တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၆)


၁သင္တို႔ႏွင့္ သားေျမးတို႔သည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ ၂ငါေပးထားေသာ ပညတ္တရားေတာ္ရွိသမွ်တို႔ကို တသက္လုံးေစာင့္ေရွာက္မည္ အေၾကာင္းႏွင့္ သင္တို႔၏ အသက္တာရွည္ေစမည္ အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သြား၍ ဝင္စားလတံ့ေသာ ျပည္၌ က်င့္ဘို႔ရာ သင္တုိ႔အား ငါသြန္သင္စိမ့္ေသာငွွာ၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္ ပညတ္တရားဟူမူကား၊ ၃အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ကတိေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ သင္သည္ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ ျပည္၌ ခ်မ္းသာရ၍ အလြန္ပြားမ်ားမည္အေၾကာင္း နားေထာင္ေလာ့။ သတိႏွင့္ က်င့္ေစာင့္ေလာ့။ ၄အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့၊ အစြမ္းသတိၱရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ ၆ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကို ႏွလုံးသြင္းရမည္။ ၇ထုိစကားကို သင္၏ သားသမီးတုိ႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထုိင္လ်က္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္။ ထလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိစကားကိုေျပာရမည္။ ၈ထုိစကားကိုလည္း သင္၏ လက္၌ လကၡဏာ သက္ေသဘုိ႔ရာ၄င္း၊ သင္၏ မ်က္စိၾကားမွာ သင္းက်စ္ကဲ့သို႔၄င္း ခ်ည္ထားရမည္။ ၉အိမ္တံခါး၊ၿမိဳ႔တံခါးတုိ႔၌လည္း ေရးထားရမည္။

၁ဝ၊ ၁၁သင္မတည္ေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးၿမိဳ႔ျမတ္တို႔ကို၄င္း၊ သင္မျဖည့္ဘဲ ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ျပည့္ေသာ အိမ္တို႔ကို၄င္း၊ သင္မတူးေသာေရတြင္းတို႔ကို၄င္း၊ သင္္မစိုက္မပ်ဳိးေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သံလြင္ပင္တို႔ကို၄င္း သင့္အားေပးျခင္းငွာ၊ သင္၏ အဘအာျဗဟံဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ ျပည္သို႔ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ေဆာင္သြင္းေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ဝစြာစားလ်က္ ေနရေသာ အခါ၊ ၁၂ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱျပည္မွ သင့္ကို ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ေသာ ထာဝရဘုရားကို မေမ့ေလ်ာ့မည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္သတိျပဳေလာ့။ ၁၃သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္။ နာမေတာ္အားျဖင့္လည္း က်ိန္ဆုိျခင္းကို ျပဳရမည္။ ၁၄အျခားတပါးေသာဘုရား၊ သင့္ပတ္လည္၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဘုရားကို မဆည္းမကပ္ရ။ ၁၅သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၌အျပစ္ ရွိသည္ဟု ယုံလြယ္ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္ကို႔ အမ်က္ထြက္၍ ေျမႀကီးျပင္မွာ သုတ္သင္ပယ္ရွားေတာ္မူမည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ၁၆သင္သည္ မႆာအရပ္၌ျပဳသကဲ့သို႔၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို အစုံအစမ္းမျပဳရ။ ၁၇သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထားေတာ္မူေသာ သက္ေသခံခ်က္၊ စီရင္ခ်က္၊ ပညတ္တရားတို႔ကို ႀကိဳးစား၍ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ၁၈သင္သည္ ခ်မ္းသာရျခင္းငွာ ၄င္း၊ ၁၉ထာဝရဘုရား ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ ရန္သူအေပါင္းတုိ႔ကို သင့္ေရွ႔မွႏွင္ထုတ္သျဖင့္၊ သင္၏ ဘိုးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆို ေတာ္မူေသာျပည္ျမတ္ကို ဝင္စား၍ ေနျခင္းငွာ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အမႈတို႔ကိုျပဳရမည္။

၂ဝေနာင္ကာလ၌ သင္၏ သားက၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထားေတာ္မူေသာ ဤသက္ေသခံခ်က္၊ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ဆိုလိုသနည္းဟုေမးျမန္လွ်င္၊ ၂၁သင္က၊ ငါတုိ႔သည္ အဲဂုတၱျပည္၌ ဖါေရာဘုရင္၏ ကြၽန္ျဖစ္၍ ေနစဥ္အခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔ကို အဲဂုတၱျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူ၏။ ၂၂ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ႀကီးမားခက္ထန္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ အ့ံဘြယ္သရဲတို႔ကို အဲဂုတၱျပည္ အေပၚမွာ၄င္း၊ ဖါေရာဘုရင္ႏွင့္ နန္းေတာ္သားတို႔ အေပၚမွာ၄င္း၊ ငါတုိ႔မ်က္ေမွာက္၌ ျပေတာ္မူၿပီးလ်င္၊ ၂၃ငါတို႔ ဘုိးေဘးတို႔အား ကိ်န္ဆိုေတာ္မူေသာျပည္သို႔ သြင္း၍ ေနရာခ်ျခင္းအလို႔ငွာ၊ ထုိျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ ေတာ္မူ၏။ ၂၄ထာဝရဘုရားသည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔ အသက္ကို ေစာင့္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္အက်ဳိးကိုေထာက္၍၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔လ်က္၊ ဤပညတ္အလုံးစုံ တို႔ကိုက်င့္ေစျခင္းငွာ  မွာထားေတာ္မူ၏။ ၂၅သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမွာထာေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဤပညတ္ အလုံးစုံတုိ႔ကိုေရွ႔ေတာ္၌ က်င့္ေစျခင္းငွာ သတိျပဳလွ်င္၊  ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျပာရမည္။