ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၈)


၁သင္၏အစ္ကို အာရုန္သည္၊ ငါ့ေရွ႔မွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကိုေဆာင္ရမည္အေၾကာင္း၊ သူႏွင့္ သူ၏သား တည္းဟူေသာနာဒပ္၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတို႔ကို၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အထဲက ေရြးခ်ယ္၍ သင့္ေအာက္ ၌ခန္႔ထားေလာ့။ ၂သင္၏အစ္ကုိ အာရုန္၌ ဘုန္းအသေရထင္ေပၚေစျခင္းငွါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္ကိုလုပ္၍ေပးရမည္။ ၃အာရုန္သည္ ငါ့ေရွ႔မွာယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရေသာအခြင့္ရွိ၍၊ သူ႔ကုိသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ ငါေပးေသာ ဥာဏ္ကုိရေသာပညာရွိအေပါင္းတို႔သည္ ထုိအဝတ္ကုိလုပ္ရမည္အေၾကာင္း မွာထားရမည္။ ၄လုပ္ရေသာအဝတ္ဟူမူ ကား၊ ရင္ဖံုး၊ သင္တိုင္း၊ ဝတ္လံုး၊ ခ်ယ္လွယ္ေသာအက်ႌ၊ ေဗါင္း၊ ခါးပန္း၊ တည္းဟူေသာသင္၏ အစ္ကို အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္၊ ငါ့ေရွ႔မွာယဇ္ပုေရာဟိတ္ အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ အေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္ကို လုပ္ျခင္းငွါ၊ ၅ေရႊႏွင့္ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာတို႔ကုိယူရမည္။ ၆ထုိေရႊအစရွိသည္ တို႔ႏွင့္ သင္တိုင္းကို ထူးဆန္စြာလုပ္ရမည္။ ၇သိုင္းႀကိဳးႏွစ္ပင္ရွိ၍၊ သင္တိုင္းအေပၚနားခ်င္းတဲြမိေစျခင္းငွါ၊ တဘက္တခ်က္ကို ဆဲြခ်ဳပ္ရမည္။ ၈သင္တိုင္း အေပၚနား၌ ထူးဆန္းေသာရင္စည္းကိုလည္း၊ သင္တုိင္းကိုယ္ကဲ့သို႔ ေရႊႏွင့္၄င္း၊ ျပာေသာ အထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာတို႔ကို၄င္း လုပ္ရမည္။ ၉ရွဟံေက်ာက္ႏွစ္လံုးကိုယူ၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးတဆယ္ႏွစ္မ်ဳိးကုိ၊ ၁ဝအသက္အႀကီးအငယ္အလုိက္၊ ေက်ာက္ႏွစ္လံုးေပၚမွာ အမ်ဳိးနာမည္ ေျခာက္ ခုစီ အကၡရာတင္ရမည္။ ၁၁တံဆိပ္ေပၚမွာ အကၡရာ တင္သကဲ့သုိ႔၊ ေက်ာက္လုပ္ေသာအလုပ္ႏွင့္တကြ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ၏ နာမည္တို႔ကို ထုိေက်ာက္ႏွစ္လံုးအေပၚမွာ အကၡရာတင္၍ ေရႊေက်ာက္အုိး၌ ထည့္ရမည္။ ၁၂ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔ကို ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ၊ ထုိေက်ာက္ႏွစ္လံုးကုိ သင္တိုင္းသိုင္းႀကိဳးေပၚမွာ တပ္ရမည္။ ထုိသုိ႔ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔ကို ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔နာမည္မ်ားကို အာရုန္သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ မိမိပခံုးေပၚမွာ ေဆာင္ရမည္။ ၁၃ေက်ာက္အိုးတို႔ကိုေရႊႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ၁၄အဆံုး၌တပ္ရေသာ ႀကိဳးႏွစ္ပင္တို႔ကို ေရႊစင္ႏွင့္ က်စ္၍လုပ္ၿပီးမွ ေက်ာက္အုိး၌တဲြရမည္။

၁၅ေရႊႏွင့္၄င္း၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင္၄င္း၊ သင္တိုင္းကိုု လုပ္သည္နည္းတူ၊ ဗ်ာဒိတ္ရင္ဖံုးကုိ ထူးဆန္းစြာလုပ္ရမည္။ ၁၆ႏွစ္ထပ္ေခါက္လ်က္၊ အလ်ားတထြာ၊ အနံတထြာ၊ စတုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္ရမည္။ ၁၇ထုိရင္ဖံုး၌ ေက်ာက္ျမတ္ကို ေလးတန္းစီရမည္။ ပဌမအတန္းကား၊ ေက်ာက္နီ၊ ဥႆဖရား၊ ပတၱျမား၊ ၁၈ဒုတိယ အတန္းကား၊ ျမ၊ နီလာ၊ စိန္၊ ၁၉တတိယအတန္းကား၊ ဝွါကိႏၱဳမဟူရာ၊ ေဂၚမိတ္။ ၂ဝစတုတၳအတန္းကား၊ မ်က္ရြဲ၊ ေၾကာင္၊ နဂါးသဲြ႔ျဖစ္၍၊ အသီးအသီးတို႔ကို ေရႊအိုး၌စီရမည္။ ၂၁ဣသေရလ အမ်ဳိးတဆယ္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္အတိုင္း၊ တံဆိပ္ေပၚမွာ အကၡရာတင္သကဲ့သုိ႔ ထုိေက်ာက္တို႔၌၊ ထုိတဆယ္ႏွစ္ပါး ေသာနာမည္ အသီးအဦးတို႔ကိုတင္လ်က္၊ ေက်ာက္တလံုးလွ်င္ နာမည္တပါးစီ ပါရမည္။ ၂၂-၂၅ရင္ဖံုး အေပၚေထာင့္ႏွစ္ခု၌ ေရႊႏွစ္ကြင္းကို၄င္း၊ က်စ္ေသာေရႊႀကိဳးႏွစ္ပင္ကို၄င္း လုပ္ၿပီးမွ၊ ထုိေရႊကြင္း၌ တပ္၍၊ သင္တိုင္းသိုင္းႀကိဳးေပၚမွာ ရွိေသာ ေက်ာက္ အုိးတို႔၌ တဲြရမည္။ ၂၆တဖန္ေရႊႏွစ္ကြင္းကိုလုပ္၍ သင္တိုင္းေအာက္ နားမွာ ရွိေသာရင္ဖံုးေအာက္ေထာင့္ႏွစ္ခု၌ တပ္ရမည္။ ၂၇အျခားေသာေရႊႏွစ္ကြင္းကိုလည္းလုပ္၍၊ သင္တိုင္း ေရွ႔ဘက္ေအာက္နား၌ ထူးဆန္းေသာရင္စည္းအေပၚနား ဆက္မွီရာတြင္၊ သင္တိုင္းကိုယ္ တဘက္တခ်က္၌ တပ္ရမည္။ ၂၈ရင္ဖံုးေရႊႏွစ္ကြင္းကို သင္တုိင္းေရႊႏွစ္ကြင္းႏွင့္တဲြ၍၊ ျပာေသာႀကိဳးျဖင့္ ၿပီးေစရမည္။ ထုိသုိ႔ ရင္ဖံုးကိုထူးဆန္းေသာ ရင္စည္းအေပၚနားမွာဆဲြ၍၊ သင္တုိင္းႏွင့္ မကြာအျမဲရွိ ေစရမည္။ ၂၉အာရုန္သည္လည္း၊ သန္႔ရွင္းရာအရပ္ ဌာနေတာ္ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ထာဝရဘုရားအစဥ္ ေအာက္ေမ့ ေတာ္မူေစျခင္းငွါ၊ ဗ်ာဒိတ္ရင္ဖံုး၌ပါေသာသူတို႔နာမည္မ်ားကို မိမိႏွလံုးေပၚမွာေဆာင္ ရမည္။ ၃ဝဗ်ာဒိတ္ရင္ဖံုးအထဲ၌ ဥရိမ္ႏွင့္ သုမိမ္ကို သြင္းထားရမည္။ အာရုန္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာ အခါ၊ မိမိႏွလံုးေပၚမွာ ဥရိမ္ႏွင့္ သုမိမ္ ပါသည္ျဖစ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အမႈ၌ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ကို ထာဝရဘုရား ေရွ႔၊ မိမိႏွလံုးေပၚမွာေဆာင္ရမည္။

၃၁သင္တုိင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာဝတ္လံုကို၊ ျပာေသာအထည္ႏွင့္သာ လုပ္ရမည္။ ၃၂ဝတ္လံု၌ လည္စြပ္ပါ၍ လည္စြပ္ကုိမစုတ္ေစျခင္းငွါ၊ သံခ်ပ္လည္စြပ္ကြပ္သကဲ့သို႔၊ ရက္ေသာအထည္ႏွင့္ ကြပ္ရမည္။ ၃၃ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္ႏွင့္လုပ္ေသာ သလဲသီးမ်ားကို၄င္း၊ ေရႊဆည္းလည္းမ်ားကုိ၄င္း၊ ဝတ္လံုေအာက္ စြန္းနားပတ္လည္၌၊ ၃၄သလဲသီးတလံုး၊ ေရႊဆည္းလည္းတလံုးစီျခားလ်က္၊ အစဥ္အတုိင္း ဆဲြထားရမည္။ ၃၅အာရုန္ သည္ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္၍၊ သန္႔ရွင္းရာအရပ္ ဌာနေတာ္အထဲမွာ၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ထြက္ဝင္ေသာအခါ၊ သေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ထုိဝတ္လံုကို ဝတ္၍သူ၏အသံကို ၾကားရမည္။

၃၆ေရႊစင္သင္းက်စ္ကိုလည္းလုပ္၍၊ တံဆိပ္ေပၚမွာ အကၡရာတင္သကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရားအားသန္႔ရွင္း ျခင္းဟု အကၡရာတင္၍၊ ၃၇ျပာေသာႀကိဳးႏွင့္ ေဗါင္းေရွ႔၌ ခ်ည္ထားရမည္။ ၃၈အာရုန္သည္ ထုိသင္းက်ပ္ကို နဖူး၌ ဆင္သျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၏ သန္႔ရွင္းေသာ အလွဴဒါနႏွင့္ ဆုိင္၍၊ သန္႔ရွင္းေစသမွ်ေသာ အရာတို႔၌ ပါေသာအျပစ္ကို ေဆာင္ရမည္။ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွါ၊ အာရုန္၏နဖူး၌ အစဥ္ဆင္ရမည္။ ၃၉ပိတ္ေခ်ာ အကႌ်ကုိလည္းလုပ္၍ခ်ယ္လွယ္ရမည္။ ေဗါင္းကုိလည္း ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ခါးပန္းကိုလည္း ခ်ယ္လွယ္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ၿပီးေစရမည္။

၄ဝအာရုန္၏သားတို႔ ဘုန္းအသေရကို ထင္ေပၚေစျခင္းငွါ၊ အက်ႌ၊ ခါးပန္း၊ ဦးထုတ္မ်ားကိုလုပ္ေပးရမည္။ ၄၁ထုိသို႔သင္၏အစ္ကိုအာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကိုဝတ္ဆင္ေစၿပီးမွ၊ သူတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကုိဆီႏွင့္လိမ္းသျဖင့္ အရာ၌ခန္႔ထား၍ သန္႔ရွင္းေစမည္။ ၄၂သူတို႔၌ ရွက္စရာ အေၾကာင္း၊ မထင္မေပၚေစျခင္းငွါ၊ ခါးမွေပါင္သို႔အထိပိတ္ေပါင္းဘီကိုခ်ဳပ္၍ ေပးရမည္။ ၄၃အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ထဲသုိ႔ဝင္ေသာ္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းရာအရပ္ဌာန၌ ယဇ္ပလႅင္အနားသို႔ ခ်ဥ္ကပ္ေသာ္၄င္း၊ အျပစ္ေရာက္၍ မေသေစျခင္းငွါ ထုိသုိ႔ဝတ္ရမည္။ အာရုန္မွစ၍ သူ၏အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ တို႔သည္ ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။