ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၅)


၁ထိုအခါ ေမာေရွႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆိုေသာစကားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းပြင့္လ်က္ ေအာက္ပြဲခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အား သီခ်င္းဆိုပါအံ့။ ျမင္းႏွင့္ ျမင္းစီးသူရဲကို ပင္လယ္ထဲသို႔ လွဲခ်ေတာ္မူၿပီ။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အစြမ္းသတၱိ၊ ငါသီခ်င္းဆိုေၾကာင္း၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားသည္ ငါကိုးကြယ္ေသာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ ေထာမနာျပဳပါမည္။ ငါ့ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ငါေျမွာက္ပါမည္။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ စစ္သူရဲျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရ ဘုရားတည္းဟူေသာ နာမေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ ၄ဖာေရာဘုရင္၏ ရထားႏွင့္ဗိုလ္ေျခတို႔ကို ပင္လယ္ထဲသို႔ လွဲခ်ေတာ္ မူၿပီ။ ေရြးေသာဗိုလ္မင္းတို႔သည္၊ ဧဒံုပင္လယ္ထဲ၌ ျမဳပ္လ်က္ရွိၾက၏။ ၅နက္စြာေသာအရပ္၌ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိၾက၏။ ေက်ာက္ကဲ့သို႔ ေအာက္သို႔ဆင္းၾက၏။ ၆အိုထာဝရဘုရား၊ လက္်ာလက္ေတာ္သည္ တန္ခိုးအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ လက္်ာလက္ေတာ္သည္ ရန္သူတို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီး ေတာ္မူ၏။ ၇ကိုယ္ေတာ္တဘက္၌ ထေသာသူတို႔ကို၊ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္တို႔ႏွင့္ လွဲေတာ္မူ၏။ အမ်က္ေတာ္ကိုလႊတ္၍၊ သူတို႔ကို အမႈိက္ကဲ့သို႔ မီးေလာင္ေစေတာ္မူ၏။ ၈ႏွာေခါင္းေတာ္ေလအားျဖင့္ ေရသည္စုေဝး၍၊ စီးေသာေရသည္ ပံု႔ပံု႔ၾကြ၍၊ ပင္လယ္၏အထဲ ၌ပင္ နက္ေသာေရသည္ ေတာင့္မာလ်က္ေနရ၏။ ၉ရန္သူက၊ ငါလိုက္မည္။ သူတို႔ကိုမွီလိမ့္မည္။ လုယူေသာဥစၥာကို ေဝ၍ သူတို႔၌ ငါခ်င္ရဲေျပလိမ့္မည္။ ထားကိုအိမ္ မွထုတ္၍ သူတို႔ကိုငါ့လက္ႏွင့္ ဖ်က္္ဆီးမည္ဟု ဆိုသတည္း။ ၁ဝကိုယ္ေတာ္သည္ ေလကိုမႈတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ပင္လယ္သည္ သူတို႔ကိုလႊမ္းမိုး၍ သူတို႔သည္ အားႀကီးေသာေရထဲမွာ ခဲကဲ့သို႔ ဆင္းၾကေလ၏။ ၁၁အိုထာ ဝရဘုရား၊ ဘုရားမ်ားတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူ ပါသနည္း။ သန္႔ရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူထေသာ၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံစဥ္တြင္၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ ထေသာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူေသာ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အဘယ္ဘုရားတူပါသနည္း။ ၁၂လက္်ာလက္ ေတာ္ကို ဆန္႔ေတာ္မူ သျဖင့္၊ သူတို႔ကို ေျမျမွဳပ္ေလ၏။ ၁၃ေရြးေတာ္မူေသာ လူမ်ိဳးကို ကရုဏာေတာ္အားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ေနေတာ္မူရာသို႔ တန္ခိုးအားျဖင့္ လမ္းျပေတာ္မူ၏။ ၁၄လူမ်ိဳးတို႔သည္ သိတင္း ၾကား၍ ေၾကာက္လန္႔ၾကလိမ့္မည္။ ေပါေလတၱိနျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ပူပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅ဧဒံုဗိုလ္တို႔ သည္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္း၊ ေမာဘသူရဲတို႔သည္ တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ခါနာန္ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၆အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ လြန္သြားေသာအခါ၊ ေရြးေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ လြန္သြားေသာအခါ၊ ထိုလူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ေၾကာက္ေသာစိတ္၊ ထိတ္လန္႔ေသာ စိတ္အားႀကီး၍ လက္ရံုးေတာ္တန္ခိုးေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ ေက်ာက္ကဲ့သို႔ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနၾကလိမ့္မည္။ ၁၇အိုထာဝရ ဘုရား၊ အေမြခံေတာ္မူရာေတာင္တည္းဟူေသာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာဘို႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရပ္ထဲ သို႔ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔ကို သြင္းေတာ္မူလိမ့္မည္။ အိုထာဝရဘုရား၊ လက္ေတာ္ႏွင့္တည္ေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းရာ  ဌာနေတာ္၌ ေနရာခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ ကာလအစဥ္အၿမဲ စိုးစံေတာ္မူေစသတည္းဟု သီခ်င္း ဆိုၾကေလ၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ဖာေရာဘုရင္၏ ျမင္းမ်ား၊ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားတို႔သည္ ပင္လယ္ထဲသို႔ ဝင္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔အေပၚမွာ ပင္လယ္ေရကို လႊမ္းမိုးေစေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔မူကား၊ ပင္လယ္အလယ္၌ ေျမေပၚမွာေရွာက္သြားၾက၏။

၂ဝအာရုန္၏အစ္မျဖစ္ေသာ ပေရာဖက္မ မိရိအံသည္ ပတ္သာကိုကိုင္၍၊ မိန္းမအေပါင္းတို႔သည္ ပတ္သာ တီးလ်က္၊ ကလ်က္လိုက္သြားၾက၏။ ၂၁မိရိအံကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းပြင့္လ်က္ ေအာက္ပြဲကို ခံေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အား သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ျမင္းႏွင့္ ျမင္းစီးသူရဲကို ပင္လယ္ထဲသို႔ လွဲခ်ေတာ္မူၿပီဟု သူတို႔ ႏွင့္ အသံၿပိဳင္၍ဆိုေလ၏။

၂၂ထိုေနာက္ ေမာေရွသည္ ဣသေရလလူတို႔ကို၊ ဧဒံုပင္လယ္မွ ေဆာင္သြား၍၊ သူတို႔သည္ ရႈရေတာသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ထိုေတာ၌ သံုးရက္ခရီးသြား၍ ေရကိုမေတြ႔မရၾက။ ၂၃မာရအရပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မာရေရသည္ ခါးေသာေၾကာင့္ မေသာက္ႏိုင္ၾက။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအရပ္ကိုမာရဟု သမုတ္ၾကသတည္း။ ၂၄လူမ်ားတို႔သည္ ေမာေရွကိုအျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းလ်က္၊ အဘယ္သို႔ ေသာက္ရပါမည္နည္းဟု ဆိုၾက၏။ ၂၅ေမာေရွသည္ ထာဝရ ဘုရားအား ေအာ္ဟစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ သစ္ပင္တပင္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ထုိအပင္ကို ေရထဲသို႔ခ်ၿပီးလွ်င္၊ ေရသည္ ခ်ဳိေလ၏။ ထုိအရပ္၌ သူတို႔ကိုစံုစမ္း၍ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂၆သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရား၏ စကားကုိေစ့ေစ့နားေထာင္၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အက်င့္ကိုက်င့္လွ်င္၄င္း၊ ပညတ္တရားေတာ္အလုိသုိ႔ လုိက္၍ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၄င္း၊ ငါသည္ အဲဂုတၱဳလူတို႔၌စြဲေစ ေသာ ေရာဂါတစံုတခုကိုမွ် သင္တုိ႔ ၌မစဲြေစ။ ငါသည္သင္တို႔၏ ေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၇ထုိေနာက္မွေရတြင္း ဆယ္ႏွစ္တြင္း၊ စြန္ပလြံပင္ ခုနစ္ဆယ္ႏွင့္ျပည့္စံုရာ ဧလိမ္ရြာသို႔ေရာက္၍၊ ထုိအရပ္တြင္ ေရရွိရာအနားမွာတပ္ခ်ၾက၏။