ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၀)


၁တနည္းကား၊ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔စရာယဇ္ပလႅင္ကို အကာရွသားႏွင့္လုပ္ရမည္။ ၂ထိုပလႅင္သည္ အလ်ားတေတာင္၊ အနံတေတာင္၊ စတုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္၍၊ အျမင့္ႏွစ္ေတာင္ရွိရမည္။ ဦးခ်ိဳတို႔ကိုလည္း အကာရွ သားျဖင့္ ၿပီးေစရမည္။ ၃ပလႅင္ထိပ္၊ နံရံ၊ ဦးခ်ိဳတို႔ကို ေရႊစင္ႏွင့္မြန္းမံ၍၊ အေပၚအနားပတ္လည္၌ ကြပ္ေသာေရႊတန္ဆာ ကိုလည္း လုပ္ရမည္။ ၄ေရႊတံဆာေအာက္၊ ပလႅင္တဘက္တခ်က္ေထာင့္၌ ေရႊကြင္းႏွစ္ကြင္း ကို လုပ္၍၊ ပလႅင္ထမ္း စရာထမ္းဘိုးေနရာျဖစ္ရမည္။ ထမ္းဘိုးတို႔ကို အကာရွသားႏွင့္လုပ္၍ ေရႊႏွင့္မြန္းမံရမည္။ ၆ငါသည္ သင္ႏွင့္ေတြ႔ရာ အရပ္၊ သက္ေသခံခ်က္ထားေသာ ေသတၱာကို၊ ကာေသာကုလားကာေရွ႔၌ ထိုပလႅင္ကိုထားရမည္။ ၇အာရုန္သည္ နံနက္တိုင္းမီးခြက္တို႔ကို ျပင္ေသာအခါ၊ ထိုပလႅင္ေပၚမွာ ေမႊးေသာနံ႔သာ ေပါင္းကို ရႈိ႔ရမည္။ ၈ညဦးယံ၌လည္း မီးခြက္ တို႔ကို ထြန္းေသာအခါ၊ ထိုပလႅင္ေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကို ရႈိ႔ရမည္။ ထိုသို႔ သင္တို႔သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔သည္ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အစဥ္အၿမဲျပဳရေသာ နံ႔သာေပါင္းရႈိ႔ျခင္း ျဖစ္သတည္း။ ၉ထိုပလႅင္ေပၚမွာ ထူးျခားေသာနံ႔သာေပါင္း ကိုမရႈိ႔ရ။ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ကိုမျပဳရ။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာကိုလည္း မျပဳရ။ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကိုလည္း မျပဳရ။ ၁ဝအာရုန္သည္ တႏွစ္တခါ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ေကာင္ အေသြးကိုယူ၍၊ ထိုပလႅင္၏ဦးခ်ိဳတို႔၌ အျပစ္ေျဖျခင္း မဂၤလာကို ျပဳရမည္။ သင္တို႔သားစဥ္ေျမးဆက္ တို႔သည္ တႏွစ္တခါ ထိုသို႔ျပဳရၾကမည္။ ထာဝရဘုရားအား အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယဇ္ပလႅင္ျဖစ္သတည္း။

၁၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေရတြက္၍ စာရင္းယူေသာအခါ၊ ေဘးလြတ္မည္အေၾကာင္း ရွိသမွ်တို႔သည္ အသီးအသီးမိမိအသက္ ေရြးရန္အဘို႔ကို ထာဝရ ဘုရားအား ဆက္ကပ္ရမည္။ ၁၃ေရတြက္၍ စာရင္းဝင္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ အက်ပ္ေတာ္အလိုက္၊ ေငြအက်ပ္ တဝက္စီ ထာဝရဘုရားအား ဆက္ကပ္ရမည္။ အက်ပ္ကား၊ ေဂရႏွစ္ဆယ္ျဖစ္သတည္း။ ၁၄အသက္ႏွစ္ဆယ္မွစ၍၊ ပိုလြန္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ စာရင္းဝင္၍၊ ထိုသို႔ေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ထာဝရဘုရားအား ျပဳရမည္။ ၁၅ကိုယ္အသက္ကို ေရြးျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳေသာအခါ၊ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔သည္ မပို၊ ဆင္းရဲေသာသူတို႔သည္ မေလ်ာ့ဘဲ၊ လူတိုင္းအက်ပ္တဝက္စီ ေပးရမည္။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ အေရြးေငြ ကိုယူ၍ သူတို႔အသက္ကိုေရြးျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ သက္ေသျဖစ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္စရိတ္အဘို႔အလိုငွါ၊ ထားရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

၁၇တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၈အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ လက္ေျခ ေဆးစရာဘို႔ ေၾကးဝါေျခေထာက္ပါေသာ ေၾကးဝါအင္တံုကိုလုပ္၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ စပ္ၾကား၌ ထားရမည္။ ၁၉သူတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္သို႔ ဝင္ေသာ္၄င္း၊ ၂ဝအမႈေတာ္ကိုထမ္း၍ ထာဝရ ဘုရားအား မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပလႅင္အနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ္၄င္း၊ ၂၁ေသေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လက္ေျခကို ေဆးရမည္။ ထိုသို႔သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔အမ်ိဳးအႏႊယ္ အစဥ္အဆက္ တို႔သည္ ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ေတာ္ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူျပန္သည္ကား၊ ၂၃သင္သည္ ျမတ္ေသာနံ႔သာမ်ိဳးကို အက်ပ္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္လ်က္၊ စင္ၾကယ္ေသာမုရန္ေစး အက်ပ္ငါးရာ၊ ေမႊးေသာသစ္ၾကံပိုး ႏွစ္ရာငါးဆယ္၊ ေမႊးေသာ ၾကံႏွစ္ရာငါးဆယ္၊ ၂၄သစ္ၾကံပိုးတမ်ိဳးငါးရာ၊ သံလြင္ဆီတဟိန္ကိုယူ၍၊ ၂၅ေဆးသမားအတတ္ႏွင့္ ဖေယာင္းဆီကို ေဘာ္တတ္သည္အတိုင္း၊ လိမ္းရန္ဆီတည္းဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ နံ႔သာဆီကိုေဘာ္ၿပီးမွ၊ ၂၆ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္ေသတၱာကို၄င္း၊ ၂၇စားပြဲႏွင့္ စားပြဲတန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ မီးခံုႏွင့္မီးခံုတန္ဆာကို၄င္း၊ နံ႔သာေပါင္းရႈိ႔ေသာပလႅင္၊ ၂၈မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ေသာပလႅင္ႏွင့္ ပလႅင္တန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ အင္တံုႏွင့္ အင္တံုေျခ ေထာက္ကို၄င္း၊ ထိုနံ႔သာဆီႏွင့္လိမ္းသျဖင့္၊ ၂၉ထိုအရာတို႔ကို အလြန္သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ ထိုသို႔သန္႔ရွင္းေစရမည္။ ထိုအရာတို႔ႏွင့္ ေတြ႔သမွ်ေသာအရာသည္ သန္႔ရွင္းေသာအရာျဖစ္ရမည္။ ၃ဝအာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကိုလိမ္း၍၊ သူတို႔သည္ ငါ့ေရွ႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားရမည္။ ၃၁ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္တို႔သားစဥ္ေျမးဆက္အေပါင္းတို႔၌ ဤဆီသည္၊ ငါ့အဘို႔သန္႔ရွင္းေသာ လိမ္းရန္ဆီျဖစ္ရမည္။ ၃၂လူ၏ကိုယ္ေပၚမွာ မေလာင္းရ။ ထိုဆီကိုေဘာ္သည္နည္းတူ၊ အျခားေသာဆီကိုမေဘာ္ရ။ သန္႔ရွင္းသည္ျဖစ္၍၊ သန္႔ရွင္းသည္ဟု သင္တို႔သည္မွတ္ရမည္။ ၃၃ထိုဆီႏွင့္တူေအာင္ ေဘာ္ေသာသူ၊ မဆိုင္ေသာလူ၌ လိမ္းေသာသူမည္သည္ကား၊ မိမိအမိ်ဳးမွ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၄တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေမႊးေသာနံ႔သာမ်ိဳးတည္းဟူေသာ နတပ္ေစး၊ ေမႊးေသာငါးခြံ၊ ဂါလဗန္ေစး၊ စင္ေသာေလာဗန္ေဆးတို႔ကို အညီအမွ်ခ်ိန္ယူ၍၊ ၃၅ေဆးသမားအတတ္ႏွင့္ ႏွာေဆးကို ေဘာ္တတ္သည္နည္းတူ ေရာေႏွာ၍၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ နံ႔သာေပါင္းကိုေဘာ္ရမည္။ ၃၆အခ်ိဳ႔ ကိုလည္း ညက္ညက္ေထာင္းၿပီးမွ၊ ငါသည္ သင္ႏွင့္ေတြ႔ရာအရပ္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္၌ သက္ေသခံခ်က္ ေရွ႔မွာထားရမည္။ သင္တို႔တြင္ အလြန္သန္႔ရွင္းရမည္။ ၃၇ထိုသို႔ေသာ နံ႔သာေပါင္းကို ေဘာ္သည္နည္းတူ၊ အျခား ေသာနံ႔သာေပါင္းကို ကိုယ္သံုးဘို႔မေဘာ္ရ။ သင္တို႔တြင္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းရမည္။ ၃၈အၾကင္သူသည္ မိမိရႉစရာဘို႔ ထိုနံ႔သာေပါင္းႏွင့္တူေအာင္ ေဘာ္၏၊ ထိုသူသည္ မိိမိအမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။