ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၃)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္မွစ၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလူတို႔၊ ဤအရပ္မွထြက္၍ သင္၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္အား ငါေပးမည္ဟု အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္၌ ငါက်ိန္ဆိုေသာျပည္သို႔ သြားၾကေလာ့။ ၂ေကာင္းကင္တမန္ကိုလည္း သင္တို႔ေရွ႔သို႔ငါေစလႊတ္၍၊ သူသည္ ခါနနိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူတို႔ကို ႏွင္ထုတ္၍၊ ၃ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္သို႔ သင္တို႔ကိုပို႔ေဆာင္လိမ့္မည္။ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ငါကိုယ္တိုင္မသြား။ သင္တို႔သည္ လည္ပင္းခိုင္မာေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လမ္း၌သြားစဥ္ သင္တို႔ကိုငါဖ်က္ဆီးမည္ စိုးရိမ္စရာရွိသည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ထိုမေကာင္းေသာသိတင္းကို လူမ်ားတို႔သည္ ၾကားေသာ အခါ၊ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ အဘယ္သူမွ်တန္ဆာမဆင္ဘဲ ေနၾက၏။ ၅အေၾကာင္း မူကား၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္တို႔သည္ လည္ပင္းခိုင္မာ ေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔ အလယ္၌ ခ်က္ျခင္းငါေပၚလာ၍ ဖ်က္ဆီးမည္။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔၌ အဘယ္သို႔ ငါျပဳရမည္ကို ငါသိျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ တန္ဆာမ်ားကို ခြၽတ္ၾကေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူႏွင့္သတည္း။ ၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေဟာရပ္ ေတာင္ေျခရင္း၌  မိမိတို႔တန္ဆာမ်ားကို ခြၽတ္ၾက၏။

၇ေမာေရွသည္ တဲေတာ္ကိုယူ၍ တပ္ျပင္၌ ခပ္ေဝးေဝးေဆာက္ၿပီးလွ်င္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲဟူ၍ ေခၚေဝၚ၏။ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ တပ္ျပင္၌ရွိေသာ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သို႔ ထြက္သြားၾက၏။ ၈ေမာေရွသည္ တဲေတာ္သို႔ထြက္သြားေသာအခါ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထ၍ အသီးအသီးမိမိတို႔ တဲတံခါးဝ၌ ရပ္လ်က္ တဲေတာ္အထဲသို႔ ေမာေရွဝင္သည္တိုင္ေအာင္ ၾကည္ရႈလ်က္ေနၾက၏။ ၉ေမာေရွသည္ တဲေတာ္အထဲသို႔ ဝင္ၿပီးမွ၊ မိုဃ္းတိမ္တိုင္ဆင္းသက္၍ တဲေတာ္တံခါးဝ၌ ရပ္သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝတဲေတာ္တံခါးဝ၌ မိုဃ္းတိမ္တိုင္ရပ္ေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထ၍ အသီး အသီး မိမိတို႔တဲတံခါးဝ၌ ကိုးကြယ္ၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ အေဆြခင္ပြန္းျခင္းကို ႏႈတ္ဆက္တတ္သည္ နည္းတူ၊ ေမာေရွႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွသည္ တပ္ထဲသို႔ ျပန္ဝင္ေသာအခါ၊ သူ၏လက္ေထာက္ ႏုန္၏သား ေယာရႈမည္ေသာလုလင္သည္၊ တဲေတာ္မွမထြက္ဘဲေန၏။

၁၂ေမာေရွကလည္း၊ ဤလူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္မသိရ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္က၊ သင့္ကို သင္၏နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရၿပီဟု အကြၽႏ္ုပ္အား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမ်ိဳး သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရားအာ ေလွ်ာက္ ဆို၏။ ၁၄ငါကိုယ္တိုင္သြား၍ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅တဖန္ ေမာေရွက ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မသြားလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဤအရပ္မွ ပို႔ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၁၆အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရေသာအေၾကာင္းသည္ အဘယ္သို႔ထင္ရွားပါမည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ၾကြသြားေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ သာ ထင္ရွားပါမည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုသိုိ႔ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ လူတို႔ႏွင့္ ျခားနားရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိလွ်င္၊ ၁၇ထာဝရဘုရားက၊ သင္ေလွ်ာက္သည္အတိုင္း ငါျပဳမည္။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။ သင့္ကိုသင္၏နာမျဖင့္ ငါသိ၏ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈တဖန္တုံ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းကို အကြၽႏ္ုပ္အား ျပေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပါ၏ဟု ေလ်ာက္လွ်င္၊ ၁၉ထာဝရဘုရားက ငါ၏ေကာင္းမြန္ျခင္းရွိသမွ်ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေရွာက္သြားေစမည္။ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္လည္း သင့္ေရွ႔၌ ငါေၾကြးေၾကာ္မည္။ ငါသည္ ေက်းဇူး ျပဳလိုေသာသူကို ေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို သနားမည္။ ၂ဝသို႔ရာတြင္ သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏိုင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္လွ်င္ အသက္ရွင္ရေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် မရွိဟူ၍၄င္း၊ ၂၁ငါ့အနားမွာ ေနရာတခုရွိ၏။ သင္သည္ ေက်ာက္ေပၚမွာရပ္ရမည္။ ၂၂ငါ့ဘုန္းေရွာက္သြားေသာအခါ သင့္ကို ေက်ာက္ၾကား၌ ငါသြင္းထား၍ ငါၾကြသြားသည္အခိုက္၊ သင့္ကိုငါ့လက္ႏွင့္ဖုန္းအုပ္မည္။ ၂၃ငါ့လက္ကို ရုပ္သိမ္းေသာအခါ၊ ငါ့ေက်ာကိုသာ ျမင္ရ မည္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရဟူ၍၄င္း မိန္္႔ေတာ္မူ၏။