ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္သြားေသာေနာက္၊ တတိယတရက္ေန႔၌ သိနာေတာ သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၂ေရဖိဒိမ္အရပ္ကထြက္သြားၿပီးမွ သိနာေတာသို႔ေရာက္၍၊ ထုိေတာ၌ ေတာင္ေရွ႔မွာတပ္ခ်ၾက၏။ ၃ေမာေရွသည္ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ တက္သြားလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေတာင္ေပၚက ေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္သည္ယာကုပ္အမ်ဳိး၊ ဣသေရလတို႔အား ျပန္ေျပာရေသာအမိန္႔ေတာ္ဟူမူကား၊ ၄ငါသည္အဲဂုတၱဳျပည္လူတို႔၌ျပဳ ေသာအေၾကာင္း၊ သင္တို႔ကိုေရႊလင္းတအေတာင္ျဖင့္ထမ္း၍ ကိုယ္ဘုိ႔ဘမ္း ယူေသာ အေၾကာင္းကုိ သင္တို႔သည္ သိျမင္ရၾကၿပီ။ ၅ထုိေၾကာင့္ ယခုတြင္သင္တို႔သည္ ငါ့စားကုိအမွန္ နားေထာင္၍ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကိုေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ အျခား ေသာလူမ်ဳိးတကာတို႔ထက္ သင္တို႔သည္ ငါပိုင္ထုိက္ေသာ ဘ႑ာေတာ္ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးရွိသမွ်သည္ ငါ၏ဥစၥာျဖစ္၏။ ၆သင္တို႔သည္လည္း မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ဳိး၊ သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔အားဆင့္ဆိုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ေမာေရွသည္ျပန္လာ၍ လူတို႔တြင္အသက္ႀကီး သူတို႔ကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူေသာ စကားအလံုးစံုတို႔ကို ျပန္ေျပာေလ၏။ ၈လူအေပါင္းတို႔ကလည္း ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသမွ်တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ ျပဳပါမည္ဟု တညီတညြတ္တည္းျပန္ေျပာၾက၏။ ေမာေရွသည္လည္း သူတို႔၏စကားကို ထာဝရဘုရားအား ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတို႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကိုယံုမည္အေၾကာင္း၊ မိုဃ္းတိမ္တိုက္၌ သင့္ဆီသို႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကုိ လူမ်ားတို႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။

 

၁ဝထာဝရဘုရားကလည္း လူတို႔ရွိရာသို႔ သြား၍၊ ယေန႔ႏွင့္နက္ျဖန္၌ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္ေစေလာ့။ သူတို႔အ ဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍၊ ၁၁သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အသင့္ရွိေနေစေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူမည္။ ၁၂လူတို႔မေက်ာ္ရေသာ အဆီး အကာတို႔ကို ေတာင္ပတ္လည္၌စီရင္၍၊ သင္တို႔သည္ေတာင္ေပၚသို႔မတတ္၊ ေတာင္ေျခရင္းကို မထိရေအာင္ သတိျပဳ ၾကဟု ေဟာေျပာေလာ့။ ေတာင္ကိုထိမိေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဧကန္အမွန္ အေသခံေစ။ ၁၃ထုိသူကိုလက္ႏွင့္ မထိရ။ အကယ္စင္စစ္ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ လွံႏွင့္ ထုိးရမည္။ လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ အသက္မရွင္ရ။ တံပိုးသည္ ၾကာၾကာျမည္ေသာအခါ၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေတာင္သို႔လာရမည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄ေမာေရွသည္ေတာင္ေပၚမွ လူတို႔ရွိရာသို႔ဆင္းသက္၍၊ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစ၏။ သူတို႔သည္ မိမိအဝတ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ၾက၏။ ၁၅ေမာေရွကလည္း၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အသင့္ရွိေစၾကေလာ့။ မယားကို မခ်ဥ္းၾကႏွင့္ ဟုလူတို႔ အားဆိုေလ၏။

၁၆သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ မိုဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ တကြ မိုဃ္းတိမ္ တိုက္လႊမ္းမိုး၍ ႀကီးေသာ အသံႏွင့္တံပိုးျမည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရွိေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ ၁၇ေမာေရွ သည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတို႔ကိုတပ္ထဲကေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌ရပ္ေနၾက၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ မီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာင္လံုးမီးခိုးထြက္ေလ၏။ မီးခိုးသည္လည္း မီးဖို၏မီးခိုးကဲ့သို႔ တက္၍တေတာင္လံုးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ ၁၉တံပိုး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတိုး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္လည္း သိနာေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ ဆင္းသက္၍၊ ေမာေရွကုိ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ ေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ ေမာေရွသည္ တက္ေလ၏။ ၂၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ လူတို႔သည္ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ ထာဝရဘုရားထံ သို႔ေက်ာ္ဝင္၍၊ အမ်ားတို႔သည္ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာ ရွိေသာေၾကာင့္ ဆင္း၍ သတိေပးေလာ့။ ၂၂ထာဝရ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္လည္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္သန္႔ရွင္းေစရမည္။ သို႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ၂၃ေမာေရွကလည္း၊ လူတို႔သည္ သိနာေတာင္သို႔ မတက္ႏုိင္ၾကပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ မေက်ာ္ရေသာ အဆီးအကာတို႔ကုိ ေတာင္ပတ္လည္၌ စီရင္၍၊ သန္႔ရွင္းေစေလာ့ဟု မွာထားေတာ္ မူၿပီဟု ထာဝရဘုရားအား ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဆင္းသြားေလာ့။ သင္ႏွင့္အာရုန္သာလွ်င္ တက္ရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ လူမ်ားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံသို႔ တက္ျခင္းငွါ မေက်ာ္မဝင္ေစႏွင့္။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ကိုဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၅ေမာေရွသည္လည္း လူမ်ားတို႔ရွိရာသို႔ ဆင္း၍ၾကားေျပာေလ၏။