ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၃)


၁သင္သည္ မွားေသာသိတင္းစကားကို မၾကားမေျပာရ။ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ဝိုင္းညီ၍ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံရ။ ၂လူမ်ားေနာက္သို႔လိုက္၍ မတရားသျဖင့္မျပဳရ။ တရားေတြ႔သည္အမႈမွာ ႀကီးေသာသူဘက္၌ ေန၍၊ တရားလမ္းမွလြဲေစျခင္းငွါ မေျပာရ။ ၃ဆင္းရဲေသာသူဘက္၌လည္း မငဲ့ကြက္ရ။ ၄သင္သည္ ရန္သူ၏ ျမင္းႏြား လမ္းလြဲသည္ကို ေတြ႔ျမင္လွ်င္ အမွန္ျပန္ပို႔ရမည္။ ၅သင့္ကိုမုန္းေသာသူ၏ ျမည္းသည္၊ မိမိေဆာင္ရြက္ေသာဝန္ ေအာက္မွာ လဲေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္လွ်င္၊ မမစဘဲေနႏိုင္သေလာ။ အမွန္ဝိုင္းညီ၍ မစရမည္။ ၆သင္၌ ဆင္းရဲေသာသူ သည္ တရားေတြ႔ေသာအခါ၊ သူ႔ကိုမတရားသျဖင့္ မစီရင္ရ။ ၇မဟုတ္မမွန္ေသာအမႈကို ေရွာင္ရမည္။ အျပစ္မရွိေသာ သူ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို မကြပ္မ်က္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ မတရားေသာသူကို အျပစ္မလႊတ္။ ၈သင္သည္ တံစိုးမစားရ။ တံစိုးသည္ ပညာရွိတို႔၏မ်က္ေစ့ကို ကြယ္ေစ၍၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၏ စကားကို လြဲေစတတ္၏။ ၉တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ ဧည့္သည္ကို မညွဥ္းဆဲရ။ သင္တို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ေၾကာင့္၊ ဧည့္သည္၏စိတ္သေဘာကို သိၾက၏။

၁ဝေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး လယ္လုပ္၍ အသီးကိုသိမ္းရမည္။ ၁၁သတၱမႏွစ္တြင္ လယ္ကိုမလုပ္ဘဲ အလြတ္ထား ရမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ ဆင္းရဲေသာအမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔သည္၊ စားရေသာအခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ ၾကြင္းေသာအရာကိုလည္း၊ ေျမတိရစာၦန္တို႔သည္ စားရၾကလိမ့္မည္။ ထိုနည္းတူ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္ကိုလည္း ျပဳရမည္။ ၁၂ေျခာက္ရက္ ပတ္လံုး အလုပ္လုုပ္ရမည္။ သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ႏြားျမည္း တို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနေသာအခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ သင္၏ငယ္သားမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားတို႔လည္း သက္သာရၾက လိမ့္မည္။ ၁၃ငါပညတ္သမွ် တို႔၌ သတိျပဳၾကေလာ့။ အျခားေသာဘုရား၏နာမကို မျမြက္မဆိုႏွင့္။ သင္၏ႏႈတ္ထဲက ျမြက္သံကို သူတပါးမၾကား ေစႏွင့္။

၁၄တႏွစ္တြင္သံုးႀကိမ္ ငါ့အဘို႔ပြဲခံရမည္။ ၁၅ငါမွာထားခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း၊ အဗိဗလခ်ိန္းခ်က္ေသာ ေန႔ရက္ အခ်ိန္၌ အဇုမပြဲကိုခံ၍၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့ေသာမုန္႔ကို စားရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုလတြင္ သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္လာသတည္း။ ထိုပြဲကိုခံစဥ္ ငါ့ထံသို႔ အဘယ္သူမွ် လက္ခ်ည္းမေပၚမလာရ။ ၁၆လယ္လုပ္၍ အသီးအႏွံကို သိမ္းစရာရွိသည္ကာလ၊ သိမ္းပြဲကို၄င္း၊ လယ္လုပ္၍ အသီးအႏွံကိုသိုထား သည္ကာလ၊ ႏွစ္လဲေသာ အခါ၊ သိုထားပြဲကို၄င္း ခံရမည္။ ၁၇သင္တို႔တြင္ ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔သည္၊ တႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာျပရၾကမည္။ ၁၈ငါ့ယဇ္ေကာင္၏အေသြးကို၊ တေဆးပါေသာ မုန္႔ႏွင့္ေရာ၍ မပူေဇာ္ရ။ ငါ့ယဇ္ေကာင္ဆီဥကို နံနက္တိုင္ေအာင္မၾကြင္းေစရ။ ၁၉သင္၏ေျမ၌ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံအေကာင္းဆံုးကို၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔ ေဆာင္သြင္းရမည္။ ဆိတ္သငယ္ကို အမိႏို႔ရည္မျပဳတ္မခ်က္ရ။

၂ဝၾကည္ရႈ႔ေလာ့။ လမ္းခရီး၌ သင့္ကိုေစာင့္ေရွာက္၍၊ ငါျပင္ဆင္ႏွင့္ေသာအရပ္သို႔ ပို႔ေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္ တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေစလႊတ္၏။ ၂၁ထိုတမန္ကို ရိုေသစြာျပဳေလာ့။ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ အာဏာ ေတာ္ကို မဆန္ႏွင့္။ သင္တို႔ျပစ္မွားေသာအျပစ္ကို သူသည္မလႊတ္။ ငါ့နာမသည္ သူ၌တည္ရွိ၏။ ၂၂အကယ္စင္စစ္ သင္သည္သူ႔စကားကိုနားေထာင္၍ ငါပညတ္သမွ်အတိုင္းျပဳလွ်င္၊ သင္၏ရန္သူတို႔ကို ငါသည္ရန္ဘက္ျပဳမည္။ သင့္ကိုဆီးတားေသာသူတို႔ကိုလည္း ငါဆီးတားမည္။ ၂၃ငါ့တမန္သည္ သင့္ေရွ႔၌သြား၍ သင့္ကို အာေမာရိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဂိရဂါရွိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူတို႔ ရွိရာသို႔ေဆာင္သြင္း၍၊ သူတို႔ကိုပယ္ရွင္းမည္။ ၂၄သူတို႔ဘုရား မ်ားကို ဦးမခ်ဝတ္မျပဳရ။ သူတို႔ဘာသာအတိုင္း မက်င့္ရ။ သူတို႔ကို အကုန္အစင္ေမွာင္လွဲ၍၊ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကိုလည္း ရွင္းရွင္းၿဖိဳဖ်က္ရမည္။ ၂၅သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳရမည္။ သင္၏မုန္႔ကို၄င္း၊ ေရကို၄င္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္။ အနာေရာဂါကိုလည္း သင္၏အထဲက ႏႈတ္ယူပယ္ရွားေတာ္မူမည္။ ၂၆သင္၏ျပည္တြင္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေသာ သတၱဝါ၊ ၿမံဳေသာသတၱဝါႏွင့္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ သင္၏အသက္တန္းကို ငါစံုလင္ေစမည္။ ၂၇ငါ့ကို ေၾကာက္တတ္ေသာသေဘာကို သင့္ေရွ႔သို႔ ငါေစလႊတ္၍၊ သင္ေရာက္ေလရာရာအရပ္၌ ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ိဳးကို ငါဖ်က္ဆီးမည္။ သင္၏ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို ေနာက္သို႔လွည့္ေစမည္။ ၂၈ပ်ားတူမ်ားကိုလည္း သင့္ေရွ႔သို႔ငါေစလႊတ္၍ သူတို႔သည္ ဟိဝိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတၱိလူတို႔ ကို သင့္ေရွ႔မွာ ႏွင္ထုတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၉ထိုလူမ်ားကို တႏွစ္ခ်င္းတြင္ သင့္ေရွ႔မွာ ငါမႏွင္ထုတ္။ သို႔ျပဳလွ်င္ ျပည္သည္ လူဆိတ္ညံ၍ သားရဲသည္ သင့္တဘက္၌ မ်ားျပားလိမ့္မည္။ ၃ဝသင္သည္ တိုးပြား၍ တျပည္လံုးကို ဝင္စားသည္တိုင္ေအာင္ သူတို႔ကိုသင့္ေရွွ႔မွာ ျဖည္းျဖည္းငါႏွင္ထုတ္မည္။ ၃၁သင္ေနရာနယ္အပိုင္းအျခားကို၊ ဧဒံုပင္လယ္မွသည္ ဖိလိတၱိပင္လယ္တိုင္ေအာင္၄င္း၊ ေတာမွသည္ ျမစ္တိုင္ေအာင္ ၄င္း ငါမွတ္သားမည္။ ထိုအရပ္သားမ်ားကို သင့္လက္သို႔ငါအပ္၍၊ သင္သည္ႏွင္ထုတ္ရလိမ့္မည္။ ၃၂သူတို႔ႏွင့္၄င္း၊ သူတို႔ဘုရားမ်ား ႏွင့္၄င္း၊ သင္သည္မိႆဟာယမဖြဲ႔ရ။ ၃၃သင္သည္ ငါ့ကိုျပစ္မွားေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔သည္ ျပဳမည္ကို စိုးရိမ္စရာရွိ ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ သင့္ျပည္၌ မေနရၾက။ သင္သည္ သူတို႔ဘုရားကို ဝတ္ျပဳလွ်င္၊ ထိမိ၍လဲစရာ အေၾကာင္း အမွန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။