တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၄)


၁ထုိေနာက္၊ ေမာေရွသည္ ေမာဘလြင္ျပင္မွသြား၍ ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၊ ေနေဗာေတာင္၊ ပိသဂါထိပ္ ေပၚသို႔ တက္သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ဒန္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၊ ဂိလဒ္ျပည္ တေရွာက္လုံး၊ ၂နႆလိျပည္တေရွာက္လုံး၊ ဧဖရိမ္ ျပည္ မေနာေရွျပည္ႏွင့္တကြ အေဝးဆုံးေသာ ပင္လယ္တုိင္ေအာင္၊ ယုဒျပည္တေရွာက္လုံး၊ ၃ေတာင္ျပည္ႏွင့္တကြ ေဇာရၿမိဳ႔ တုိင္ေအာင္ စြန္ပလြံၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ေယရိေခါၿမိဳ႔တည္ေသာခ်ဳိင့္ႏွင့္ လြင္ျပင္တုိ႔ကိုျပေတာ္မူ၏။ ၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါသည္ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တုိ႔အားက်ိန္ဆုိ၍ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္အား ငါေပးမည္ဟု ဂတိထားေသာျပည္ကိုၾကည့္ေလာ့။ သင္သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရေသာ အခြင့္ကိုငါေပး၏။ သို႔ရာတြင္ ကူး၍ မသြားရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅ထုိသို႔ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ ေမာဘျပည္၊ ထုိအရပ္၌ အနိစၥေရာက္၍၊ ၆ဗက္ေပဂုရၿမိဳ႔တဘက္၊ ေမာဘျပည္၊ တစံုတခုေသာခ်ဳိင့္၌ သၿဂိဳလ္ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ၏ သခၤ်ဳိင္းကို ယေန႔တုိင္ေအာင္ အဘယ္လူမွ်မသိရာ။ ၇ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေသာအခါ အသက္တရာ ႏွစ္ဆယ္ရွိ၏။ သူ၏မ်က္စိမမႈန္ေသး။ ခြန္အားလည္း မေလ်ာ့ေသး။ ၈ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ေမာေရွကို ေအာက္ေမ့၍၊ ေမာဘလြင္ျပင္၍ အရက္သုံးဆယ္ ပတ္လုံး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳၾက၏။

၉ေမာေရွအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းေသာ ေန႔ရက္ကာလ လြန္ၿပီးမွ၊ ႏုန္၏သားေယာရႈသည္ အထက္က ေမာေရွ၏ လက္တင္မဂၤလာကို ခံရသျဖင့္၊ ပညာသေဘာႏွင့္ျပည့္စုံေသာသူျဖစ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ေယာရႈ၏ စကားကိုနားေထာင္လ်က္၊ ေမာေရွအားထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း ျပဳၾက၏။

၁ဝ-၁၂ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ကြၽန္မွစ၍ ျပည္သား အေပါင္း တုိ႔၌ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကိုျပဳ၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ေရွ႔မွာ မဟာတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အမႈအရာအေပါင္းတုိ႔ကို ျပေလရာတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္ၾကပ္ဖူးျမင္ရေသာ ပေရာဖက္ေမာေရွကဲ့သို႔ ေနာက္တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သူႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္တစုံတပါးမွ် မေပၚမထြန္း။

 

ရွင္ေမာေရွစီရင္ေရးထားေသာ တရားေဟာရာက်မ္းၿပီး၏။