ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၄)


၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္လည္၍၊ ပိဟဟိရုတ္ၿမိဳ႔နား၊ ၂မိဂေဒါလၿမိဳ႔ႏွင့္ ပင္လယ္စပ္ၾကား၊ ဗာလေဇဖုန္ၿမိဳ႔ ေရွ႔မွာတပ္ခ် ေစျခင္းငွါ မွာလိုက္ေလာ့။ ထုိၿမိဳ႔ေရွ႔၊ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာ တပ္ခ်ရၾက မည္။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ဖါေရာဘုရင္က၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ က်ဥ္းက်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။ ေတာလမ္း ပိတ္လ်က္ရွိ၏ဟု ဆိုလိမ့္မည္။ ၄ငါသည္လည္း၊ ဖါေရာဘုရင္၏ ႏွလံုးကိုခုိင္မာေစ၍၊ သူသည္ ဣသေရလတို႔ကို လိုက္လိမ့္မည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ ထိုမင္းႏွင့္ သူ၏စစ္သူရဲ အလံုးအရင္းအားျဖင့္ ငါ့ဘုန္းပြင့္လိမ့္မည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထိုသူတို႔သည္ျပဳၾက၏။

၅ထိုလူတို႔ထြက္ေျပးေၾကာင္းကို၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္အား ၾကားေလွ်ာက္သျဖင့္၊ သူမွစ၍ ကြၽန္မ်ားတို႔သည္ မနာလိုေသာစိတ္ ေပါက္ျပန္လွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ဤသို႔ျပဳ၍ ဣသေရလလူတို႔ကို ငါတို႔ေစခိုင္းရာမွ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊတ္ရသနည္းဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၆ထိုအခါ ဖာေရာဘုရင္သည္၊ ရထားေတာ္ကိုျပင္၍၊ မိမိလူအေပါင္းတို႔ကို ေခၚေလ၏။ ၇ေရြးေသာရထားေျခာက္ရာ၊ အဲဂုတၱဳျမင္းစီးသူရဲအေပါင္းႏွင့္တကြ၊ ဗိုလ္မင္းအသီးသီးတို႔ကို ေခၚယူေလ ၏။ ၈ထာဝရဘုရားသည္၊ ဖာေရာဘုရင္၏ႏွလံုးကို ခိုင္မာေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို လိုက္ေလ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဣသေရလလူတို႔သည္ ဝါၾကြားေသာအျခင္းအရာႏွင့္ ထြက္သြားၾက၏။ ၉ထိုသို႔ ဖာေရာဘုရင္၏ ျမင္းေတာ္၊ ရထားေတာ္၊ ျမင္းစီးသူရဲဗိုလ္ပါ၊ အဲဂုတၱဳလူအေပါင္းတို႔သည္ လိုက္၍ ပိဟဟိရုတ္ၿမိဳ႔နား၊ ဗာလေဇဖုန္ၿမိဳ႔ ေရွ႔၌ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာ တပ္ခ်လ်က္ေနေသာ ဣသေရလလူတို႔ကို မွီၾက၏။

၁ဝဖာေရာဘုရင္သည္ ခ်ဥ္းလာေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔ စစ္ခ်ီလာေၾကာင္းကို ျမင္လွ်င္၊ အလြန္ေၾကာက္လန္႔၍ ထာဝရဘုရားအား ေအာ္ဟစ္ၾက၏။ ၁၁ေမာေရွကိုလည္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သခ်ႋဳင္းမရွိေသာေၾကာင့္၊ ဤေတာ၌ေသေစျခင္းငွါ ငါတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့သေလာ။ ငါတို႔ကို ဤသို႔ျပဳ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ အဘယ္ေၾကာင့္ေဆာင္ခဲ့သနည္း။ ၁၂ငါတို႔သည္ အဲဂုတၱဳလူတို႔ထံ၌ အေစကြၽန္ခံေနလ်က္ ရွိၾကပါေစ ဟု အဲဂုတၱဳျပည္၌ ငါတို႔ေျပာရာတြင္၊ ဤအမႈကို ရည္ေဆာင္၍ ေျပာသည္မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔သည္ ဤေတာ၌ ေသရသည္ထက္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔ထံ၌ အေစကြၽန္ခံလွ်င္ သာ၍ေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁၃ေမာေရွကလည္း မစိုးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ၿငိမ္ဝပ္စြာရပ္ေနၾက။ ထာဝရဘုရားသည္၊ ယေန႔ျပေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈၾက ေလာ့။ သင္တို႔ သည္ ယေန႔ျမင္ေသာ အဲဂုတၱဳလူတို႔ကို၊ ေနာက္တဖန္ အလွ်င္းမျမင္ရၾက။ ၁၄သင္တို႔ဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ စစ္တိုက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရၾကမည္ဟု လူမ်ားတို႔အားဆို၏။ ၁၅ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကိုေအာ္ဟစ္သနည္း။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ တက္သြား ေစျခင္းငွါ မွာလိုက္ေလာ့။ ၁၆သင္မူကား၊ လွံတံကိုခ်ီၿပီးလွ်င္၊ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကိုဆန္႔၍ ပင္လယ္ေရကိုခြဲေလာ့။ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔သည္ ပင္လယ္အလယ္၌ ေျမေပၚမွာ ေရွာက္သြားရၾကမည္။ ၁၇ငါသည္လည္း အဲဂုတၱဳလူတို႔၏ႏွလံုးကို ခိုင္မာေစသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ဗိုလ္ေျခ၊ ရထား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားအားျဖင့္ ငါ့ဘုန္းပြင့္လိမ့္မည္။ ၁၈ထိုအခါ ဖါေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားအားျဖင့္ ငါ့ဘုန္းပြင့္ေသာအခါ၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ထိုအခါ ဣသေရလတပ္ေရွ႔မွာသြားေသာ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေနာက္၌ လိုက္သျဖင့္၊ မိုဃ္းတိမ္တိုင္သည္ သူတို႔ေရွ႔ကေရြ႔၍ ေနာက္၌ရပ္ေနေလ၏။ ၂ဝထိုသို႔ အဲဂုတၱဳတပ္ႏွင့္ ဣသေရလ တပ္စပ္ၾကားသို႔ ေရာက္လွ်င္၊ အဲဂုတၱဳတို႔၌ မိုက္ေသာမိုဃ္းတိမ္ျဖစ္၍၊ ဣသေရလလူတို႔အား အလင္းကို ေပးလ်က္ေနသျဖင့္၊ တညဥ့္ လံုး တပ္တဦးႏွင့္တဦး မခ်ဥ္းႏိုင္ရာ။ ၂၁ေမာေရွသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ လက္ကိုဆန္႔၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ တညဥ့္လံုး၌ အားႀကီးေသာ အေရွ႔ေလအားျဖင့္ ပင္လယ္ေရကိုလွန္ျပန္၍၊ ေျမကို ေပၚေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၊ ေရသည္ ကြဲျပတ္လ်က္ရွိ၏။ ၂၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ပင္လယ္အလယ္၌ ေျမေပၚမွာေရွာက္သြားၾက၍၊ ေရသည္ သူတို႔လက္်ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္မွာ ေက်ာက္ထရံကဲ့သို႔ ရွိေန၏။ ၂၃အဲဂုတၱဳလူမ်ား၊ ဖာေရာဘုရင္၌ပါေသာ ျမင္း၊ ရထား၊ ျမင္းစီးသူရဲအေပါင္းတို႔သည္၊ ပင္လယ္အလယ္သို႔ လိုက္ဝင္ၾက၏။ ၂၄နံနက္ယံ၌ ထာဝရဘုရားသည္ မီးမိုဃ္းတိမ္တိုင္အားျဖင့္ အဲဂုတၱဳတပ္ကို ၾကည့္ရႈ၍ ေႏွာင့္ရွက္ေတာ္မူ၏။ ၂၅သူတို႔ရထားအသြားခက္ေစျခင္းငွါ ရထားဘီးမ်ားကို ခ်ိဳ႔တဲ့ေစေတာ္မူ၏။ အဲဂုတၱဳလူတို႔ ကလည္း၊ ဣသေရလလူတို႔ထံမွ ေျပးၾကစို႔။ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ဘက္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔တဘက္၌ စစ္တိုက္သည္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၂၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ပင္လယ္ေရသည္ အဲဂုတၱဳလူမ်ား၊ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားတို႔ အေပၚသို႔ ျပန္ေစျခင္းငွါ၊ ပင္လယ္အေပၚမွာ လက္ကိုဆန္႔ေလာ့ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂၇မိုဃ္းလင္းေသာ အခါ၊ ေမာေရွသည္ လက္ကိုပင္လယ္ေပၚမွာ ဆန္႔သျဖင့္၊ ပင္လယ္ေရသည္ အားႀကီး၍ျပန္လာသည္ကို၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ေျပးၾကေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို ပင္လယ္အလယ္၌ လွဲေတာ္မူ၏။ ၂၈ထိုသို႔ ပင္လယ္ေရသည္ ျပန္လာ၍၊ ပင္လယ္ထဲသို႔လိုက္ဝင္ေသာ ဖာေရာဘုရင္၏ ရထား၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔ကို လႊမ္းမိုးသျဖင့္၊ တစံုတေယာက္မွ်မက်န္ရစ္ရ။ ၂၉ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔မူကား၊ ပင္လယ္အလယ္၌ ေျမေပၚမွာ ေရွာက္သြား၍၊ ေရသည္ သူတို႔လက္်ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္မွာ ေက်ာက္ထရံ ကဲ့သို႔ရွိ ေန၏။ ၃ဝထိုသို႔ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုေန႔၌ ဣသေရလလူတို႔ကို၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ပင္လယ္ကမ္းနားမွာ အဲဂုတၱဳလူအေသေကာင္ တို႔ကို ျမင္ရၾက၏။ ၃၁ထိုသို႔ အဲဂုတၱဳလူတို႔၌ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈႀကီးကို၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ျမင္၍၊ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ၾက၏။ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ ေမာေရွကို ယံုၾကည္ၾက၏။