တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၇)


၁သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္သြား၍ ဝင္စားလတံ့ေသာ ျပည္သို႔ သင့္ကိုေဆာင္သြင္း လ်က္၊ ဟိတၱိလူ၊ ဂိရဂါရွိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ခါနာနိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူ တည္းဟူေသာ၊ သင့္ထက္ႀကီးျမင့္မ်ား ျပားေသာ လူမ်ဳိးခုႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို သင့္ထံကႏွင္ထုတ္၍၊ ၂တဖန္သင့္လက္၌ အပ္ေတာ္မူေသာ အခါ၊ သူတို႔ကိုလုပ္ႀကံ၍ အကုန္အစင္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရမည္။ သူတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယမဖြဲ႔ရ၊ ကရုဏာကိုမျပရ။

၃သူတုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းကိုမျပဳရ။ သင္၏သမီးကို သူ၏သားႏွင့္၄င္း၊ သင္၏သားကို သူ၏သမီးႏွင့္၄င္း ထိမ္းျမားေပးစားျခင္းကို မျပဳရ။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔သည္ သင္၏သားကုိ ငါ၌မဆည္းမကပ္ေစဘဲ၊ အျခားတပါးေသာဘုရားအား ဝတ္ျပဳေစျခင္းငွာ ေသြးေဆာင္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိအခါ အမ်က္ထြက္၍ သင္တို႔ကိုိ ခ်က္ျခင္းဖ်က္ဆီးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၅သို႔ျဖစ္၍၊ သူတို႔၌ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္းဟူမူကား၊ သူတို႔ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ဖ်က္ရမည္။ ရုတ္တုမ်ားကို ၿဖဳိခ်ရမည္၊ အာရွရပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲရမည္။ ထုေသာ ရုတ္တုဆင္းတုမ်ားကို မီးရႈိ႔ရမည္။ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းေသာအမ်ဳိးျဖစ္၏။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ လူမ်ဳိးထက္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားပိုင္ထုိက္ေသာ အမ်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းငွာ သင့္ကိုေရြးခ်ယ္ေတာ္ မူၿပီ။ ၇သင္သည္အျခားေသာလူမ်ဳိးထက္သာ၍ မ်ားေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုခ်စ္၍ ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ သင္သည္ အျခားေသာလူမ်ဳိးတကာတို႔ထက္သာ၍ နည္း၏။ ၈ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏ဘုိးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ အက်ိန္ကို မဖ်က္လုိေသာေၾကာင့္‚ုင္း၊ ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတဳၱျပည္ ကို အစုိးရေသာ ဖါေရာဘုရင္လက္မွ အားႀကီးေသာ လက္ေတာ္ႏွင့္ သင့္ကို ေရြးႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ေတာ္မူၿပီ။ ၉သို႔ျဖစ္၍ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မွန္ေသာဘုရား၊ သစၥာေစာင့္ ေသာဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္္၍ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတို႔၏ အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ အေထာင္အေသာင္းတုိင္ေအာင္ ပဋိညာဥ္စကားတည္၍ ကရုဏာကိုျပေသာ ဘုရား၊ ၁ဝကိုယ္ေတာ္ကို မုန္းေသာ သူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ၊ သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ အျပစ္ေပးေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ ေၾကာင္း ကို သိမွတ္ေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္ကို မုန္းေသာသူတို႔ကို အားမနာဘဲ။ သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ အျပစ္ေပးေတာ္မူမည္။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔ငါထားေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္၊ ပညတ္တရားတုိ႔ကို က်င့္အံ့ေသာ ငွာေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

၁၂ထုိပညတ္တို႔ကို သင္သည္က်င့္ေဆာင္အံ့ေသာငွာ နားေထာင္လွ်င္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား သည္ သင္၏ဘိုးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ကရုဏာေတာ္ကို ေစာင့္ေတာ္မူမည္။ ၁၃သင့္ကိုခ်စ္သျဖင့္ ေကာင္းႀကီးေပး၍ မ်ားျပာေစေတာ္မူမည္။ သင့္အားေပးျခင္းငွာ၊ သင္၏ဘုိးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာျပည္၌ သင္ဘြားျမင္ေသာ သားတို႔ကို၄င္း၊ သင္၏ေျမအသီးအႏွံ၊ စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ ႏြား၊ အစီးအပြား၊ သုိးစုတို႔ကို၄င္း ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္။ ၁၄သင္သည္ လူမ်ဳိးတကာတို႔ထက္ သာ၍ ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္၍၊ သင္၌ၿမဳံေသာ ေယာက္က်ားမိန္းမတေယာက္မွ်၊ တိရစာၦန္တြင္ၿမဳံေသာ အထီးအမ တေကာင္မွ်မရွိရ။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ အနာေရာဂါရွိသမွ်တို႔ကို သင့္ဆီက ပယ္ရွား၍၊ သင္သိေသာ အဲဂုတၱျပည္၏ အနာဆုိးကို သင္၌စြဲေစေတာ္မမူ။ သင့္ကို မုန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔၌ စြဲေစေတာ္မူမည္။ ၁၆သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးရမည္။ သင္၏မ်က္စိသည္ သူတို႔ကိုမသနားရ။ သူတို႔ဘုရားအား ဝတ္မျပဳရ။ ဝတ္ျပဳလွ်င္၊ ထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၇ထိုလူမ်ဳိးတို႔သည္ ငါ့ထက္သာ၍မ်ား၏။ ငါသည္သူတို႔ကို အဘယ္သို႔ ႏွင္ထုတ္ႏုိင္မည္နည္းဟု သင္သည္ စိတ္ထဲမွာ ေအာက္ေမ့လ်က္၊ ၁၈သူတို႔ကိုမေၾကာက္ရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဖါေရာဘုရင္ႏွင့္ အဲဂုတၱျပည္ တျပည္လုံး၌ ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈကို၄င္း၊ ၁၉ကိုယ္တုိ္င္ျမင္၍ ႀကီးစြာေသာ စုံစမ္းျခင္းတုိ႔ကို၄င္း၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ႏႈတ္ဆက္ေသာအခါ၊  ျပေတာ္မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာအံ့ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို၄င္း၊ အားႀကီးေသာလက္ရုံးေတာ္ကို ဆန္႔ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ေစ့ေစ့ေအာက္ေမ့ရမည္။ ထုိနည္းတူ၊ သင္ေၾကာက္တတ္ေသာ လူမ်ဳိးရွိသမွ်တို႔၌ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားျပဳေတာ္မူမည္။ ၂ဝထုိမွတပါး၊ က်န္ၾကြင္း၍ ပုန္းေရွာင္လ်က္ေနေသာ သူတို႔သည္ မပ်က္စီးမွီတိုင္ေအာင္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ပ်ားတူမ်ားကို သူတို႔တြင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္။ ၂၁သူတို႔ေၾကာင့္ ထိ္တ္လန္႔ျခင္း မရွိရ။ အေၾကာင္း မူကား၊ တန္ခုိးႀကီး၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာသင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔တြင္ရွိေတာ္မူ၏။ ၂၂သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ထုိလူမ်ဳိးတို႔ကို သင့္ထံက တေရြ႔ေရြ႔ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေတာသားရဲတို႔သည္ သင့္တဘက္၌ မ်ားျပားမည္ကိုစိုးရိမ္၍၊ သူတို႔ကိုခ်က္ျခင္း မပယ္မရွားသင့္။ ၂၃သို႔ရာတြင္ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကိုသင္၌အပ္၍၊ သူတို႔မပ်က္စီးမွီတုိင္ေအာင္၊ ႀကီးစြာေသာ ပ်က္စီးျခင္းကို စီရင္ေတာ္မူမည္။ ၂၄သူတို႔ရွင္ဘုရင္မ်ားကို လည္းသင့္လက္၌အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ဘြဲ႔နာမကိုပင္ ေကာင္းကင္ေအာက္မွာပယ္ရွင္းရမည္။ သူတုိ႔ကို မဖ်က္ဆီးမီွတိုင္ေအာင္ သင့္ေရွ႔မွာ အဘယ္သူမွ်မရပ္မေနႏုိင္ရာ။ ၂၅သူတို႔ထုေသာ ရုပ္တုဆင္းတုဘုရားမ်ားကို မီးရႈိ႔ရမည္။ ရုပ္တုဆင္းတု၌ပါေသာ ေရႊေငြကို မတပ္မက္ရ၊ မသိမ္းမယူရ၊ ယူလွ်င္အျပစ္ေရာက္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္မူ၏။ ၂၆စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာကို သင့္အိမ္ထဲသို႔မသြင္းရ။ သြင္းလွ်င္၊ သင္သည္ ထုိအရာကဲ့သို႔က်ိန္အပ္ေသာအရာျဖစ္မည္ဟု စုိးရိမ္စရာရွိ၏။ ထုိသုိ႔ေသာအရာကို သင္သည္ အၾကြင္းမဲ့စက္ဆုပ္ ရြံရွာရမည္။ က်ိန္အပ္ေသာအရာပင္ျဖစ္ေပ၏။