ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ဣသေရလအမ်ဳိးသားပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သိန္ေတာ ထဲက ထြက္၍ ခရီးသြားသျဖင့္၊ ေရဖိဒိမ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ထုိအရပ္၌ လူမ်ားေသာက္ဘုိ႔ရာ ေရမရွိ။ ၂ထုိေၾကာင့္ လူမ်ားတို႔က၊ ေသာက္ဘုိ႔ေရေပးပါဟု ဆို၍ ေမာေရွကို ရန္ေတြ႔ၾက၏။ ေမာေရွကလည္း၊ ငါ့ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ရန္ေတြ႔ ၾကသနည္း။ ထာဝရဘုရားကို အဘယ္ေၾကာင့္စံုစမ္းၾကသနည္းဟု ဆိုေလ၏။ ၃လူမ်ားတို႔သည္ ေရငတ္၍ ေမာေရွကိုအျပစ္တင္ျမည္တမ္းလ်က္၊ ငါတိုိ႔မွစ၍ သားသမီးတိရစာၦန္တို႔ကို အဝတ္ထား၍ သတ္ျခင္းအလုိ႔ငွါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာင္ခဲ့သနည္းဟု ဆုိၾက၏။ ၄ထုိအခါေမာေရွ သည္ ထာဝရဘုရားအားေအာ္ဟစ္၍၊ ဤလူတို႔အား အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္း။ အကြၽႏု္ပ္ကို ခဲႏွင့္ ပစ္လုၾကပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၅ထာဝရဘုရားက လည္း၊ လူမ်ားေရွ႔သို႔သြား၍ ဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူတို႔ကိုေခၚေလာ့။ ျမစ္ကုိရုိက္ေသာသင္၏ လွံတံကိုကုိင္ လ်က္၊ ေဟာရပ္အရပ္သို႔သြားေလာ့။ ၆ထုိအရပ္၌ရွိေသာ ေက်ာက္ေပၚတြင္ သင့္ေရွ႔မွာ ငါရပ္ေနမည္။ သင္သည္ ထုိေက်ာက္ကို ရုိက္ရမည္။ လူမ်ားေသာက္ဘုိ႔ ထုိေက်ာက္ထဲကေရထြက္လိမ္မည္ ဟုေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူတုိ႔ေရွ႔မွာ ထုိသို႔ျပဳေလ၏။ ၇ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔က၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔တြင္ ရွိသေလာမရွိေလာဟု ထာဝရဘုရားကို စံုစမ္း၍ ရန္ေတြ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ထုိအရပ္ကို မႆာႏွင့္ ေမရိဘဟု သမုတ္သတည္း။

၈ထုိအခါ အာမလက္လူတို႔သည္ လာ၍၊ ေရဖိဒိမ္အရပ္၌ ဣသေရလလူတို႔ကို စစ္တိုက္ၾက၏။ ၉ ေမာေရွ ကလည္း၊ လူတို႔ကိုေရြး၍ အာမလက္လူတို႔ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ထြက္ေလာ့။ နက္ျဖန္ေန႔၌ ဘုရားသခင္၏ လွံတံကို ကုိင္လ်က္၊ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ ငါရပ္ေနမည္ဟု ေယာရႈအားဆို၏။ ၁ဝေမာေရွမွာ လုိက္သည္အတုိင္း ေယာရႈျပဳ၍၊ အာမလက္လူတို႔ကို စစ္တုိက္ေလ၏။ ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ ဟုရတို႔သည္ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တက္ၾက၏။ ၁၁ေမာေရွသည္ လက္ကို ခ်ီေသာအခါ၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ႏုိင္ၾက၏။ လက္ကိုခ်ေသာအခါ၊ အာမလက္လူတို႔သည္ ႏုိင္ၾက၏။ ၁၂သုိ႔ရာတြင္ ေမာေရွ၏လက္သည္ ေညာင္းေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ ေက်ာက္ကို ယူ၍ ေမာေရွကို ထုိင္ေစၿပီးလွ်င္၊ အာရုန္ႏွင့္ ဟုရတို႔သည္ တေယာက္တဘက္ေန၍ သူ၏လက္ကိုမၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ေနဝင္သည္တိုင္ေအာင္ သူ၏ လက္တို႔သည္ အျမဲေနေလ၏။ ၁၃ေယာရႈသည္လည္း အာမလက္မင္းႏွင့္ လူမ်ားတို႔ကို ထားလက္နက္ျဖင့္ လုပ္ၾကံ ေလ၏။ ၁၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤအမႈကို ေအာက္ေမ့စရာဘို႔ စာေရးထား၍ ေယာရႈအား ဘတ္ရြတ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ေအာက္၌ အာမလက္၏အမွတ္ရွိသမွ်ကို ငါပယ္ရွင္းမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ၁၅ေမာေရွသည္လည္း ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍၊ ေယေဟာဝါနိႆိဟု သမုတ္ေလ၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ အာမလက္ အမ်ဳိး၏လက္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ရာဇပလႅင္ေတာ္၏ ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကာလအစဥ္အဆက္ အာမလက္အမ်ဳိးကိုစစ္တုိက္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဆိုသတည္း။