယ္ခံရေသာ ေဘးတုိ႔ကို အံ့ၾသဘြယ္ေသာေဘး၊ အလြန္ႀကီး၍ ၿမဲျမံေသာေဘး၊ အလြန္ျပင္း၍ ၿမဲၿမံေသာေရာဂါေဝဒနာ ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္။ ၆ဝထုိမွတပါး၊ သင္ေၾကာက္တတ္ေသာ အဲဂုတၱဳျပည္၏ အနာေရာဂါရွိသမွ်တုိ႔ကို သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ေစ ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္၌ ထုိအနာေရာဂါတုိ႔သည္ စြဲကပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၆၁ထုိမွတပါး၊ ဤပညတၱိက်မ္းစာ၍ ေရး၍မထားေသာ အနာေရာဂါ ေဘးဥပဒ္ရွိသမွ်တုိ႔ကို သင္သည္မပ်က္စီးမွီတုိင္ေအာင္၊ သင့္အေပၚမွာ ထာဝရဘုရား သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ ၆၂သင္သည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ၾကယ္ကဲ့သို႔ မ်ားေသာ္လည္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ နည္းနည္းျဖစ္ရလိ္မ့္မည္။ ၆၃သင့္ကို ေက်းဇူူးျပဳ၍ မ်ားျပား စေသာအမႈ၌ ထာဝရဘုရားေပ်ာ္ေမြ႔ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ တဖန္သင့္ကို ဖ်က္ဆီး၍ အက်ဳိးနည္း စရာအမႈ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သြား၍ ဝင္စားလတံ့ေသာ ျပည္ထဲက သင္သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ၆၄ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ေျမႀကီးစြန္း တဘက္မွသည္ တဘက္တုိင္ေအာင္၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔တြင္ သင့္ကိုအရပ္ရပ္ ကြဲျပား ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္ႏွင့္သင့္ဘိုးေဘးတုိ႔ မသိဘူးေသာ အျခားတပါးေသာဘုရား၊ သစ္သားဘုရား၊ ေက်ာက္ဘုရား တုိ႔ကို ဝတ္ျပဳရလိမ့္မည္။ ၆၅ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔တြင္ သင္သည္သက္သာျခင္းမရွိရာ၊ ေနရာမက်ရာ၊ ႏွလုံးတုန္လႈပ္ျခင္း၊ မ်က္စိေျမာ္၍ အားကုန္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၆၆သင္သည္ အသက္ဆုံးလုသည္ျဖစ္၍၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္စိုးရိမ္လ်က္ ေသေဘးႏွင့္လြတ္မည္မလြတ္မည္ကို မသိဘဲလ်က္ေနရ လိမ့္မည္။ ၆၇သင္၏စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႔ရေသာအေၾကာင္း၊ သင့္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရေသာအရာေၾကာင္း၊ နံနက္အခ်ိန္၌ သင္က၊ ညဥ့္ေရာက္ပါေစဟူ၍၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ နံနက္ေရာက္ပါေစဟူ၍၄င္း ဆုေတာင္းရလိမ့္မည္။ ၆၈ထုိလမ္းကို ေနာက္တဖန္ သင္မျမင္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာလမ္းျဖင့္ ထာဝရဘုရားသည္ တဖန္သင့္ကို အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ သေဘၤာႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထုိျပည္တြင္ ကြၽန္ေယာက်္ား၊ ကြၽန္မိန္းမျဖစ္ေစျခင္းငွာ ရန္သူတုိ႔၌ ေရာင္းၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ အဘယ္သူမွ်သင့္ကို မဝယ္လုိဟု ဣသေရလလူမ်ားတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာေလ၏။