တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတုိင္း၊ ငါတုိ႔သည္လွည့္၍၊ ဧဒုံပင္လယ္လမ္းျဖင့္ ေတာသို႔ ခရီးသြားလ်က္၊ စိရေတာင္ကို ၾကာျမင့္စြာ လွည့္လည္ၾက၏။ ၂-၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ကာလအခ်ိန္ေစ့ေအာင္ ဤေတာင္ကိုလွည့္လည္ၾကၿပီ။ တဖန္ေျမာက္မ်က္ႏွာသို႔သြားၾကဦးေလာ့။ ၄သင္သည္ လူမ်ားတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ သင္တုိ႔၏ညီအစ္ကို ဧေသာအမ်ဳိးသားတုိ႔ေနေသာ စိရျပည္အနားမွာ သင္တုိ႔ ေရွာက္သြားေသာအခါ၊ သူတုိ႔သည္ ေၾကာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္သတိျပဳၾကေလာ့။ ၅သူတို႔ကို အလွ်င္းမျပဳၾကႏွင့္။ သူတုိ႔ျပည္ကို သင္တို႔အား ငါမေပး။ ေျခနင္းရာခန္႔ကိုမွ် မေပး။ စိရေတာင္ကို ဧေသာအား ငါအပိုိင္ေပးၿပီ။ ၆သင္တုိ႔သည္ စားဘုိ႔ရာအစာကို၄င္း၊ ေသာက္ဘုိ႔ရာ ေရကို၄င္း သူတို႔ထံေငြႏွင့္ ဝယ္ရၾကမည္၊ ၇သင္တုိ႔ ျပဳေလရာရာ၌ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူၿပီ။ ဤေတာႀကီး၌ သင္တို႔လွည့္လည္ေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို သိေတာ္မူ၏။ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္  သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တုိ႔၌ဘာမွ်မလိုဟု ဆင့္ဆုိရ၏။

၈စိရျပည္မွာေနေသာ ငါတုိ႔ညီအစ္ကို ဧေသာအမ်ဳိးသားတို႔အနား၌ ေရွာက္လ်က္ ဧလပ္ၿမိဳ႔။ ဧဇယုန္ဂါဗါၿမိဳ႔မွ သြားေသာ လြင္ျပင္လမ္းသို႔ လုိက္ၿပီးလွ်င္၊ တဖန္လွည့္၍ ေမာဘေတာလမ္းျဖင့္ သြားၾက၏။ ၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ေမာဘျပည္သားတုိ႔ကို မေႏွာက္ရွက္ႏွင့္။ စစ္မတုိက္ႏွင့္။ သူတုိ႔ျပည္ကို သင့္အား ငါအပိုင္မေပး။ အာရျပည္ကို  ေလာတအမ်ဳိးသားတုိ႔အား ငါအပိုင္ေပးၿပီဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝေရွးကာလ၌ အာနကအမ်ဳိးသား ကဲ့သို႔ ႀကီးျမင့္မ်ားျပားေသာလူ၊ ဧမိမ္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထုိျပည္မွာေနၾက၏။ ၁၁ထုိသူတုိ႔ သည္ အာနက အမ်ဳိးသားကဲ့သို႔ အလြန္ႀကီးမားေသာ လူတုိ႔အဝင္ျဖစ္သည္ကို လူမ်ားထင္မွတ္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ေမာဘျပည္သားတုိ႔သည္ ထုိသူတုိ႔ကို ဧမိမ္ဟူ၍ ေခၚၾက၏။ ၁၂ေရွးကာလ၌ ေဟာရိလူတုိ႔သည္လည္း စိရျပည္မွာေနၾက၏။ ထိုသူတို႔ကို ဧေသာအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍ သူတုိ႔ေနရာ၌ ေနၾက၏။ ထုိအတူထာဝရဘုရား အပိုင္ေပးေတာ္မူေသာျပည္ကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ ျပဳရၾကသတည္း။ ၁၃ယခုထ၍ ေဇရက္ေခ်ာင္းကို ကူးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သင္တို႔သည္ ေဇရက္ေခ်ာင္းကို ကူးၾက၏။ ၁၄ကာေဒရွဗာနာအရပ္သို႔ အရင္ေရာက္ေသာ ကာလမွစ၍ ေဇရက္ေခ်ာင္းကို ကူးေသာကာလတုိင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ရွစ္ႏွစ္ လြန္သတည္း။ ထာဝရဘုရား က်ိန္ဆုိေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အရင္စစ္သူရဲမ်ဳိး အေပါင္းတုိ႔သည္ လူအလုံးအရင္းထဲက ေသေၾကကြယ္ေပ်ာက္ရၾက၏။ ၁၅ထုိသူတုိ႔မကြယ္မေပ်ာက္မွီ တုိင္ေအာင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကိုအလုံးအရင္းထဲက ပယ္ရွားျခင္းငွာ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆စစ္သူရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ လူစုထဲက ေသေၾကကြယ္ေပ်ာက္ၿပီးမွ၊ ၁၇ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ၁၈ေမာဘျပည္၊ အာရနယ္အလယ္၌ ယေန႔ေရွာက္သြားရမည္။ ၁၉အမၺဳန္ အမ်ဳိးသားတုိ႔ အနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ သူတုိ႔ကို မေႏွာင့္ရွက္ႏွင့္၊ အလွ်င္းမျပဳႏွင့္။ အမၺဳန္အမ်ဳိးသားေနေသာ ျပည္ကိုသင့္အား ငါအပိုင္မေပး၊ ထိုျပည္ကို ေလာတအမ်ိဳးသားတို႔အား ငါအပိုင္ေပးၿပီဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထုိျပည္ကိုလည္း၊ အလြန္ႀကီးမားေသာ သူတုိ႔၏ေနရာျဖစ္သည္ဟု လူမ်ားထင္မွတ္ၾက၏။ ေရွးကာလ၌ ထုိသို႔ေသာ လူတုိ႔သည္ေနၾက၏။ သူတုိ႔ကို အမၺဳန္ျပည္သားတုိ႔သည္ ဇံဇုမၼိမ္ဟူ၍ ေခၚၾက၏။ ၂၁ထုိလူမ်ဳိးသည္ အာနကအမ်ဳိးသားကဲ့သို႔ ႀကီးျမင့္မ်ားျပားေသာ လူျဖစ္ၾက၏။ ၂၂သို႔ေသာ္လည္း စိရျပည္၌ ေနေသာ ဧေသာ အမ်ဳိးသားေရွ႔မွာ ေဟာရိလူတုိ႔ကို ထာဝရဘုရား ဖ်က္ဆီးေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေနရာ၌ ဧေသာအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေနၾကသကဲ့သို႔၊ အမၺဳန္အမ်ိဳးသားေရွ႔မွာ ဇံဇုမၼိမ္လူတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေနရာ၌ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ ေနၾက၏။ ၂၃ထုိအတူ ဟာဇရိမ္ၿမိဳ႔မွစ၍ အဇၨာၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ေနဘူးေသာ အာဝိမ္လူ တုိ႔ကို၊ ကေတၱာရၿမိဳ႔မွထြက္ေသာ ကေတၱာရိမ္လူတုိ႔သည္ ဖ်က္ဆီး၍ သူတုိ႔ေနရာ၌ ေနၾက၏။

၂၄သင္တုိ႔သည္ ထ၍ခရီးသြားသျဖင့္ အာႏုန္ျမစ္ကုိ ကူူးၾကေလာ့။ အာေမာရိအမ်ဳိး၊ ေဟရွဘုန္ရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္ႏွင့္ သူ၏ ေျမကို သင္တုိ႔လက္၌ ငါအပ္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိေျမကိုသိမ္းစျပဳ၍ ထုိမင္းကို စစ္တုိက္ၾကေလာ့။ ၂၅မိုဃ္းေကာင္းကင္ ေအာက္၌ ရွိသမွ်ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ယေန႔သင္တုိ႔ကို ေၾကာက္ရႊံ႔ထိတ္လန္႔စ ရွိမည္အေၾကာင္း ငါျပဳမည္။ သင္တုိ႔၏သိတင္းကို ၾကား၍ တုန္လႈပ္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၆ငါသည္လည္း၊ ေကဒမုတ္ေတာမွ ေဟရွဘုန္ရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္မင္း ထံသုိ႔ သံတမန္တုိ႔ကို ေစလႊတ္လ်က္၊ ၂၇မင္းႀကီး၏ ျပည္အလယ္၌ ကြၽႏု္ပ္ေရွာက္သြားပါရေစ။ မင္းလမ္းသို႔သာ လုိက္ပါမည္။ လက်္ာဘက္လက္ဝဲဘက္သို႔ မလႊဲပါ။   ၂၈-၂၉စိရျပည္၌ေနေသာ ဧေသာ အမ်ဳိးသား၊ အာရျပည္၌ ေနေသာ ေမာဘအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္၌ျပဳသကဲ့သို႔ ကြၽႏု္ပ္စားဘုိ႔ရာ အစာကို၄င္း၊ ေသာက္ဘုိ႔ရာ ေရကို၄င္း၊ မင္းႀကီးသည္ ေငြႏွင့္ေရာင္းပါေလာ့။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ျပည္သို႔ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍ မေရာက္မွီတုိင္ေအာင္ မင္းႀကီးျပည္ အလယ္၌ေျချဖင့္ သြားရုံမွ်သာျပဳပါမည္ဟု မိႆဟာယစကား ႏွင့္ေျပာဆုိေသာ္လည္း၊ ၃ဝကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေရွာက္သြားရေသာ အခြင့္ကို ေဟရွဟုန္ရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္မင္းသည္ မေပး။ အေၾကာင္းမူကား၊  ယေန႔ထင္ရွားသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ထုိမင္းကုိ သင္တို႔လက္၌ အပ္ျခင္းငွာ၊ ခက္ထန္ေသာစိတ္သေဘာ၊ ခုိင္မာေသာ ႏွလုံးကိုသူ၌ ေပးသြင္းေတာ္ မူ၏။ ၃၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ရွိဟုန္မင္းႏွင့္သူ၏ ေျမကုိ သင့္အားငါေပးစျပဳ၏။ ထုိေျမကို အေမြခံအံ့ေသာငွာ၊ သိမ္းစျပဳေလာ့ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ၃၂ထုိအခါ ရွိဟုန္မင္းသည္ သူ၏လူအေပါင္းႏွင့္တကြ ယာဟတ္ၿမိဳ႔မွာ ငါတုိ႔ကိုတုိက္ျခင္းငွာထြက္လာ၏။ ၃၃ငါတုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ထုိမင္းကို ငါတုိ႔၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္ သူမွစ၍ သားမ်ား၊ လူမ်ားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါတုိ႔သည္ လုပ္ႀကံၾက၏။ ၃၄ထုိအခါ သူ၏ၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔ကို တုိက္ယူ၍၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္တုိ႔ကို တစ္ေယာက္မွ်မၾကြင္းေစျခင္းငွာ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၃၅တိရစာၦန္မ်ား၊ ၿမိဳ႔ရြာ၌ လက္ရဥစၥာမ်ားကိုသာ ကိုယ္ဘုိ႔သိမ္းယူၾက၏။ ၃၆အာႏုန္ျမစ္နား၌ ရွိေသာ အာေရာ္ ၿမိဳ႔မွစ၍ ဂိလဒ္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၊ ျမစ္နား၌ရွိသမွ်ေသာ ၿမိဳ႔တုိ႔တြင္ ငါတုိ႔မေအာင္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔မွ်မရွိ။ ငါတုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ အလုံးစုံတုိ႔ကို ငါတုိ႔၌ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၃၇သို႔ရာတြင္ အမၼဳန္ျမစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာေျမ၊ ေတာင္ရုိးၿမိဳ႔ အစရွိေသာ၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ျမစ္တားေတာ္မူေသာ အရာတစ္စုံတစ္ခုကိုမွ် မခ်ဥ္းရၾက။