ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၂)


၁လူသည္ သိုးႏြားကိုခိုး၍ သတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏြားတေကာင္ အတြက္ ႏြားငါးေကာင္ ကို၄င္း၊ သိုးတေကာင္အတြက္ သိုးေလးေကာင္ကို၄င္း ျပန္ေပးရမည္။ ၂သူခိုးသည္ အိမ္ကိုထြင္းေဖာက္စဥ္၊ သူတပါးေတြ႔၍ ေသေအာင္ သတ္ေသာ္လည္း၊ ေသစား မေသေစရ။ ၃သို႔ေသာ္လည္း ေနထြက္လွ်င္ ေသစား ေသေစရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပန္ေပးစရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ဥစၥာအလွ်င္းမရွိလွ်င္၊ ခိုးသည္ဥစၥာအတြက္ ကိုယ္ကိုေရာင္းရမည္။ ၄သူခိုးလက္၌ ခုိးေသာႏြား၊ သိုးကိုအသက္ရွင္လ်က္ အမွန္ေတြ႔လွ်င္၊ ႏွစ္ဆျပန္ေပးရမည္။

၅သူ႔လယ္၊ သူ႔စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို စားေစေသာ္၄င္း၊ မိမိတိရစာၦန္ကို သူ႔လယ္၌ ထိန္းေက်ာင္းေသာ္၄င္း၊ မိမိ လယ္၊ မိမိစပ်စ္ဥယ်ာဥ္ထဲက အေကာင္းဆံုးကိုထုတ္၍ ျပန္ေပးရမည္။ ၆မီးရႈိ႔ေသာအခါ ျမက္ပင္ေၾကာင့္ အစဥ္အတိုင္း ေရွာက္၍ေလာင္လ်က္၊ ေကာက္လႈိင္း၊ စပါးပင္၊ ေလ၌ရွိေသာအရာတို႔ကို ေလာင္လွ်င္၊ မီးရႈိ႔ေသာ သူသည္ အမွန္ ေလ်ာ္ရမည္။

၇လူတဦးသည္ အိမ္နီးခ်င္းတဦး၌ ေရႊေငြအစရွိေသာ ဥစၥာတစံုတခုကို အပ္ႏွံ၍၊ အပ္ႏွံခံေသာသူ၏အိမ္မွ သူခိုးခိုးသြားလွ်င္၊ သူခိုးကိုေတြ႔မိေသာအခါ ႏွစ္ဆေလ်ာ္ေစ။ ၈သူခိုးကိုမေတြ႔လွ်င္၊ အိမ္ရွင္သည္ မိမိအိမ္နီးခ်င္း ဥစၥာကို ယူသေလာ မယူသေလာဟု ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ အစစ္ခံရမည္။ ၉သူ႔ဥစၥာကို ျပစ္မွားသည္အမႈမွာ၊ ႏြား၊ ျမည္း၊ သိုး၊ အဝတ္အစရွိေသာ ေပ်ာက္ေသာဥစၥာတစံုတခုကို ေတြ႔၍၊ ဤဥစၥာကား၊ ငါ၏ဥစၥာျဖစ္သည္ဟု တစံုတေယာက္ ဆိုလွ်င္၊ အမႈသည္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ အစစ္ခံရ၍၊ တရားရႈံးေသာသူသည္ ႏွစ္ဆေလ်ာ္ရမည္။ ၁ဝလူသည္ အိမ္နီးခ်င္းလယ္၌ ျမည္း၊ ႏြား၊ သိုး အစရွိေသာ တိရစာၦန္တစံုတခုကို အပ္ႏွံ၍၊ ထိုတိရစာၦန္ေသေသာ္၄င္း၊  ထိခိုက္၍နာေသာ္၄င္း၊ သက္ေသမရွိဘဲ သူတပါးေမာင္း၍သြားေသာ္၄င္း၊  ၁၁အပ္ႏွံခံ ေသာ သူသည္ ငါ့အိမ္နီးခ်င္း၏ ဥစၥာကို ငါမယူဟု ႏွစ္ဦးသေဘာတူလ်က္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ အက်ိန္ခံလွ်င္၊ ဥစၥာရွင္သည္ ဝန္ခံရမည္။ အပ္ႏွံခံသူ လည္း မေလ်ာ္ရ။ ၁၂သို႔ရာတြင္ သူတပါးခိုးသြားလွ်င္၊ အပ္ႏွံခံသူသည္ ဥစၥာရွင္အား ျပန္ေပးရမည္။ ၁၃သားရဲကိုက္ လွ်င္ သက္ေသဘို႔ အေသေကာင္ကိုျပေစ။ ျပႏိုင္လွ်င္ အေလ်ာ္မခံရ။ ၁၄လူသည္ အိမ္နီးခ်င္၌ တစံုတခုကိုငွါး၍ ဥစၥာရွင္မပါဘဲ ေသေသာ္၄င္း၊ ထိခိုက္၍ နာေသာ္၄င္း၊ အမွန္ေလ်ာ္ရမည္။ ၁၅ဥစာရွင္ပါလွ်င္၊ ငွါးေသာသူသည္ မေလ်ာ္ရ။ အခႏွင့္ငွါးလွ်င္မူကား၊ ဥစၥာရွင္သည္ အခကိုသာ ေတာင္းရမည္။

၁၆မေပးစားလိုေသာအပ်ိဳကို အၾကင္ေယာက္်ားသည္ ေခ်ာ့ေမာ့၍ သင့္ေနလွ်င္၊ ကန္ေတာ့ဥစၥာကိုေပး၍ ထိုမိန္းမကို မယားအရာ၌ ေျမွာက္ထားရမည္။ ၁၇မိန္းမ၏အဘသေဘာမတူ မေပးစားလိုလွ်င္၊ ကန္ေတာ့ရသည္ႏွင့္ အမွ် ေငြကိုေလ်ာ္ရမည္။ ၁၈စုန္းမကို အသက္ရွင္ေစျခင္းငွါ အခြင့္မေပးရ။ ၁၉တိရစာၦန္ႏွင့္သင့္ေနေသာသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၂ဝထာဝရဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရားေရွ႔မွာ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူကို ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးရမည္။

၂၁တျပည္တႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ ဧည့္သည္ကို မေႏွာင့္ရွက္မညွဥ္းဆဲရ။ သင္တို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဧည့္သည္ ျဖစ္ၾကဘူးၿပီ။ ၂၂မိဘမရွိေသာသူငယ္ႏွင့္ မုတ္ဆိုးမကို သင္တို႔သည္ မေႏွာင့္ရွက္၍။ ၂၃ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းတစံုတခုကိုျပဳ၍ သူတို႔သည္ ငါ့အနည္းငယ္ေအာ္ဟစ္လွ်င္၊ ငါသည္ ထိုအသံကို အမွန္ၾကား၍၊ ၂၄ငါအမ်က္ျပင္းစြားထြက္လ်က္ သင္တို႔ကို ထားေဘးျဖင့္ကြပ္မ်က္မည္။ သင္တို႔မယားမ်ားသည္လည္း မုတ္ဆိုးမ ျဖစ္၍၊ သားသမီးမ်ားသည္လည္း မိဘမရွိေသာ သူငယ္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

၂၅ငါ့လူျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသားအိမ္နီးခ်င္းအား သင္သည္ ေငြကိုေခ်းလွ်င္၊ အတိုးစားေသာသူကဲ့သို႔ သူ၌မျပဳ၊ အတိုးကိုမေတာင္းရ။ ၂၆အိမ္နီးခ်င္းသည္ မိမိေစာင္ကို သင္၌ေပါင္ထားလွ်င္၊ မိုဃ္းမခ်ဳပ္မီွျပန္ေပးရမည္။ ၂၇အေၾကာင္း မူကား၊ အျခားေသာၿခံဳစရာမရွိ။ ကိုယ္ၿခံဳဘို႔ျဖစ္၏။ သူသည္ အဘယ္သို႔အိပ္ႏိုင္သနည္း။ ငါ့အား ေအာ္ဟစ္လွ်င္ ငါၾကားမည္။ ငါသည္ သနားေသာသေဘာရွိ၏။

၂၈ဘုရားသခင္ကို လြန္က်ဴး၍မေျပာရ။ သင္၏အမ်ိဳးကိုအုပ္စိုးေသာမင္းကို မက်ိန္ဆဲရ။ ၂၉အဦးမွည့္ေသာ အသီး၊ အဦးညွစ္ေသာအရည္ကို မထိမ္မဝွက္ဘဲ ဆက္ကပ္ရမည္။ အဦးဘြားေသာသားေယာက္်ားကိုလည္း ငါ့အားဆက္ကပ္ရမည္။ ၃ဝထိုနည္းတူ သိုးႏြားတို႔ကိုျပဳရမည္။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး သိုးႏြားသငယ္ကို အမိႏွင့္အတူ ေနေစ၍၊ အ႒မေန႔ေရာက္မွ ငါ့အားဆက္ကပ္ရမည္။ ၃၁သင္တို႔သည္ ငါ့ထံ၌ သန္႔ရွင္းေသာသူျဖစ္ရၾကမည္။ ေတာ၌ သားရဲကိုက္ေသာ အမဲသားကိုမစားရ။ ေခြးတို႔အားပစ္ေပးရမည္။