တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၅)


၁တဖန္ေမာရွသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကိုေခၚ၍၊  အုိဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔၊ ယေန႔သင္တို႔ အား ငါေဟာေျပာေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္တုိ႔ကို သင္တုိ႔သည္သြန္သင္၍ က်င့္ျခင္းငွာ သတိျပဳမည္အေၾကာင္း နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေဟာရပ္ေတာင္၌ ငါတို႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳေတာ္မူ၏။ ၃ထုိပဋိညာဥ္တရားကို ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ဘုိးေဘးမ်ားႏွင့္သာ ျပဳေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ ယေန႔ပင္အသက္ရွင္၍ ဤအရပ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ငါတို႔ႏွင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ ၄ထာဝရဘုရားသည္ေတာင္ေပၚမွာ မီးထဲက သင္တို႔ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ၍မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။ ၅ထုိအခါ သင္တို႔သည္ မီးကိုေၾကာက္၍ေတာင္ေပၚသို႔ မတက္ဝံ့ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ထာဝရ ဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆုိျခင္းငွာ၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ သင္တုိ႔စပ္ၾကားမွာ ရပ္ေန၏။ ၆မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူေသာ စကားဟူမူကား၊ ငါသည္သင့္ကို ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳဳျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ၿပီးေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။ ၇ငါမွတပါးအျခားေသာ ဘုရားကို မကိုးကြယ္ႏွင့္။ ၈အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌၄င္း၊ ေအာက္အရပ္ေျမႀကီး ေပၚ၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေအာက္ေရထဲ၌၄င္း ရွိေသာအရာႏွင့္ ပုံသ႑န္တူစြာ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ ၉ဦးမခ်၊ ဝတ္မျပဳႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ဘုရားသခင္၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ သင္၌အျပစ္ရွိသည္ဟု ယုံလြယ္ေသာ ဘုရား၊ ငါ့ကိုမုန္းေသာသူတို႔၏ အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္တုိင္ေအာင္ အဘတုိ႔၏အျပစ္ကို သားတို႔၌ဆပ္ေပး စီရင္ေသာ ဘုရား၊ ၁ဝငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့ပညတ္တို႔ကို က်င့္ေသာ သူတို႔၏အမ်ဳိးအစဥ္အ ဆက္အေထာင္ အေသာင္း တုိင္ေအာင္ ကရုဏာကို ျပေသာဘုရားျဖစ္၏။ ၁၁သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ မျမြက္မဆိုႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ ျမြက္ဆုိေသာသူကို အျပစ္မရွိဟု ထာဝရဘုရားမွတ္ေတာ္မမူ။ ၁၂သင္ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ၊ ထုိေန႔ရက္ကို ေစာင့္ေလာ့။ ၁၃ေျခာက္ရက္ ပတ္လုံး အလုပ္မ်ဳိးကိုႀကိဳးစား၍ လုပ္ေဆာင္ေလာ့။ ၁၄သတၱမေန႔ရက္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ထိုေန႔၌ သင္မွစ၍ သင္၏သားသမီး၊ ကြၽန္ေယာက္်ား မိန္းမ၊ ႏြားျမည္းအစရွိေသာ သင္၏တိရစာၦန္၊ သင္၏တံခါးအတြင္း၌ေနေသာ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳ သည္အလုပ္မလုပ္ရ။ သင္သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနသကဲ့သို႔၊ သင္၏ကြၽန္ ေယာက္က်ား မိန္းမတို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရ ၾကမည္။  ၁၅သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ကြၽန္ခံေၾကာင္းကို၄င္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာ လက္ရုံးေတာ္ကိုဆန္႔၍၊ ထိုျပည္မွ သင့္ကိုႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူေၾကာင္းကို၄င္း ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ထုိအေၾကာင္း ေၾကာင့္၊ သင္သည္ဥပုသ္ေန႔ကိုေစာင့္ရမည္ဟု သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူ၏။

၁၆သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေပးသနားေတာ္မူေသာျပည္၌ သင္သည္ အသက္တာရွည္၍ ေကာင္းစားရမည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၁၇သင္၏မိဘကို ရုိေသစြာျပဳေလာ့။ ၁၈လူအသက္ကို မသတ္ႏွင့္၊ ၁၉သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။ ၂ဝသူ႔ဥစၥာကို မခုိးႏွင့္။ ၂၁ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ ေသာသူတဘက္၌ မမွန္ေသာသက္ေသကို မခံႏွင့္၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏ မယားကို တပ္မက္ေသာစိတ္မရွိေစႏွင့္။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏အိမ္၊ လယ္ယာ၊ ကြၽန္ေယာက္်ား မိန္းမ၊ ႏြားျမည္းမွစ၍ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ သူ၏ ဥစၥာတစုံတခုိကုမွ် တပ္မက္လုိခ်င္ေသာစိတ္မရွိေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂ထုိစကားေတာ္ကို ထာဝရဘုရားသည္ေတာင္ေပၚမွ မီး၊ မိုဃ္းတိမ္၊ ထူထပ္ေသာ ေမွာင္မိုက္ထဲက ႀကီးစြာေသာ အသံႏွင့္ သင္တို႔စည္းေဝးရာ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။ ထပ္၍ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မမႈ။ ထုိစကားေတာ္ကိုလည္း ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားေပၚမွာေရး၍ ငါ၌အပ္တာ္မူ၏။ ၂၃သင္တုိ႕သည္ ေမွာက္မိုက္ထဲကစကား သံကိုၾကား၍၊ ေတာင္ထိပ္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာအခါ၊ သင္တို႔အမ်ဳိးအႏြယ္တို႔၌ မင္းျဖစ္ေသာသူ၊ အသက္ႀကီး သူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ၂၄အကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းတန္ခိိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျပေတာ္မူၿပီ။ မီးထဲကစကားေတာ္အသံကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၾကားရပါၿပီ။ ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ လူသည္အသက္ရွင္ေသးသည္ကို၊ ယေန႔၌အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သိျမင္ရပါၿပီ။ ၂၅အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုေသရပါမည္နည္း။ ဤႀကီးစြာ ေသာ မီးျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဆုံးရႈံးပါလိမ့္မည္။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ အသံေတာ္ကို တဖန္ၾကားရလွ်င္ေသရပါလိမ့္မည္။ ၂၆အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ မီးထဲကမိန္႔ျမြက္ေတာ္မူေသာ အသံေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ၾကားရ သကဲ့သို႔ အဘယ္လူသတၱဝါသည္ ၾကား၍ အသက္ရွင္သနည္း။ ၂၇ကိုယ္ေတာ္သည္ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းသြား၍၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသမွ်ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္အား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နားေထာင္၍ ျပဳပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၂၈ထုိသို႔သင္တို႔သည္ ငါ့အားေလွ်ာက္ေသာစကားကို ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ သင့္အား ေလွ်ာက္ေသာ စကားသံကို ငါၾကားရၿပီ။ ေလွ်ာက္ေလသမွ်ေသာ စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ၂၉သူတို႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တို႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုေၾကာက္ရြ‹ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တို႔ကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစေသာ။ ၃ဝတဲမ်ားသို႔ျပန္သြား ၾကေလာ့ဟု သူတို႔အားေျပာေလာ့။ ၃၁သင္မွာမူကား၊ ဤအရပ္၌ငါ့အနားမွာရပ္ေနေလာ့။ သူတို႔အား ငါအပိုင္ ေပးေသာျပည္၌ သူတို႔က်င့္ဘုိ႔ရာသင္သည္ သူတို႔အားသြန္သင္ရေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္၊  ပညတ္တရားအလုံးစုံတို႔ကို ငါျမြက္ဆိုမည္ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၂သို႔ျဖစ္ပါ၍ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ သင္တို႔သည္ က်င့္အံ့ေသာငွာ ေစာင့္ေနရၾကမည္။ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သို႔ မလႊဲမေရွာင္ရၾက။ ၃၃သင္တုိ႔ဝင္စားလတၱ႔ံေသာျပည္၌ သင္တုိ႔သည္ ေသေဘးလြတ္လ်က္ ခ်မ္းသာရ၍၊ အသက္တာရွည္မည္ အေၾကာင္း၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းတို႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။