ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၀)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ဖါေရာဘုရင္ထံသို႔ဝင္ေလာ့။ ငါသည္ဤနိမိတ္တို႔ကို သူေရွ႔၌ ျပျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂အဲဂုတၱဳျပည္၌ ငါျပဳေသာအမႈ၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔တြင္ ငါျပေသာနိမိတ္တို႔ကို၊ သင္၏သားေျမတို႔အား ၾကားေျပာသျဖင့္၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သူ၏ႏွလံုး၊ သူ၏ကြၽန္တို႔ႏွလံုးကို ငါခိုင္မာေစၿပီဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္၊ ဖါေရာဘုရင္ထံသို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ ေဟၿဗဲလူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ကိုယ္ကိုကိုယ္မႏွိမ့္ခ်ဘဲ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လံုး ေနလိမ့္မည္နည္း။ ငါ၏ လူတို႔သည္ ငါ့အားဝတ္ျပဳမည္အေၾကာင္း၊ သြားရေသာအခြင့္ကို ေပးေလာ့။ ၄သို႔မဟုပ္ ငါ၏လူတို႔ကို မလႊတ္ဘဲ ေနလွ်င္၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ က်ိဳင္းေကာင္တို႔ကို သင္၏ျပည္သို႔ နက္ျဖန္ငါ ေဆာင္ခဲ့မည္။ ၅ေျမမထင္ေပၚႏိုင္ေအာင္ သူတို႔သည္ ေျမမ်က္ႏွာကို ဖံုးလႊမ္းၾကလိမ့္မည္။ မိုဃ္းသီးမဖ်က္၊ သင္တို႔၌ က်န္ၾကြင္းေသးသမွ်ကို၄င္း၊ သင္တို႔အဘို႔ ေျမ၌ေပါက္သမွ်ေသာ အပင္တို႔ကို၄င္း စားၾကလိမ့္မည္။ ၆သင္၏ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ေျမေပၚမွာျဖစ္သည္ ကာလမွစ၍၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ မျမင္ဘူးသကဲ့သို႔၊ သင္၏အိမ္မ်ား၊ သင္၏ကြၽန္တို႔အိမ္မ်ား၊ အဲဂုတၱဳလူအေပါင္း တို႔၏အိမ္မ်ားကို ျဖည့္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုၿပီးလွ်င္၊ လွည့္၍ ဖာေရာဘုရင္ထံမွ ထြက္သြားေလ၏။

၇ဖာေရာဘုရင္၏ ကြၽန္တို႔ကလည္း၊ ဤလူသည္ ငါတို႔ကိုအဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ေႏွာက္ရွက္ပါလိမ့္ မည္နည္း။ ထိုသူတို႔သည္ သူတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ဝတ္ျပဳမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။ အဲဂုတၱဳျပည္ပ်က္ေၾကာင္းကို သိေတာ္မမူေသးသေလာဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၈ေမာေရွႏွင့္အာရုန္ကိုတဖန္ ဖာေရာ ဘုရင္ထံသို႔သြင္းျပန္၍၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား ဝတ္ျပဳျခင္းငွါ သြားၾကေလာ့။ သို႔ရာတြင္ သြားရ ေသာသူတို႔သည္ အဘယ္သူနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ၉ေမာေရွက၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သူငယ္၊ သူအို၊ သားသမီး၊ သိုး၊ ႏြားပါ လ်က္သြားပါမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပြဲခံရမည္ဟု ျပန္ဆိုေလေသာ္၊ ၁ဝဖာေရာမင္းက သင္တို႔သည္ သူငယ္မ်ားကို ငါလႊတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ရွိေစေသာ။ သတိျပဳ၊ မေကာင္းေသာ အႀကံကိုႀကံၾကသည္တကား။ ၁၁ထိုသို႔ျဖစ္ရာ။ အရင္ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတိုင္း၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ သူတို႔သာသြား၍ ထာဝရဘုရားအား ဝတ္ျပဳၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ကို အထံေတာ္မွႏွင္ၾက ေလ၏။

၁၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ က်ိဳင္းတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေရာက္လာ၍ မုိဃ္းသီးမဖ်က္၊ ေျမေပၚမွာ က်န္ရစ္ေသာ အပင္ရွိသမွ်တို႔ကို စားေစျခင္းငွါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္အေပၚမွာ လက္ကိုဆန္႔ေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ ၁၃ေမာေရွသည္ မိမိလွံတံကို အဲဂုတၱဳျပည္အေပၚမွာ ဆန္႔သျဖင့္၊ ထိုေန႔ႏွင့္ ထိုညဥ့္ပတ္လံုး၊ အေရွ႔ေလ ကိုေျမေပၚမွာ ထာဝရဘုရား လာေစေတာ္မူ၍၊ နံနက္ေရာက္မွ အေရွ႔ေလသည္ က်ိဳင္းတို႔ကိုေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ၁၄ထိုက်ိဳင္းတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္ကိုလႊမ္းမိုး၍၊ ျပည္နယ္နိမိတ္ရွိသမွ်အေပၚမွာ နားသျဖင့္အလြန္မ်ားျပားၾက၏။ ထိုသို႔ေသာက်ိဳင္းတို႔သည္ ေရွးကမျဖစ္စဖူး၊ ေနာက္၌လည္း မျဖစ္ရလတံ့။ ၁၅ေျမမည္းသည္တိုင္ေအာင္ ေျမတျပင္ လံုးကိုဖံုးအုပ္၍ တျပည္လံုးတြင္ ျမက္ပင္ရွိသမွ် မိုဃ္းသီးႏွင့္လြတ္ေသာ သစ္သီးရွိသမွ်ကို စားၾကသျဖင့္၊ အဲဲဂုတၱဳျပည္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ သစ္ပင္ျမက္ပင္တို႔၌ စိမ္းေသာအရာ တစံုတခုမွ်မက်န္ရစ္။

၁၆ထိုအခါ ဖာေရာဘုရင္သည္ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္ကို အလွ်င္အျမန္ေခၚ၍၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားကို၄င္း၊ သင္တို႔ကို၄င္း ငါျပစ္မွားပါၿပီ။ ၁၇သို႔ျဖစ္၍ သည္တခါငါ့အျပစ္ကိုသည္းခံပါေလာ့။ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဤေသေဘးတခုကိုသာ ငါမွပယ္ရွားပါမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ဆိုသည္ရွိေသာ္၊ ၁၈ေမာေရွသည္ အထံေတာ္မွထြက္၍၊ ထာဝရဘုရားကို ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၁၉ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာ အေနာက္ေလကို လႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုေလသည္ က်ိဳင္းတို႔ကိုေဆာင္သြား၍ ဧဒံုပင္လယ္၌ ခ်ပစ္ေလ၏။ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌ က်ိဳင္းတေကာင္မွမက်န္ရစ္။ ၂ဝသို႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဖာေရာဘုရင္၏ ႏွလံုးကို ခိုင္မာ ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို မလႊတ္ဘဲေနျပန္ေလ၏။

၂၁တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌ ေမွာင္မိုက္သာမညမဟုတ္၊ စမ္းသပ္၍ေတြ႔ရေသာ ေမွာင္မိုက္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သင္၏လက္ကို မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ ဆန္႔ေလာ့ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ၂၂ေမာေရွသည္ မိိမိလက္ကို မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ဆန္႔၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌ ထူထပ္ေသာေမွာင္မိုက္သည္ သံုးရက္ပတ္လံုးျဖစ္ေလ၏။ ၂၃ထိုအခါ တေယာက္ကိုတေယာက္ မျမင္ႏိုင္ၾက။ သံုးရက္ပတ္လံုး အဘယ္သူမွ် မိမိေနရာမွ  မထရၾက။ သို႔ရာတြင္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္၊ မိမိတို႔ေနရာ၌ အလင္းကိုရၾက၏။

၂၄ထိုအခါ ဖာေရာဘုရင္သည္ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္ကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရားအား ဝတ္ျပဳျခင္းငွါသြားၾကေလာ့။ သို႔ရာတြင္ သိုးႏြားမ်ားကို ထားခဲ့ၾကေစ။ သူငယ္မ်ားကို ေခၚ ၾကေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၅ေမာေရွကလည္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္စရာဘို႔ ယဇ္ေကာင္မ်ား၊ မီးရႈိ႔ရာပူေဇာ္သကၠာမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ ေပးရမည္။ ၂၆ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ တိရစာၦန္မ်ားကိုေဆာင္သြားရမည္။ တေကာင္မွ်မက်န္ရစ္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ထဲက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ဝတ္ျပဳစရာဘို႔ ေရြးယူရမည္။ ထာဝရဘုရားအား အဘယ္ မည္ေသာအေကာင္ႏွင့္ ဝတ္ျပဳရမည္ကို ထိုအရပ္သို႔မေရာက္မီွ မသိပါဟုဆိုေလ ေသာ္၊ ၂၇ထာဝရဘုရားသည္ ဖာေရာဘုရင္၏ ႏွလံုးကို ခိုင္မာေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔ကို မလႊတ္။ ၂၈ေမာေရွကိုလည္း၊ ငါ့ထံမွထြက္သြားေလာ့။ ေနာက္တဖန္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမျမင္ေအာင္ သတိျပဳေလာ့။ ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္ေသာေန႔၌ ေသမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ေမာေရွကလည္း၊ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္သည္ ေလ်ာက္ပတ္ပါ၏။ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေနာက္တဖန္ မျမင္ပါဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။