ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၀)


၁ထုိအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမ်ားဟူမူကား၊ ၂ငါသည္ သင့္ကိုကြၽန္ခံေနရာအဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ၿပီးေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ ႏွင့္။ ၄အထက္ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌၄င္း၊ ေအာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေအာက္ေရထဲ၌၄င္း ရွိေသာအရာႏွင့္ ပံုသ႑ာန္တူေအာင္၊ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကိုယ္အဘုိ႔မလုပ္ႏွင့္။ ၅ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ငါထာဝရဘုရားသည္၊ သင္၌အျပစ္ရွိသည္ဟု ယံုလြယ္ေသာဘုရား၊ ငါ့ကိုမုန္းေသာ သူတို႔၏ အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္ တိုင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကိုသားတို႔၌ ဆပ္ေပးစီရင္ေသာဘုရား၊ ၆ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့ပညတ္တို႔ကို က်င့္ေသာသူတို႔၏ အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ အေထာင္ အေသာင္း တိုင္ေအာင္၊ ကရုဏာကုိျပေသာ ဘုရား ျဖစ္၏။ ၇သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိ မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ မျမြက္မဆိုႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ ျမြက္ဆိုေသာသူကို အျပစ္မရွိဟု ထာဝရဘုရားမွတ္ေတာ္မမူ။ ၈ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစ ျခင္းငွါ၊ ထုိေန႔ရက္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ၉ေျခာက္ရက္ ပတ္လံုး အလုပ္မ်ဳိးကို ႀကိဳးစား၍ လုပ္ေဆာင္ေလာ့။ ၁ဝသတၱမ ေန႔ရက္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ထိုေန႔၌ သင္မွစ၍ သင္၏သားသမီး၊ ကြၽန္ေယာက္်ား မိန္းမ၊ တိရစာၦန္။ သင္၏တံခါးအတြင္း၌ ေနေသာ ဧည့္သည္ အာဂႏၱဳသည္ အလုပ္မလုပ္ရ။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာ၊ အရပ္ရပ္၌ ရွိသမွ်တို႔ကို ေျခာက္ရက္ တြင္ ဖန္ဆင္း၍ သတၱမေနရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ သတၱမေန႔ရက္ကို ေကာင္းႀကီးေပး၍ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူ၏။ ၁၂သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးသနားေတာ္မူေသာ ျပည္၌ သင္၏ အသက္တာရွည္မည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏မိဘကိုရုိေသစြာ ျပဳေလာ့။ ၁၃လူအသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။ ၁၄သူ႔မယားကုိမျပစ္ မွားႏွင့္။ ၁၅သူ႔ဥစၥာကို မခုိးႏွင့္။ ၁၆ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူတဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကိုမခံႏွင့္။ ၁၇ကိုယ္ႏွင့္္ စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏ အိမ္ကို တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ မယား၊ သူ၏ကြၽန္ ေယာက္်ား မိန္းမ၊ ႏြား၊ ျမည္းမွစ၍ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ ဥစၥာတစံုတခု ကိုမွ် တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈လူအေပါင္းတို႔သည္ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လွ်ပ္ျပက္ျခင္း၊ တံပိုးသံျမည္းျခင္း၊ ေတာင္ထဲကမီးခုိးထြက္ျခင္း အေၾကာင္း အရာတို႔ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ေရြ႔၍ အေဝး၌ရပ္ေနၾက၏။ ၁၉ေမာေရွကိုလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နားေထာင္ပါမည္။ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မမူပါေစႏွင့္။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေသမည္ကို စိုးရိပ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၂ဝေမာေရွကလည္း၊  မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ကုိစံုစမ္းျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တို႔သည္ ျပစ္မွားျခင္းႏွင့္ လြတ္မည္အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ၾကြလာေတာ္မူၿပီဟု လူမ်ားတို႔အား ေျပာဆို၏။ ၂၁လူမ်ားတို႔သည္လည္း အေဝး၌ရပ္ ေနၾက၏။ ေမာေရွမူကား၊ ဘုရားသခင္ ရွိေတာ္မူရာထူထပ္ေသာ ေမွာင္မိုက္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ ၂၂ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ျပန္ေျပာရေသာစကား ဟူမူကား၊ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ သင္တို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ သိျမင္ၾကၿပီ။ ၂၃ငါ့ကို ကိုးကြယ္ေသာအမႈ၌ ကိုယ္သံုးဘို႔ေငြဘုရား၊ ေရႊဘုရားကို မလုပ္ရ။ ၂၄ငါ့အဘို႔ ေျမယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ရမည္ ထိုပလႅင္ေပၚမွာ သင္၏မီးရႈိ႔ေသာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တည္း ဟူေသာ သင္၏သိုးႏြားတို႔ကို ယဇ္ပူေဇာ္ရမည္။ ငါ့အခြင့္ရွိ၍၊ ငါ့နာမကို ကိုးကြယ္ရာအရပ္ ခပ္သိမ္းတို႔၌၊ သင့္ဆီသို႔ ငါၾကြလာ၍ ေကာင္းႀကီးေပးမည္။ ၂၅သင္သည္ ေက်ာက္ယဇ္ပလႅင္ကို ငါ့အဘို႔တည္လွ်င္၊ ဆစ္ေသာေက်ာက္ကို မတည္ရ။ သံတန္ဆာပါ၍ တည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္သည္ ညစ္ညဴးျခင္းရွိ၏။ ၂၆သင္၌ ရွက္စရာအေၾကာင္း မထင္ မေပၚေစျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚသို႔ ေလွခါးျဖင့္မတက္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။