ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၃)


၁ေမာေရွကို ေခၚ၍ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔တြင္အဦးဘြားေသာသူ၊ ၂လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္း တို႔ကို ငါ့အဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေစေလာ့။ ငါ့ဥစၥာျဖစ္ၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃ေမာေရွကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ကြၽန္ခံေနရာအဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္သြားေသာဤေန႔ရက္ကိုေအာက္ေမ့ၾက ေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ျဖင့္ သင္တို႔ကိုထုိျပည္မွႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူၿပီ။ တေဆး ပါေသာ မုန္႔ကိုမစားရ။ ၄အဗိဗလ၊ ယေန႔၌ပင္သင္တို႔သည္ ထြက္လာၾကၿပီ။ ၅သင္တို႔အား ေပးျခင္းငွါဘုိးေဘးမ်ား၌ ထာဝရ ဘုရားက်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာျပည္၊ ခါနနိလူ၊ တိတၱိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူတို႔ေနရာ တည္းဟူေသာ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္သို႔ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ယခုလတြင္ သင္တို႔သည္ ဤဝတ္ကို ျပဳရၾကမည္။ ၆ခုနစ္ရက္ပတ္ လံုးတေဆးမပါေသာ မုန္႔ကိုစားၿပီးမွ၊ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္၊ ထာဝရ ဘုရားအဘုိ႔ ပဲြခံရၾကမည္။ ၇တေဆးမပါ ေသာမုန္႔ကိုစားရေသာ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး သင္တို႔၌တေဆးကို မေတြ႔မျမင္ရ။ သင္တို႔ေနေသာ အရပ္ရပ္တို႔၌လည္း မေတြ႔မျမင္ရ။ ၈ငါတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ေသာ ကာလ၊ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳရ၏ဟု ထုိေန႔၌သားေျမးတို႔အား ၾကားေျပာ ရမည္။ ၉ထာဝရဘုရား၏ တရားသည္၊ သင္၏ႏႈတ္၌ တည္မည္အေၾကာင္း၊ ဤအရာသည္ သင္၏လက္၌ လကၡဏာ သက္ေသ၊ သင္၏မ်က္စီၾကားမွာ ေအာက္ေမ့ဘုိ႔ရာျဖစ္ရမည္။ အားႀကီးေသာ လက္ေတာ္ျဖင့္ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင့္ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူၿပီ။ ၁ဝထုိေၾကာင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာ ဤထံုးစံကို၊ မိမိအခ်ိန္၌ႏွစ္စဥ္အတိုင္း ေစာင့္ရၾကမည္။

၁၁သင္တို႔၌၄င္း၊ ဘိုးေဘး၌၄င္း၊ က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္၍၊ ထုိျပည္ကို ေပးသနားေတာ္မူေသာအခါ၊ ၁၂သင္တို႔၌ရွိေသာ တိရစာၦန္တို႔၏ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို၊ ထာဝရဘုရား အဘုိ႔ အသီးအျခားခဲြထားရၾကမည္။ အထီးရွိသမွ်တို႔သည္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဥစၥာျဖစ္ရၾကမည္။ ၁၃ျမည္းမ၌ အဦးဘြားေသာ ျမည္းသငယ္ကို၊ သိုးသငယ္ႏွင့္ေရြးရမည္။ မေရြးလိုလွ်င္၊ ျမည္းသငယ္လည္ပင္းကို ခ်ဳိးရမည္။ လူသားတို႔တြင္ သားဦးအေပါင္းကုိ ေရြးရမည္။ ၁၄ေနာင္ကာလ၌ သင္၏သားကလည္း၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ သင္ကလည္း ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ျဖင့္္ ငါတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၁၅ဖါေရာဘုရင္သည္၊ ငါတို႔ကို အလြယ္တကူမလႊတ္ဘဲ ေနေသာအခါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ထာဝရဘုရားကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ အဦးဘြားေသာ တိရစာၦန္အထီးရွိသမွ်တို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ရမည္။ ကိုယ္သားတို႔တြင္ သားဦးကို ေရြးရမည္ဟု ျပန္ဆိုရမည္။ ၁၆ဤအရာ သည္လည္း၊ သင္၏လကၡဏာသက္ေသ၊ သင္၏မ်က္စီၾကားမွာ သင္းက်ပ္ျဖစ္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ျဖင့္ ငါ့တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူၿပီးဟု လူမ်ားတို႔အားေျပာဆိုေလ၏။

၁၇ဣသေရလလူတို႔ကို ဖါေရာဘုရင္လႊတ္ေသာေနာက္၊ ဖိလိတၱိျပည္ကို ေရွာက္ေသာလမ္းသည္ ေျဖာင့္ေသာ္လည္း၊ ထိုလမ္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ေဆာင္ေတာ္မမူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္စစ္မႈကို ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ စိတ္ပ်က္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္ေကာင္းျပန္ ၾကလိမ့္မည္ဟု သိေတာ္မူ၏။ ၁၈ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္၊ သူတို႔ကိုဧဒံုပင္လယ္နား ေတာလမ္းျဖင့္ဝိုင္း၍ ေဆာင္ ေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္၊ ခင္းက်င္းေသာတပ္အစဥ္အတိုင္း အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္သြားၾက၏။ ၁၉အထက္ကာလ၌ ေယာသပ္က၊ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ကို အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူမည္။ ကြၽႏ္ုပ္အရုိးတို႔ကို ဤအရပ္မွ ယူသြားရမည္ဟူ၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို က်ပ္က်ပ္က်ိန္ဆိုေစေသာေၾကာင့္၊ သူ၏အရုိးတို႔ကိုေမာေရွသည္ မိမိ၌ယူေဆာင္ေလ၏။

၂ဝတဖန္သူတို႔သည္ သုကုတ္အရပ္မွ ထြက္သြား၍ ေတာအနား၊ ဧသံၿမိဳ႔၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၁သူတို႔သည္ ေန႔ညသြားႏုိင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေန႔၌ကား၊ လမ္းျပဘို႔ မိုဃ္းတိမ္တိုင္ အားျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္၌ကား၊ အလင္း ေပးဘို႔ မီးတိုင္အားျဖင့္၄င္း၊ သူတို႔ေရွ႔ကၾကြေတာ္မူ၏။ ၂၂ေန႔အခ်ိန္၌မိုဃ္းတိမ္တိုင္၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ မီးတိုင္ကို သူတို႔ေရွ႔မွ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူ။