ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂၉)


၁သူတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကိုေဆာင္ရြက္မည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သို႔သန္႔ရွင္းေစရမည္ နည္း ဟူမူကား၊ အျပစ္မပါေသာ ႏြားသငယ္အထီးႏွင့္ သုိးႏွစ္ေကာင္တို႔ကို၄င္း၊ ၂တေဆးမပါေသာ ဂ်ဳံမုန္႔၊ တေဆးမပါဘဲ ဆီႏွင့္လုပ္ေသာဂ်ဳံမုန္႔ျပား၊ တေဆးမပါဘဲ ဆီႏွင့္လူးေသာ ဂ်ဳံမုန္႔ၾကြပ္တို႔ကုိ၄င္း၊ ယူရမည္။ ၃ထုိမုန္႔မ်ားကုိ ေတာင္းတလံုး ထဲ၌ထည့္ၿပီးမွ၊ ႏြားတေကာင္၊ သုိးႏွစ္ေကာင္ ႏွင့္တကြ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၄အာရုန္ႏွင့္သူ၏သားတို႔ကုိ၊ ပရိသတ္စည္း ေဝးရာတံခါးနားသုိ႔ ေခၚခဲ့၍၊ ေရခ်ဳိးရမည္။ ၅အဝတ္တန္ဆာမ်ားကို ယူ၍၊ အက်ႌ၊ ဝတ္လံု၊ သင္တိုင္း၊ ရင္ဖံုးႏွင့္ အာရုန္ကိုဝတ္ေစ၍၊ ထူးဆန္းေသာ သင္တုိင္း ရင္စည္းႏွင့္စည္းရမည္။ ၆သူ၏ေခါင္းေပၚမွာ ေဗါင္းကိုတင္၍၊ ေဗါင္း၌သန္႔ရွင္းေသာ သင္းက်စ္ကိုတပ္ရမည္။ ၇ထုိအခါ လိမ္းစရာဆီကိုယူ၍ သူ၏ေခါင္းေပၚ၌ ေလာင္းသျဖင့္ သူ႔ကုိလိမ္းရမည္။ ၈သူ၏ သားတို႔ကိုလည္း ေခၚခဲ့၍၊ အက်ႌဝတ္ေစရမည္။ ၉ခါးပန္းကိုလည္းစည္း၍၊ ဦးထုပ္ကိုလည္းေဆာင္းေစၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ထာဝရပညတ္ေတာ္ အတုိင္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကုိ ဆိုင္ရမည္။ ထုိသုိ႔အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကုိ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားရမည္။

၁ဝထုိေနာက္ႏြားထီးတေကာင္ကို ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔သို႔ေဆာင္ခဲ့၍အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သား တို႔သည္၊ မိမိတို႔လက္ကုိ ႏြားေခါင္းေပၚမွာ တင္ရၾကမည္။ ၁၁ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္တံခါးနားမွာ ထာဝရ ဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ထုိႏြားကုိသတ္ရမည္။ ၁၂အေသြးကိုယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ဳိတို႔၌ လက္ညွိဳးႏွင့္ ထည့္ၿပီးမွ၊ ၾကြင္းေသာအေသြးကို ယဇ္ပလႅင္ေျခရင္းနား၌၊ သြန္ရမည္။ ၁၃အအူကိုဖံုးေသာ ဆီဥရွိသမွ်၊ အသည္းေပၚ၌ရွိေသာ အေျမွး၊ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ဆီဥကိုယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၁၄ႏြား၏ အသား၊ အေရ၊ ေခ်းႏုကိုကား၊ တပ္ျပင္မွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္၏။

၁၅သုိးထီးတေကာင္ကိုလည္းယူ၍၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္၊ မိမိတို႔လက္ကုိသိုးေခါင္းေပၚမွာ တင္ရမည္။ ၁၆ထုိသုိးကုိသတ္ၿပီးလွ်င္ အေသြးကိုယူ၍ ယဇ္ပလႅင္အေပၚနားပတ္လည္၌ျဖန္းရမည္။ ၁၇သိုးကိုလည္း အပိုင္းပိုင္းျဖတ္၍ ဝမး္ထဲ၌ရွိေသာ အရာႏွင့္ ေျခတို႔ကုိ ေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္၊ ေခါင္းႏွင့္ သားတစ္မ်ားကုိ စုထား၍၊ ၁၈သုိးတေကာင္လံုးကုိ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ဆက္ကပ္၍၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္၏။

၁၉အျခားေသာသိုးကိုလည္းယူ၍၊ အာရုန္ႏွင့္သူ၏သားတို႔သည္ မိမိတို႔လက္ကို သုိးေခါင္းေပၚမွာ တင္ရမည္။ ၂ဝထုိသုိးကုိသတ္ၿပီးလ်င္ အေသြးကုိယူ၍ အာရုန္၏ လက်္ာနားပ်ဥ္း၌၄င္း၊ သူ၏သားတို႔၏ လက္်ာနားပ်ဥ္း၌၄င္း၊ သူတို႔၏  လက်္ာလက္မ၌၄င္း၊ လက္်ာေျခ မ၌၄င္းထည့္၍၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚပတ္လည္၌ ျဖန္းရ၍မည္။ ၂၁ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ရွိေသာ အေသြးႏွင့္ လိမ္းစရာဆီကုိယူ၍ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏အဝတ္၌၄င္း၊ သူ၏သားတို႔ႏွင့္ သူတို႔အဝတ္၌၄င္း ျဖန္းသျဖင့္၊ အာရုန္မွစ၍ သားမ်ား၊ အဝတ္မ်ားတို႔သည္ သန္႔ရွင္းၾက လိမ့္မည္။ ၂၂ထိုသိုးသည္ အရာ၌ခန္႔ထားရာသိုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဆီဥ၊ အၿမီး၊ အအူကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ အသဲေပၚ၌ရွိေသာအေျမွး၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ လက္်ာပခံုး၊ ၂၃ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌ ထားေသာ တေဆးႏွင့္မုန္႔ေတာင္းထဲက မုန္႔တလံုး၊ ဆီႏွင့္ လုပ္ေသာ မုန္႔ျပားတျပား၊ မုန္ၾကြပ္တခ်ပ္ကို ယူ၍၊ ၂၄အာရုန္လက္၊ သူ၏သားတို႔လက္၌ ထိုအရာတို႔ကို ထားၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားေရွွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲ၍၊ ခ်ီလႊဲေသာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ၂၅ထိုအရာတို႔ကို သူတို႔လက္မွခံယူ၍၊ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္တြင္ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပလႅင္၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အေပၚမွာ ရႈိ႔ရမည္။ ထာဝရဘုရား အား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္၏။ ၂၆အာရုန္၏အရာ၌ ခန္႔ထားရာ သိုး၏ရင္ပတ္ကိုယူ၍၊ ထာဝရဘုရား ေရွွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲသျဖင့္၊ ခ်ီလႊဲေသာပူေဇာ္သကၠာျပဳၿပီးမွ၊ သိုး၏ရင္ပတ္သည္ သင္၏အဘို႔ျဖစ္ရမည္။ ၂၇ထိုသို႔ အာရုန္ႏွင့္ သူတို႔၏အရာ၌ ခန္႔ထားရာ သိုးထဲက၊ ခ်ီလႊဲေသာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳ၍၊ ခ်ီလႊဲေသာရင္ပတ္ကို၄င္း၊ ခ်ီေျမွာက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳ၍၊ ခ်ီေျမွာက္ေသာပခံုးကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေစၿပီးမွ၊ ၂၈ထိုရင္ပတ္၊ ပခံုးတို႔သည္ ထာဝရပညတ္ေတာ္ အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားလွဴေသာ အာရုန္၏အဘို႔၊ သူ႔သားတို႔၏အဘို႔ ျဖစ္ရမည္။ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ျပဳေသာ မိႆဟာယယဇ္ထဲက၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေျမွာက္၍၊ ေျမွာက္ရာပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္၏။

၂၉အာရုန္၏ သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္တန္ဆာကို၊ သူ၏သားတို႔သည္ အေမြခံသျဖင့္၊ ဆီလိမ္းျခင္းမဂၤလာႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားေသာအခါ၊ ဝတ္ဆင္ရမည္။ ၃ဝအာရုန္ကိုယ္စား ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္ေသာ သားသည္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သို႔ဝင္ေသာအခါ၊ ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုးဝတ္္ဆင္ရမည္။

၃၁အရာ၌ခန္႔ထားရာ သိုး၏အသားကိုယူ၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ ျပဳတ္ၿပီးမွ၊ ၃၂အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ ထိုအသားကို၄င္း၊ ေတာင္းထဲ၌ရွိေသာ မုန္႔ကို၄င္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနားမွာ စားရၾကမည္။ ၃၃သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစ၍၊ အရာ၌ခန္႔ထားေစျခင္းငွါ၊ အျပစ္ေျဖရာ မဂၤလာျပဳျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔ကို၊ သူတို႔သည္ စားရၾကမည္။ ထိုအရာတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ မဆိုင္ေသာသူ မစားရ။ ၃၄အရာ၌ ခန္႔ထားရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမဲသားျဖစ္ေစ၊ မုန္႔ျဖစ္ေစ၊ နံနက္တိုင္ေအာင္ က်န္ၾကြင္းလွ်င္၊ ထိုအၾကြင္းကို မီးရႈိ႔ရမည္။ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သူမွ်မစားရ။ ၃၅ထိုသို႔ ငါပညတ္သမွ်အတိုင္း အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အားျပဳ၍၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားျခင္းမဂၤလာကို၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ေဆာင္ရမည္။ ၃၆ထိုမွတပါး၊ အျပစ္ေျဖျခင္းအလိုငွါ၊ ေန႔တိုင္း ႏြားထီး တေကာင္ကို ပူေဇာ္၍၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျပဳရမည္။ ထိုသို႔ယဇ္ပလႅင္အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳၿပီးမွ၊ ပလႅင္ကို စင္ၾကယ္ေစရမည္။ ထိုေနာက္ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ ဆီႏွင့္လိမ့္ရမည္။ ၃၇ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ယဇ္ပလႅင္ဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္း ကိုျပဳ၍ သန္႔ရွင္းေစၿပီးမွ၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယဇ္ပလႅင္ျဖစ္၍၊ ထိုပလႅင္ႏွင့္ေတြ႔သမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာအရာ ျဖစ္ရမည္။

၃၈ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္ရေသာအရာဟူမူကား၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ႏွစ္ေကာင္ကိုယူ၍၊ ၃၉ေန႔တိုင္း အစဥ္မျပတ္ နံနက္ယံ၌တေကာင္၊ ညဦးယံ၌ တေကာင္ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၄ဝသိုးသငယ္တေကာင္ကို ပူေဇာ္ေသာအခါ၊ သံလြင္သီးကိုေထာင္း၍၊ ရေသာ သံလြင္ဆီသံုးေလာဃႏွင့္ ေရာေသာမုန္႔ညတ္ တၾသမဲကို၄င္း၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ စပ်စ္ရည္သံုးေလာဃကို၄င္း၊ သိုးသငယ္ႏွင့္အတူ ပူေဇာ္ရမည္။ ၄၁အျခားေသာ သိုးသငယ္ကို ညဦးယံ၌ ပူေဇာ္ေသာအခါ၊ နံနက္ယံ၌ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာ ပါသည္နည္းတူပါလ်က္၊ ထာဝရဘုရားအား မီးႏွင့္ဆက္ကပ္၍၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ၄၂ထိုသို႔ သင္တို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ တို႔သည္ သင္ႏွင့္ငါေတြ႔၍ႏႈတ္ဆက္ရာအရပ္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌၊ ပရိသတ္စည္း ေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနားမွာ အစဥ္မျပတ္ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ကို ပူေဇာ္ရၾကမည္။ ၄၃ထိုအရပ္၌ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ငါေတြ႔၍၊ ငါ့ဘုန္းေတာ္ အားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစမည္။ ၄၄ငါ့ေရွ႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သား တို႔ကို၄င္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ကို၄င္း၊ ယဇ္ပလႅင္ကို၄င္း၊ ငါသန္႔ရွင္းေစမည္။ ၄၅ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔တြင္ ငါေန၍၊ သူတို႔၏ဘုရားျဖစ္မည္။ ၄၆ငါသည္ သူတို႔တြင္ ေနျခင္းငွါ၊ သူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္ထဲက ကယ္ႏႈတ္ ေဆာင္ယူခဲ့ေသာ သူတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔သိၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ သူတို႔ဘုရား သခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။