ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၄)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ အရင္ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားႏွင့္ တူေအာင္ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကို ခုတ္ေလာ့။ သင္ခ်ဳိးဖဲ့ေသာအရင္ေက်ာက္ျပား၌ စကားပါသည္အတုိင္း ေနာက္ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ငါေရးထားမည္။ ၂နက္ျဖန္ နံနက္ သင္သည္ အသင့္ေနလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔တက္၍ ေတာင္ထိပ္၌ ငါ့ေရွွ႔မွာ ကိုယ္ကိုျပေလာ့။ ၃သင္ႏွင့္ အတူ အဘယ္သူမွ်မတက္ရ။ ေတာင္တျပင္လံုး၌ လူကိုမထင္ရွားေစႏွင့္။ ေတာင္ေျခရင္း၌ သိုးႏြားတို႔ကို က်က္စား ရာမျပဳေစႏွင့္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အရင္ေက်ာက္ျပားႏွင့္တူေအာင္ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကို ခုတ္ၿပီးမွ၊ ေမာေရွသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍ ထိုေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကို ကိုင္လ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသို႔ တက္ေလ၏။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းတိမ္ျဖင့္ ဆင္းသက္၍၊ ထိုအရပ္၌ ေမာေရွအနားမွာ ရပ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ ကို ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။ ၆ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွေရွ႔၌ ၾကြသြားေတာ္မူလ်က္၊ ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၊  ခ်စ္ျခင္းသနား ေမတၱာကရုဏာႏွင့္ျပည့္စံု၍ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူထေသာ၊  ၇အေထာင္အေသာင္း မ်ားေသာသူတို႔အား သနားျခင္းေက်းဇူး တရားကို ေစာင့္ေတာ္မူထေသာ၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း လြန္က်ဴးျခင္း၊ ျဖစ္မွားျခင္းအျပစ္တို႔ကို ေျဖလႊတ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ေျဖလႊတ္ေတာ္မမူထေသာ၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္ တိုင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကို သားတို႔၌ ဆပ္ေပးစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။ ၈ေမာေရွသည္ အလ်င္အျမန္ဦးညြတ္ခ်၍ ကိုးကြယ္လ်က္၊ ၉အိုဘုရားရွင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုအရွင္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူ ၾကြေတာ္မူပါေစေသာ၊ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏။ ဤလူမ်ိဳးသည္ လည္ပင္းခိုင္မာေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပစ္မွားမိေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္မ်ားကို လႊတ္၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကုိယ္ေတာ္အေမြဥစၥာဘို႔ သိမ္းယူေတာ္ မူပါဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁ဝထာဝရဘုရားက၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ငါ့ပဋိိညာဥ္ျပဳ၏။ ေျမႀကီးေပၚမွာလူမ်ိဳး၌ မျပဳစဖူးေသာ အံ့ဖြယ္ေသာအမႈတို႔ကို သင္တို႔၏လူမ်ိဳးေရွ႔မွာ ငါျပဳမည္။ သင္တို႔အဘို႔ ငါထာဝရဘုရား ျပဳရေသာအမႈသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အမႈျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ သင္ေပါင္းေဘာ္ေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ယေန႔ ငါမွာထားေသာစကားကို မွတ္ေလာ့။ သင့္ေရွ႔မွာ အာေမာရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူ တို႔ကို ငါႏွင္ထုတ္မည္။ ၁၂သင္သည္ ယခုသြားေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔သျဖင့္၊ သင့္အလယ္၌ တိုက္မိ၍ လဲစရာအေၾကာင္း မျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္သတိျပဳေလာ့။ ၁၃သူတို႔ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရမည္။ သူတို႔ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို ခ်ိဳးဖဲ့ရမည္။ သူတို႔အာရွရပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲရမည္။ ၁၄အျခားေသာဘုရားကို သင္သည္ မကိုးကြယ္ရ။ အျပစ္ရွိ ယံုလြယ္အမည္ရွိေသာ ထာဝရဘုရားသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယံုလြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၅သင္သည္ ထိုျပည္သူျပည္သားတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုရားႏွင့္ မွားယြင္း ျခင္းကိုျပဳ၍၊ ထိုဘုရားတို႔အား ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအခါ၊ သင့္ကိုေခၚ၍ သင္သည္ ထိုယဇ္ေကာင္ကို စားရမည္ဟူ၍ ၄င္း၊ ၁၆သင္သည္ သူတို႔သမီးမ်ားကိုယူ၍၊ ကိုယ္သားတို႔ႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးစားသျဖင့္၊ ထိုသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုရား ႏွင့္ မွားယြင္းျခင္းကိုျပဳ၍ သင္၏သားတို႔ကို ထိုဘုရားတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းေစမည္ဟူ၍၄င္း စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ၁၇သင္သည္ ကိုယ္အဘို႔သြန္းေသာ ဘုရားတို႔ကိုမလုပ္ရ။

၁၈သင္သည္ အဗိဗလ၌ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ေသာေၾကာင့္၊ ငါပညတ္သည္အတုိင္း၊ အဗိဗလတြင္ ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုးတေဆးမဲ့မုန္႔ကိုစား၍ အဇုမပဲြကိုခံရမည္။ ၁၉သားဦးအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္ၾက၏။ သင္၏တိရစာၦန္တို႔တြင္ လည္း၊ ႏြားျဖစ္ေစ၊ သိုးျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္၊ ျမည္းသားဦးကို သိုးသငယ္ႏွင့္ ေရြးယူရမည္။ ၂ဝမေရြးလုိလွ်င္၊ ျမည္းသငယ္၏ လည္ပင္ကို ခ်ဳိးရမည္။ သင္၏သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ေရြးရမည္။ ငါ့ထံသို႔ အဘယ္သူမွ်လက္ခ်ည္းမေပၚမလာရ။ ၂၁ေျခာက္ရက္ပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ရမည္။ သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရမည္။ လယ္လုပ္ရာကာလ၊ အသီးအႏွံသိမ္းရာကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သတၱမေန႔ရက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရမည္။ ၂၂ဂ်ဳံစပါးကို သိမ္းစရွိသည္ကာလ ခုနစ္သိတင္းပဲြကို၄င္း၊ ႏွစ္လဲေသာအခါ သိုထားပြဲကို၄င္း ကိုခံရမည္။

၂၃သင္တို႔အမ်ဳိးသား ေယာက်္္ားအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ တႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္မ်က္ႏွာျပရၾကမည္။ ၂၄တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားကုိ သင္တို႔ေရွ႔က ငါႏွင့္ထုတ္၍၊ သင္တို႔ေနရာနယ္ကို ငါက်ယ္ေစမည္။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တႏွစ္တြင္သံုးႀကိမ္ မ်က္ႏွာျပသြားရေသာအခါ၊ သင္၏ေျမကို အဘယ္သူမွ်မတပ္မက္ရ။ ၂၅ငါ့ယဇ္ေကာင္အေသြးကုိ တေဆးႏွင့္ေရာ၍ မပူေဇာ္ရ။ ပသခါပဲြယဇ္ေကာင္ကို၊ နံနက္တိုင္ေအာင္ မၾကြင္းေစရ။ ၂၆သင္၏ေျမ၌အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံအေကာင္းဆံုးကို သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔ ေဆာင္သြင္းရမည္။ ဆိတ္သငယ္ကို အမိႏို႔ရည္ႏွင့္ မျပဳတ္မခ်က္ရ။ ၂၇ဤစကားမ်ားကို ေရးထားေလာ့။ ဤစကားမ်ားလာသည္ အတိုင္း သင္မွစ၍ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ငါပဋိိညာဥ္ျပဳသည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈ထုိအရပ္မွာ ေမာေရွသည္ အစာကိုမစား၊ ေရကုိမေသာက္ဘဲ၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအထံေတာ္၌ ေနေလ၏။ ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ပဋိိညာဥ္စကား၊ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကုိေရးထားေတာ္မူ၏။

၂၉ေမာေရွသည္ သက္ေသခံခ်က္ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကုိ ကိုင္လ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚမွ ဆင္းသက္ေသာ အခါ၊ မိမိႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ မိမိမ်က္ႏွာ အေရထြန္းပေၾကာင္းကို မိမိမသိ။ ၃ဝအာရုန္ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္၊ ေမာေရွကို ျမင္ေသာအခါ၊ သူ၏မ်က္ႏွာအေရထြန္းပေသာ ေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ မခ်ဥ္မကပ္ဝံ့ၾက။ ၃၁ေမာေရွသည္ သူတို႔ကုိေခၚ၍၊ အာရုန္ႏွင့္ ပရိသတ္သူႀကီးတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကလွ်င္၊ ေမာေရွသည္ ႏႈတ္ဆက္ေလ၏။ ၃၂ထုိေနာက္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကလွ်င္၊ သိနာေတာင္ေပၚမွာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသမွ်တို႔ကုိ သူတို႔အားဆင့္ဆုိေလ၏။ ၃၃ေမာေရွသည္ သူတို႔အားေဟာေျပာ၍ မၿပီးမွီ မိမိမ်က္ႏွာကို ဖံုးအုပ္ေလ၏။ ၃၄ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္သို႔ဝင္၍ ေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ မထြက္မွီတိုင္ေအာင္ မ်က္ႏွာဖံုးကုိခြၽတ္ထား၏။ တဖန္ထြက္၍ အမိန္႔ေတာ္ကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆုိ၏။ ၃၅သူ၏မ်က္ႏွာ အေရထြန္းပေၾကာင္းကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျမင္ၾကလွ်င္၊ တဖန္အထဲသို႔ဝင္၍ မေလွ်ာက္မွီတိုင္ေအာင္ မိမိမ်က္ႏွာကိုဖံုးအုပ္ျပန္၏။