တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၉)


၁ဤေရြ႔ကား၊ ေဟာရပ္အရပ္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ျပဳေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္မွတပါး၊ ေမာဘျပည္၌ ေမာေရွသည္ ထုိလူမ်ဳိးႏွင့္ ပဋိညာဥ္ ျပဳေစျခင္းငွာ၊ ထာဝရဘုရားမွာထား ေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္စကား ေတာ္ျဖစ္သတည္း။

၂တဖန္ေမာေရွသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ကိုေခၚ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ ဖာေရာဘုရင္၌၄င္း၊ သူ၏ကြၽန္အေပါင္းတုိ႔၌၄င္း၊ သူ၏ျပည္ တေရွာက္လုံး၌၄င္း၊ သင္တုိ႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ျပဳေတာ္မူ သမွ်တည္းဟူေသာ၊ ၃ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ျမင္ေသာ အလြန္ႀကီးစြာေသာ စုံစမး္ျခင္းအမႈ၊ အလြန္ႀကီးေသာ နိမိတ္လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာ တန္ခုိးမ်ားကို သင္တုိ႔သည္ ျမင္ရၾကၿပီ။ ၄သို႔ေသာ္လည္း နားလည္ႏုိင္ေသာႏွလုံး၊ ျမင္ႏုိင္ေသာမ်က္စိ၊ ၾကားႏုိင္ေသာနားတုိ႔ကုိ ယေန႔တုိင္ေအာင္္ ထာဝရဘုရားသည္ ေပးေတာ္မမူေသး။ ၅အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး သင္တုိ႔ကိုေတာ၌ ငါပို႔ေဆာင္ေတာ္မူၿပီ။ သင္တုိ႔ အဝတ္သည္ မေဟာင္းမႏြမ္း၊ သင္တု႔ိစီးေသာ ေျခနင္းလည္းမပ်က္။ ၆သင္တုိ႔သည္ မုန္႔ကိုမစား။ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ကို မေသာက္ဘဲ ေနေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရ၏။ ၇သင္တုိ႔သည္ ဤအရပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေဟရွ ဘုန္ရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္၊ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ၾသဃတုိ႔သည္ ငါတုိ႔ကိုစစ္တုိက္ျခင္းငွာ ထြက္လာသျဖင့္၊ ငါတုိ႔သည္ သူတုိ႔ကို လုပ္ႀကံ၍၊ ၈သူတုိ႔ျပည္ကို သိမ္းယူၿပီးမွ၊ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးတဝက္၌ ေပးေလ၏။ ၉သို႔ျဖစ္၍ သင္တုိ႔ျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဤပဋိညာဥ္ စကားတုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ က်င့္ၾကေလာ့။

၁ဝ-၁၃သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ယေန႔ျပဳေတာ္မူေသာ သစၥာကို သင္သည္းခံ၍၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္းငွာ၄င္း၊ သင့္ကိုကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ဳိးအရာ၌ ယေန႔ခန္႔ထား ေတာ္ မူေစျခင္းငွာ၄င္း၊ အထက္ကမိန္႔ေတာ္မူ၍၊ သင္၏အဘ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တုိ႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူေစျခင္းငွာ၄င္း၊ သင္တုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္၏ အကဲအမွဴး၊ အသက္ႀကီးသူ၊ မင္းအရာရွိ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္၊ ထင္ခုတ္ေသာသူ၊ ေရခပ္ေသာသူမွစ၍ တပ္၌ရွိသမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ယေန႔ရပ္ေနၾက၏။ ၁၄ထုိမွတပါး ဤပဋိညာဥ္၊ ဤသစၥာကို သင္တုိ႔ႏွင့္သာငါျပဳသည္ထက္မက၊ ၁၅ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ယေန႔ရပ္ေနေသာသူတုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ ငါတုိ႔တြင္ ယေန႔မပါေသာသူတုိ႔ႏွင့္၄င္း ငါျပဳ၏။ ၁၆သင္တု႔ိသည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေပါင္းေဘာ္ေသာသူ၊ ခရီးသြား၍ လမ္း၌ေတြ႔ႀကဳံေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကို သင္တုိ႔သိၾက၏။ ၁၇သူတုိ႔၌ရွိေသာ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာ သစ္သားရုပ္တု၊ ေက်ာက္ရုပ္တု၊ ေရႊရုပ္တု၊ ေငြရုပ္တုတုိ႔ကိုျမင္ၾကၿပီ။ ၁၈ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ လႊဲေရွာင္ခ်င္ေသာ သေဘာရွိလ်က္၊ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔၏ဘုရားမ်ားထံသို႔သြား၍ ဝတ္ျပဳေသာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ အေဆြအမ်ဳိးတစုံတေယာက္ သည္ သင္တုိ႔တြင္ပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ ခါးစြာေသာ အသီး၊ ေဒါနကို သီးတတ္ေသာ အပင္ျမစ္သည္ သင္တုိ႔တြင္ ေပါက္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ၁၉ထုိသို႔ေသာ သူသည္ ဤကိ်န္ျခင္းစကားကို ၾကားေသာအခါ၊ စိတ္ခုိင္မာသည္အတုိင္း၊ ငါက်င့္၍ ေရငတ္ျခင္းအေပၚ၌ ယစ္မူးျခင္းကို ထပ္ဆင့္ေသာ္လည္း၊ ခ်မ္းသာရမည္ဟု စိတ္ထဲမွာကိုယ္ကိုကုိယ္ေကာင္း ႀကီးေပးေတာ္မူမည္ဟူ၍၄င္း စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ၂ဝထုိသူကို ထာဝရဘုရားႏွေျမာေတာ္မမူ။ အျပစ္ရွိသည္ဟု ထင္လြယ္ေသာ စိတ္၊ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ မီးခိုးထြက္၍ ဤက်မ္းစာ၌ ေရးထားေသာ အမဂၤလာရွိသမွ်တုိ႔သည္ ထုိသူအေပၚမွာ တည္ေနၾကလ္ိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားသည္ သူ၏အမည္ကို မိုဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္၌ ေခ်ေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ၂၁ဤပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားေသာ ပဋိညာဥ္အမဂၤလာရိွသမွ်တုိ႔ႏွင့္အညီ၊ ထုိသူကို ဣသေရလ အမ်ဳိးအႏြယ္ အေပါင္းတုိ႔ထဲက၊ ထာဝ၇ဘုရားႏႈတ္၍ အျပစ္ေပးဘုိ႔ရာ ခြဲထားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂၂သူ႔ေနရာအရပ္၌ ထာဝရဘုရားဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာ၊ ၂၃အနာေရာဂါေဘးဥပဒ္တုိ႔ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေဒါသအမ်က္ေတာ္ ထြက္၍ ေမွာက္လွန္ေတာ္မူေသာ ေသာဒုံၿမိဳ႔၊ ေဂါေမာရၿမိဳ႔၊ အာဒမာၿမိဳ႔၊ ေဇဘုိင္ၿမိဳ႔တုိ႔ ၿပိဳပ်က္ရာကဲ့သို႔၊ တျပည္လုံး ကို ကန္႔ႏွင့္မီး ကြၽမ္းေလာင္ေသာ ဆားသက္သက္ျဖစ္၍၊ မ်ဳိးေစ့မႀကဲ၊ အသီးအႏွံမသီး၊ ျမက္ပင္မေပါက္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ သင္တုိ႔ေနာက္မွာျဖစ္လတ့ံေသာ သင္တုိ႔အမ်ဳိးသား၊ ေဝးေသာအရပ္မွ လာေသာ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ျမင္ၾက ေသာအခါ၊ ၂၄ထာဝရဘုရားသည္ ဤျပည္၌အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳေတာ္မူသနည္း။ ဤျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကား၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ ၂၅သူတပါးတုိ႔က၊ ထုိသူတုိ႔၏ ဘုိးေဘးတုိ႔ ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္ကိုသူတုိ႔သည္ စြန္႔ၾကေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၂၆အထက္ကသူတုိ႔မသိ၊ သူတုိ႔အား အဘယ္ အရာကုိမွ်မေပးေသာ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ ၾကေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၂၇ဤမည္ေသာ က်မ္းစာ၌ ေရးထားေသာ အမဂၤလာရွိသမွ်တုိ႔ကို ဤျပည္၌ သင့္ေရာက္ေစျခင္းငွာ၊ ထာဝရဘုရား သည္ အမ်က္ေတာ္ ထြက္သျဖင့္၊ ၂၈ျပင္းစြာေသာေဒါသအမ်က္ အရွိန္အားႀကီးလ်က္ သူတုိ႔ျပည္ထဲက သူတုိ႔ကို ႏႈတ္ပယ္၍၊ ယေန႔တုိင္္ ေအာင္ အျခားတပါးေသာ ျပည္သို႔ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူသည္ဟု ျပန္ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ၂၉မထင္ရွားေသာ အရာတုိ႔သည္  ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အငန္းအတာျဖစ္ၾက၏။ ေဘာ္ျပေတာ္ မူေသာ အရာတုိ႔သည္ ကာလအစဥ္မျပတ္ ငါတုိ႔ႏွင့္ ငါတုိ႔သားသမီးမ်ားတုိ႔၏ အငန္းအတာျဖစ္၍၊ ဤပညတ္တရား စကားအလုံးစုံတုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ အေၾကာင္းတည္း။