ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၂)


၁ေမာေရွသည္ ေတာင္ေပၚမွာ ၾကာျမင့္စြာရွိေနေၾကာင္းကို လူမ်ားတို႔သည္ သိျမင္ေသာအခါ၊ အာရုန္ထံသို႔ စည္းေဝးၾက၍၊ ထပါ။ ငါတို႔ေရွ႔မွာ သြားရေသာဘုရားတို႔ကို ငါတို႔အဘို႔လုပ္ပါ။ ငါတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္၌ ႏႈတ္ေဆာင္ ေသာ ေမာေရွ၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္သည္ကို ငါတို႔မသိပါဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၂အာရုန္ကလည္း၊ သင္တို႔မယားသားသမီး မ်ား၏ နား၌ဆင္ေသာေရႊနားေတာင္းမ်ားကို ခြၽတ္၍၊ ငါ့ထံသို႔ေဆာင္ ခဲ့ၾကဟု ဆိုလွ်င္၊ ၃လူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ နား၌ဆင္ေသာ ေရႊနားေတာင္းမ်ားကို ခြၽတ္၍၊ အာရုန္ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၄အာရုန္သည္လည္း လက္ခံ၍၊ ႏြားသငယ္ရုပ္ပံုသ႑န္ကို ကညစ္ႏွင့္ေရးသားၿပီးလွ်င္ သြန္းေလ၏။ လူမ်ားတို႔ကလည္း၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ ဤဘုရားသည္ သင့္ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွႏႈတ္ေဆာင္ေသာ သင္၏ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၅အာရုန္သည္ ထိုအမႈကိုသိျမင္လွ်င္၊ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္၍၊ နက္ျဖန္ေန႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ပြဲခံရေသာေန႔ျဖစ္သည္ ဟု တပ္ကိုလည္၍ ေၾကာ္ျငာေစ၏။ ၆နက္ျဖန္နံနက္ေစာေစာ လူတို႔သည္ထ၍၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ၊ စားေသာက္လ်က္ ထိုင္ေနၾက၏။ ေနာက္တဖန္ ကခံုျမဴးတူးျခင္းငွါ ထၾက၏။

၇ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဆင္းသြားေလာ့။ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သင္၏လူတို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ၾကၿပီ။ ၈ငါမွာထားေသာလမ္းမွ အလ်င္အျမန္လႊဲသြား၍၊ ႏြားသငယ္ရုပ္ကို သြန္းၿပီးလွ်င္၊ အိုဣသေရလ အမ်ိဳး၊ ဤဘုရားသည္ သင့္ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလ်က္၊ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ယဇ္ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကၿပီ ဟူ၍၄င္း၊ ၉ဤလူမ်ိဳးကို ငါၾကည့္ျမင္ၿပီ။ လည္ပင္းခိုင္မာေသာ အမ်ိဳးျဖစ္၏။ ၁ဝသို႔ျဖစ္၍ ငါ့ကိုရွိေစေတာ့။ ငါသည္ အမ်က္ျပင္းစြာထြက္၍ သူတို႔ကိုဖ်က္ဆီးမည္။ သင့္ကိုကား ႀကီးေသာအမ်ိဳးျဖစ္ေစမည္ ဟူ၍၄င္း၊ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ေမာေရွကလည္း၊ အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မဟာတန္ခိုး အားႀကီး ေသာလက္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔ကို၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်က္ျပင္းစြာ ထြက္ ေတာ္မူသနည္း။ ၁၂အဲဂုတၱဳလူတို႔ကလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ မေကာင္းေသာအႀကံရွိသျဖင့္၊ သူတို႔ကို ေတာေတာင္မ်ား၌ သတ္၍ ေျမႀကီးေပၚက သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းအလိုငွါသာ၊ ႏႈတ္ေဆာင္ေလသည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုဘြယ္ အေၾကာင္း ရွိရပါမည္နည္း။ ျပင္းစြာေသာအမ်က္ေတာ္ကို ပယ္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔၌ ဤသို႔အျပစ္ေပး မည္အႀကံကို ေနာင္တရေတာ္မူပါ။ ၁၃ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔အမ်ိဳး အႏႊယ္ကို ေကာင္းကင္ၾကယ္ကဲ့သို႔ ငါမ်ားျပားေစမည္။ ငါေျပာခဲ့ေသာ ဤေျမရွိသမွ်ကို သင္တို႔အမ်ိဳးအႏႊယ္အား ငါေပးသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အစဥ္အၿမဲအေမြခံရၾက လိမ့္မည္ဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာ စကားကို ခံခဲ့ၿပီးေသာကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတို႔ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါဟု မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔အား အျပစ္ေပးမည္အႀကံကို ေနာင္တရေတာ္မူ၏။

၁၅ေမာေရွသည္ သက္ေသခံခ်က္ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကို ကိုင္ယူလ်က္၊ လွည့္၍ ေတာင္ေပၚကဆင္းသြား ေလ၏။ ထိုေက်ာက္ျပားႏွစ္မ်က္ႏွာ၌ အကၡရာတင္လ်က္ရွိ၏။ ၁၆ထိုေက်ာက္ျပားတို႔သည္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း ေတာ္မူေသာ ေက်ာက္ျပား၊ စာသည္လည္း ဘုရားသခင္အကၡရာ တင္ေတာ္မူေသာစာျဖစ္သတည္း။ ၁၇လူမ်ား ေၾကြးေၾကာ္သံကို ေယာရႈသည္ၾကားလွ်င္၊ တပ္၌ စစ္တိုက္သံကို ၾကားပါသည္ဟု ေမာေရွအားဆို၏။ ၁၈ေမာေရွ ကလည္း၊ ငါၾကားေသာအသံသည္ ေအာင္၍ေၾကြးေၾကာ္သံမဟုတ္၊ ရံႈး၍ငိုေၾကြးသံလည္းမဟုတ္၊ သီခ်င္းဆိုသံ ျဖစ္သတည္းဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၉တပ္အနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ႏြားသငယ္ကို၄င္း၊ ကခုန္ျခင္းကို၄င္း ျမင္လွ်င္၊ ေမာေရွသည္ အမ်က္ထြက္သျဖင့္ ေက်ာက္ျပားတို႔ကိုခ်၍ ေတာင္ေျခရင္း၌ ခ်ိဳးဖဲ့၏။ ၂ဝသူတို႔လုပ္ေသာ ႏြားသငယ္ ကိုလည္း ယူ၍အရည္က်ိဳ၏။ ညက္ညက္ေျခၿပီးမွ ေရေပၚမွာျဖဴး၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေသာက္ေစ၏။ ၂၁အာရုန္ကိုလည္း ေခၚ၍၊ သင္သည္ သူတို႔၌ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးေသာအျပစ္ကို ေရာက္ေစျခင္းငွါ သူတို႔သည္ သင္၌ အဘယ္သို႔ျပဳသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၂၂အာရုန္က၊ သခင္၊ အမ်က္မထြက္ပါႏွင့္။  ဤလူတို႔သည္ မေကာင္းေသာအႀကံ ရွိေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိပါ၏။ ၂၃သူတို႔ကလည္း၊ ငါတို႔ေရွ႔မွာ သြားရေသာဘုရားတို႔ကို ငါတို႔အဘို႔လုပ္ပါ။ ငါတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာသူ၊ ထိုေမာေရွ၌ အဘယ္သို႔ျဖစ္သည္ကို ငါတို႔မသိပါဟု အကြၽႏ္ုပ္အား ေျပာဆိုၾကလွ်င္၊ ၂၄အကြၽႏ္ုပ္က၊ ေရႊရွိေသာသူသည္ ခြၽတ္ေစဟုဆိုသည္ႏွင့္အညီ၊ သူတို႔ေပးေသာေရႊကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ မီးထဲ၌ ထည့္လွ်င္၊ ဤႏြားသငယ္ထြက္လာပါသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၂၅ထိုသို႔ အာရုန္သည္ လူမ်ားကို ရန္သူတို႔ေရွ႔ ေမွာက္၌ အဝတ္တန္ဆာကို ခြၽတ္ေစသည္ျဖစ္၍၊ အဝတ္တန္ဆာကို အခ်ည္းစည္း ရွိၾကေၾကာင္းကို ေမာေရွျမင္ေသာအခါ၊ ၂၆တပ္တံခါးဝမွာရပ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားဘက္၌ အဘယ္သူေနသနည္း။ ငါ့ထံသို႔လာေစဟုဆိုလွ်င္၊ ေလဝိအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည္ သူ႔ထံ၌စည္းေဝးၾက၏။ ၂၇ေမာေရွကလည္း၊ လူတိုင္းထားလြယ္လ်က္ တပ္တမ်က္ႏွာတံခါးမွ တမ်က္ႏွာတံခါးတိုင္ေအာင္ ထုတ္ခ်င္း ခပ္သြား၍၊ အသီးအသီးမိမိညီအစ္ကို၊ မိမိအေပါင္းအေဘာ္၊ မိမိအိမ္နီးခ်င္းကို သတ္ေစဟု ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည္ဟု၊ ၂၈ေမာေရွစီရင္သည္ အတိုင္း၊ ေလဝိအမ်ိဳးသားတို႔သည္ျပဳ၍၊ ထိုေန႔၌ လူသံုးေထာင္ေလာက္ေသၾက၏။ ၂၉တဖန္ ေမာေရွက၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ ယေန႔ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔သည္ အသီးအသီးကိုယ္သား၊ ကိုယ္ညီအစ္ကိုကို ထိခိုက္ေသာအားျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ယေန႔ကိုယ္ ကိုေျမွာက္ၾကၿပီဟု ဆိုေလ၏။

၃ဝနက္ျဖန္ေန႔၌လည္း၊ သင္တို႔ျပစ္မွားေသာအျပစ္ ႀကီးလွ၏။ ယခုမွာ ထဝရဘုရားအထံေတာ္သို႔ ငါတက္ သြား၍၊ သင္တို႔အျပစ္ေျဖႏိုင္လွ်င္ ေျဖေစျခင္းငွါ ျပဳမည္ဟု ေမာေရွသည္ လူမ်ားတို႔အား ဆုိၿပီးမွ၊ ၃၁ထာဝရဘုရား အထံေတာ္သို႔ ျပန္သြား၍၊ အိုဘုရားသခင္၊ ဤလူတို႔သည္ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ ႀကီးလွပါ၏။ မိမိတို႔အဘို႔ ေရႊဘုရား ကို လုပ္ပါၿပီ။ ၃၂သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔အျပစ္ကိုလႊတ္ျခင္းငွါ အလိုေတာ္ရွိလ်င္ လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သို႔မဟုတ္၊ ကိုယ္ေတာ္စီရင္ေတာ္မူေသာ စာရင္း၌ အကြၽႏ္ုပ္နာမကို ေခ်ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၃၃ထာဝရဘုရားက၊ အၾကင္သူသည္ ငါ့ကိုျပစ္မွား၏၊ ထိုသူ၏နာမကို ငါ့စာရင္း၌ငါေခ်မည္။ ၃၄သို႔ျဖစ္၍ ငါမွာထားေသာ အရပ္သို႔ သူတို႔ကို ယခုသြား၍ ပို႔ေဆာင္ေလာ့။ ငါ့တမန္သည္ သင့္ေရွ႔မွာသြား လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ငါသည္ အၾကည့္အရႈၾကြလာေသာအခါ သူတို႔၌အျပစ္ေပးလ်က္ ၾကြလာမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၅အာရုန္ႏွင့္ လူမ်ားတို႔သည္ ႏြားသငယ္ကို လုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။