ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ထာဝရဘုရားသည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂ဤလသည္ သင္တို႔၌ လဦးတည္းဟူေသာ ႏွစ္စဥ္တြင္ ပဌမလျဖစ္ရမည္။ ၃သင္တို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး ပရိသတ္အေပါင္း တို႔ကို မွာထားရေသာ စကားဟူမူကား၊ ဤလဆယ္ရက္ေန႔၌ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္၊ မိမိအိမ္ေထာင္ အသီးအသီး အတိုင္း တအိမ္ေထာင္လွ်င္ သိုးသငယ္တေကာင္စီ ယူရမည္။ ၄အိမ္ေထာင္ငယ္၍ သိုးသငယ္တေကာင္ႏွင့္ အတန္လွ်င္၊ နီးစပ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္စပ္ဘက္၍ လူမည္မွ်ရွိသည္ဟု ေရတြက္ၿပီးလွ်င္၊ တေကာင္ကို စားေလာက္ေသာသူမ်ား ကိုေထာက္၍ သိုးသငယ္တေကာင္ကိုယူရမည္။ ၅သိုးသငယ္ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္သငယ္ျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔ယူေသာ အေကာင္သည္ အျပစ္မပါ၊ အခါမလည္ေသာ အထီးျဖစ္ရမည္။ ၆ထိုသိုးသငယ္တို႔ကို၊ ထိုလဆယ္ေလးရက္ တိုင္ေအာင္ ေစာင့္ထားၿပီးမွ၊ ညဦးအခ်ိန္၌ ဣသေရလအမ်ဳိးအစည္းအေဝး ပရိသတ္အေပါင္း တို႔သည္ သတ္ရၾကမည္။ ၇သိုးသငယ္၏ အသားကိုစားရေသာအိမ္၏ တံခါးထုပ္ႏွင့္ တံခါးတိုင္ႏွစ္ဘက္၌၊ သိုးသငယ္၏အေသြးကိုယူ၍ ထုိးရမည္။ ၈အသားကိုမီးႏွင့္ကင္းၿပီးမွ၊ ထုိညဥ့္ျခင္းတြင္ တေဆးမပါေသာမုန္႔၊ ခါးေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ စားရမည္။ ၉အသားစိမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရႏွင့္ျပဳတ္သည္ျဖစ္ေစမစားရ။ ေခါင္း၊ ေျခေထာက္၊ အသည္း၊ ႏွလံုးစသည္တို႔ႏွင့္တကြ မီးကင္ၿပီးမွ စားရမည္။ ၁ဝနံနက္တိုင္ေအာင္ ထုိအသားကို မၾကြင္းေစရ။ အနည္းငယ္ၾကြင္းလွ်င္ မီးႏွင့္ ရႈိ႔ရမည္။ ၁၁အဘယ္သို႔ စားရမည္နည္းဟူမူကား၊ ခါးစည္းကိုစည္းလ်က္၊ ေျခနင္းကိုစီးလ်က္၊ ေတာင္ေဝးကိုကိုင္လ်က္၊ အလွ်င္အျမန္ စားရ မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ပသခါျဖစ္သတည္း။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ယေန႔ညဥ့္တြင္ အဲဂုတၱဳျပည္ကိုငါသည္ ထုတ္ခ်င္း ခပ္သြား၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ရွိေသာ လူတို႔၏ သားဦးမ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔၏ သားဦးမ်ားအေပါင္းတို႔ကို ဒဏ္ခတ္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၏ ဘုရားတို႔ကို တရားစီရင္ မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၁၃သုိးသငယ္၏ အေသြးသည္ သင္တို႔ ေနရာအိမ္၌ သင္တို႔၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္၍၊ ထုိအေသြးကို ငါျမင္ေသာအခါ၊ သင္တို႔ကို ငါလြန္သြားမည္။ ထုိသို႔အဲဂုတၱဳျပည္ကို ငါသည္ဒဏ္ခတ္ေသာအခါ၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးဥပဒ္သည္ သင္တို႔ကို မသင့္မေရာက္ရ။ ၁၄ဤေန႔ ရက္သည္လည္း သင္တို႔ေအာက္ေမ့စရာဘုိ႔ျဖစ္၍၊ သင္တို႔၏အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္မျပတ္ ဤေန႔ရက္၌ ထာဝရဘုရား အား ပဲြခံရၾကမည္။ ပညတ္ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထိုပြဲကို အစဥ္အၿမဲခံရၾကမည္။ ၁၅ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမပါေသာ မုန္႔ကို စားရမည္။ ပဌမေန႔ရက္၌ တေဆးကိုအိမ္မ်ားမွ ပယ္ရမည္။ ပဌမေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္ေန႔တိုင္ေအာင္၊ တေဆးပါေသာမုန္႔ကို စားေသာသူမည္သည္ကား၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးမွ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရမည္။ ၁၆ပဌမေန႔၌၄င္း၊ ခုနစ္ရက္ေန႔၌၄င္း၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ထုိေန႔ရက္၌ လူတိုင္းစားျခင္းကိစၥႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အလုပ္အေဆာင္မွတပါး အျခားေသာအလုပ္ကိုမလုပ္မေဆာင္ရ။ ၁၇ထုိအဇုမပြဲကုိ ခံရေသာအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ထုိေန႔ရက္၌ သင္တို႔ဗုိလ္ေျခမ်ားကို၊ အဲဂုတၱဳျပည္ထဲက ငါႏႈတ္ေဆာင္သည္ျဖစ္၍၊ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညတ္ေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ သင္တို႔၏ အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္မျပတ္ ထုိေန႔ရက္ကို အျမဲေစာင့္ ရၾကမည္။ ၁၈ပဌမလဆယ္ေလးရက္ေန႔ ညဦးမွစ၍ ႏွစ္ဆယ္တရက္ေန႔ ညဦးတိုင္ေအာင္၊ သင္တို႔သည္ တေဆးမပါ ေသာမုန္႔ကိုစားရၾကမည္။ ၁၉ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး သင္တုိ႔အိမ္မ်ား၌ တေဆးမရွိရ။ တေဆးပါေသာ မုန္႔ကိုစားေသာသူ မည္သည္ကား၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ျပည္သားျဖစ္ေစ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးပရိသတ္မွ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရမည္။ ၂ဝသင္တို႔ေန႔ရာအရပ္ရပ္တို႔၌ တေဆးပါေသာမုန္႔ကို မစားရ။ တေဆးမပါေသာမုန္႔ကိုသာစားရမည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁ထုိအခါ ေမာေရွသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူ အေပါင္းတို႔ကိုေခၚ၍၊ သင္တို႔သည္အိမ္ေထာင္ မ်ား အသီးအသီးကိုယ္စီကိုယ္စီ သိုးသငယ္တို႔ကို ယူ၍ ပသခါပဲြတို႔ သတ္ၾကေလာ့။ ၂၂ဟုႆုပ္ပင္ညြန္႔ တစည္းကုိ ယူ၍ အင္တံု၌ ထည့္ေသာအေသြးထဲမွာ နစ္ၿပီးလွ်င္၊ တံခါးထုပ္တံခါးတိုင္ ႏွစ္ဘက္တို႔ကို ထုိးသုတ္ၾကေလာ့။ ထုိေနာက္မွ နံနက္တိုင္ေအာင္ အဘယ္သူမွ် မိမိအိမ္တံခါးျပင္သို႔ မထြက္မသြားရ။ ၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ အဲဂုတၱဳလူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္ျခင္းငွါ ထုတ္ခ်င္းခတ္သြားေတာ္မူမည္။ တံခါးထုပ္ႏွင့္ တံခါးတိုင္ ႏွစ္ဘက္၌ရွိေသာ အေသြးကိုျမင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ တံခါးကိုလြန္သြားေတာ္မူမည္။ ဖ်က္ဆီးေသာ သူသည္ သင္တို႔ကို ဒဏ္ခတ္ျခင္းငွါ၊ အိမ္ထဲသို႔ဝင္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မမူ။ ၂၄သင္တို႔ႏွင့္သင္တို႔၏ သားမ်ား၌ ပညတ္ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဤအမႈကိုအစဥ္အျမဲ ေစာင့္ရၾကမည္။ ၂၅ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူလတံ့ေသာျပည္သုိ႔ သင္တို႔သည္ ေရာက္ၾကေသာအခါ ဤဝတ္ကိုျပဳရမည္။ ၂၆သင္တို႔၏သားေျမးတို႔က၊ ဤဝတ္ကိုျပဳ၍ အဘယ္သို႔ဆိုလိုသနည္းဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ ၂၇ထာဝရဘုရားသည္ အဲဂုတၱဳလူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္၍၊ ငါတို႔အိမ္မ်ားကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူေသာအခါ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အိမ္မ်ားကို လြန္သြားေတာ္မူေသာ  ထာဝရဘုရား၏ ပသခါယဇ္ျဖစ္သတည္း ဟုျပန္ေျပာရၾက မည္ဟု ေမာေရွဆိုၿပီးလွ်င္၊ ထုိသူတို႔သည္ ဦးညြတ္ခ်၍ကိုးကြယ္ၾက၏။ ၂၈ထုိသုိ႔ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔ကို ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျပဳၾက၏။

၂၉သန္းေခါင္းအခ်ိန္၌၊ ထာဝရဘုရားသည္ နန္းထုိင္ေသာ ဖါေရာဘုရင္၏ သားဦးမွစ၍ ေထာင္ထဲမွာ အခ်ဳပ္ခံရေသာသူ၏ သားဦးတိုင္ေအာင္၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သားဦးရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ တိရစာၦန္တို႔၏သားဦးရွိသမွ်ကို၄င္း ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထုိညဥ့္တြင္၊ ဖါေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ကြၽန္မ်ား၊ အဲဂုတၱဳလူမ်ားတို႔သည္ ထၾက၍၊ အေသေကာင္ ကင္းေသာအိမ္တအိမ္မွ်မရွိေသာေၾကာင့္၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ႀကီးစြာေသာ ငိုေၾကြးျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ၃၁ထုိညဥ့္ျခင္းတြင္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကို ေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔မွစ၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၊ ထ၍ငါ့လူစုထဲက ထြက္သြားၾက ေလာ့။ သင္တို႔ ေတာင္းသည္အတုိင္း ထာဝရဘုရားအားသြား၍ ဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ ၃၂သင္တို႔ေတာင္းသည္အတုိင္း သိုးႏြား မ်ားကိုယူ၍ သြားၾကေလာ့။ ငါ့ကိုလည္း ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၃အဲဂုတၱဳလူတို႔ ကလည္း၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အေသေကာင္ျဖစ္ၾကၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ဣသေရလလူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္ထဲက အလ်င္အျမန္လႊတ္ျခင္းငွါ က်ပ္က်ပ္ႏႈိးေဆာ္ၾက၏။ ၃၄ထုိလူတို႔သည္ တေဆးမေရာေသးေသာ မုန္႔စိမ္းကိုယူ၍ မုန္႔နယ္ေသာခြက္တို႔ကိုလည္း အဝတ္ႏွင့္ တကြထုပ္၍ ထမ္းၾက၏။ ၃၅ေမာေရွစီရင္သည္အတိုင္း၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေငြတန္ဆာ၊ ေရႊတန္ဆာ၊ အဝတ္တန္ဆာမ်ားကို အဲဂုတၱဳလူတို႔၌ေတာင္းၾက၏။ ၃၆ေတာင္းသည္အတုိင္းလည္း၊ ေပးခ်င္ေသာေစတနာစိတ္ကို အဲဂုတၱဳလူတို႔အား ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔၏ ဥစၥာမ်ားကို လုယူၾက၏။

၃၇ဣသေရလအမ်ဳိးသားမိန္းမႏွင့္ သူငယ္ကိုမဆိုဘဲ၊ ေယာက္်ားအေရအတြက္ အားျဖင့္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ မွ်ရွိ ေသာသူတို႔သည္၊ ရာမသက္ၿမိဳ႔မွ ထြက္၍ သုကုတ္အရပ္သို႔ခရီးသြားၾက၏။ ၃၈အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူအမ်ား တို႔သည္လည္း၊ သုိးႏြားအစရွိေသာ မ်ားစြာေသာ တိရစာၦန္တို႔ႏွင့္တကြ လုိက္ၾက၏။ ၃၉တေဆးမေရာဘဲ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္ခဲ့ေသာ မုန္႔စိမ္းကိုယူ၍၊ တေဆးမပါေသာမုန္႔ကိုဖုတ္ရၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ မႏႊဲမဖင့္ အႏွင္ခံရေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္စားစရာကို မျပင္မွီၾက။

၄ဝဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဧည္သည္ျဖစ္၍၊ တည္ေနၾကေသာ ကာလႏွစ္ေပါင္းေလး ရာသံုးဆယ္ ျဖစ္သတည္း။ ၄၁အႏွစ္ေလးရာသံုးဆယ္ ေစ့ေသာေန႔ျခင္းတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗုိလ္ေျခအေပါင္း တို႔သည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္သြားၾက၏။ ၄၂အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ အတြက္ေၾကာင့္၊ ထုိေန႔ညဥ့္ကို အထူးသျဖင့္ ထာဝရဘုရား၌ ေစာင့္စရာေကာင္း၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၏ အမ်ဳိးအစဥ္ အဆက္မျပတ္ေစာင့္ရေသာ ထာဝရဘုရား၏ ညဥ့္ကား၊ ဤသည္ညဥ့္ေပတည္း။

၄၃ပသခါပြဲတရားဟူမူကား၊ တပါးအမ်ဳိးသားမစားရ။ ၄၄သုိ႔ရာတြင္ ေငြႏွင့္ဝယ္ေသာ ကြၽန္သည္ အေရဖ်ားလွီး  မဂၤလာကို ခံၿပီးလွ်င္ စားရ၏။ ၄၅တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ အခစားေသာကြၽန္ျဖစ္ေစ၊ မစားရ။ ၄၆တအိမ္တည္း၌ တေကာင္ကိုစားရ၏။ အသားကိုအိမ္ျပင္သို႔ ယူမသြားရ။ အရုိးကိုလည္း မခ်ဳိးရ။ ၄၇ဣသေရလ အမ်ဳိးသား ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔သည္ ထုိပဲြကိုခံရၾကမည္။ ၄၈သင္တို႔ထံမွာတည္းခုိေသာ တပါးအမ်ဳိးသားသည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ပသခါ ပြဲကိုခံျခင္းငွါ အလုိရွိလွ်င္၊ သူ၌ရွိေသာ ေယာက်္ားအေပါင္းတို႔သည္ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကို ခံၾကေစ။ သို႔ၿပီးမွ ထုိသူသည္ျပည္သားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ခ်ဥ္း၍ထုိပဲြသုိ႔ ဝင္ေစ။ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကို မခံေသာသူမည္ သည္ကား၊ ထုိပဲြ၌ဝင္၍မစားရ။ ၄၉အမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္ေသာသူ၊ သင္တို႔တြင္ တည္းခုိေသာတပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္၊ တပါးတည္းေသာတရားႏွင့္ ဆုိင္ၾက၏ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္၌ ပညတ္ထားေတာ္ မူ၏။ ၅ဝထုိသုိ႔ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္၌ ထာဝရဘုရားပညတ္ထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္း တုိ႔သည္ ျပဳၾက၏။ ၅၁ထုိေန႔ျခင္းတြင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား ဗုိလ္ေျခတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္သြားေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊