တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၃)


၁ဘုရားသခင္၏ လူေမာေရွသည္ မေသမွီ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာမဂၤလာ စကား ဟူမူကား၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ သိနာေတာင္ေပၚက ၾကြေတာ္မူ၏။ စိရအရပ္မွ ထုိလူတုိ႔အား ေနထြက္ေတာ္မူ၏။ ပါရန္ေတာင္ေပၚက ေရာင္ျခည္ထြန္းပေတာ္မူ၍၊ သန္႔ရွင္းေသာသူ အေထာင္အေသာင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူၾကြေတာ္မူ၍၊ ဓမၼမီးသည္ ဣသေရလလူတုိ႔အဘို႔၊ လက်္ာလက္ေတာ္မွ ထြက္ေလ၏။ ၃အကယ္စင္စစ္ ထုိလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ မိမိသန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ အထံေတာ္ပါးတြင္ရွိၾက၏။ သူတုိ႔သည္ ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္၍ စကားေတာ္တုိ႔ကို နားခံၾကေလ၏။  ၄ယာကုပ္အမ်ဳိး ပရိသတ္အေမြခံရေသာ ဓမၼတရားကို ေမာေရွသည္ ငါတုိ႔အား ထား၏။ ၅ဣသေရလအမ်ဳိးမင္းမ်ားႏွင့္တကြ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားတုိ႔သည္ စည္းေဝးေသာအခါ၊ ထိုသူသည္ ေယရႈရုန္အမ်ဳိး၌ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။

၆ရုဗင္အမ်ဳိးမေသ၊ အသက္ရွင္၍ သူ၏လူတုိ႔သည္မ်ားပါေစေသာ။ ၇ယုဒအမ်ဳိးကိုကား၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ယုဒစကားသံကိုနားေထာင္၍ သူ႔ကိုအမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔ရိွရာသို႔ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူပါ။ မိမိလက္တုိ႔သည္ မိမိအဘုိ႔တန္ ပါေစေသာ။ သူ႔ကိုရန္သူတုိ႔လက္မွ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ ၈ေလဝိအမ်ဳိးကိုကား၊ သင္၏သုမိမ္ႏွင့္ ဥရိမ္သည္ မႆာအရပ္၌သင္စံုစမ္း၍၊ ေမရိဘစမ္းေရ အနားမွာသင္ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာ သင္၏သန္႔ရွင္းသူ၌ ရွိပါေစေသာ။ ၉ထိုသူသည္ ကိုယ္မိဘျဖစ္ေသာ္လည္း ငါမေတြ႔မျမင္ဟုဆိုတက္၏။ ကိုယ္ညီအစ္ကိုကိုလည္း မမွတ္တတ္။ ကိုယ္သားသမီးကိုလည္း မသိတတ္အေၾကာင္းမူကား၊ စကားေတာ္ကို နားေထာင္၍ ပဋိိညာဥ္ တရားေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္တက္၏။ ၁ဝသူတို႔သည္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ယာကုပ္အမ်ဳိး၌၄င္း၊ တရားေတာ္ကို ဣသေရလ အမ်ဳိး၌၄င္း သြန္သင္ၾကလိမ့္မည္။ မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းကို ေရွ႔ေတာ္၌၄င္း၊ တကိုယ္လံုးမီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ယဇ္ပုလႅင္ေတာ္ ေပၚ၌၄င္း တင္ထားၾကလိမ့္မည္။ ၁၁အိုထာဝရဘုရား၊ သူ၏ဥစၥာကိုေကာင္းႀကီးေပး၍ သူလုပ္ေဆာင္ေသာအမႈကို လက္ခံေတာ္မူပါ။ သူ႔တဘက္၌ထ၍ သူ႔ကိုမုန္းေသာသူတုိ႔သည္ ေနာက္တဖန္ မထႏုိင္ေအာင္ သူတုိ႔ခါးကို ခ်ဳိးေတာ္မူပါ။

၁၂ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးတုိ႔ကား၊ ထာဝရဘုရားခ်စ္ေတာ္မူေသာ သူသည္ အထံေတာ္ပါးတြင္ လုံၿခဳံစြာေနရ လိမ့္မည္။ သူ႔ကို အစဥ္အၿမဲဖုံးလႊမ္း၍ သူ၏ပခုံးၾကားမွာ ေနရာခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၃ေယာသပ္အမ်ဳိးကိုကား၊ ထုိအမ်ဳိးေနေသာ ျပည္သည္ အထက္မိုဃ္းေကာင္းကင္ ဘ႑ာအားျဖင့္၄င္း၊ ေအာက္အရပ္၌ ပုန္းကြယ္၍ နက္နဲေသာ အရာအားျဖင့္၄င္း၊ ၁၄ေနျဖစ္ေစေသာ ဘ႑ာ၊ လျဖစ္ေစေသာ ဘ႑ာအားျဖင့္၄င္း၊ ၁၅အသက္ႀကီး ေသာ ေတာင္ထိပ္၊ ၿမဲၿမံေသာ ေတာင္ထဲကထြက္ေသာ ဘ႑ာအားျဖင့္၄င္း၊ ၁၆ေျမႀကီးဘ႑ာ စုံလင္ရာအားျဖင့္ ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူရာ ၌မဂၤလာရွိပါေစေသာ။ ခ်ဳံ၌ေနေတာ္မူေသာ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ေယာသပ္ေခါင္းေပၚ၊ မိမိအစ္ကိုတုိ႔တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာသူ၏ ေခါင္းထိပ္ေပၚမွာ သက္ေရာက္ပါေစေသာ။ ၁၇သူ၏ဘုန္းသည္ ႏြားလားဥသဘဘုန္း ကဲ့သို႔၄င္း၊ သူ၏ဦးခ်ဳိတုိ႔သည္ ႀကံ့ဦးခ်ဳိကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္ၾက၏။ ထုိဦးခ်ဳိတုိ႔ႏွင့္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကို ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ တၿပိဳင္နက္ ထုိးခတ္လိမ့္မည္။ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသားအေသာင္းေသာင္း၊ မနာေရွအမ်ဳိးသား အေထာင္ေထာင္ေပတည္း။

၁၈ဇာဗလုန္အမ်ဳိးတုိ႔ကား၊ အုိဇာဗုလုန္အမ်ဳးိ၊ ထြက္သြားရာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ အုိဣသခါအမ်ဳိး၊ မိမိတဲ၌ေနလ်က္ ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ ၁၉ထုိအမ်ဳိးတုိ႔သည္ လူမ်ားတုိ႔ကို ေတာင္ေတာ္သို႔ေခၚ၍၊ ေတာင္ေတာ္၌ တရားသျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကလိမ့္မည္။ ပင္လယ္စည္းစိမ္၊ သဲ၌ဝွက္ထားလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာကိုႏုိ႔စို႔ၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝဂဒ္အမ်ဳိးကိုကား၊ ဂဒ္အမ်ဳိးကို က်ယ္ဝန္းေစေသာ သူသည္မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ထုိအမ်ဳိးသည္ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ေန၍၊ လက္ရုံးႏွင့္ဦးထိပ္ကို ဆုတ္ဖဲ့တတ္၏။ ၂၁ေရွ႔ဦးစြာေသာ အဘုိ႔ကို မိမိအဘုိ႔ေရြးယူ၍၊ တရားမင္း ခြဲေဝရာ ထုိအရပ္၌လုံၿခံဳရ၏။ လူမ်ားတုိ႔၏ အကဲအမွဴးျပဳလ်က္လုိက္လာ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားမႈ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကို ျပဳေလ၏။ ၂၂ဒန္အမ်ဳိးကိုကား၊ ဒန္အမ်ဳိးသည္ ျခေသၤ့သငယ္ျဖစ္၍ ဗာရွန္ျပည္မွ ခုန္လိမ့္မည္။ ၂၃နႆလိအမ်ဳိးကိုကား၊ အိုနႆလိအမ်ဳိး၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ၾကြယ္ဝ၍၊ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းကို ဝင္စားေလာ့။ ၂၄အာရွာအမ်ဳိးကုိကား၊ အာရွာအမ်ဳိးသည္ သားသမီးကိုရ၍ မဂၤလာရွိပါေစေသာ။ ညီအစ္ကိုခ်င္း၏ စိတ္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္း၊ မိမိေျခကို ဆီ၌ႏွစ္ျခင္း ရွိပါေစေသာ။ ၂၅သင္၏တံခါးကန္႔လန္႔က်င္တုိ႔သည္ သံႏွင့္ေၾကးဝါျဖင့္ ၿပီးၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ေန႔ရက္ ကာလျဖစ္သည္ အတုိင္း သင့္အစြမ္းသတၱိျဖစ္လိမ့္မည္။

၂၆သင့္ကိုျပဳစုေစျခင္းငွာ ဘုန္းအားႏုေဘာ္ႏွင့္ျပည့္စုံလ်က္၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကို စီးေတာ္မူေသာ ေယရႈရုန္ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တူေသာသူမရွိ။ ၂၇ေရွ႔ဦးစြြာေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ခုိလႈံရာျဖစ္၍၊ နိစၥထာဝရ လက္ရုံးေတာ္ျဖင့္ သင့္ကိုေထာက္မေတာ္မူ၏။ ရန္သူတုိ႔ကို သင့္ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္၍ သူတုိ႔ကိုဖ်က္ဆီးေသာအခြင့္ ေပးေတာ္မူမည္။ ၂၈ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ ေဘးလြတ္၍ တမ်ဳိးတည္းေနရလိမ့္မည္။ ယာကုပ္အႏြယ္သည္ စပါး၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာျပည္၌ ေနရာက်၍၊ မုိဃ္းႏွင္းရည္လည္း စက္စက္က်လိမ့္မည္။ ၂၉အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ သင္သည္မဂၤလာရွိ၏။ ထာဝရဘုရားကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အမ်ဳိး၊ သင္ႏွင့္အဘယ္သူတူသနည္း။ ထုိဘုရားသည္ သင့္ကိုကြယ္ကာေသာဒိုင္းလႊာ သင့္ကိုေျမွာက္ေသာ ထားလက္နက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သင္၏ရန္သူတုိ႔သည္ သင့္ေရွ႔မွာရႈံး၍၊ သင္သည္သူတုိ႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တုိ႔၌ နင္းရလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏။