ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၁)


၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၌ စီရင္ရေသာ ဓမၼသတ္က်မ္းဟူမူကား၊ ၂ေဟၿဗဲအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကြၽန္ကိုဝယ္လွ်င္၊ ေျခာက္ႏွစ္သာအေစခံေစရမည္။ သတၱမႏွစ္ေရာက္ေသာ္၊ ကိုယ္ဘိုးကို မေတာင္းဘဲ လႊတ္ရမည္။ ၃ကြၽန္ခံစက တေယာက္တည္းခံလွ်င္၊ တေယာက္တည္းထြက္ရမည္။ လင္မယားႏွစ္ ေယာက္ခံလွ်င္၊ မယားႏွင့္တကြ ထြက္ေစရမည္။ ၄သို႔မဟုတ္ သခင္ေပးစားေသာမယားရွိ၍ ထိုမယားသည္ သားသမီးကို ဘြားျမင္လွ်င္၊ မယားႏွင့္သားသမီးတို႔ကို သခင္ပိုင္ရမည္။ ကြၽန္မူကား၊ တေယာက္တည္း ထြက္ရမည္။ ၅သို႔မဟုတ္ ကြၽန္က၊ ကြၽန္ေတာ္သခင္ႏွင့္ မယားသားသမီးတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္ခ်စ္ပါ၏။ မထြက္မသြား လိုပါဟု အတည့္ အလင္းေျပာဆိုလွ်င္၊ ၆သခင္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္သို႔၄င္း၊ အိမ္တံခါးတိုင္သို႔၄င္း ေဆာင္ယူ၍၊ နားရြက္ကို စူးျဖင့္ေဖာက္ၿပီးမွ ထိုကြၽန္သည္ အစဥ္အၿမဲကြၽန္ခံရမည္။

၇အဘသည္ သမီးကိုကြၽန္ခံေစျခင္းငွါ ေရာင္းလွ်င္ ထိုမိန္းမသည္ ကြၽန္ေယာက္်ားကဲ့သို႔လြတ္သည္မဟုတ္။ ၈သခင္သည္ ထိုမိန္းမကိုသိမ္းယူ၍ မႀကိဳက္လွ်င္၊ ေရြးေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးရမည္။ သူ႔ကိုလွည့္ျဖားမိေသာေၾကာင့္၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သို႔ ေရာင္းခ်ပိုင္ေသာအခြင့္မရွိ။ ၉မိမိသား၌ ေပးစားလွ်င္မူကား၊ သမီးကဲ့သို႔ျပဳစုရမည္။ ၁ဝအျခား မိန္းမကို သိမ္းျပန္လွ်င္၊ အရင္သိမ္းေသာမိန္းမ၏ အဝတ္အစားႏွင့္ မယားဝတ္ကိုမေလွ်ာ့ရ။ ၁၁ထိုသံုးပါကို မျပဳလွ်င္၊ ကိုယ္ဘိုးကို မေတာင္းဘဲ လႊတ္ရမည္။

၁၂လူကိုအေသသတ္ေသာသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၃အေသသတ္မည္အႀကံမရွိဘဲ၊ သူ၏လက္၌ လူအသက္ကို ဘုရားသခင္အပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ေျပးရေသာအရပ္ကို ငါခန္႔ထားမည္။ ၁၄အိမ္နီးခ်င္းကို သတ္မည္အႀကံရွိ၍ အႏိုင္တိုက္ေသာသူကိုကား၊ ငါ့ယဇ္ပလႅင္၌ခိုလႈံေသာ္လည္း ဆြဲယူ၍သတ္ရမည္။ ၁၅မိဘကို အေသသတ္ေသာသူသည္၊ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၆လူကိုခိုးေသာသူသည္၊ ေရာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သူ၏ လက္၌ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၇မိဘကိုက်ိန္ဆဲေသာသူသည္၊ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၈လူခ်င္းခိုက္ရန္ျပဳ၍ တေယာက္သည္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ထုသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္သီးႏွင့္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ အရိုက္ခံရေသာသူသည္ မေသေသာ္လည္း၊ အိပ္ရာ၌တံုးလံုးေနရလွ်င္၄င္း၊ ၁၉တဖန္ထ၍ ေတာင္ေဝးႏွင့္သြား လွ်င္၄င္း၊ ရိုက္ေသာသူကို အျပစ္လႊတ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ နာေသာသူသည္ အလုပ္ပ်က္ရသည္အတြက္၊ အနာ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ ကုသရသည္အတြက္၊ ေငြကိုေလ်ာ္ရမည္။ ၂ဝသခင္သည္ ကြၽန္ေယာက္်ားကြၽန္မိန္းမကို ဒုတ္ႏွင့္ ရိုက္၍ ထိုကြၽန္ေသလွ်င္၊ သခင္သည္ ေလးေသာဒဏ္ကိုခံရမည္။ ၂၁သို႔ရာတြင္ ကြၽန္သည္ တရက္ႏွစ္ရက္နာ၍ မေသဘဲ ေနလွ်င္၊ သခင္သည္ ထိုကြၽန္ကိုပိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ဒဏ္ႏွင့္လြတ္ရမည္။

၂၂လူခ်င္းခိုက္ရန္ျပဳၾက၍၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမကို ထိခိုက္သျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္၍ အျခားေသာ အနာ မျဖစ္လွ်င္၊ မိန္းမလင္စီရင္သည္အတိုင္း ဒဏ္ခံရမည္။ မင္းစီရင္သည္အတိုင္းလည္း ေငြကိုေလ်ာ္ရမည္။ ၂၃အျခာေသာ အနာျဖစ္လွ်င္၊ အသက္အတြက္ အသက္ကို၄င္း၊ ၂၄မ်က္စိအတြက္ မ်က္စိကို၄င္း၊ သြားအတြက္ သြားကို၄င္း၊ လက္အတြက္ လက္ကို၄င္း၊ ေျခအတြက္ ေျခကို၄င္း၊ ၂၅မီးေလာင္ျခင္းအတြက္ မီးေလာင္ျခင္းကို၄င္း၊ ရွနျခင္းအတြက္ ရွနျခင္းကို၄င္း၊ ဒဏ္ခ်က္ရာအတြက္ ဒဏ္ခ်က္ရာကို၄င္း ခံရမည္။ ၂၆သခင္သည္ ကြၽန္ေယာက္်ား ကြၽန္မိန္းမ၏ မ်က္စိကို ပ်က္ေအာင္ရိုက္လွ်င္၊ မ်က္စိပ်က္သည္အတြက္ လႊတ္ရမည္။ ၂၇ထိုအတူ ကြၽန္ေယာက္်ား ကြၽန္မိန္းမ၏ သြားကို က်ိဳးေအာင္ရိုက္လွ်င္ သြားက်ိဳးသည္အတြက္ လႊတ္ရမည္။

၂၈ႏြားသည္ လူေယာက္်ားမိန္းမကို ေခြ႔၍ လူေသလွ်င္၊ စင္စစ္ ထိုႏြားကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍သတ္ရမည္။ အသားကိုလည္းမစားရ။ ႏြားရွင္ကိုကား၊ ျပစ္လႊတ္ရမည္။ ၂၉၄င္းနည္း ႏြားသည္ အထက္ကေခြ႔ဘူး၍၊ ေခြ႔ေၾကာင္း ကိုႏြားရွင္ၾကားသိလ်က္ မခ်ည္မေႏွာင္လႊတ္ထား၍၊ ႏြားသည္ ေယာက္်ားမိန္းမကို သတ္မိလွ်င္၊ ထိုႏြားကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္သတ္ရမည္။ ႏြားရွင္ကိုလည္း အေသသတ္ရမည္။ ၃ဝသို႔မဟုတ္ ေငြေလ်ာ္ေစဟုစီရင္လွ်င္၊ စီရင္ သည္အတိုင္း မိမိအသက္ေရြးရန္ဘိုးကို ေလ်ာ္ရမည္။ ၃၁သူတပါး၏သားသမီးကိုေခြ႔လွ်င္၊ စီရင္သည္အတိုင္းခံရမည္။ ၃၂ကြၽန္ေယာက္်ား ကြၽန္မိန္းမကိုေခြ႔လွ်င္မူကား၊ ႏြားရွင္သည္ ကြၽန္ရွင္အား ေငြအက်ပ္သံုးဆယ္ကိုေလ်ာ္ရမည္။ ႏြားကိုလည္း ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္သတ္ရမည္။ ၃၃လူသည္ တြင္းကိုဖြင့္၍ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ တြင္းကိုတူး၍ မပိတ္ဘဲ ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ သူတပါး၏ျမင္း၊ ႏြားသည္ ထိုတြင္း၌က်လွ်င္၊ ၃၄တြင္းရွင္သည္ ျမင္း၊ ႏြား အဘိုးကိုေလ်ာ္၍ အေသေကာင္ကိုယူရမည္။ ၃၅အၾကင္သူ၏ႏြားသည္၊ သူတပါး၏ႏြားကို အေသေခြ႔လွ်င္၊ ႏြားရွင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္၊ အသက္ရွင္ေသာႏြားကိုေရာင္း၍ အဘုိးကိုေဝယူရမည္။ ေသေသာႏြားကိုလည္း ေဝယူရမည္။ ၃၆၄င္းနည္း ႏြားသည္ အထက္ကေခြ႔ဘူးေၾကာင္းကို၊ ႏြားရွင္သိလ်က္ႏွင့္ မခ်ည္မေႏွာင္ အလြတ္ထားလွ်င္၊ ႏြားေသေကာင္ကို ကိုယ္တိုင္ ယူရမည္။ ထိုႏြားတေကာင္အတြက္ တေကာင္ကို အမွန္ေလ်ာ္ရမည္။