ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွမွစ၍ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ဳိးအဘုိ႔ျပဳေတာ္မူသမွ်ကုိ၄င္း၊ ထာဝရဘုး ရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိဒ်န္ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ျဖစ္ေသာ ေမာေရွ၏ ေယာကၡမေယသေရာၾကားသည္ရွိေသာ္၊ ၂ေမာေရွလႊတ္ခဲ့ေသာ မယားႏွင့္၊ ၃သူ၏သားႏွစ္ေယာက္ ကုိယူ၍ သြားေလ၏။ သားတေယာက္ကား၊ ေဂရရႈံအမည္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္တကြၽန္းတႏိုင္ငံ၌ ဧည့္သည္ အာဂႏၱဳျဖစ္ရၿပီဟု အဘဆိုသတည္း။ ၄သားတေယာက္ကား၊ ဧေလ်ာဇာ အမည္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုမစ၍ ဖါေရာဘုရင္၏ ထားမွကယ္လႊတ္ ေတာ္မူၿပီဟု ဆိုသတည္း။ ၅ေမာေရွ၏ ေယာကၡမ ေယသေရာသည္ ေမာေရွမယားႏွင့္ သားတို႔ကိုယူ၍၊ ေတာ၌ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္ေတာ္နား၊ ေမာေရွတပ္ခ်ရာ အရပ္သို႔ ေရာက္လာလွ်င္၊ ၆ကိုယ္ေတာ္၏ ေယာကၡမ ေယသေရာႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ မယား၊ သားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ေရာက္လာပါၿပီဟု ေမာေရွအား ၾကားေျပာေသာ္၊ ၇ေမာေရွသည္ ေယာကၡမကိုခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ ထြက္၍ဦးခ်နမ္းရႈပ္ လ်က္၊ က်န္းမာေၾကာင္းကို တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ေမးျမန္လ်က္ တဲသို႔ဝင္ၾက၏။ ၈ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရ လအမ်ဳိးအတြက္ ဖါေရာဘုရင္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳလူတို႔၌ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကို၄င္း၊ လမ္းခရီးတြင္ ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡ အလံုးစံု ကို၄င္း၊ ထုိဆင္းရဲဒုကၡမွ ထာဝရဘုရားကယ္လႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ ေမာေရွသည္ ေယာကၡမအား ၾကားေျပာ ေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္၍၊ ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေယသေရာသည္ ဝမ္းေျမာက္လ်က္၊ ၁ဝအဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ၄င္း၊ ဖါေရာဘုရင္လက္မွ၄င္း၊ သင့္ကုိကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ ထေသာ၊ လူမ်ားတို႔ကုိ အဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသ တည္း။ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ အျခားေသာဘုရားရွိသမွ်တို႔ထက္ သာ၍ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ ေၾကာင္းကို ယခုငါသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ လူတို႔သည္ မာနေထာင္လႊားေသာ အမႈအရာတြင္၊ ထာဝရဘုရား ႏိုင္ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ၁၂ေမာေရွ၏ေယာကၡမ ေယသေရာသည္၊ မီးရႈိ႔စရာယဇ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အဘုိ႔ ယဇ္မ်ားကိုိ ေဆာင္ခဲ့၍၊ အာရုန္ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔သည္၊ ေမာေရွ၏ ေယာကၡမႏွင့္အတူ ဘုရား သခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ အစာစား ျခင္းငွါ လာၾက၏။

၁၃နက္ျဖန္ေန႔၌ ေမာေရွသည္၊ လူမ်ားကိုတရားစီရင္ျခင္းငွါ ထုိင္ေလ၏။ နံနက္မွစ၍ ညဦးတိုင္ေအာင္၊ လူမ်ား တို႔သည္ ေမာေရွေရွ႔မွာ ေနၾက၏။ ၁၄ေမာေရွသည္ လူမ်ား တို႔အားျပဳသမွ်ကုိ ေယာကၡမျမင္လွ်င္၊ ဤလူမ်ားတို႔အား ျပဳေသာ အမႈ အဘယ္သို႔နည္း။ သင္သည္ တေယာက္တည္းထုိင္လ်က္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ နံနက္မွစ၍ ညဦး တိုင္ေအာင္သင့္ေရွမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနရၾကသနည္းဟု ဆုိ၏။ ၁၅ေမာေရွကလည္း၊ ဤသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အယူေတာ္ကိုခံလုိ၍ ကြၽႏု္ပ္ထံသို႔လာေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ျဖစ္၏။ ၁၆သူတို႔သည္ အမႈရွိလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔လာ၍ သူတို႔၏ အမႈကို သင္ခ်ရ၏ဟု ေယာကၡမအားေျပာလွ်င္၊ ၁၇ေယာကၡမက၊ သင္ျပဳေသာ အမႈသည္မေတာ္မသင့္ျဖစ္၏။ ၁၈သင္မွစ၍ သင္၌ပါေသာဤလူမ်ားတို႔သည္ အမွန္အားေလ်ာ့ ၾကလိမ့္မည္။ ဤအမႈသည္ သင္၌အလြန္ေလး၏။ တေယာက္တည္း မတတ္ႏုိင္ေသာအမႈျဖစ္၏။ ၁၉ငါ့စကားကို နားေထာင္ေလာ့။ ငါ့အၾကံေပးမည္။ ဘုရားသခင္သည္ လည္းသင့္ဘက္၌ ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာအမႈ၌ လူမ်ားတို႔၏အမႈကိုေစာင့္လ်က္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ဝင္၍ ေလွ်ာက္ရမည္။ ၂ဝသူတို႔အားလည္း ပညတ္တရားေတာ္မ်ားကုိ သင္ခ်ရမည္။ သူတို႔သြားရာလမ္း၊ ျပဳရေသာအမႈကုိလည္း ျပရမည္။ ၂၁ထုိမွတပါး ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံလ်က္၊ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္၊ ေလာဘကိုရြံရွာလ်က္၊ တတ္စြမ္းႏုိင္ ေသာသူတို႔ကို လူအေပါင္းတို႔အထဲက ေရြးေကာက္၍၊ တေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္၊ ငါးဆယ္အုပ္၊ တဆယ္အုပ္ အရာ၌ ခန္႔ထားရမည္။ ၂၂ထုိသူတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာအခ်ိန္၌ လူမ်ားတို႔ကို တရားစီရင္ၾကေစ။ ႀကီးေသာအမႈ၌ သင္၏ အယူကိုခံၾကေစ။ ငယ္ေသာအမႈကို အလုိလုိစီရင္ၾကေစ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သူတို႔သည္ ဝိုင္းညီ၍ အမႈထမ္းသျဖင့္သင္သည္ သက္သာလိမ့္မည္။ ၂၃ထုိသို႔ ဘုရားသခင္အခြင့္ႏွင့္ ျပဳလွ်င္ သင္သည္ခုိင္ခံ့လိမ့္မည္။ ဤလူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိေနရာ ျပည္သို႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၂၄ေမာေရွသည္လည္း ေယာကၡမ၏ စကားကုိနားေထာင္၍ စကားရွိ သည္အတိုင္းျပဳလ်က္၊ ၂၅တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူတို႔ကို ဣသေရလအမ်ဳိးထဲက ေရြးေကာက္၍ လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္၊ ငါးဆယ္အုပ္၊ တဆယ္အုပ္အသီးအသီး ေခါင္းအရာ၌ ခန္႔ထားေလ၏။ ၂၆ထုိသူတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အခ်ိန္၌ လူတို႔ကို တရားစီရင္ၾက၏။ ခက္ေသာ အမႈ၌ ေမာေရွ၏အယူကိုခံၾက၏။ လြယ္ေသာအမႈကို အလုိလိုစီရင္ ၾက၏။ ၂၇ထုိေနာက္ ေမာေရွသည္ ေယာကၡမ သြားရေသာအခြင့္ကုိ ေပး၍၊ သူသည္မိမိေနရာသုိ႔ သြားေလ၏။