ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၇)


၁တနည္းကား၊ အလ်ားငါးေတာင္၊ အနံငါးေတာင္ရွိ၍ စတုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ကုိ၊ အကာရွ သားႏွင့္ လုပ္ရမည္။ အျမင့္လည္း သံုးေထာင္ရွိရမည္။ ၂ယဇ္ပလႅင္ ေလးေထာင့္အေပၚမွာ၊ ဦးခ်ဳိေလးေခ်ာင္းကို အကာရွသားႏွင့္ လုပ္၍ ေၾကးဝါႏွင့္မြမ္းမံရမည္။ ၃ျပာခံစရာအုိးႏွင့္ တကြ တူးရြင္းျပား၊ အင္တံု၊ အမဲသားခ်ိတ္၊ လင္ပန္း အစရွိေသာ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို ေၾကးဝါႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ၄ေၾကးဝါဆန္ခါကုိ၄င္း၊ ဆန္ခါေလး ေထာင့္အေပၚမွာ ေၾကးဝါေလးကြင္းကုိ၄င္း လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ ၅ယဇ္ပလႅင္ခါးပန္း ေအာက္၊ အလယ္၌ထားရမည္။ ၆ယဇ္ပလႅင္ထမ္းစရာ အကာရွသား ထမ္းဘုိးတို႔ကုိ လုပ္၍ ေၾကးဝါႏွင့္ မြမ္းမံၿပီးမွ၊ ၇ယဇ္ပလႅင္ကိုထမ္းစရာဘုိ႔ တဘက္ တခ်က္ကြင္းမ်ား၌ လွ်ိဳထားရမည္။ ၈ေတာင္ေပၚမွာသင့္အား ျပသည္အတိုင္း၊ ထုိယဇ္ပလႅင္ကုိ အေပၚေအာက္ ဟင္းလင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ပ်ဥ္ျပားႏွင့္လုပ္ရမည္။

၉တဲေတာ္ဝင္းကာရန္မူကား၊ အလ်ားအေတာင္တရာရွိေသာ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ေတာင္ဘက္၌ကုလားကာကို လုပ္ရမည္။ ၁ဝထုိကုလားကာဘုိ႔တုိင္ႏွစ္ဆယ္၊ တုိင္ေျခစြပ္ႏွစ္ဆယ္ကုိ ေၾကးဝါႏွင့္လုပ္၍ တိုင္တံစို႔၊ တိုင္တန္းတို႔ကုိ ေငြျဖင့္ ၿပီးေစရမည္။ ၁၁ထုိနည္းတူ၊ ေျမာက္ဘက္၌ ကာရန္အလ်ား အေတာင္တရာရွိေသာ ကုလားကာႏွင့္ တကြ ေငြတံစို႔၊ ေငြတန္းပါေသာေၾကးဝါထုိင္ႏွစ္ဆယ္၊ ေၾကးဝါေျခစြပ္ႏွစ္ဆယ္ရွိရမည္။ ၁၂ဝင္းအေနာက္ဘက္ အနံ၌ကာရန္၊ အလ်ားအေတာင္ငါးဆယ္ရွိေသာကုလားကာႏွင့္တကြ တိုင္တဆယ္၊ ေျခစြပ္တဆယ္ရွိရမည္။ ၁၃ဝင္းအေရွ႔ဘက္၌ လည္း အနံအေတာင္ငါးဆယ္ရွိရမည္။ ၁၄တံခါးဝ တဘက္တခ်က္၌ ကာရန္၊ အလ်ားဆယ္ငါးေတာင္ရွိေသာ ကုလား ကာႏွင့္ တကြတုိင္သံုးတုိင္၊ ၁၅ေျခစြပ္သံုးခုရွိရမည္။ ၁၆ဝင္းတံခါးဝ၌ကာရန္၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၍၊ ခ်ယ္လွယ္ေသာကုလားကာအေတာင္ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ တကြတိုင္ေလးတိုင္ေျခစြပ္ ေလးခုရွိရမည္။ ၁၇ဝင္းပတ္လည္၌ တိုင္ရွိသမွ် တို႔သည္ ေငြတံစို႔၊ ေငြတန္း၊ ေၾကးဝါ ေျခစြပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။ ၁၈ဝင္းသည္ အလ်ားအေတာင္တရာ၊ အနံငါးဆယ္၊ အျမင့္ငါးေတာင္ရွိ၍၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ေၾကးဝါေျခစြပ္ျဖင့္ ၿပီးရမည္။ ၁၉အမႈေတာ္ ထမ္းဘုိ႔တဲေတာ္အသံုးအေဆာင္ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ တဲေတာ္တံသင္၊ ဝင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာတံသင္ရွိသမွ်ကိုို၄င္း၊ ေၾကးဝါႏွင့္ လုပ္ရမည္။

၂ဝပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္တြင္၊ သက္ေသခံခ်က္ထားရာ အရပ္ကုိကာေသာ ကုလားကာျပင္မွာ၊ မီးခံု ၌အစဥ္မျပတ္မီးထြန္းစရာဘုိ႔၊ သံလြင္သီးကုိ ေထာင္း၍ယူေသာ သံလြင္ဆီစစ္ကို၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေဆာင္ခဲ့ရၾကမည္ အေၾကာင္းဆင့္ဆိုေလာ့။ ၂၁အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္၊ ညဦးမွသည္ နံနက္တုိင္ေအာင္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထုိအမႈကုိ စီရင္ရမည္။ ဣသေရလအမ်ဳိးတို႔သည္၊ သားအစဥ္အဆက္ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ ေတာ္ျဖစ္သတည္း။