ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၅)


၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ၂ငါ့အားလက္ေဆာင္ ပÀာကိုေဆာင္ခဲ့ရမည္ အေၾကာင္းဆင့္ဆိုေလာ့။ ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ငါ့အားလွဴသမွ်ေသာသူတို႔၌ သင္သည္အလွဴကိုခံရ မည္။ ၃ခံရေသာအလွဴဟူမူကား၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါ၊ ၄ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ ဆိတ္ေမြး။ ၅အနီဆုိးေသာသိုးေရ၊ တဟာရွသားေရ၊ အကာရွသစ္သား။ ၆လိမ္းရန္ဆီေဘာ္ဘုိ႔၊ မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္း ေမြးေဘာ္ဘုိ႔ရာ၊ နံ႔သာမ်ဳိး၊ မီးထြန္းစရာဆီ၊ ၇ရွဟံေက်ာက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သင္တိုင္းႏွင့္ ရင္ဖဲြ႔၌စီစရာေက်ာက္ျမတ္ တည္းဟူေသာ အလွဴကုိခံရမည္။ ၈ငါသည္သင္တို႔တြင္ က်ိန္းဝပ္ရာဘုိ႔ သန္႔ရွင္းရာဌာန ကိုလုပ္ၾကေစ။ ၉ငါျပသမွ်ေသာ တဲေတာ္ပံု၊ တဲေတာ္တန္ဆာပံုႏွင့္ အညီလုပ္ရမည္။

၁ဝအလ်ားႏွစ္ေတာင္ထြာ၊ အနံတေတာင္ထြာ၊ ေစာက္တေတာင္ထြာ ရွိေသာေသတၱာကုိ၊ အကာရွသား ႏွင့္ လုပ္၍၊ ေသတၱာအတြင္းအျပင္ကိုေရႊစင္ႏွင့္ မြမ္းမံရမည္။ ၁၁ေသတၱာအေပၚနားပတ္လည္၌ ကြပ္ေသာ ေရႊတန္ဆာကိုလည္း လုပ္ရမည္။ ၁၂ေရႊေလးကြင္းကို သြန္း၍၊ ေသတၱာေလးေထာင့္၌ တမ်က္ႏွာ ႏွစ္ကြင္းစီတပ္ရမည္။ ၁၃အကာရွသား ထမ္းဘိုးကိုလုပ္၍ ေရႊႏွင့္ မြမ္းမံၿပီးမွ၊ ၁၄ေသတၱာထမ္းစရာဘို႔ တဘက္ တခ်က္ ေရႊကြင္းထဲသို႔ လွ်ိဳထားရမည္။ ၁၅ထုိထမ္း ဘိုးကိုလည္း ေသတၱာေရႊကြင္းထဲက မႏႈတ္ အစဥ္ရွိေစရမည္။ ၁၆ငါေပးေသာ သက္ေသခံခ်က္ကို၊ ထုိေသတၱာထဲမွာ ထားရမည္။

၁၇အလ်ားႏွစ္ေတာင္ထြာ၊ အနံတေတာင္ထြာရွိေသာ ေသတၱာအဖံုးကုိလည္း ေရႊႏွင့္လုပ္ရမည္။ ၁၈ေရႊေခရုဗိမ္ ႏွစ္ပါးကိုလည္း ေသတၱာအဖံုးတြင္ အလ်ားတဘက္တခ်က္၌ ထုလုပ္ရမည္။ ၁၉ထုိေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးကို ေသတၱာဖံုးကိုယ္ထဲ ကထုတ္၍၊ ေသတၱာဖံုးအေပၚ၌ တဘက္တပါးစီလုပ္ၿပီးလွ်င္၊ ၂ဝေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍၊ ေသတၱာဖံုး ကိုရႈလ်က္၊ မိမိအေတာင္ကိုျဖန္႔၍ေသတၱာဖံုးကို မိုးရမည္။ ၂၁ေသတၱာအဖံုးကို ေသတၱာေပၚမွာ တင္ရမည္။ ငါေပးေသာ သက္ေသခံခ်က္ကိုလည္း ေသတၱာထဲမွာထားရမည္။ ၂၂ထုိအရပ္၌ ငါသည္သင္ႏွင့္ေတြ႔၍၊ သက္ေသခံခ်က္ထားေသာ ေသတၱာဖုံးအေပၚ၊ ေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးစပ္ၾကားမွာ သင္ႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ သျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၌ ဆင့္ဆိုရာသမွ်တို႔ ကိုစီရင္မည္။

၂၃အလ်ားႏွစ္ေတာင္၊ အနံတေတာင္၊ အျမင့္တေတာင္ထြာရွိေသာ စားပြဲကိုလည္း အကာရွသားႏွင့္ လုပ္၍၊ ၂၄ေရႊစင္ႏွင့္ မြမ္းမံရမည္။ စားပြဲအေပၚနားပတ္လည္၌ ကြပ္ေသာေရႊတန္ဆာကို၄င္း၊ ၂၅အနံလက္ တဝါးရွိေသာ ခါးပန္း ကို၄င္း၊ ခါးပန္းအေပၚနားပတ္လည္၌ ကြပ္ေသာေရႊတန္ဆာကို၄င္းလုပ္ရမည္။ ၂၆ေရႊေလးကြင္း ကိုလည္းလုပ္၍၊ ေျခေထာက္ေလးခုအထက္ စားပြဲေလးေထာင့္၌ တပ္ရမည္။ ၂၇ထုိေရႊကြင္းတို႔သည္ ခါးပန္းေပၚမွာ ရွိ၍၊ စားပြဲထမ္းစရာ ထမ္းဘုိးေနရာျဖစ္ရမည္။ ၂၈စားပြဲထမ္းစရာအကာရွသား ထမ္းဘုိးကိုလုပ္၍ ေရႊႏွင့္ မြမ္းမံရမည္။ ၂၉စားပြဲႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လင္ပန္း၊ ဇြန္း၊ အင္တံု၊ ေလာင္းစရာဖလားမ်ားကိုလည္း ေရႊစင္ႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ၃ဝငါ့ေရွ႔၊ စားပဲြေပၚမွာ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကို အစဥ္တင္ရမည္။

၃၁မီးခံုးကုိလည္း ေရႊစင္ႏွင့္လုပ္၍၊ မီးခံုတုိင္ အစရွိေသာအလက္မ်ား၊ ခြက္မ်ား၊ ဘူးသီးမ်ား၊ ၾကာပြင့္မ်ားတုိ႔ကို တစပ္တည္းထုရမည္။ ၃၂မီးခံုးတိုင္တဘက္တခ်က္သံုးလက္စီထြက္၍၊ အလက္ေျခာက္လက္ ရွိရမည္။ ၃၃မီးခံုးတိုင္ထဲ ကထြက္ေသာအလက္သံုးလက္တြင္၊ တလက္တလက္၌ ဘူးၾကာပြင့္ႏွင့္ တကြ၊ ဗာတံသီးႏွင့္ ပံုတူေသာခြက္သံုးခြက္ ရွိရမည္။ ၃၄မီးခံုးတုိင္၌လည္း ဘူးၾကာပြင့္ႏွင့္တကြ၊ ဗာတံသီးႏွင့္ ပံုတူေသာ ခြက္ေလးခြက္ရွိရမည္။ ၃၅မီးခံုတိုင္ထဲက ထြက္ေသာအလက္ေျခာက္လက္ရွိသည္အတိုင္း၊ အလက္ႏွစ္ဘက္ ေအာက္၌လည္း ဘူးသီးတလံုးစီရွိရမည္။ ၃၆ဘူးမ်ား၊ အလက္မ်ားတို႔ကို တကိုယ္တစပ္တည္းျဖစ္ေစ၍၊ မီးခံုးတကုိယ္လံုးကုိ ေရႊစင္ႏွင့္ ထုလုပ္ရမည္။ ၃၇မီးခြက္ခုနစ္လံုးကုိ လည္းလုပ္ရမည္။ စားပဲြကိုလင္းေစျခင္းငွါ ထုိမီးခြက္ကုိ ထြန္းရမည္။ ၃၈မီးညွပ္ခံစရာခြက္တို႔သည္လည္း ေရႊစင္ျဖစ္ရမည္။ ၃၉မီးခံုႏွင့္ မီးခံုတန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကုိ၊ ေရႊစင္အခြက္တဆယ္ႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ၄ဝေတာင္ေပၚမွာ သင့္အားျပခဲ့ၿပီးေသာပံု ႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာလုပ္ျခင္းငွါ သတိျပဳရမည္။