တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၉)


၁အိုဣသေရလအမ်ဳိး၊ နားေထာင္ေလာ့။ သင့္ထက္အားႀကီး၍ မ်ားျပားေသာလူမ်ဳိးတို႔ကို၄င္း၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ ကိုထိေသာၿမိဳ႔ရိုးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာၿမိဳ႔ႀကီးတို႔ကို၄င္း၊ ၂အာနကအမ်ဳိးသားေရွ႔မွာ အဘယ္သူရပ္ႏိုင္ သနည္း ဟူေသာ စကားကို သင္ၾကား၍၊ သင္သိေသာ အာနကအမ်ဳိးသားတည္းဟူေသာ အလြန္ႀကီးျမင့္ေသာ လူမ်ုဳိးကို၄င္း တိုက္ယူျခင္းငွာ၊ ယခု ေယာ္ဒန္ျမစ္ တဘက္သို႔ ကူးလုၿပီ။ ၃သို႔ျဖစ္၍ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား သည္ သင့္ေရွ႔မွာ ၾကြသျဖင့္၊ ေလာင္ေသာမီးကဲ့သုိ႔ျဖစ္လ်က္ သူတို႔ကိုဖ်က္ဆီး၍၊ သင့္မ်က္္ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူမည္ အေၾကာင္းကို ယခုသေဘာက်ေလာ့။ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ သင္သည္ သူတို႔ကိုႏွင္ထုတ္၍ အလ်င္အျမန္ဖ်က္ဆီးရလိမ့္မည္။ ၄သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကို သင့္ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာ ေနာက္၊ သင္က၊ ငါ့ကုသိုလ္ေၾကာင့္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုသြင္း၍၊ ဤျပည္ကို အပိုင္ေပးေတာ္မူသည္ ဟူ၍ မေအာက္ေမ့ရ။ ထုိလူမ်ဳိးတို႔၏ မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကို ငါ့ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူသည္ဟူ၍ စိတ္ထဲမွာေအာက္ေမ့ရမည္။ ၅သင္ျပဳေသာကုသုိလ္ေၾကာင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာေၾကာင့္၄င္း၊ ထုိျပည္ကို သြား၍ဝင္စားရမည္မဟုတ္။ ထုိလူမ်ဳိးတို႔၏ မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏အဘ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ကို တည္ေစလုိေသာငွာ၄င္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို သင့္ေရွ႔မွာ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ၆သို႔ျဖစ္၍သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ကုသိုလ္ေၾကာင့္၊ ထုိေကာင္းမြန္ေသာျပည္ကို ေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္။ သင္သည္ လည္ပင္းခုိင္မာေသာ အမ်ဳိးျဖစ္၏။

၇သင္သည္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို အမ်က္ေတာ္ထြက္ေစျခင္းငွာ၊ ေတာ၌ျပဳမိသည္ကို မေမ့ႏွင့္၊ ေအာက္ေမ့ေလာ့။ သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္ထဲကထြက္ေသာ ေန႔မွစ၍ ဤအရပ္သို႔ေရာက္သည္ တုိင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားကို ပုန္ကန္ၿပီ။ ၈ေဟာရပ္အရပ္၌ ထာဝရဘုရားကို အမ်က္ေတာ္ထြက္ေစသျဖင့္၊ သင့္ကို ဖ်က္ဆီး ေလာက္ေအာင္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာ ပဋိညာဥ္တရားကို ေရးထားေသာ ေက်ာက္ျပားတုိ႔ကို ခံယူျခင္းငွာ၊ ေတာင္ေပၚသို႔ ငါတက္ေသာ အခါ၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လုံး မုန္႔ကိုမစား၊ ေရကို မေသာက္ဘဲ ေတာင္ေပၚမွာေနေလ၏။ ၁ဝသင္တို႔သည္ စည္းေဝးၾကေသာေန႔၌ ထာဝရဘုရား သည္ ေတာင္ေပၚမွာ မီးထဲကျမြက္ဆိုေတာ္မူေသာ စကားေတာ္အလုံးစုံတုိ႔ကို လက္ၫႈိးေတာ္ျဖင့္ေရးထားေသာ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားတုိ႔ကို  ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားအပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၁အရက္ေလးဆယ္ ေစ့ေသာအခါ၊ ထုိပဋိညာဥ္ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပား ကို ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားေပးေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၂သင္သည္ထ၍ အလ်င္အျမန္ ဆင္းသြားေလာ့။ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သင္၏လူတို႔သည္ ေဖာက္ျပန္၍၊ ငါမွာထားေသာ လမ္းမွအလ်င္အျမန္လႊဲ၍၊ ရုပ္တုကိုသြန္းၾက ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ ဤလူမ်ဳိးကို ငါၾကည့္ျမင္ၿပီ။ လည္ပင္းခုိင္မာေသာ အမ်ဳိးျဖစ္၏။ ၁၄သို႔ျဖစ္၍ ငါ့ကိုရွိေစေလာ့။ သူတို႔ကို ငါဖ်က္ဆီးမည္။ သူတို႔နာမကိုလည္း ေကာင္းကင္ေအာက္မွာ ငါေခ်မည္။ သင့္ကိုမူ ကား၊ သူတုိ႔ထက္အားႀကီး၍ မ်ားျပားေသာ အမ်ဳိးျဖစ္ေစမည္ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ထုိအခါ ငါသည္ ပဋိညာဥ္ေက်ာက္ျပား ႏွစ္ျပားကိုကိုင္လ်က္၊ လွည့္၍ မီးေလာင္ေသာ ေတာင္ေပၚကဆင္းလာ၏။ ၁၆သင္တို႔သည္ သင္တို႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွား၍၊ ႏြားသငယ္ရုပ္တုကို သြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူ ေသာလမ္းမွ အလ်င္အျမန္ လႊဲသြား ေၾကာင္းကို ငါသည္ၾကည့္ျမင္လွ်င္၊ ၁၇လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ကိုင္ေသာ ေက်ာက္ျပားကို ခ်၍၊ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ငါခ်ဳိးဖဲ့၏။ ၁၈သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို အမ်က္ေတာ္ထြက္ေစျခင္းငွာ၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကို ျပဳမိေသာ အျပစ္ရွိသမွ်တုိ႔ေၾကာင့္၊ ငါသည္အရင္ျပဳသကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ျပပ္ဝပ္၍ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လုံး မုန္႔ကိုမစား၊ ေရကိုမေသာက္ဘဲေနရ၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ အလြန္ျပင္းစြာ ထြက္ေသာ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကို ငါေၾကာက္၏။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့စကားကို တဖန္နား ေထာင္မူ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ အာရုန္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ အလြန္အမ်က္ ထြက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အာရုန္အဘို႔ ကိုလည္း ဆုေတာင္းေလ၏။ ၂၁သင္တို႔ဒုစရုိက္တည္း ဟူေသာ သင္တို႔လုပ္ေသာ ႏြားသငယ္ကို ငါယူသျဖင့္ အရည္က်ဳိ၍၊ အမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္ ညက္ညက္ေခ်ၿပီးလွ်င္၊ ေတာင္ထဲက ထြက္ေသာ ေခ်ာင္းေရေပၚမွာ ခ်ပစ္ေလ၏။

၂၂တေဗရအရပ္၊ မႆာအရပ္၊ ကိျဗဳတ္ဟတၱဝါအရပ္၌လည္း၊ သင္တို႔သည္ထာဝရဘုရားကို အမ်က္ေတာ္ထြက္ေအာင္ျပဳၾက၏။ ၂၃ကာေဒရွဗာနာအရပ္၌လည္း၊ ထာဝရဘုရားက၊ သြား၍ ငါေပးေသာျပည္ကို သိမ္းယူၾကေလာ့ဟု သင္တို႔ကိုေစခုိင္းေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ကို ျငင္းဆန္ၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို မယုံ၊ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ဘဲေနၾက၏။ ၂၄ငါသိကြၽမ္းေသာ ေန႔မွစ၍၊ သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ပုန္ကန္လ်က္ေနၾကၿပီ။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ငါသည္ အရင္ျပပ္ဝပ္သကဲ့သုိ႔၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လုံးျပပ္ဝပ္လ်က္ေနရ၏။ ၂၆ထာဝရ ဘုရားအားလည္း၊ အုိအရွင္ဘုရားသခင္၊ တန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးေတာ္မူ၍၊ အားႀကီးေသာ လက္ေတာ္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ အေမြဥစၥာျဖစ္ေသာ ဤလူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၂၇ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ဤလူမ်ဳိးသည္ ခုိင္မာေသာ သေဘာရွိ၍၊ ျပစ္မွားမိေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို မွတ္ေတာ္မမူပါနွင့္။ ၂၈သို႔မဟုတ္အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူေသာ ျပည္သားတုိ႔က၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိထားေသာျပည္သို႔ သူတို႔ကို ေဆာင္သြင္းျခင္းငွာ မတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ သူတို႔ကိုမုန္းေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ေတာ၌သတ္လိုေသာငွာ ထုတ္သြားၿပီဟု ဆိုၾကပါလိမ့္မည္တကား။ ၂၉ဤလူတို႔သည္ကား၊ မဟာတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ လက္ရုံးေတာ္ကို ဆန့္သျဖင့္ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ အေမြလူျဖစ္ၾကပါသည္ဟု ငါသည္ဆုေတာင္းေလ၏။