ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ထိုအခါ ထာဝရဘုရားက၊ ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္အေပၚမွာ ေဘးတပါးကို ငါေရာက္ေစဦးမည္။ ထိုေနာက္ သင္တို႔ကို လႊတ္လိမ့္မည္။ လႊတ္ေသာအခါ၌လည္း၊ အကယ္၍ သင္တို႔ကို တၿပိဳင္နက္ႏွင္လိမ့္မည္။ ၂ဣသေရလလူ ေယာက္်ားသည္၊ အိမ္နီးခ်င္းေယာက္်ား၌၄င္း၊ မိန္းမသည္ အိမ္နီးခ်င္းမိန္းမ၌၄င္း၊ ေငြတန္ဆာ၊ ေရႊတန္ဆာ၊ အဝတ္တန္ဆာတို႔ကို ေတာင္းေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတို႔အား ေျပာေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃သူတို႔ေတာင္းသည္အတိုင္း အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ေပးခ်င္ေသာေစတနာစိတ္ကို ထာဝရဘုရားျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ေမာေရွသည္လည္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ဖာေရာဘုရင္၏ကြၽန္မ်ား၊ လူမ်ားေရွ႔၌ ႀကီးစြာေသာအသေရ ရွိေလ၏။

၄ထိုအခါ ေမာေရွက၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ အဲဂုတၱဳျပည္အလယ္သို႔ ငါထြက္သြားမည္။ ၅နန္းထိုင္ေသာဖာေရာဘုရင္၏ သားဦးမွစ၍၊ ႀကိတ္ဆံုေနာက္၌ ထိုင္ေသာကြၽန္မ၏သားဦး တိုင္ေအာင္၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ရွိသမွ်ေသာ သားဦးတို႔ႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔၏ သားဦးရွိသမွ်တို႔သည္ ေသၾကလိမ့္မည္။ ၆အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုးတြင္၊ ေရွးကာလ၌ မျဖစ္စဖူးေသာ ေနာင္ကာ၌လည္း မျဖစ္လတံ့ေသာ ႀကီးစြာေသာ ငိုေၾကြးျခင္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၇သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔ႏွင့္ ဣသေရလလူတို႔ကို ျခားနား ေစေတာ္မူေၾကာင္းကို သင္တို႔သိေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလလူ တစံုတေယာက္ကို ေခြးတေကာင္မွ် မဟိန္းရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ျဖစ္ေသာ ဤလူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္ထံသို႔လာ၍ ျပပ္ဝပ္လ်က္ ထြက္သြားပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္၌ လိုက္ေသာသူအေပါင္းတို႔ ထြက္သြားၾကပါဟု ေျပာဆိုၿပီးမွ ကြၽႏ္ုပ္ ထြက္သြားပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုသျဖင့္၊ အမ်က္ထြက္၍ ဖာေရာဘုရင္ထံမွ ထြက္သြားေလ၏။

၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္တို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ မ်ားျပားမည္အေၾကာင္း၊ ဖာေရာဘုရင္သည္ သင္တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ဘဲေနလိမ့္မည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁ဝေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ ဖာေရာဘုရင္ေရွ႔မွာ ဤအံ့ဘြယ္ေသာအမႈ အလံုးစံုတို႔ကို ျပဳေသာ္လည္း၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ ဖာေရာဘုရင္၏ ႏွလံုးကို ခိုင္မာေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ျပည္ေတာ္မွ ထြက္သြား ရေသာအခြင့္ကို မေပးဘဲေနသတည္း။