တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၄)


၁အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ အသက္ရွင္၍၊ သင္တုိ႔ဘုိးေဘးကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေတာ္မူေသာျပည္ကို ဝင္စားမည္အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔က်င့္စရာဘုိ႔ ငါသြန္သင္ေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္တုိ႔ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂ငါမွာထားေသာစကား၌ သင္တုိ႔သည္အသစ္ မသြင္းရ။ အလွ်င္း မႏုတ္မပယ္ရ။ ငါမွာထားသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ ရၾကမည္။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ဗာလေပဂုရေၾကာင့္ျပဳေတာ္မူေသာအမႈကို သင္တုိ႔သည္ ကိုယ္တုိင္ျမင္ရၾကၿပီ။ ဗာလေပဂုရ၌ ဆည္းကပ္ေသာသူ အေပါင္းတုိ႔ကို သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အထဲက သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူၿပီ။ ၄သင္တို႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၌ မွီဝဲသမွ်ေသာ သင္တုိ႔မူကား၊ ယေန႔တုိင္ ေအာင္ အသက္ရွင္ရၾက၏။ ၅သင္တုိ႔သည္သြား၍ ဝင္စားေသာျပည္၌ က်င့္စရာဘုိ႔၊ ငါ၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္ တုိ႔ကို သင္တုိ႔အား ငါသြန္သင္ၿပီ။ ၆ သို႔ျဖစ္၍ ထုိပညတ္တရားတုိ႔ကို က်င့္ေစာင့္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ ထုိပညတ္တရား ရွိသမွ်တုိ႔ကိုၾကားရေသာ လူမ်ဳိးမ်ားေရွ႔မွာ၊ သင္တုိ႔၏ ဥာဏ္ပညာသည္ထင္ရွားလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ကလည္း၊ ဤႀကီးျမတ္ ေသာလူမ်ဳိးသည္ အကယ္စင္စစ္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အမ်ဳိးျဖစ္၏ဟု ဆုိၾကလိမ့္မည္။ ၇ငါတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းေလရာရာ၌၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားၾကည့္ရႈျပဳစုေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ခံရသည္နည္းတူ၊ အျခားေသာဘုရား ၾကည့္ရႈျပဳစုေသာ ေက်းဇူးကို အဘယ္မည္ေသာ လူမ်ုဳိးႀကီးခံရသနည္း။ ၈ငါသည္ယေန႔သင္တုိ႔၌ ထားေသာ တရားအေပါင္းႏွင့္ အမွ် ေျဖာင့္မတ္ေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္တုိ႔ကိုရေသာ အဘယ္လူမ်ဳိးႀကီးရွိသနည္း။ ၉သင္တုိ႔သည္၊ ေဟာရပ္အရပ္မွာ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနၾကေသာအခါ၊ ကိုယ္တုိင္ျမင္ေသာ အမႈအရာ တုိ႔ကို မေမ့မေလ်ာ့။ ေနာက္တသက္လုံး ႏွလုံးသြင္းႏုိင္မည္အေၾကာင္း ကို္ယ္ကိုကုိယ္သတိျပဳၾကေလာ့။ စိတ္ႏွလုံးကို ႀကိဳးစား၍ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ထိုအရာတုိ႔ကို သားေျမးတုိ႔အားလည္းတုိ႔အားလည္း သြန္သင္ၾကေလာ့။ ၁ဝထုိအခါ ထာဝရဘုရားက၊ လူမ်ားတုိ႔ကို ငါ့ထံမွာစုေဝးေစေလာ့။ သူတို႔သည္ေျမႀကီးေပၚမွာ အသက္ရွင္သမွ်ေသာ ကာလပတ္လုံး ငါ့ကိုေၾကာက္ရြံ႔၍ သားေျမးတို႔အားသြန္သင္ေစျခင္းငွာ။ ငါ့စကားကို ၾကားေစမည္ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁၁သင္တို႔သည္ အနီးေတာ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ေတာင္ေျခရင္း၌ ရပ္ေနၾက၏။ ေတာင္ထိပ္သည္ မိုးဃ္ေကာင္းကင္အလယ္၌ မီးေလာင္လ်က္၊ မည္းေသာ အဆင္း၊ မိုဃ္းတိမ္တုိက္၊ ထူထပ္ေသာေမွာက္မိုက္ႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ လည္း၊ မီးထဲက သင္တို႔အားမိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။ သင္တို႔သည္ သ႑န္ေတာ္ကို မျမင္ရဘဲ၊ စကားေတာ္အသံကို သာၾကား ရၾက၏။ ၁၃သင္တို႔က်င့္စရာဘို႔ မွာထားေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္တရားတည္း ဟူေသာ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးတုိ႔ကို မိန္႔ျမြက္၍ ေက်ာက္ျပား ႏွစ္ျပားေပၚ၌ ေရးထားေတာ္မူ၏။ ၁၄သင္တုိ႔သည္သြား၍ ဝင္စားေသာျပည္၌ က်င့္စရာဘို႔ သင့္တုိ႔အား ငါသြန္သင္ ရေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ ကိုလည္း၊ ထုိအခါထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမွာထား ေတာ္မူ၏။

၁၅ေဟာရပ္အရပ္၌ ထာဝရဘုရားသည္ မီးထဲကသင္တုိ႔အား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ မည္သည့္ အဆင္းသ႑န္ကိုမွ်မျမင္ရသည္ျဖစ္၍၊ ၁၆ေနာက္တဖန္သင္တို႔သည္ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမသ႑န္၊ ၁၇ေျမႀကီး ေပၚမွာရွိေသာ တိရစာၦန္သ႑န္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ပ်ံတတ္ေသာ ငွက္သ႑န္၊ ၁၈ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္သ႑န္၊ ေျမနိမ့္ရာေရ၌ ေနေသာ ငါးသ႑န္ရွိေသာ ရုပ္တုကို၊ သင္တုိ႔သည္ေဖာက္ျပန္၍ ကိုယ္အဘုိ႔ မလုပ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ၁၉မိုဃ္းေကာင္းကင္ကိုေျမာ္၍၊ ေန၊ လ၊ ၾကယ္မ်ားတည္းဟူေသာ  မိုဃ္းေကာင္းကင္ တန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကို ျမင္ေသာအခါ၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္၌ ရွိသမွ်ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔အား ေဝငွေပးကမ္းေတာ္မူေသာ ထိုတန္ဆာတုိ႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေစျခင္းငွာ၊ သူတပါးတုိ႔သည္ ေသြးေဆာင္၍ မရႏုိ္မည္အေၾကာင္း၊ ကို္ယ္ကို ကုိယ္သတိျပဳၾကေလာ့။ ၂ဝသင္တုိ႔သည္ ယေန႔၌ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ထာဝရဘုရားအေမြခံေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္ သံမီးဖုိထဲက ႏႈတ္၍ ယူေဆာင္ေတာ္မူၿပီ။

၂၁ထုိမွတပါး၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အတြက္ ငါ့ကိုအမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊ ငါသည္ ေယာဒန္ျမစ္ တဘက္သို႔ မကူးရမည္အေၾကာင္းႏွင့္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ အေမြခံစရာဘုိ႔ေပးေတာ္မူေသာ ထိုျပည္ျမတ္သို႔ မဝင္စားရမည္အေၾကာင္း က်ိန္ဆုိေတာ္မူၿပီ။ ၂၂သို႔ျဖစ္၍ ဤျပည္၌ငါေသ ရမည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို မကူးရ။ သင္တုိ႔သည္ ကူး၍ ထုိေကာင္းမြန္ေသာျပည္ကို ဝင္စားၾကလိမ့္္မည္။ ၂၃သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ ထားေတာ္ မူေသာ ပဋိညာဥ္တရားကို ေမ့ေလ်ာ့၍၊ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျမစ္တားေတာ္မူေသာ အရာတုိ႔၏ သ႑န္ရွိေသာရုပ္တုကို မလုပ္မည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကို ကိုယ္သတိျပဳၾကေလာ့။ ၂၄အေၾကာင္း မူကား၊ သင္ တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္ ေလာင္ေသာမီး၊ အျပစ္ရိွွွသည္ဟု ယံုလြယ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၂၅သင္တို႔သည္  သားေျမးတို႔ကို ဘြားျမင္၍၊ ထိုျပည္၌ ႀကာျမင့္စြာေနၿပီးမွ၊ တဖန္ေဖါက္ျပန္သျဖင့္၊ သ¿န္တစံုတခုရိွေသာ ရုပ္တုကိုလုပ္၍၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အမ်က္ေတာ္ကိုႏိႈးေဆာ္ျခင္းငွါ ေရွ႔ေတာ္၌ဒုစရိုက္ကို ျပဳလွ်င္။ ၂၆ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးကို သင္တို႔တဘက္၌ ယေန႔ငါတိုင္တည္သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍ ဝင္စားေသာ ျပည္၌၊ မၾကာမျမင့္မွီ ဆက္ဆက္ေပ်ာက္ပ်က္ ရၾကလိမ့္မည္။ ထိုျပည္၌ တာရွည္စြာ အသက္မရွင္ရ။ ရွင္းရွင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ သင္တို႔ကိုတပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အရပ္ရပ္ကြဲျပားေစ၍၊ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာ သာသနာပလူတို႔တြင္ သင္တို႔သည္ နည္းနည္း က်န္ၾကြင္းရၾကလိမ့္မည္။ ၂၈ထုိအရပ္တုိ႔၌၊ လူလက္ျဖင့္လုပ္၍မျမင္ႏိုင္၊ မၾကားႏုိင္၊ မစားႏုိင္၊ မနမ္းႏုိင္ေသာ သစ္သားဘုရား၊ ေက်ာက္ဘုရားတုိ႔ကို သင္တုိ႔သည္ ဝတ္ျပဳၾကရလိ္မ့္မည္။ ၂၉သို႔ေသာ္လည္း။ ထုိအရပ္တုိ႔၌ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို တဖန္ရွာလုိေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ရွာလွ်င္ေတြ႔ရၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝသင္တုိ႔သည္ေနာင္ကာလ၌ ဒုကၡဆင္းရဲကိုခံရ၍၊ ဤအမႈအလုံးစုံတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံေသာအခါ၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာ၍ စကားေတာ္ကို နားေထာင္လွ်င္၊ ၃၁သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သနားတတ္ေသာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တုိ႔ကို စြန္႔ပစ္ဖ်က္ဆီးေတာ္မမူ။ သင္တုိ႔ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္တရားကို ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မမူ။

၃၂ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေန႔မွစ၍၊ သင္တို႔မျဖစ္မွီ လြန္ေလၿပီး ေသာ ကာလပတ္လုံး၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္တဘက္မွ တဘက္တုိင္ေအာင္ ေမးျမန္းၾကေလာ့။ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ အမႈျဖစ္ဘူးသေလာ။ ဤကဲ့သို႔ေသာအမႈ၏ သီတင္းကို ၾကားဘူးသေလာ။ ၃၃ဘုရားသခင္သည္ မီးထဲက မိန္႔ျမြက္ ေတာ္မူသံကို သင္တုိ႔သည္ၾကားသကဲ့သို႔၊ အျခားေသာလူမ်ဳိးသည္ၾကား၍၊ အသက္ခ်မ္းသာရဘူးသေလာ။ ၃၄သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ျပဳေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ စုံစမ္းျခင္း နိမိတ္လကၡဏာႏွင့္ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကိုျပျခင္း၊ စစ္မႈကိုေရာက္ေစျခင္း၊ အားႀကီးေသာလက္ရုံးေတာ္ကို ဆန္႔ျခင္း၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ရူပါရုံတုိ႔ကိုျပျခင္းအားျဖင့္၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားသည္သြား၍ လူတမ်ဳိးထဲကတမ်ဳိးကို မိမိတုိ႔ႏႈတ္ယူဘူးသေလာ။ ၃၅ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္မွတပါး၊ အျခားေသာဘုရားမရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔သိေစျခင္းငွာ၊ ထုိအျခင္းအရာတုိ႔ကို သင္တုိ႔အားျပေတာ္မူၿပီ။  ၃၆သင္တို႔ကို သြန္သင္၍ ေကာင္းကင္ထဲက စကားေတာ္သံကို ၾကားေစေတာ္မူၿပီ။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ႀကီးစြာေသာ မီးေတာ္ကိုလည္း ျပေတာ္မူ၍၊ သင္တုိ႔သည္ မီးထဲကစကားေတာ္ကို ၾကားရၾကၿပီ။ ၃၇သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ားကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္ကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၃၈သင္တို႔ထက္ အားႀကီး၍မ်ားျပားေသာ လူမ်ိဳးတုိ႔ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၍၊ ယေန႔ပင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ သူတုိ႔ေျမထဲသုိ႔ သင္တို႔ကိုသြင္း၍ အေမြ ခံေစျခင္းငွာ၊ မဟာတန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေရွ႔ေတာ္၌ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မႈၿပီ။ ၃၉သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရ ဘုရားသည္အထက္ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေအာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ ယေန႔သိမွတ္၍ႏွလုံး၌သြင္းမိၾကေလာ့။ ၄ဝသင္တို႔ႏွင့္တကြ သားေျမးတို႔သည္ ခ်မ္းသာ ရျခင္းငွာ၄င္း၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ အသက္တာရွည္ေစျခင္းငွာ၄င္း၏ ယေန႔ငါ မွာထားေသာ ပညတ္တရားေတာ္တုိ႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္ဟု ေမာေရွသည္ ေဟာေျပာေလ၏။

၄၁၊၄၂ထုိအခါအိမ္နီးခ်င္းကို အၿငိဳးမထားဘဲ၊ အမွတ္တမဲ့သတ္မိေသာသူသည္ ေျပး၍၊ အသက္ခ်မ္းသာ ရေသာ ၿမိဳ႔သုံးၿမိဳ႔တုိ႔ကို ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔၊ ေနထြက္ရာဘက္၌ ေမာေရွသည္ ခြဲထားေလ၏။ ၄၃ထိုၿမိဳ႔တုိ႔၏ အမည္ကား၊ ရုဗင္အမ်ဳိးသားေနရာ ေတာလြင္ျပင္၌ ေဗဇာၿမဳိ႔၊ ဂဒ္အမ်ဳိးသားေနရာ ဂိလဒ္ျပည္၌ ရာမုတ္ၿမိဳ႔၊ မနာေရွအမ်ဳိးသား ေနရာ ဗာရွန္ျပည္၌ ေဂါလန္ၿမိဳ႔တည္း။

၄၄ဤေရြ႔ကား၊ ေမာရွသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၌ ထားေသာတရား၊ ၄၅သူတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ေသာေနာက္၊ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ေန အာေမာရိ ရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္၏ႏုိင္ငံအတြင္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေရွ႔ဘက္၊ ဗက္ေပဂုရ ၿမိဳ႔တဘက္၌ ရွိေသာခ်ဳိင့္တြင္၊ ေမာရွေဟာေျပာေသာ သက္ေသစကား၊ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေသာစကားတည္း။ ၄၆ေမာေရွႏွင့္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ၾကေသာေနာက္၊ ထုိရွင္ဘုရင္ႏွင့္၊  ၄၇ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ ၾသဃတည္းဟူေသာ၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔၊ ေနထြက္ရာဘက္၌ ေနေသာ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါး ကိုလုပ္ ႀကံ၍၊ သူတို႔ ျပည္ကို၊ ၄၈အာႏုန္ျမစ္နားမွာ ရွိေသာ အာေရာ္ၿမိဳ႔မွစ၍ ေဟရမုန္ေတာင္တည္းဟူေသာ ဇိအုန္ေတာင္တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ၄၉ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္ လြင္ျပင္ႏွင့္တကြ လြင္ျပင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအုိင္နား၊ အာဇုတ္ပိသဂါၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၄င္း သိမ္းယူၾက၏။