ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၆)


၁တဖန္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားပရိသတ္ အေပါင္းတုိ႔သည္၊ ဧလိမ္အရပ္မွထြက္၍ ခရီးသြားၾက၏။ အဲဂုတၱဳ ျပည္မွ ထြက္သြားေသာေနာက္၊ ဒုတိယလဆယ္ငါးရက္ေန႔တြင္၊ ဧလိမ္အရပ္ႏွင့္ သိနာေတာင္စပ္ၾကားမွာ သိန္းေတာ သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၂ထုိေတာ၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသားပရိသတ္အေပါင္းတို႔က၊ ၃ငါတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ အမဲသား ခ်က္ေသာ အိုးကင္းနားမွာထုိင္၍ ဝစြားစားရေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ေသလွ်င္သာ၍ေကာင္း၏။ ယခုမူကား၊ ဤစည္းေဝးလ်က္ရွိေသာ လူအေပါင္းတို႔ကို ငတ္မြတ္ျခင္းအားျဖင့္ သတ္လုိေသာငွါ၊ ဤေတာအရပ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီတကားဟု ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကို အျပစ္တင္၍ျမည္တမ္း လ်က္ဆုိၾက၏။

၄ထုိအခါ ထာဝရဘုရားက ၾကည့္ရႈေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔အဘုိ႔ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကမုန္႔မိုဃ္း ကိုရြာေစမည္။ လူတို႔သည္ေန႔တုိင္းထြက္၍ တေန႔စားေလာက္ေအာင္သိမ္းယူရၾကမည္။ ငါ၏တရားအတုိင္း က်င့္မည္ေလာ၊ မက်င့္ေလာဟု ထုိသုိ႔ေသာအားျဖင့္ သူတို႔ကိုငါစံုးစမ္းမည္။ ၅ေန႔တုိင္းသိမ္းယူေသာ အရာထက္၊ ေျခာက္ရက္ေျမာက္ ေသာေန႔၌ ႏွစ္ဆကို သိမ္းယူ၍ျပင္ရၾကမည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔ကလည္း၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ သင္တို႔ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူသည္ဟု ယေန႔ညဦးယံ၌ သင္တို႔သိၾကလိမ့္မည္။ ၇နံနက္ယံ ၌လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကိုျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားကုိ အျပစ္တင္လ်က္ ျမည္တမ္းၾကေသာအသံ ကိုၾကားေတာ္မႈၿပီ။ ငါတို႔ကိုအျပစ္တင္လ်က္ ျမည္တမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတုိ႔သည္အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သနည္းဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔အား ဆုိေလ၏။ ၈တဖန္လည္း ေမာေရွက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ညဦးယံ၌ သင္တို႔ စားစရာအမဲသားကို၄င္း၊ နံနက္ယံ၌ ဝေလာက္ေအာင္ မုန္႔ကို၄င္း ေပးေတာ္မူေသာအခါ၊ ဤစကားျပည့္စံုလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ အျပစ္တင္လ်က္ ျမည္တမ္းၾကေသာ အသံကို ထာဝရဘုရား ၾကားေတာ္မူၿပီ။ ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေသာသူျဖစ္သနည္း။ သင္တို႔သည္ အျပစ္တင္လ်က္ျမည္တမ္းၾကေသာစကားသည္၊ ငါတို႔ကိုမထိမခိုက္၊ ထာဝရဘုရား ကိုထိခုိက္သည္ဟု ဆုိေလ၏။ ၉တဖန္သင္တို႔သည္ အျပစ္တင္လ်က္၊ ျမည္တမ္းေသာအသံကို ထာဝရဘုရားၾကား ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့ဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အား ဆင့္ဆိုေလာ့ဟု အာရုန္ကိုမွာ ထားသည္အတုိင္း၊ ၁ဝအာရုန္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အား ဆင့္ဆုိ ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ေတာသို႔ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိုဃ္းတိမ္၌ ထင္ရွားေသာထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကိုျမင္ ရၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အျပစ္တင္လ်က္ ျမည္တမ္းေသာအသံကို ငါၾကားရၿပီ။ ၁၂ညဦးယံ၌ သင္တို႔သည္ အမဲသားကိုစားရၾကလိမ့္မည္။ နံနက္ယံ၌လည္း မုန္႔ႏွင့္ဝရၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင္တို႔ ၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၾကလိမ့္မည္ဟု သူတို႔ကိုေျပာေလာ့ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၃ညဦးယံ၌ ငံုးငွက္တို႔သည္ တပ္ကိုအႏွံ႔အျပားတက္လာၾက၏။ နံနက္ယံ၌လည္း တပ္ပတ္လည္အရပ္ရပ္ တြင္ ႏွင္းက်လ်က္ရွိ၏။ ၁၄ႏွင္းတက္ၿပီးေသာအခါ၊ ႏွင္းခံကဲ့သို႔ ေသးေသးလံုးလံုးအရာသည္ ေျမမ်က္ႏွာေပၚမွာ ရွိရစ္ ေလ၏။ ၁၅ထုိအရာကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျမင္ေသာအခါ၊ အဘယ္အရာနည္းဟု မသိေသာေၾကာင့္၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ေမးၾက၏။ ေမာေရွကလည္း၊ ဤအရာသည္ သင္တုိ႔စားစရဘုိ႔ ထာဝရဘုရားေပးသနား ေတာ္မူေသာမုန္႔ျဖစ္၏။ ၁၆လူတိုင္း မိမိတဲ၌ရွိေသာသူအေရအတြက္ႏွင့္ အညီ၊ လူအသီးအသီး စားေလာက္ေအာင္ တေယာက္တၾသမဲ သိမ္းယူၾကေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာေလ၏။ ၁၇ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔သည္ ထုိသုိ႔ျပဳ၍၊ အနည္းအမ်ားအလုိက္သိမ္းယူၾက၏။ ၁၈ၾသမဲေတာင္းႏွင့္ ျခင္ၾကေသာအခါ၊ မ်ားမ်ားရေသာ သူမပို၊ နည္းနည္းရေသာသူမလုိ၊ အသီးအသီးတို႔သည္ စားေလာက္ေအာင္ သိမ္းယူၾက၏။ ၁၉ေမာေရွကလည္း၊ နံနက္တိုင္ေအာင္ အဘယ္သူမွ်မက်န္ေစႏွင့္ ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ၂ဝအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ေမာေရွစကားကို နားမေထာင္ဘဲ၊ နံနက္တိုင္ေအာင္ က်န္ေစသျဖင့္၊ ပိုးျဖစ္၍ နံေလေသာ္၊ ေမာေရွသည္ အမ်က္ထြက္၏။ ၂၁ထုိသူအသီးအသီးတို႔သည္ ေန႔တိုင္းမိမိတို႔စားေလာက္သမွ်ကို သိမ္းယူၾက၏။ ေနပူေသာအခါ အေရျဖစ္ေလ၏။

၂၂ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌၊ မုန္႔ႏွစ္ဆတည္းဟူေသာ တေယာက္ႏွစ္ၾသမဲစီသိမ္းရၾက၏။ ထုိအေၾကာင္း ကိုပရိသတ္အုပ္အေပါင္းတို႔သည္ ေမာေရွအား ၾကားေျပာေလ၏။ ၂၃သူကလည္း၊ နက္ျဖန္႔ေန႔သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔၌ သန္႔ရွင္းေသာဥပုသ္ေန႔၊ ၿငိမ္ဝမ္စြာေနရေသာေန႔ျဖစ္၏။ မုန္႔ကို ေပါင္းခ်င္သည္ အတုိင္းေပါင္းၾကေလာ့။ ျပဳတ္ခ်င္သည္အတုိင္းျပဳတ္ၾကေလာ့။ က်န္ေသာအရာကို နံနက္တိုင္ေအာင္ ေစာင့္၍သိုထားၾကေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္ေျပေလ၏။ ၂၄ေမာေရွမွာထားသည္ အတိုင္း၊ နံနက္တုိင္ေအာင္ သိုထားၾက၏။ နံျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၏။ ပိုးလည္းမရွိ၏။ ၂၅ေမာေရွကလည္း၊ က်န္ေသာအရာကို ယေန႔စားၾကေလာ့။ ယေန႔သည္ ထာဝရဘုရား ၏ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ယေန႔တြင္ ထုိအရာကုိ ေတာ၌မေတြ႔ရ။ ၂၆ေျခာက္ရက္ပတ္လံုးသိမ္းယူရၾက၏။ ဥပုသ္ေန႔တည္း ဟူေသာ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္မရွိမေတြ႔ရဟု ဆိုေလ၏။ ၂၇ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌၊ အခ်ဳိ႔တို႔သည္သိမ္း ယူျခင္းငွါ ထြက္သြားရာတြင္၊ ရွာ၍မေတြ႔ရၾက။ ၂၈ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္တို႔သည္ငါ့ပညတ္တရားမ်ားတို႔ကို အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ျငင္းပယ္ၾက လိမ့္မည္နည္း။ ၂၉ထာဝရဘုရားသည္ ဥပုသ္ေန႔ကုိသင္တို႔အား ေပးေတာ္မူႈၿပီ။ ထုိေၾကာင့္ ေျခာက္ရက္ ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ႏွစ္ရက္အတြက္မုန္႔ကို ေပးေတာ္မူ၏။ လူတုိင္းမိမိေန႔ရာ၌ေနေစ၊ ခုနစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌ မိမိေနရာမွအဘယ္သူမွ် မသြားေစႏွင့္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထုိေၾကာင့္ လူမ်ားတို႔သည္ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၾက၏။ ၃၁ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထုိစားစရာကို မႏၷဟု ေခၚေဝၚၾက၏။ နံနံေစ့ကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ျဖဴေသာအဆင္းရွိ၏။ ပ်ားရည္ႏွင့္ ေရာေသာ မုန္႔ၾကြပ္ႏွင့္ အရသာတူ၏။

၃၂ေမာေရွကလည္း၊ သင္တို႔ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ ေတာ၌ သင္တို႔အားေကြၽးေသာ မုန္႔ကို၊ သင္တို႔အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္တို႔သည္ ျမင္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔အဘုိ႔ သိုထားရေသာ ၾသမဲတၾသမဲကို ျဖည့္ၾကေလာ့ ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာေလ၏။ ၃၃တဖန္အာရုန္ကိုလည္း၊ အုိးတလံုးကို ယူ၍ မႏၷတၾသမဲကို အျပည္ထည့္ၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ဘုိ႔ ေစာင့္ေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ သိုထားေလာ့ဟု ဆို၍၊ ၃၄ေမာေရွကို ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ထုိမႏၷကို အာရုန္ေစာင့္ေစျခင္းငွါ၊ သက္ေသေတာ္ ေရွ႔မွာ သိုထားေလ၏။ ၃၅ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္၊ လူေနရာ ျပည္သို႔မေရာက္မွီ တုိင္ေအာင္၊ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး မႏၷကိုစားၾက၏။ ခါနာန္ျပည္နယ္နိမိတ္သို႔ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ မႏၷကိုစားၾက၏။ ၃၆ၾသမဲမူကား၊ ဧဖါဆယ္စု တစု ျဖစ္သတည္း။