တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃)


၁ထုိအခါ ငါတုိ႔သည္လွည့္၍၊ ဗာရွန္ျပည္သို႔ ခရီးသြားၾက၏။ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ၾသဃသည္လည္း မိမိ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တကြ ဧၿဒိအရပ္မွာ စစ္တုိက္ျခင္းငွာ ခ်ီလာ၏။ ၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သူ႔ကိုမေၾကာက္ႏွင့္။ သူႏွင့္တကြ သူ၏လူအေပါင္းတုိ႔ကို၄င္း၊ သူ႔ေျမကို၄င္း၊ သင့္လက္၌ ငါအပ္ေပးမည္။ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ေန အာေမာရိရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္ကိုျပဳသကဲ့သုိ႔ ဤမင္းကိုလည္းျပဳရမည္ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ထုိသို႔ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ၾသဃႏွင့္ သူ၏ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ငါတုိ႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ တစ္ေယာက္မွ်မၾကြင္းေစျခင္းငွာ၊ လုပ္ႀကံၾက၏။ ၄ထုိအခါငါတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ေျခာက္ဆယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အာေဂါတတုိင္း၊ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ၾသဃမင္း၏ ႏိုင္ငံကို၊ တစ္ၿမိဳ႔မွ် မၾကြင္းေစျခင္းငွာ တုိက္ယူၾက၏။ ၅ထုိၿမိဳ႔ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ျမင့္ေသာၿမိဳ႔ရုိး၊ ၿမိဳ႔တံခါးမ်ား၊ ကန္႔လန္႔က်င္မ်ားႏွင့္ ခုိင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္သတည္း။ ထုိမွတပါးမ်ားစြာေသာ ရြာတုိ႔ကိုလည္း တုိက္ယူ၍ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၆ေဟရွဘုန္ ရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္ကို ျပဳသကဲ့သို႔၊ အရပ္ရပ္၌ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္တုိ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၾက၏။ ၇တိရစာၦန္မ်ား၊ ၿမိဳ႔ရြာ၌ လက္ရဥစၥာမ်ားရွိသမွ်တုိ႔ကို ကိုယ္ဘုိ႔သိမ္းယူၾက၏။ ၈ထုိအခါ အာႏုန္ျမစ္ မွစ၍ ေဟရမုန္ေတာင္တုိင္ေအာင္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၌ ရွိေသာေျမကို ငါတုိ႔သည္ သိမ္းယူၾက၏။ ၉ေဟရမုန္ေတာင္ကို ဇိဒုန္လူတုိ႔သည္ စိရုန္ဟူ၍၄င္း၊ အာေမာရိလူတုိ႔သည္ ရွနိရဟူ၍၄င္း ေခၚေဝၚၾက၏။ ၁ဝခ်ဳိင့္၌ရွိသမွ်ေသာ ၿမိဳ႔တုိ႔ႏွင့္ ဂိလဒ္ျပည္ တေရွာက္လံုး ၾသဃမင္း၏ႏိုင္ငံအဝင္၊ သာလကၿမိဳ႔၊ ဧျဒၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ဗာရွန္ျပည္တေရွာက္လုံးကို သိမ္းယူၾက၏။ ၁၁အလြန္ႀကီးမားေသာ လူမ်ဳိးမွ ဆင္းသက္ေသာ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ၾသဃတေယာက္တည္းသာ က်န္ၾကြင္း၏။ လူအေတာင္အားျဖင့္ အလ်ားကိုးေတာင္္၊ အနံေလးေတာင္ရွိေသာ သူ၏သံခုတင္သည္ အမၼဳန္ျပည္ရဗၺတ္၌ရွိသည္ မဟုတ္ေလာ။

၁၂ထုိအခါငါတုိ႔ သိမ္းယူေသာေျမကို၊ အာႏုန္ျမစ္နားတြင္ရွိေသာ အာေရာ္ၿမိဳ႔မွစ၍ ဂိလဒ္ေတာင္တဝက္ တုိင္ေအာင္၊ ၿမိဳ႔မ်ားႏွင့္တကြ ရုဗင္အမ်ဳိးသား၊ ဂဒ္အမ်ဳိးသားတုိ႔အား ငါေပး၏။ ၁၃ဂိလဒ္ေတာင္တဝက္ႏွင့္ ၾသဃမင္းအစိုးရေသာ ႏုိင္ငံအဝင္၊ အလြန္ႀကီးမားေသာ လူမ်ဳိးေနရာဟူ၍ ေခၚေဝၚေသာ အာေဂါဘတုိင္း၊ ဗာရွန္ျပည္ တျပည္လုံးကို မနာေရွ အမ်ဳိးသား တဝက္အားငါေပး၏။ ၁၄မနာေရွ အမ်ဳိးသား ယာဣရသည္၊ အာေဂါဘတုိင္း တတုိင္းလုံးကို ေဂရႈရရြာ၊ မာခါရြာအထိ သိမ္းယူၿပီးမွ၊ ယေန႔တုိင္ေအာင္ မိမိအမည္ကိုလုိက္၍ ဗာရွန္ဟာ ဝုတ္ယာဣရျပည္ဟု သမုတ္ေလ၏။ ၁၅ဂိလဒ္ၿမိဳ႔ကိုကား၊ မာခိရအမ်ဳိးသားတုိ႔အား ငါေပး၏။ ၁၆ရုဗင္အမ်ဳိးသား၊ ဂဒ္ အမ်ဳိးသားတုိ႔အားလည္း၊ ဂိလဒ္ၿမိဳ႔မွ အာႏုန္ျမစ္တုိင္ေအာင္၊ ျမစ္ေကြ႔ေသာ ေျမႏွင့္တကြ၊ အမၼဳန္ျပည္ အပိုင္းအျခားျဖစ္ေသာ ယဗၺဳတ္ျမစ္တုိင္ေအာင္ ေျမတေရွာက္လုံးကို၄င္း၊ ၁၇လြင္ျပင္ႏွင့္တကြ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ဂေနၤသရက္အရပ္မွ လြင္ျပင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေသာဒုံအိုင္အေရွ႔၊ အာဇုတ္ပိသဂါၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၊ ေျမတေရွာက္လုံးကို၄င္း ငါေပး၏။

၁၈ထုိအခါငါက၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဤေျမကိုသင္တုိ႔အား အပိုင္ေပးေတာ္မူၿပီ။ သို႔ရာတြင္ စစ္တိုက္တတ္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ လက္နက္ကိုကိုင္၍၊ သင္တုိ႔ညီအစ္ကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔ေရွ႔မွာ ကူးသြားရၾကမည္။ ၁၉ ၊၂ဝထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အား ခ်မ္းသာေပးတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔အား ေပးေတာ္မ မူမီွတုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၌ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားေပးေတာ္မူေသာေျမကို သူတုိ႔သည္ မသိမ္းမယူမွီတုိင္ေအာင္၄င္း၊ သင္တုိ႔မယား၊ သားသူငယ္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားတုိ႔သည္ ငါေပးေသာၿမိဳ႔တုိ႔၌ ေနရၾကမည္။ သင္တုိ႔တြင္ တိရစာၦန္မ်ားစြာရွိသည္ကို ငါသိ၏။ အမႈၿပီးမွငါေပးႏွင့္သည္ အတုိင္း၊ သင္တုိ႔ရွိသမွ်သည္ အသီးအသီး ပိုင္ထုိက္ေသာေျမသို႔ ျပန္လာရႆၾကမည္ဟု သင္တုိ႔အား ငါမွာထား၏။ ၂၁ထုိအခါေယာရႈကိုလည္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ဤရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါး၌ ျပဳေတာ္မႈေသာ အမႈအလုံးစုံကို သင္သည္ ကိုယ္တုိင္ျမင္ရၿပီ။ ထုိအတူ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ေရာက္သမွ်ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၌ ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂၂ထုိသူတုိ႔ကို မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ဘက္၌ စစ္ကူေတာ္မူမည္ဟုငါမွာ ထားေလ၏။

၂၃ထုိအခါထာဝရဘုရားကို ငါေတာင္းပန္သည္ကား၊ ၂၄အုိအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္အား တန္ခုိးအားႏုေဘာ္ေတာ္ကို ၄င္း၊ အားႀကီးေသာ လက္ေတာ္ကို္၄င္းျပစျပဳေတာ္မူၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္စီရင္၍ တန္ခိုးေတာ္ကို ျပသည္အတုိင္း၊ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးေပၚမွာ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားျပဳႏုိင္ ပါသနည္း။ ၂၅အကြၽႏု္ပ္သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ကူး၍၊ ထုိေကာင္းမြန္ေသာျပည္ႏွင့္ ေလဗႏုန္ေတာင္မွစ၍ တင့္တယ္ေသာေတာင္မ်ားကို ျမင္ရမည္ အေၾကာင္း အခြင့္ေပးေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊ ၂၆ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အတြက္ငါ့ကို အမ်က္ထြက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေတာ္မမူ။ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ တန္ေတာ့၊ ဤအမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ စကားကို ေနာက္တဖန္မေလွ်ာက္ႏွင့္။ ၂၇ပိသဂါ ေတာင္ထိပ္ေပၚသုိ႔ တက္ၿပီးလွ်င္၊ အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္၊ ေလးမ်က္ႏွာသို႔ ေျမာ္၍ ထုိျပည္ ကိုၾကည့္ရႈေလာ့။ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို မကူးရ။ ၂၈သို႔ရာတြင္ ေယာရႈကိုမွာခဲ့၍ အားေပးေလာ့၊ မစေထာက္ပင့္ေလာ့။ သူသည္ ဤလူမ်ဳိးေရွ႔မွာသြား၍၊ သင္ျမင္ရေသာျပည္ကို အေမြခံေစရမည္ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ထုိသို႔ငါတုိ႔သည္ ဗက္ေပဂုရၿမိဳ႔ တဘက္၌ရွိေသာခ်ဳိင့္တြင္ေနရၾက၏။