ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၁)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူျပန္သည္ကား၊ ၂နားေထာင္ေလာ့၊ ငါသည္ ယုဒအမ်ိဳး သား ဟုရ၏သားျဖစ္ေသာ ဥရိ၏သားေဗဇေလလကို အမည္ျဖင့္ခန္႔ထား၏။ ၃-၅သူသည္ ေရႊေငြေၾကးဝါကို လုပ္ေသာ အတတ္၊ ေက်ာက္ကိုေသြး၍ စီေသာအတတ္၊ သစ္သားကိုထုလုပ္ေသာအတတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအလုပ္ကို ထူးဆန္းစြာ လုပ္တတ္မည္အေၾကာင္း ဥာဏ္ပညာႏွင့္တကြ သိပၸံအတတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ငါေပး၍၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေစ၏။ ၆သူႏွင့္အတူ ဒန္အမ်ိဳးသား အဟိသမက္၏သား၊ အေဟာလ်ဘကိုလည္း ငါခန္႔ထား၏။ ငါသည္ သင့္အား မွာထားသမွ်တို႔ကို လိမၼာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ လုပ္တတ္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ႏွလံုးထဲသို႔ ဥာဏ္ပညာကို ငါသြင္းထားၿပီ။ ၇ထိုသူတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္၊ သက္ေသခံခ်က္ေသတၱာ၊ ေသတၱာ အေပၚမွာတင္ေသာ ေသတၱာအဖံုး၊ တဲေတာ္တန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ၈စားပြဲႏွင့္စားပြဲတန္ဆာကို၄င္း၊ စင္ၾကယ္ေသာ မီးခံုႏွင့္ မီးခံုတန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ နံ႔သာေပါင္းရႈိ႔ေသာပလႅင္၊ ၉မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ေသာ ပလႅင္တန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ အင္တံုႏွင့္ အင္တံုေျခေထာက္ကို၄င္း၊ ၁ဝအမႈေတာ္ကို ထမ္းစရာအဝတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားဝတ္ဘို႔ သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္ကို၄င္း၊ ၁၁လိမ္းစရာဆီႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ သံုးဘို႔ နံ႔သာေပါင္းေမႊးကို၄င္း၊ ငါမွာထားသမွ် အတိုင္း လုပ္ရၾကမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁၃ငါသည္ သင္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိေစျခင္းငွါ၊ ငါႏွင့္သင္တို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ စပ္ၾကား၌ လကၡဏာသက္ေသျဖစ္ဘို႔ရာ၊ ငါ့ဥပုသ္ေန႔ကို စင္စစ္ေစာင့္ရၾကမည္။ ၁၄ဥပုသ္ေန႔သည္ သင္တို႔အား သန္႔ရွင္းေသာ ေၾကာင့္ ထိုေန႔ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ ဥပုသ္ေန႔ကို ဖ်က္ေသာသူတိုင္း အေသခံရမည္။ ထိုေန႔၌ အလုပ္လုပ္ေသာသူ မည္သည္ကား မိမိအမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရမည္။ ၁၅ေျခာက္ရက္ပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ရမည္။ သတၱမေန႔သည္ ထာဝရဘုရားအား သန္႔ရွင္း၍ၿငိမ္ရေသာ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ဥပုသ္ေန႔၌ အလုပ္လုပ္ေသာသူမည္ သည္ကား ဧကန္ အမွန္အေသခံရမည္။ ၁၆သို႔ျဖစ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အစဥ္အဆက္တို႔သည္၊ ထာဝရပဋိိညာဥ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဥပုသ္ေန႔ရက္ အစဥ္အတိုင္း ဥပုသ္ေစာင့္ရၾကမည္။ ၁၇ထိုသို႔ေစာင့္လွ်င္၊ ငါႏွင့္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားစပ္ၾကား၌ ထာဝရလကၡဏာသက္ေသ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရား သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ေျခာက္ရက္တြင္ဖန္ဆင္း၍၊ သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနလ်က္၊ အားျဖည့္ေတာ္မူသည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ သိနာေတာင္ေပၚမွာ၊ ေမာေရွႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူသည္ အဆံုး၌၊ လက္ညွိဳးေတာ္ႏွင့္ အကၡယာတင္ေသာ သက္ေသခံခ်က္ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကို ေပးေတာ္မူ၏။