တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၀)


၁သင့္ေရွ႔၌ ငါထား၍ အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးသမွ်ေသာ အရာတည္းဟူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာတုိ႔သည္ သင့္အေပၚမွာေရာက္၍၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုႏွင္ထုတ္ေတာ္မူရာ အျပည္ျပည္တုိ႔၌ ထုိအရာတုိ႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္၊ ၂သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝ၇ဘုရားထံေတာ္သို႔ျပန္လာ၍၊ ယေန႔ငါ မွာထားသမွ်အတုိင္း၊ သင္ႏွင့္သားသမီးတုိ႔သည္ စကားေတာ္ကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ နားေထာင္လ်င္၊ ၃သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္ခံရေသာ သိမ္းသြင္းျခင္း အမႈကို ကုန္ေစမည္အေၾကာင္း၊ သင့္ကို သနားသျဖင့္ တဖန္ ျပန္လာ၍၊ အထက္ကအရပ္ရပ္ႏွင္ထုတ္ရာ အျပည္ျပည္တုိ႔မွ သိမ္းယူေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၄သင္၏လူအခ်ဳိ႔တုိ႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္ အေဝးဆုံးေသာ အရပ္သုိ႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း၊ ထုိအရပ္မွ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား သိမ္းယူေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၅ဘုိးေဘးတုိ႔ ဝင္စားေသာျပည္သို႔ တဖန္ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ ဝင္စားရလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူျပန္သျဖင့္၊ ဘုိးေဘးမ်ားတုိ႔ထက္ သင့္ကိုသာ၍ မ်ားေစေတာ္ မူလိမ့္မည္။ ၆သင္သည္ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ေစ ျခင္းငွာ၊ သင့္ႏွလုံးႏွင့္ သင့္အမ်ဳိး၏ႏွလုံး အေရဖ်ားကို လွီးျဖတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇သင္၏ရန္သူ တည္းဟူေသာ သင့္ကိုမုန္း၍ ညႇင္းဆဲေသာသူတုိ႔အေပၚ၌ လည္း၊ အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာရွိသမွ်တုိ႔ကို သက္ေရာက္ ေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၈သင္သည္ျပန္လာလ်က္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္၍၊ ယေန႔ငါမွာထားသမွ် ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္။ ၉သင္သည္သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို  နားေထာင္၍၊ ၁ဝဤပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၄င္း၊ သင္၏ ဘုရာသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ျပန္လာလွ်င္၄င္း၊ သင္ျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္မည္ အေၾကာင္းႏွင့္ သင္၏သားသမီး၊ တိရစာၦန္၊ အသီးအနွံတုိးပြားမ်ားျပားမည္အေၾကာင္းကို စီရင္၍ သင့္အက်ဳိးကိုျပဳစုေတာ္ ေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားသည္သင္၏ဘိုးေဘးတုိ႔၌ အားရဝမ္းေျမာက္သကဲ့သို႔ သင္၌အားရ ဝမ္းေျမာက္၍၊ သင့္အက်ိဳးကိုျပဳစုေတာ္မူလိမ့္မည္။

၁၁ယေန႔ ငါမွာထားေသာ ပညတ္တရားေတာ္သည္ သင္နားမလည္ႏိုင္ေသာတရားမဟုတ္။ ၁၂သင္ႏွင့္ ေဝးသည္မဟုတ္။ တရားေတာ္ကို ငါတို႔သည္နားေထာင္၍ ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းကင္သို႔ အဘယ္သူ တက္၍ ငါတို႔ ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့လိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေစျခင္းငွါ ေကာင္းကင္၌ ရွိသည္မဟုတ္။ ၁၃တရားေတာ္ကို ငါတို႔သည္နားေထာင္၍ ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ကို အဘယ္သူကူး၍ ငါတို႔ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ လိမ့္မည္နည္းဟုေမးေစျခင္းငွါ၊ ပင္လယ္တဘက္၌ရွိသည္မဟုတ္။ ၁၄တရားေတာ္သည္ သင္ေစာင့္ေရွာက္ ဘို႔ရာ သင္ႏွင့္ အလြန္နီး၏။ သင္၏ႏႈတ္၌၄င္း၊ သင္၏ႏွလံုး၌၄င္းရွိ၏။ ၁၅ၾကည့္ပါေတာ့၊ အသက္ရွင္ျခင္းခ်မ္းသာႏွင့္ ေသျခင္း ဆင္းရဲတို႔ကိုသင္ေရွ႕မွာ ယေန႔ငါထား၏။ ၁၆သင္သည္ အသက္ရွင္၍ တိုးပြားမည္အေၾကာင္းႏွင့္ သင္ဝင္စား လတံ့ေသာျပည္၌၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္သျဖင့္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္၍၊ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္ ပညတ္တရားေတာ္ တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့ဟုငါမွာထား၏။ ၁၇သို႔မ ဟုတ္ သင့္ႏွလံုးလြဲသြားသျဖင့္၊ သင္သည္နားမေထာင္ဘဲသူတပါး ေသြးေဆာင္ရာသို႔လိုက္၍၊ အျခားတပါးေသာဘုရားတို႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ လွ်င္။ ၁၈ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍ ဝင္စားလတံံ့ေသာျပည္၌ အသက္တာမရွည္၊ ဧကန္အမွန္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ယေန႔ငါသတိေပး၏။ ၁၉အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္း တို႔ကိုသင့္ေရွ႔၌ ငါထားသည္ဟု သင့္တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။

၂ဝသို႔ျဖစ္၍၊ သင္ႏွင့္ သင့္အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္းႏွင့္၄င္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္၍ စကားေတာ္ကို နားေထာင္သျဖင့္၊ အသက္ရွင္ျခင္းအက်ဳိး၊ အသက္တာရွည္ျခင္း အက်ိဳးကို ေပးေတာ္မႈေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆည္းကပ္မွီဝဲမည္ အေၾကာင္းႏွင့္၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ဘိုးေဘး အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မႈေသာျပည္၌ ေနမည္အေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအသက္ တရားကို ေရြးယူေလာ့ဟု ဣသေရလအမ်ဳိးအားေဟာေျပာ၏။