တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၈)


၁သင္သည္အသက္ရွင္၍ မ်ားျပားမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ဘုိးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္ မူေသာ ျပည္သို႔သြား၍ ဝင္စားမည္အေၾကာင္း၊ ယေန႔ငါမွာထားေသာ ပညတ္အလုံးစုံတို႔ကို က်င့္ေဆာင္အံ့ေသာငွာ သတိျပုရမည္။ ၂သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုႏွိမ့္ခ်စုံစမ္း၍၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို က်င့္ခ်င္ေသာစိတ္ ရွိသည္မရွိသည္ကို သိမည္အေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လုံးေတာ၌ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာ လမ္းခရီးတေရွာက္လုံးကိုေအာက္ေမ့ရမည္။ ၃ထုိသို႔သင့္ကိုႏွိမ့္ခ်၍ အငတ္အမြတ္ခံေစေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္သည္ကိုယ္တုိင္မသိ၊ သင္၏ဘုိးေဘး မသိဘူးေသာ မႏၷႏွင့္ ေကြၽးေမြး ေတာ္မူသျဖင့္၊ လူသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ကို ေမြးရသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ ေမြးရသည္ကို သိေစေတာ္မူ၏။ ၄လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး သင္ဝတ္ေသာ အဝတ္ မေဟာင္းမႏြမ္း၊ သင့္ေျခလည္းမပြန္းမေရာင္။ ၅အဘသည္ သားကိုဆုံးမသကဲ့သို႔၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား သည္ သင့္အားဆုံးမ ေတာ္မူသည္ကို စိတ္ထဲမွာေအာက္ေမ့ရမည္။ ၆သို႔ျဖစ္၍ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူေသာ လမ္းသို႔ လုိက္၍၊ ကုိယ္ေတာ္ကိုေၾကာက္ရြံ႔သျဖင့္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေသာျပည္၊ ခ်ိဳင့္ထဲ၊ ေတာင္ထဲကေပါက္ေသာ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ စမ္းေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာျပည္၊ ၈ဂ်ဳံ၊ မုေယာ၊ စပ်စ္ပင္၊ သေဘၤာသဖန္းပင္၊ သလဲပင္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာျပည္၊ သံလြင္ဆီ၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာျပည္၊ ၉ဘာမွ်မလိုဘဲဝစြာ စားရေသာျပည္၊ သံေက်ာက္ႏွင့္ျပည့္စုံ၍၊ ေတာင္ထဲကေၾကးနီကို တူးရေသာျပည္သို႔ သင့္ကို ေဆာင္သြားေတာ္မူ၏။ ၁ဝထုိေကာင္းမြန္ေသာျပည္ကို ေပးသနားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ဝစြာစားရေသာအခါ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီမြမ္းရမည္။

၁၁ယေန႔ငါဆင့္ဆုိေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္၊ ပညတ္တရားေတာ္တို႔ကို သင္သည္ မေစာင့္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာ အျပစ္ကိုသတိႏွင့္ေရွာင္ေလာ့။ ၁၂သင္သည္ဝစြာစား၍ ေကာင္းေသာအိမ္ကို ေဆာက္လ်က္ေနရစဥ္၊ ၁၃သင္၏ သုိးႏြား၊ ေရႊေငြအစရွိေသာ ဥစၥာမ်ဳိးမ်ားျပားစဥ္အခါ၊ ၁၄သင္သည္ မာနေထာင္ လႊာျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ အထက္ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ေတာ္မူထေသာ၊ ၁၅မီးေျမြ၊ ကင္းၿမီးေကာက္မ်ား၍၊ ေရမရွိ၊ အငတ္ခံရာအရပ္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ ေတာႀကီးအလယ္၌ သင့္ကိုပို႔ေဆာင္၍ မီးပါေက်ာက္ထဲကေရကို ထြက္ေစေတာ္မူထေသာ၊ ၁၆သင့္ကိုႏွိမ့္ခ်စုံစမ္း၍ ေနာက္ဆုံး၌ ေက်းဇူးျပဳလုိေသာငွာ၊ သင္၏ဘုိးေဘးမသိဘူးေသာ မႏၷႏွင့္ေတာ၌ ေကြၽးေမြးေတာ္မူေသာ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေမ့ေလ်ာ့၍၊ ၁၇ငါ့တန္ခုိး၊ ငါ့လက္သတၱိအားျဖင့္ ဤစည္းစိမ္ကို ငါရတတ္သည္ဟု စိတ္ထဲမွာေအက္ေမ့ျခင္းအျပစ္ကို သတိႏွင့္ ၾကည့္ေရွာင္ေလာ့။ ၁၈သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကိုသာ ေအာက္ေမ့ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ဘုိးေဘး တို႔အားက်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္တရားေတာ္ကို ယေန႔ကဲ့သို႔ တည္ေစလုိေသာငွာ၊ စည္းစိမ္ရတတ္ေသာ အစြမ္းသတၱိကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၉သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့သျဖင့္၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔ကို ဆည္းကပ္၍ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လွ်င္၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ အမွန္္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ယေန႔ ငါသည္သင့္တဘက္၌ သက္ေသခံ၏။ ၂ဝသင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ေရွ႔မွာ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို႔၊ ထုိနည္းထူသင္သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။