ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၆)


၁တနည္းကား၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္ျဖင့္ ၿပီးေသာေခရုဗိမ္အရုပ္ႏွင့္ ခ်ယ္လွယ္ေသာ၊ ပိတ္ေခ်ာကုလားကာဆယ္ထည္ျဖင့္ တဲေတာ္ကိုလုပ္ရမည္။ ၂ကုလားကာသည္ အလ်ားႏွစ္ဆယ္ရွစ္ ေတာင္၊ အနံေလးေတာင္ရွိ၍၊ ကုလားကာခ်င္းအလ်ားအနံတူရမည္။ ၃ကုလားကာငါးထည္စီ တစပ္တည္းခ်ဳပ္ရမည္။ ၄ကုလားကာတထည္ ျပင္ဘက္မွာ၊ ကုလားကာနားခ်င္းဆက္မွီရာ၌ ကြင္းမ်ားကုိ ျပာေသာအထည္ႏွင့္ လုပ္ရမည္။ အျခားေသာကုလားကာျပင္ဘက္မွာ၊ ကုလားကာနားခ်င္းဆက္မွီရာ၌လည္း ထုိအတူလုပ္ရမည္။ ၅ကုလားကာတ ထည္၌ ကြင္းငါဆယ္ကုိ၄င္း၊ အျခားေသာကုလားကာအနားဆက္မွီရာ၌ ကြင္းငါးဆယ္ကုိ၄င္း၊ ကြင္းခ်င္းဆုိင္မိေအာင္ လုပ္ရမည္။ ၆ေရႊေခ်ာင္းငါးဆယ္ကိုလည္း လုပ္၍၊ ထုိေရႊေခ်ာင္းျဖင့္ ကုလားကာမ်ားကို ပူးတဲြသျဖင့္၊ တဲေတာ္တေဆာင္ တည္းျဖစ္ရမည္။

၇တဲေတာ္ဖံုးအုပ္ဘုိ႔ အျခားေသာကုလားကာဆယ္တထည္ကို ဆိတ္ေမြးႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ၈ကုလားကာ သည္ အလ်ားအေတာင္သံုးဆယ္၊ အနံေလးေတာင္ရွိ၍၊ ကုလားကာဆယ္တထည္ တို႔သည္အလ်ားအနံခ်င္း တူရမည္။ ၉ကုလားကာငါးထည္တစပ္၊ ေျခာက္ထည္တစပ္တည္းခ်ဳပ္၍၊ ဆဌမ ကုလားကာကုိ တဲေတာ္ဦး၌၊ ေခါက္ထားရမည္။ ၁ဝကုလားကာမ်ားဆက္မွီရာ၌၊  ျပင္ဘက္ကေန ေသာကုလားကာ တထည္အနားမွာ၊ ကြင္းငါးဆယ္ကို၄င္း၊ ဆက္မွီ ေသာအျခားကုလားကာအနားမွာ၊ ကြင္းငါးဆယ္ကုိ၄င္း လုပ္ရမည္။ ၁၁ေၾကးဝါေခ်ာင္း ငါးဆယ္ကိုလည္း လုပ္၍၊ ကြင္းတုိ႔၌လွ်ိဳၿပီးလွ်င္၊ အေပၚတဲတပိုင္းႏွင့္ တပိုင္းပူတဲြသျဖင့္၊ တဲတေဆာင္တည္း ျဖစ္ရမည္။ ၁၂ထုိအေပၚ တဲ၌ပိုေသာ ကုလားကာတဝက္ကုိကား၊ တဲေတာ္ေနာက္ေဖးမွာ တဲြလြဲဆဲြထားရမည္။ ၁၃အေပၚတဲ၌ပိုေသာ ကုလားကာအလ်ားႏွစ္ ေတာင္တြင္၊ တဲေတာ္ဖံုးအုပ္ဘုိ႔တဘက္ တခ်က္ တေတာင္စီတဲြလဲြ ဆဲြထားရမည္။ ၁၄အေပၚတဲဖံုးအုပ္ဘုိ႔ အနီဆိုးေသာ သုိးေရကုိ၄င္း၊ ထုိသုိးေရအေပၚ၌ တဟာရွသားေရကို၄င္း လုပ္ရမည္။

၁၅တဲေတာင္ကာရန္ ေထာင္ထားရေသာ အကာရွပ်ဥ္ျပားတို႔ကိုလည္း လုပ္ရမည္။ ၁၆ပ်ဥ္ျပားသည္ အလ်ား ဆယ္ေတာင္၊ အနံတေတာင္ထြက္ ရွိရမည္။ ၁၇ထုိပ်ဥ္ျပားရွိသမွ်တို႔၌ ေျခေထာက္ႏွစ္ခုစီတတန္းတည္း ရွိေစျခင္းငွါ လုပ္ရမည္။ ၁၈တဲေတာ္ေတာင္ဘက္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပားႏွစ္ဆယ္ကို လုပ္ရမည္။ ၁၉ထုိပ်ဥ္ျပား ႏွစ္ဆယ္တြင္၊ တျပားတျပား ေအာက္၌ ေျခေထာက္ႏွစ္ခုစီ စြပ္စရာဘုိ႔ ေငြေျခစြပ္ေလးဆယ္ကို လုပ္ရမည္။ ၂ဝထုိအတူ တဲေတာ္ေျမာက္ဘက္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပား ႏွစ္ဆယ္ရွိရမည္။ ၂၁ထုိပ်ဥ္ျပား၌လည္း ေငြေျခစြပ္ေလးဆယ္၊ တျပားႏွစ္ခုစီရွိရမည္။ ၂၂တဲေတာ္ အေနာက္ဘက္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပားေျခာက္ျပားကို၄င္း၊ ၂၃ေထာင္တဘက္တခ်က္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပားႏွစ္ျပားကုိ၄င္း လုပ္ရမည္။ ၂၄အထက္၌၄င္း၊ ေအာက္၌၄င္း၊ ကြင္းကိုတပ္၍ ေစ့စပ္လ်က္ေထာင့္ ႏွစ္ခုကို ၿပီးေစရမည္။ ၂၅ပ်ဥ္ျပားရွစ္ျပား၊ ေငြေျခစြပ္ဆယ္ေျခာက္ခု၊ တျပားႏွစ္ခုစီရွိရမည္။ ၂၆တဲေတာ္၌ကာရေသာ ပ်ဥ္ျပားကိုလွ်ိဳစရာဘုိ႔ အကာရွသားကန္႔လန္႔ က်င္တို႔ကို တဘက္ငါးေခ်ာင္းစီလုပ္ရမည္။ ၂၇တဲေတာ္ေနာက္ေဖး၌ ကာရေသာပ်ဥ္ျပားကိုလွ်ိဳစရာဘုိ႔ ကန္႔လန္က်င္ ငါးေခ်ာင္းကိုလည္း လုပ္ရမည္။ ၂၈အလယ္ကန္႔လန္႔က်င္ကို၊ ေထာင့္တဘက္တခ်က္၌ ဆံုးေစရမည္။ ၂၉ပ်ဥ္ျပားတို႔ကို ေရႊႏွင့္မြမ္းမံရမည္။ ကန္႔လန္႔က်င္လွ်ိဳဘုိ႔ရာ ေရႊကြင္းကုိလည္းလုပ္၍၊ ကန္႔လန္႔က်င္တို႔ကို ေရႊႏွင့္ မြမ္းမံရမည္။ ၃ဝေတာင္ေပၚမွာ သင့္အားျပေသာပံုႏွင့္အညီ၊ တဲေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္။

၃၁တနည္းကား၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၍၊ ေခရုဗိမ္ အရုပ္ ႏွင့္ခ်ယ္လွယ္ေသာ ကုလားကာတထည္ကို ခ်ဳပ္ရမည္။ ၃၂ေရႊခ်ေသာ အကာရွသားတုိင္ေလးတုိင္ အေပၚမွာ၊ ထုိကုလားကာကုိ ဆဲြထားရမည္။ ထုိတုိင္တို႔သည္ ေရႊတံစုိ႔ႏွင့္ ၄င္း၊ ေငြေျခစြပ္ေလးခုႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုရမည္။ ၃၃သက္ေသခံ ခ်က္ထားေသာ ေသတၱာကုိ၊ ကုလားကာအတြင္းသို႔သြင္းစရာဘုိ႔ ထုိကုလားကာကို ေရႊေခ်ာင္းျဖင့္ ဆဲြကာ၍၊ ဟဂ်ာ အရပ္၊ ဟဂ်ာဟဂ်ဳံ အရပ္ႏွစ္ပါးစပ္ၾကား၌ အပိုင္းအျခားျဖစ္ရမည္။ ၃၄ဟဂ်ာဟဂ်ဳံအရပ္၌ သက္ေသခံခ်က္ ေသတၱာ အေပၚမွာ ေသတၱာအဖံုးကုိ တင္ထားရမည္။ ၃၅ကုလားကာျပင္မွာ စားပဲြကုိထားရမည္။ တဲေတာ္ေတာင္ဘက္နားမွာ မီးခံုကို၄င္း၊ ေျမာက္ဘက္နားမွာ စားပဲြကိုို၄င္း၊ တဘက္ႏွင့္တဘက္ဆုိင္မိေအာင္ ထားရမည္။

၃၆တဲေတာ္တံခါးဝ၌ကာရန္၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၍၊ ခ်ယ္လွယ္ေသာကုလားကာ တထည္ကိုလုပ္ရမည္။ ၃၇ထုိကုလားကာဘုိ႔ ေရႊတံစုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အကာရွတိုင္ ငါးတုိင္ကိုလုပ္၍ ေရႊႏွင့္မြမ္းမံရမည္။ ေၾကးဝါေျခစြပ္ငါးခုကိုလည္း သြန္းရမည္။