တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၁)


၁တဖန္ ေမာေရွသည္ သြား၍ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔အား ေဟာေျပာသည္ကား၊ ၂ငါသည္ ယေန႔ အသက္တရားႏွစ္ဆယ္ေစ့ၿပီ။ သင္တို႔ေရွ႕မွာ ထြက္ဝင္ျခင္းငွာ ေနာက္တဖန္ မတတ္ႏုိင္။ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုမကူးရဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ၃သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ သင္တို႔ေရွ႕မွာကူး၍၊ ထိုျပည္သားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ေနရာကို သင္တို႔စားရၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ေယာရႈသည္လည္းသင္တို႔ေရွ႕မွာ ကူးရလိမ့္မည္။ ၄ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ အာေမာရိ ရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္ႏွင့္ ၾသဃတို႔၌၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာ သူတို႔ျပည္၌ ၄င္းျပဳသကဲ့သို႔၊ ထိုျပည္သား အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔၌ျပဳေတာ္မႈလိမ့္မည္။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကိုသင္တို႔၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ငါမွာထားသမွ်ေသာ ပညတ္တို႔အတိုင္း၊ သူတို႔၌ျပဳရၾကလိမ့္မည္။ ၆အားယူ၍ရဲရင့္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ သူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ဘုရားသခင္ျဖစ္၍ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ၾကြေတာ္မူမည္။ သင္တို႔ကိုစြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူဟုေဟာေျပာ၏။ ၇တဖန္ေယာရႈကိုေခၚ၍၊ သင္သည္အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဤလူတို႔အားေပးျခင္းငွာ၊ ဘိုးေဘးတို႔အားက်ိန္ဆို ေတာ္မူေတာ္မူေသာျပည္သို႔ သင္သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူသြား၍ အေမြခံေစရမည္။ ၈သင္ေရွ႕မွာထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္ၾကြ၍ သင္ႏွင့္ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင့္ကိုစြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူ။ မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္ဟု ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္း တို႔ေရွ႕မွာ ေျပာဆို၏။

၉ဤပညက္တရားကို ေမာေရွသည္ ေရးထား၍ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ထမ္းေသာ ေလဝိသားယဇ္ပုရာဟိတ္မ်ား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူမ်ား အေပါင္းတို႔၌ အပ္၍၊ ၁ဝမွာထားသည္ ကား၊ ခုနစ္ႏွစ္ေစ့၍ ကြၽန္မ်ားကိုလ¸တ္ျခင္းငွါ ခ်ိန္ခ်က္ေသာႏွစ္၊ သေကေနပြဲခံခ်ိန္ေရာက္မွ၊ ၁၁သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရြးေကာက္ေတာ္မူလတံ့ေသာအရပ္တြင္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ကိုယ္ကို ျပျခင္းငွါ လာၾကေသာအခါ၊ ဤပညတ္တရားကိုပရိသတ္အေပါင္း တို႔ေရွ႕မွာ ဘတ္ရြတ္ရမည္။ ၁၂ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္မ်ား၊ တည္းခုိေသာတပါးအမ်ိဳးသားမ်ားတို႔သည္ၾကား၍နားလည္သျဖင့္၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕၍၊ ဤပညတ္တရားစကားအလံုးစံုတို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ပရိသတ္တို႔ကို စုေဝးေစၾကေလာ့။ ၁၃ထုိသို႔ျပဳလွ်င္၊ နားမလည္ေသးေသာ သူငယ္တို႔သည္ၾကားသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ ကိုကူး၍ ဝင္စားလတ့ံေသာျပည္၌ ေနသည္ကာလပတ္လံုး၊ သင္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေစျခင္းငွါ သင္ၾကလိမ့္မည္ဟု မွာထားသတည္း။

၁၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ေသရေသာ အခ်ိန္နီးၿပီ။ ေယာရႈကိုေခၚ၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလာ့။ သူ႔ကိုငါမွာထားမည္ဟုေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွႏွင့္ ေယာရႈသည္သြား၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ တဲေတာ္တြင္ မိုဃ္းတိမ္တိုင္၌ထင္ရွားေတာ္မူ၍၊ မုိဃ္းတိမ္တိုင္သည္ တဲေတာ္တံခါးဝအေပၚမွာတည္ေန၏။ ၁၆တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေသာအခါ၊ ဤလူမ်ိဳးသည္ထ၍ ယခုသြားေသာျပည္၌ ေနေသာ တပါးအမ်ဳိးသားကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားတို႔ႏွင့္မွားယြင္း၍ ငါ့ကိုစြန္႔လ်က္၊ ငါဖြဲ႔ထားေသာ ပဋိိညာဥ္တရား ကိုဖ်က္လိမ့္မည္။ ၁၇ထိုအခါ ငါသည္အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ သူတို႔ကိုစြန္႔မည္။ သူတို႔မွ ငါ့မ်က္ႏွာကိုလြဲသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ပ်က္စီး၍ ေဘးဒဏ္ရန္မာန္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါသူတို႔က၊ ငါတို႔ဘုရား သခင္သည္ ငါတို႔တြင္ ရွိေတာ္မမူေသာေၾကာင့္၊ ဤေဘးဒဏ္တို႔သည္ ငါတို႔အေပၚမွာေရာက္သည္ မဟုတ္ေလာ့ဟုဆိုၾကလိမ့္မည္။ ၁၈သူတို႔သည္ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ေနာက္သို႔လြဲသြား၍ ျပဳေသာဒုစရုိက္ အေပါင္းတို႔ေၾကာင့္၊ ထိုအခါ ငါသည္ကိုယ္မ်က္ႏွာကို ဧကန္အမွန္ လြဲမည္။ ၁၉ယခုမွာ ဓမၼသီခ်င္းကို ေရးထားၾကေလာ့။ ထုိသီခ်င္းကို  ဣသေရလ အမ်ိဳးတဘက္၌ ငါ့အဘိုးသက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔သည္ ႏႈတ္က်က္ရေအာင္သင္ေစၾကေလာ့။ ၂ဝအေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔၏ဘိုးေဘးတို႔အား ငါက်ိန္ဆို၍ ႏုိ႔ႏွင့္ပ်ားရည္ စီးေသာ ျပည္သို႔သူတို႔ကို ငါေဆာင္သြင္းသျဖင့္ သူတို႔သည္ ဝစြာစားရ၍ ဆူၿဖိဳးေသာအခါ၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ထံသုိ႔လြဲသြား၍ဝတ္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ငါ့ကိုပုန္ကန္၍ ငါ့ပဋိိညာဥ္တရားကိုဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၁ေဘးဒဏ္ ရန္မာန္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကဳံေသာအခါ၊ ထိုသီခ်င္းသည္ သူတို႔တဘက္၌ သက္ေသခံလိမ့္မည္။ သူတို႔အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ ႏႈတ္က်က္မေမ့ေလ်ာ့ရ။ ငါက်ိန္ဆိုေသာျပည္သို႔ ငါေဆာင္၍မသြင္းမွီ၊ ယခုပင္သူတို႔ ၾကံစည္ေသာ အႀကံအစည္ကိုကို ငါသိ၏ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ေမာေရွသည္လည္း၊ ထိုေန႔၌ ဓမၼသီခ်င္းကို ေရးထား၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အားသင္ေလ၏။ ၂၃တဖန္ႏုန္၏သား ေယာရႈအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့။ ငါက်ိန္ဆိုေသာျပည္သို႔ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို ေဆာင္သြင္းရမည္။ ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိမည္ဟုမွာထားေတာ္မူ၏။ ၂၄ေမာေရွသည္ ဤပညတ္တရားစကားေတာ္အလုံးစံု တို႔ကို အကုန္အစင္ ေရးထားၿပီးမွ၊ ၂၅ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းေသာ ေလဝိသားကိုေခၚ၍၊ ၂၆ဤပညတၱိက်မ္းစာသည္ သင္တို႔အမ်ိဳးတဘက္၌ သက္ေသျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုစာကိုယူ၍သင္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ အနားမွာတင္ထားၾကေလာ့။ ၂၇သင္တို႔အမ်ဳိးသည္ ပုန္ကန္တတ္ ေသာသေဘာ၊ ခိုင္မာေသာသေဘာ ရွိေၾကာင္းကိုငါသိ၏။ ငါအသက္ရွင္၍၊ သင္တို႔တြင္ေနစဥ္အခါ၊  ယေန႔ပင္သင္တို႔ သည္ ထာဝရဘုရားကိုပုန္ကန္ၾကၿပီ။ ငါေသေသာေနာက္ ထိုမွ်မကျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၂၈သင္တို႔အမ်ဳိးအႏြယ္ အသက္ႀကီးသူ၊ အရာရွိသူအေပါင္းတို႔ကိုငါ့ထံမွာစုေဝးေစၾကေလာ့။ ဤစကားတို႔ကို သူတို႔အားေဟာေျပာ၍ သူတို႔တဘက္၌ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို ငါတိုင္တည္မည္။ ၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ ငါေသေသာေနာက္၊ သင္တို႔သည္ လံုးလံုးေဖါက္ျပန္၍ ငါမွာထားေသာလမ္းမွ လႊဲသြားၾကလိမ့္မည္ကို ငါသိ၏။ ေနာင္ကာလတြင္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ကိုယ္လက္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေသာအားျဖင့္ အမ်က္ေတာ္ကိုႏႈိးေဆာ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ၾကဳံၾကလိမ့္မည္ဟု သတိေပးေလ၏။ ၃ဝေမာေရွသည္ ဣသေရလ ပရိသတ္အေပါင္း တို႔အား အကုန္အစင္ျမြက္ဆိုေသာ သီခ်င္းစကားဟူမူကား။