ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၄)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အာရုန္၊ နာဒပ္၊ အဘိဟု အစရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီးသူ ခုနစ္က်ိတ္ႏွင့္တကြ၊ ထာဝရဘုရားအထံေတာ္သို႔ တက္၍၊ သူတို႔သည္ ေဝးေဝးကိုးကြယ္ၾကေစ။ ၂သင္တေယာက္ တည္းသာ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္။ အျခားေသာသူမခ်ဥ္းမကပ္ရ။ လူမ်ားတို႔သည္ သင္ႏွင့္အတူ မတက္ရၾကဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ေမာေရွသည္လည္း လူမ်ားတို႔ရွိရာ သို႔လာ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ စကား ေတာ္အလံုးစံုကို၄င္း၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ အလံုးစံုကို၄င္း ျပန္ၾကား၍၊ လူမ်ားအေပါင္းကလည္း၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပဳပါမည္ဟု တသံတည္ းျပန္ေျပာၾက၏။ ၄ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ အလံုးစံုတို႔ကို ေရးထားၿပီးမွ၊ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ေတာင္ေျခရင္း၌ ယဇ္ပလႅင္ကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး တစ္ဆယ္ နွစ္မ်ိဳးႏွင့္အမွ် ေက်ာက္တိုင္တစ္ဆယ္ ႏွစ္တိုင္ကို၄င္း တည္ေလ၏။ ၅ဣသေရလအမ်ိဳးသားလူပ်ိဳတို႔ကို ေစခိုင္းသည္ အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ ႏြားမ်ားကို ယူ၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ၾက၏။ ၆ေမာေရွ

သည္လည္း၊ အေသြးတဝက္ကို အင္တံု၌ ထည့္၍၊ တဝက္ကိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္းေလ၏။ ၇ပဋိိညာဥ္စာကိုလည္း ယူ၍၊ ပရိသတ္မ်ား ေရွ႔မွာဘတ္ၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္တို႔ျပဳ ပါမည္၊ နားေထာင္ပါမည္ ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၈ေမာေရွသည္လည္း၊ အေသြးကိုယူ၍ လူမ်ားအေပၚမွာ ျဖန္းလ်က္၊ ဤအေသြးကား ဤအမႈအရာတို႔တြင္ သင္တို႔၌ ထာဝရဘုရားဝန္ခံေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္၏ အေသြးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို၏။

၉ထုိအခါ ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ နာဒပ္၊ အဘိဟု အစရွိေသာဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူ ခုနစ္က်ိပ္ တို႔သည္ တက္၍၊ ၁ဝဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ၾက၏။ ေျခေတာ္ေအာက္၌နီလာေက်ာက္ျဖင့္ ၿပီးေသာေက်ာက္ခင္း ကဲ့သို႔၄င္း၊ ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာ ကဲ့သို႔၄င္း ထင္ေလ၏။ ၁၁ဣသေရလ အမ်ဳိးသား မွဴးမတ္တို႔ကို အျပစ္ေပးေတာ္မမူ။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ရေသာ္လည္း၊ စားေသာက္ လ်က္ေနၾက၏။

၁၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါရွိရာေတာင္ေပၚသို႔တတ္၍ ေနေလာ့။ လူမ်ားတို႔အား သြန္သင္ဘုိ႔ရာ ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ငါေရးထားေသာပညတ္တရားမ်ားကို သင္၌ငါအပ္ေပးမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူၿပီး လွ်င္၊ ၁၃ေမာေရွသည္ မိမိလက္ေထာက္ ေယာရႈႏွင့္ အတူထ၍ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္ေတာ္ေပၚသို႔ တက္သြား၏။ ၁၄အသက္ႀကီးသူတို႔အားလည္း၊ ငါတို႔မလာမွီတိုင္ေအာင္ ဤအရပ္၌ငံ့ေနၾကေလာ့။ အာရုန္ႏွင့္ ဟုရသည္သင္တို႔၌ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ မည္သည့္သူမဆိုအမႈအခင္းရွိလွ်င္၊ သူတို႔ထံသို႔သြားေစဟု မွာထားေလ၏။

၁၅ေမာေရွသည္ ေတာင္ေတာ္ေပၚသုိ႔တက္၍၊ မုိဃ္းတိမ္သည္ ေတာင္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုး၏။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ သိနာေတာင္ေပၚမွာ ထိ၍၊ မိုဃ္းတိမ္သည္ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုးလႊမ္းမုိး၏။ သတၱမေန႔ရက္၌ မုိဃ္းတိမ္ အထဲက အသံေတာ္ထြက္၍၊ ေမာေရွကိုေခၚေတာ္မူ၏။ ၁၇ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ ေလာင္ေသာမီးကဲ့သုိ႔ထင္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျမင္ရၾက၏။ ၁၈ေမာေရွသည္ မိုဃ္းတိမ္အထဲသို႔ဝင္သျဖင့္ ေတာင္ေပၚသို႔ေရာက္၍ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ေတာင္ေပၚမွာ ေနေလ၏။