တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၂)


၁အို ေကာင္းကင္၊ နားေထာင္ေလာ့၊ ငါေျပာမည္။ အိုေျမႀကီး၊ ငါျမြက္ဆိုေသာစကားကိုၾကားေလာ့။ ၂ငါ့ေဒသနာသည္မိုဃ္းေရကဲ့သို႔စက္စက္က်၍၊ ငါ့စကားသည္ ႏွင္းကဲ့သို႔ျဖည္းၫ‡င္းစြာသက္ေရာက္ လိမ့္မည္။ ႏုေသာပ်ဳိးပင္ေပၚမွ ရြာေသာ မုိဃ္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ျမက္ပင္ေပၚမွာမ်ားျပားေသာမိုဃ္းေရကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃ငါသည္ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကို ေဘာ္ျပသည္ျဖစ္၍၊  ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ခ်ီးမြမ္း ၾကေလာ့။ ၄ဘုရားသခင္သည္မူလအျမစ္ျဖစ္၍၊ အမႈေတာ္သည္ စံုလင္ေပ၏။ စီရင္ေတာ္မူသမွ်တို႔သည္ တရားႏွင့္ညီလ်က္၊ သစၥာေစာင့္ေသာဘုရား၊ အျပစ္ကင္းလြတ္၍ ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅သူတို႔သည္ ယိုယြင္းၾကၿပီ။ ဘုရားသခင္၏ သားမဟုတ္၊ အညစ္အေၾကး ကပ္ၾက၏။ သေဘာေကာက္၍ ေဖါက္ျပန္ေသာအမ်ဳိး ျဖစ္ၾက၏။ ၆အိုပညာမဲ့ေသာ လူမိုက္တို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဤသို႔ ဆပ္မည္ေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ကိုျဖစ္ေစေသာအဘ၊ သင့္ကိုဖန္ဆင္း၍ေနရာခ်ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၇ေရွးကာလကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။ လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္ေလာ့။ သင့္အဘကိုေမးျမန္းလွ်င္သူသည္ ေဘာ္ျပလိမ့္မည္။အသက္ႀကီးသူ တို႔ကိုေမးျမန္းလွ်င္ သူတို႔သည္ေျပာဆို ၾကလိမ့္မည္။ ၈အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသည္အာဒံ၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ေသာလူမ်ဳိးတို႔ကို ပိုင္းျခား၍အေမြေျမကို ေဝေပးေသာအခါ။ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ အေရအတြက္ကိုေထာက္ရႈ၍၊ လူမ်ဳိးတို႔ေနရာအပိုင္းအျခား ကိုစီရင္ေတာ္မႈ၏။ ၉ထာဝရဘုရား၏ အဘို႔ကား၊ လူမ်ဳိးေတာ္တည္း။ ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္  အေမြခံေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ၁ဝလူဆိတ္ညံေသာအရပ္၊ သားရဲျမည္၍၊ လြတ္လပ္ေသာ ေတာလြင္ျပင္၌ ယာကုပ္ကိုေတြ႔ေတာ္ မူေသာအခါ ဝန္းရံဆီးကာျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးကိုျပဳ၍ မ်က္ဆန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ၁၁ေရႊလင္းတသည္ အသုိက္ကို ေမႊလွ်က္၊ သားငယ္တုိ႔အေပၚ မွာလႈပ္ရွားလွ်က္၊ အေတာင္တုိ႔ကို ျဖန္႔လွ်က္၊ သားငယ္တုိ႔ကိုယူ၍ မိမိအေတာင္တုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္သကဲ့သို႔၊ ၁၂ထာဝရဘုရားတပါးတည္းသာလွ်င္၊ ယာကုပ္ကို ေဆာင္သြားေတာ္မူ၏။ အျခားတပါးေသာ ဘုရားမည္မွ်မရွိ။ ၁၃ေျမႀကီးေပၚမွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တုိ႔၌  ေနရာခ်ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ေျမအသီးအႏွံကိုစား၍ ေက်ာက္ထဲက ပ်ားရည္ကို၄င္း၊ မီးပါေက်ာက္ထဲ ကဆီကို၄င္း၊ ၁၄သိုးသငယ္ဆီဥ၊ ဗာရွန္အမ်ဳိး၏သုိးထီး၊ ဆိတ္ထီးဆီဥ၊ ဂ်ဳံစပါး၊ ေက်ာက္ကပ္ဆီဥႏွင့္ တကြႏြားႏုိ႔ဓမ္း နွင့္သိုးႏို႔ကို၄င္း စုိ႔မည္အေၾကာင္းစီရင္ေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ စပ်စ္သီးအေသြးစစ္ကို ေသာက္ရ၏။

၁၅သို႔ရာတြင္၊ ေယရႈရုန္သည္ ဆူဝ၍ေျခႏွင့္ကန္ေလ၏။ ဆူဝလွ်က္၊ တုတ္လွ်က္၊ ဆီဥႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်က္ ေနသျဖင့္၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကိုစြန္႔၍၊ ကယ္တင္ရာေက်ာက္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေလ၏။ ၁၆သူတုိ႔သည္ အျခားတပါးေသာ ဘုရားအားျဖင့္ ျငဴစူေစၾက၏။ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈအရာအားျဖင့္ အမ်က္ေတာ္ကိုႏႈိးေဆာ္ ၾက၏။ ၁၇ဘုရားမဟုတ္ေသာ နတ္ဆုိး၊ မသိဘူးေသာဘုရား၊ ဘုိးေဘးတုိ႔ မေၾကာက္ဘူးေသာ ဘုရားသစ္တုိ႔အား ယဇ္ပူေဇာ္ ၾက၏။ ၁၈သင္ျဖစ္ရာမူလအျမစ္ကို သင္မမွတ္မိ။ သင့္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို သင္ေမ့ေလ်ာ့ၿပီ။ ၁၉ထုိအမႈကို ထာဝရဘုရားျမင္္ေသာအခါ၊ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ သားသမီးေတာ္တုိ႔ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူလ်က္၊ ၂ဝငါသည္ကိုယ္မ်က္ႏွာကို သူတို႔မွလႊဲမည္။ သူတုိ႔သည္ အဘယ္သို႔ဆုံးမည္ကို ငါၾကည့္မည္။ သေဘာခုိင္မာေသာ အမ်ဳိး၊ သစၥာမရွိေသာ သားသမီးျဖစ္ၾက၏။ ၂၁ဘုရားမဟုတ္ေသာအရာအားျဖင့္ ငါသည္ျငဴစူေသာစိတ္ရွိေစျခင္းငွာ၊ ျပဳၾကၿပီ။ အခ်ည္းႏွီးေသာအရာအားျဖင့္ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ၾကၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မေရရေသာ လူမ်ဳိးအားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ျငဴစူေသာစိတ္ရွိေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ပညာမရွိေသာလူမ်ဳိးအားျဖင့္ စိတ္ဆုိးေစျခင္းငွာ၄င္း ငါျပဳရမည္။ ၂၂ငါသည္ အမ်က္ထြက္ ၍မီးရႈိ႔သျဖင့္၊ အနက္ဆုံးေသာ မရဏာႏုိင္ငံသုိ႔ ေလာင္လိမ့္မည္။ ေျမႏွင့္ေျမအသီးအႏွံကို ကြၽမ္းေစ၍ ေတာင္ေျခရင္း တုိင္ေအာင္ေလာင္လိမ့္မည္။ ၂၃သူတုိ႔ အေပၚမွာ ေဘးဥပါဒ္မ်ားကို ငါပို႔မည္။ ငါးျမႇားတုိ႔ကို အကုန္အစင္ပစ္မည္။ ၂၄သူတုိ႔သည္မြတ္သိပ္ျခင္း အရွိန္ကိုခံရ၍၊ ပူေလာင္ျခင္းေဘး၊ ျပင္းစြာေသာ ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးအားျဖင့္ ဆုံးရႈံးၾကလိမ့္ မည္။ သားရဲတုိ႔၏သြားကို၄င္း၊ ေျမ၌က်င္လည္ေသာ ေျမြအဆိပ္ကို၄င္း၊ သူတုိ႔၌ ငါေစလႊတ္မည္။ ၂၅အိမ္ျပင္၌ ထားေဘး၊ အိမ္အတြင္း၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာေဘးသည္ လူပ်ဳိႏွင့္အပ်ဳိက္ုိ၄င္း၊ ႏုိ္႔စုိ႔သူငယ္ႏွင့္ ဦးဆံျဖဴေသာသူ ကို၄င္း ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ ၂၆ရန္သူ၏မာန္မာနကို ငါမေၾကာက္လွ်င္၄င္း၊ ၂၇ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတုိ႔သည္ေထာင္လႊား လ်က္၊ ဤအမႈအလုံးစုံကို ထာဝရဘုရားမျပဳ၊ ဘုန္းႀကီးေသာငါတုိ႔ လက္ရုံးျပၿပီဟု ေျပာမည္ကို စုိးရိမ္စရာမရွိလွ်င္၄င္း၊ သူတုိ႔ကို ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေစ၍၊ အဘယ္သူမွ် မေအာက္ေမ့ ေစျခင္းငွာ ပယ္ရွင္းမည္ဟု ငါအႀကံရွိ၏။ ၂၈အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔သည္ ပညာသတိမရွိ၊ ဥာဏ္ကင္းေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ၾက၏။ ၂၉ပညာကိုရ၍ ဤအမႈကို နားလည္ၾကပါေစေသာ။ ေနာက္ဆုံးကာလ၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို ဆင္ျခင္ၾကပါေစေသာဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

၃ဝသူတုိ႔ခုိလႈံစရာေက်ာက္သည္ သူတုိ႔ကိုမေရာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကို အပ္ေတာ္မမူလွ်င္၊ လူတေယာက္သည္ လူတေထာင္ကို အဘယ္သို႔ႏွင္ႏိုင္မည္နည္း။ လူႏွစ္ေယာက္သည္ လူတေသာင္းကို အဘယ္သို႔ ေျပးေစႏိုင္မည္နည္း။ ၃၁ငါတုိ႔၏ရန္သူမ်ား စီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔ေက်ာက္သည္ ငါတုိ႔ေက်ာက္ႏွင့္ မတူ။ ၃၂သူတုိ႔စပ်စ္ႏြယ္ပင္သည္ ေသာဒုံစပ်စ္ႏြယ္္ပင္မ်ဳိး၊ ေဂါေမာရေျမ၌ ေပါက္ေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္၏။ သူတုိ႔စပ်စ္သီးသည္ ခါးေသာ အပင္၏အသီးျဖစ္၍၊ စပ်စ္သီးျပြတ္တုိ႔သည္ ခါးေသာအရသာႏွင့္ ျပည့္စုံၾက၏။ ၃၃သူတုိ႔စပ်စ္ရည္သည္ နဂါးအဆိပ္၊ ျပင္းထန္ေသာ ေျမြဆုိးအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္၏။ ၃၄ဤအမႈသည္ ငါထံမွာ သုိထားလ်က္၊ ငါ့ဘ႑ာတုိက္၌ တံဆိပ္ခပ္လ်က္ ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ ၃၅အျပစ္တရားကို စီရင္ရေသာ အခြင့္၊ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ဆပ္ေပးရေသာ အခြင့္ကိုငါပုိင္၏။ အခ်ိန္တန္မွ သူတုိ႔ေျခသည္ ေခ်ာ္လိမ့္မည္။ သူတုိ႔၌ ေဘးေရာက္ေသာအခ်ိန္နီးၿပီ။ သူတုိ႔ေတြ႔ႀကဳံ ရေသာအမႈသည္ အလ်င္အျမန္ ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ၃၆ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတုိ႔အဘုိ႔တရားစီရင္ေတာ္မူမည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တုိ႔သည္ တန္းခုိးကုန္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္ခံရေသာသူ၊ လြတ္ေသာသူတေယာက္မွ်မရွိေၾကာင္းကို ျမင္ေသာအခါ၊ သူတုိ႔အမႈေၾကာင့္ ေနာင္တ ရေတာ္မူလ်က္၊  ၃၇သူတုိ႔ဘုရား၊ သူတုိ႔ခုိလႈံေသာ ေက်ာက္သည္အဘယ္ မွာ ရွိသနည္း။ ၃၈သူတို႔ပူေဇာ္ေသာ ဆီဥကိုစား၍ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေသာ သူတုိ႔သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ သူတုိ႔သည္ထ၍ သင္တုိ႔ကို ကြယ္ကာေစာင့္မပါေလေစ။ ၃၉ငါသည္ကိုယ္တုိင္ အားျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားမရွိေၾကာင္းကို၄င္း ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ငါသည္အသက္ ကိုေသေစ၏။ အသက္ကိုလည္း ရွင္ေစ၏။ ငါသည္ အနာေပၚေစျခင္းငွာ ဒဏ္ခတ္၏။ အနာကိုလည္းေပ်ာက္ေစ၏။ ငါ့လက္မွ အဘယ္သူမွ် မကယ္မႏႈတ္ႏုိင္။ ၄ဝငါသည္ အစဥ္အၿမဲအသက္ရွင္ေပ၏ဟု ငါ့လက္ကို ေကာင္းကင္သုိ႔ခ်ီ၍ က်ိန္ဆုိ၏။ ၄၁ငါသည္ ေျပာင္လက္ေသာ ထားကိုေသြး၍၊ တရားစီရင္စျပဳလ်က္ ငါ့ရန္သူတုိ႔၌ အျပစ္တရားကို စီရင္မည္။ ငါ့ကိုမုန္းေသာသူတုိ႔ ခံထုိက္ေသာအျပစ္အေလ်ာက္ငါဆပ္ေပးမည္။ ၄၂ငါ့ျမႇားတုိ႔ကိုအေသြးႏွင့္ယစ္မူး ေစမည္။ ငါ့ထားသည္ အသားကိုစားလိမ့္မည္။ သတ္ေသာသူ၊ လက္ရေသာသူတုိ႔၏ အေသြး၊ ရန္သူ အကဲအမွဴးတုိ႔၏  ဦးေခါင္းကို စားေသာက္လိမ့္မည္။ ၄၃တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ဳိးႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တုိ႔ကို သတ္ေသာ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ဒဏ္ေပး၍ ကုိယ္ေတာ္၏ ရန္သူတုိ႔၌ အျပစ္တရားကိုစီရင္ေတာ္မူမည္။ ျပည္ေတာ္ႏွင့္ မိမိလူမ်ဳိးကို ကယ္မသနားေတာ္မူမည္ဟူေသာ၊ ၄၄ဤသီခ်င္း စကားကုိ ေမာေရွသည္ လာ၍ ႏုန္သားေယာရႈႏွင့္အတူ လူမ်ားတုိ႔အား ေဟာေျပာျမြက္ဆုိ၏။ ၄၅ထုိသုိ႔ ေမာေရွသည္ ဤစကားအလုံးစုံတုိ႔ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔အား အကုန္အစင္ေဟာေျပာျမြက္ဆုိ ၿပီးလွ်င္၊ ၄၆သင္တုိ႔အား ယေန႔ငါသက္ေသခံသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကို ႏွလုံးသြင္းၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သားသမီးတုိ႔သည္ ဤပညတ္တရား စကားေတာ္အလုံးစုံတုိ႔ကို  ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွာ၊ သူတုိ႔အားထပ္ဆင့္၍ မွာထားရၾကမည္။ ၄၇ဤအမႈသည္ သာမညအမႈ မဟုတ္။ သင္တုိ႔အသက္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအမႈ ျဖစ္၏။ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍ ဝင္စားလတံ့ ေသာျပည္၌ ဤအမႈကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ကိုယ္အသက္တာရွည္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိ၏။

၄၈ထုိေန႔ျခင္းတြင္ ထာဝရဘုရားက၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၊ ေမာဘျပည္အာဗရိမ္ေတာင္ရုိး၊ ေနေဗာ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔တက္၍၊ ၄၉ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔အား ငါအပိုင္ေပးေသာ ခါနာန္ျပည္ကိုၾကည့္ရႈေလာ့။ ၅ဝသင့္အစ္ကိုအာရုန္သည္ ေဟာရေတာင္ေပၚမွာ ေသ၍ မိမိလူမ်ဳိးစည္းေဝးရာသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔၊ သင္သည္လည္း တက္သြားေသာ ဤေတာင္ေပၚမွာ ေသ၍၊ သင္၏လူမ်ဳိးစည္းေဝးရာ သို႔ေရာက္ေလာ့။ ၅၁အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔ သည္ ဇိနေတာ၊ ကာေဒရွရြာ၊ ေမရိဘစမ္းေရအနား၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ ေရွ႔မွာ ငါ့ကို မရုိမေသျပဳ၍ ျပစ္မွားၾက ၿပီ။ ၅၂ထုိေၾကာင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔အား ငါေပးေသာျပည္ကို သင္သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ျမင္ရေသာ္လည္း  ထုိျပည္သို႔ မဝင္စားရဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။